Pam Komp-a, Wanch Komanangan Ngentuwpul
21Ngaa' thonang ngulan-a, pam komp-a, wanch koman pul aak Galilee.angan ngentuwpul, aak namp Cana angan. Thanan may pi'an yumpin wedding aakanakan. Nil kaath Jesus.antamana iiy thamp aakanakan may pi'anakan. 2A' than thawin thant, Jesus-a, a' puth ngurp nungantam al-alantan, aakanakan iiyayn, may pi'anakan, a' than angman wampin thant.
3Ngulaniy-a, may wine.an-a, ya'-ngul minch thanttam. A' kaath Jesus.antaman iiy nungant, Jesus.ant, a' thawant, “Ayyang, may wine.an ya'-ngul, kan minchathin a!” 4A' nil Jesus.an thawant, “Ayyang, wik nintan ngaantam-ngeeyangan-a, an nint-nint; wik ngayan ngaantam-ngeeyang-a, an ngath-ngath. Aak ngatharan ke'am yippak wampar, work iiyanakan.” 5A' nil kaath Jesus.antaman thaw pam al-alantan workan iiy-iiyin, “Nil Jesus wanttakanwey thawow niiyant-a, niiy wik ngeeyān nunang a!”
6Six jars pi'-pi'anam angman than-thanin, than puth kunttowam yumpin thanang, ngakan pi'-pi'in. Jars anangan-a, pi'-pi'anam ke' drums yimanangan. Than Jews al-alangan ngak jars anpalan ma' kaaw-kaawin thanttakam, puth aak thantan yimanangan wun. 7A' nil Jesus.aniy-a, pam al-alantan thaw thant, workan iiy-iiyin, “Niiy ngak uwān a! jugs manyiy il-ilangan, a' pal kalān, jars pi'anang ingan yeech-yeechān, thaa' piimpanakaman.” A' than ngakan uwin, yeech-yeechin jars pi'-pi'anang angan, a' thaa' mul ngul maay. 8A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Manyam empāna jar amanaman, a' niiy kalān moom alantan, mayan pi'-pi'an.” A' than puth kalin nungant, moom alantan. 9Nil moomangan paath-a, puth ngak ya', an wine paththama, puth nil Jesus.angan ngakam anpalan wine.ak yump. Nil mooman puth ngoongk-ngoongkama, ke'am thiich Jesus.angan ngakaman yump wine.akan. Than wiy al-alangan ep, pam workan iiy-iiyin, than ep mee'miy. A' nil moomangan ump nunang, pam nil nyiingkan wanch ngenta, 10a' thawant, “Than wiyangan may pi'an yumpantan-a, may wine man-pathan ka'athaman thee'antan thant. Wine pi'an kanan mungkantan-a, wine chil way ngul thee'antan thant. Puth nintan-a, wine minaniy-a, pi'an ngampar, koy-koyyuwak.”
11Nil Jesus.anganiy-a, work pi'-pi'anam yot yump thanang, min-miniya. Work min nil ka'athaman yump thant-a, inan, ngakaman yump wine.ak, aak Galilee.angan, aak Cana angan. Work pi'an inan yump-a, an meenath thant nil Jesus.an pam pi'an, nil-nil, ke' pam wiy yimanangan ya'a. Anpalana, ngurp nungantam al-alangan-a, kan-kanam ngaantam-ngeeyin nunang, God.angan kuch nunang.
12May pi'an kanaman minch-a, nil Jesus.an-a, kaath-kunch-a, a' kuunch nungantam-a, a' puth ngurp nungantam anangan aak Capernaum.ak ngul iiyin, ma'-ko'alam angan wunin.
Nil Jesus.an Iiy Ngul Aawuch Ngench Thayanakan
13Aakan thinth-thinth ngul wampan thant, may pi'anan yumpayn aak Jerusalem angan. May pi'an inan-a, Passover.an waa'antan. Nil puth Jesus.an aak Jerusalem aakanakan iiy. 14Nil wamp-a, nil aawuch ngench thayan aakanakan iiy. Nil pek ngoonch a' pam anangan thath thanang, minh bullocks thakan sellimpung-pungin thant, pam wanch wiy al-alantan, minh bullocks-a, minh sheep-a, a' putha minh panch munkiyang thakan sellimpung-pungin thant. A' nil Jesus.anganiy-a, pam wiy anangan thath thanang, table.angan nyiin-nyiinin wukal thampan, yipam wukal wiyantaman epankathayn thant. 15Nil Jesus.ang inangan thath thanang-a, a' whip yump, kuuyam, ke' stockwhip yimanangan. A' nil whipan maaya, kenth thanang. Yotan-a, paa pankin, yoon kamp mo'-mo'in, pam anangan-a, a' minh anangan, sheep-a, bullocks thakan. A' nil tablesaniy-a, wukal thampaniy-a, wonk thon wew thee' thanttam. Wukal thakan-a, ya' yaarkath thanttam, aakang keek-keekin. 16A' nil thaw thant, pam al-alantan minh munkiyang anangan sellimpung-pungin, “Minhan puy kalān a! Niiy aawuch piip ngatharamantaman ke' wayathān a! In aak store ya'a!” 17Ngurp nungantam al-alangana wik ngeeyin nunang Jesus.an thawa, a' wik David.antam anangan kuchekangam wamp thant, nil keenkanaman thaw piip God alantan lat ngench thayanangan umpin, “Ayyang, Piip-ang, ngay aawuch nungkaramakan kaangk wunang paththama, a' ngay ngangk wayamang aawuch nungkaram anpalana.”
18A' than Jews wiy al-alangan kanan thathin-a, pam anangana puth minh thakan pent-pentinan-a, aawuch ngench thayanaman-a, than thawin nungant, Jesus.ant, “Nil wee' thaw nungkar pam wanch ananganiy kenthān thanang a? Nint work pi'an yumpān ngant puth nganan yipam ngaantam-ngeeyān God.an thaw nungk kenthān thanang.” 19A' nil Jesus.an puth thaw thant, “Niiy aawuch God.antam inan thuthinwey-a, ngay ma'-ko'alamangan-a, koyam ngul kaachinga.” 20Puth than Jews anangan-a, thawin nungant, Jesus.ant, “Ayyang, in nint wanttak thaw-thawangan e? Ma'-ko'alamangan wunow-a, nint aawuch ngench thayanan koyam erkam paththam ngul kaachin ey? Puth aawuch inan-a, kaap thon-thonang kaach-kaachin, kaap forty-sixang wantan, inaniy yump-yumpin.” 21Puth nil Jesus.angan-a, aawuch paththaman ke'am waa', ya'a; nil nungantakaman waa', ke' aawuch God.antam yimanangan.
22Ngul-ngulan-a, nil Jesus.an kanan mulaman ek-a, wik inangan nungantaman-a, kuchekangam wamp thant, ngurp nungantamak. A' than wik inangan nil Jesus.an thaw-a, a' puth wik lat ngench thayanaman ngaantam-ngeeyin an wik kan-kanamana.
23Nil Jesus.an angman yippakan wun-a, may pi'an Passover.an yumpin-a, pam wanch yot al-alangan ngaantam-ngeeyin nunangan pam pi'an God.antam, than puth work pi'an thathin nilan yump-yump. 24Puth nil Jesus.anganiy-a, kan ngaantam-ngeey thanang erkam ngul kon-ngathow thanang, nunangan ke'-ngul ngaantam-ngeeyayn, puth nil yotaman kan thiich thanang. 25Nilan puth ep ngangk pal pekkuwam thath thanang, pam wanch yot anangan, an puth pam wiy al-alangan ke' waa'iythan nungant pam wanch want-wanttakan iiy-iiyantan, puth nil kanam thiich thanang.