191Anpalaniy-a, nil Pilate.an thaw thant kalayn nunang Jesus.an, piikayn nunang, whip alangan. A' than piik-piikin nunang. 2A' than soldiers al-alangan yaan yumpin nunang ke' king yimanangan, than yipam thaa'-thengk-thengkathayn nunang. Than yuk waakamam yumpin nungant ke' crown yimanangan, a' kuchekang wunpin nungantang. A' than ngook ongk purple-one ngoonchathin nunang, 3a' than thon-thonam wampin nungant, man-aath-aathin nunang, a' thaw-thawin nungant, “Ayyang! Nint inan moom pi'an ey! Jews al-alantaman ey? Nint yaam man-yetham anman wun-wunān ey?” A' than wal-mant ma'ang piik-piikin nunang.
4Anpalan-a, nil Pilate.aniy-a, putham yoon pent, a' thaw thant, pam wanch Jews al-alantan, “Niiyalang, in ngeeyāna! Ngay Jesus.an kan palam pentathangan niiyant, niiy yipam thathān ngayan ep ngeeying nunang pam inaniy wayan ke'am iiy-iiy.” A' than soldiers al-alangan Jesus.an yoon ngul pentathin nunanga. 5Nil yuk waakaman crownan-a, a' ngook purple-one.an thamp kal-kal yippak. Nil Pilate.an thaw thant, “In thathān a! Pam nilan inwey a!” 6Than Jesus.an thathin nunangan-a, than pam pi'an priests anangan-a, puth thapangumpan anangan pech-pechin, “Yuk nailang pungān nunang yuk wuuyanangana! Yuk nailang pungān nunang yuk wuuyanangana!” A' nil Pilate.an thaw thant, “Niiyam puy kalān nunang a! Puth niiyam yuk nailang pungān nunang yuk wuuyanangana! Puth ngayan ep ngeeying nunang pam inaniy wayan ke'am iiy-iiy.” 7Than pam wanch yotam anangan puth koyam pechin nunganta, “Wik thayan nganttaman yimanangan wunana, nilan mak mul wuniya, nil puth ke' pam nhengk God.antam yimanangan waa'-waa'an nungamanga.”
8Nil Pilate.ang wik inangan ngeey thanangan-a, nil ngangk akangam than, winynyang mo'. 9Pul Jesus.anga a' Pilate.angan koyam ngoonchpul, aawuch pi'anangan, a' nil Pilate.an thaw Jesus.ant, “Nint wanttinpal wampana?” Nil puth Jesus.an-a, popam than. 10Nil Pilate.an thaw nungant, “Ngul nint ngathar wik ke' thawinar ey? In ngeey a! In work ngatha, puth ngay pam pi'an a! Ngaywey thawing thant minam kuchayn nintangan-a, an than kuchiythan nintang. Ngaywey thawing thant waanchayn nintang yuk wuuyanangan-a, an than waanchiythan nintang, ngay puth pam pi'ana.” 11Nil Jesus.an thawant, “Nint kanak ke' pam pi'an iiy-iiyangan ngathar, puth God.an thaw nint yaan ke' pam pi'anan mak iiyān. Nil God.an ke'wey yimanang thawiy-a, an work nungkara ya'a. Nanpalana, nintaniy-a, way iiyangan puth nil pam anan nil ngayangan ma'am thee' nungkar, nilan way-wayam paththam iiy-iiyan.”
12Nil Pilate.angan wik inangan ngeey-a, nil kaangk kan-kanam Jesus.an kuchowan, minam ngula. Puth than Jews anangan othamayan pech-pechin, “Nintwey minaman kuchān nunangan-a, an puth nint ngurp moom pi'an Caesar.antaman ya'a! Nil wee'angan waa'ow nungantakam nil moom pi'an kingan-a, an nil moom pi'an Caesar.an thaampan nunanga!” 13Nil Pilate.angan wik inangan ngeey-a, nil puth Jesus.an yoon pentath nunang, a' yuk seat pam pi'an alantamangan nyiin aak namp “Kunttow Pamp” wik ngamparamangan waa'anamp. Puth than wik Hebrew.angan “Gabbatha” waa'antan. 14Aak ananiy-a, Friday, kinch keny wun, ngaa' thonan puth may pi'an ngulan mungkayn Passover.an.
A' nil Pilate.an thaw ngul thant pam wanchantan, “In thathiy a! Nil king niiyantamwey a!” 15Thanan puth othamayan pech-pechin, “Mulathān nunanga! Mulathān nunanga! Yuk nailang pungān nunanga! yuk wuuyanangana!” A' nil Pilate.an engk thant, “Ngul niiy kaangk ey? Ngay king niiyantaman kuchāng nunang than yipam nailang pungayn nunang yuk wuuyanangan ey?” Than pam pi'an priests anangan thawin, “King nganttam thonam thonakama, Caesar.ana!” 16A' nil Pilate.an thaw thant, pam pi'an priests al-alantan, “Yaa, niiyam puth kalān nunang yuk wuuyanakana, nailangan niiyam pungān nunang.”
Than Yuk Wuuyanangan Jesus.an Pungin Nunang
Amanaman-a, than puth kalin nunang Jesus.an, ma' thanttang ngul iiy. 17Than yoon pentathin nunang, a' yuk wuuyan nungantan nilam Jesus.ang wich-wich, aak namp Golgotha aakanakana, puth kech ke'anam. Than wik Hebrew.angan Golgatha.an waa'antan; ngamp wik ngamparamangan-a, “Kuchek Kaanch” waa'anamp. 18Aak angan-a, than nailang pungin nunang, Jesus.an, yuk wuuyanangan. Pam kucham thampangan-a, than angman nailang pungin pulang, yuk wuuyanangan waanchin pulang malang a' thakang. Nil Jesus.aniy-a, menhang pulantang waanchin nunang. 19A' nil Pilate.angan-a, notice ump, a' thaw thant notice.an yuk wuuyanangan wunpayn. Nil wik inangan ump, “In Jesus, aak Nazareth punchana king Jews.antam.” 20Nil wik ko'alamang ump, Hebrew.ang-a, Latin.ang-a, a' puth Greek.ang. Aak thanan nailangan pungin nunang yuk wuuyanangan-a, aakan kech ke'anam wun town anpalana, nanpalan than pam wanch Jews yotam al-alangan wikan readimpungin. 21A' than pam pi'an priests Jews.antam anangan thawin nungant, Pilate.ant, “Nint wik yimanangan ke' umpān king Jews.antaman ya'a! Nint wik inan umpāna, ‘Pam ilangan ke' king Jews.antam waa'-waa'an nungantakama.’ ” 22A' nil Pilate.an thaw thant, “Wik ngayan umpangan-a, an mak wunow, anman.”
23Than soldiersang kanan nailang pungin nunang Jesus.an yuk wuuyanangan-a, than ngook nungantam thakan maayin, a' thon-thonam aath-aathwin thanttakam, than soldiers four al-alangan. A' than kulich maayin nungantam -- kulich inan-a, ke' umpanam, yimanangman yumpin. 24Than soldiers anangan thawin thanttakam, “Ngamp ke' ikathāmp a! puth ngamp dice kee'āmp a! kulich nungantam yipam wee'ang nathan uwow.” Thana pam soldiers anangan dice ngul kee'-kee'in kulich Jesus.antamak, a' wik inan puth kan-kanam ngul wamp than keenkan lat ngench thayanangan umpin,
“Than ngook ngatharam thakan thon-thonam aath-aathwin thanttakam,
a' than gamble kee'-kee'in kulich ngatharamak yipmam wee'ang nathan uwowa.”
25Than wanch anangan-a, Jesus.antang thinth than-thanin, yuk wuuyan thinth angana, than wanch inangan: kaath-kunch-a, kaath many-kunch-a, Mary wanch thum Clopas.antaman-a, a' puth Mary thonangan, aak Magdalene punchan. 26Nil Jesus.angan thath pulang, kaath nungantaman a' pam ngurp nungantaman pul angman than-thanpul. Pam anman nil Jesus.an kaangkan wunant. A' nil kaath-kunchant thaw, “Ayyang! pam nanman-a, nungkarang thinthan than-thanan-a, nil ke' puk otham nungkar ngul iiyow.” 27A' nil Jesus.an pam alantan ngul thaw, “Ayyang, wanch nanan-a, nint min-minakam pi'-pi'ān nunang ke' kaath nungkaram anman pi'-pi'ān nunangweya.” Anpalan-a, nil ngurp Jesus.antamangan kal nunang, Mary.an, aawuch nungantamak, ang-ngul pi'-pi' nunang.
Nil Jesus.an Utham Ngul
28Anpalan-a, nil Jesus.an yuk wuuyanang wun-wun-a, a' nil ngaantam-ngeey nungantakam, “Yaa, work ngayan iiy-iiyang aak ingan-a, piip ngatharamangan waa'ar-a, an ya'-ngul, ngay kanam minchathang.” A' nil thaw thant, “Niiyalang! ngay ngakam uthamang a!” Nil wik inangan kanan thaw-a, an puth wik God.antaman kan-kanam ngul wamp than keenkan lat ngench thayanangan umpin. 29Than jar many wine poch thampangan angman pi'-pi'in, a' than ragan punchathin may wine pochangan a' ragan-a, yuk ongkang wunpin, ke' yuk wunthang. A' than yuk ongkan keny maayin nungant, a' thaa'ang wunpin Jesus.antang, a' manyam mungk. 30Anan nil mungkan-a, may wine pochan-a, a' thaw, “Ngay inman work ngatharaman kan minchathang, aak ingana.” A' nil kaakthuch a' utham ngul.
Nil Soldierangan Jesus.an Engk-Thaa' Kekangan Pung Nunang
31Anpalaniy-a, than Jews anangan thawin nungant, Pilate.ant, ke' than yangk pip-pipiythan thanang pam yuk wuuyanang anangan, yipam than erkam mul wunayn, a' kan-ngul yipmam pam mul anangan ukathayn thanang yuk wuuyanaman, a' kaampayn thanang ngul, puth aak Saturday.an aak ngench thayan thantana ngaa' thonan wampowa. Aak thantan puth yimanangan wun: than puth kaangk ke' thathayn thanang pam mul anangan yuk wuuyanangan yaamaniy wunayn aak ngench thayanangana Saturday.angana. Puth may pi'an Passover.an kan-kanang wampan, ke'-paal Saturday inan wampow-a, an aak ngench thayan paththam thant. 32A' than soldiers anangan iiyin thant, a' pam kucham anangan yangk pipin pulang, pam anangan Jesus.antangan waanchin yuk wuuyanangan, pul erkam yipam mul wunowpul. 33A' than Jesus.ant ngulan wampin-a, thathin nunang nil kanam utham, than puth nanpalan yangk ke'am pipin nunang. 34A' nil soldier thonamangan kek chawar maay, a' Jesus.an engk-thaa' pung nunang. Kek wich ngulan-a, chaaparan-a, ngak thampang pent nungantam. 35-37Kan-ngulan-a, wik puth kan-kanam ngul wamp than keenkan lat ngench thayanangan umpin, “Than ke' kaanch pipiythan nunanga, puth ya'.” A' puth wik thonangan inan, “Than pam wanch al-alangan ngul thathayn nunang pam thanan pungin nunang kekangan.” (Pam nil alangan Jesus.an thath nunang mulan wun-a, nil wik kath inangan Jesus.antaman waa' ngul, niiy yipam ngangk punch-aakam thee'ān nungant. Nilan puth kan-kanam waa'an, puth nil mee'miyang wik inangan kan-kanam paththam waa'an.)
Than Jesus.an Awarangan Thenchin Nunang Ngul
38Anpalaniy-a, pam namp Joseph aak Arimathea punchana Pilate.ant wamp nungant. Nil Joseph.angan-a, nathpalman monkan-wak-wak nunang Jesus.ana, nilan puth ke'am waa' thant, wiy al-alantan, puth nil winynyang mo'-mo' Jews al-alantaman. A' nil Pilate.ant thaw, “Ngay pam mulan ke' kaling nunang ey?” A' nil Pilate.an thawant, “Ee', kalān nunanga!” A' nil Joseph.an iiy, pam mulan kal nunang grave.akan. 39A' pam nil Nicodemus.an wamp nungant, Joseph.ant, pam nil Nicodemus.an ka'athaman ngutangan wamp nungant, Jesus.antan. Nilan opar awal min wampath, yipam Jesus.an kemp nampowan. Opar pi'anam wampatha. Nil opar kucham anangan ka'athaman karpath pulang, myrrh-a, aloesan waa'antan. 40A' pul pam mul Jesus.aniy kathpul nunang ngul, bandage pi'anang, opar thamp alangan, a' montanpekpul nunang. Puth aak thanttam Jews.antaman yimanangan wun, pam wanch mulan wunin. 41Aak angan-a, Jesus.an yuk wuuyanangan waanchin nunang-a, yuk yot than-thanin, ke' garden yimanangan. Aak anganiy-a, kunttow awar nyiingkanaman wun, than pam mul keenk ke'aman thenchin.
42Anpalaniy-a, pul Jesus.an aak angman thenchpul nunang aak kunttow awarangan puth aakan thinth wun, a' puth aak Saturday.an ngaa' thonan wampowa, aak ngench thayan Jews al-alantaman.