Than Jesus.an Mamin Nunang Ngul
181Nil Jesus.an kanan mee'-wuthanam-a, nil-a, ngurp nungantaman kan iiyin, punth Kidron wakan wo'uwaynak. Aak wo'uwaynanganiy-a, yuk than-thanin, ke' orchard yimanangan. A' than Jesus wee'anang aak-aakanakan iiyin. 2Than ka'athaman-a, ma'-yotam iiy-iiyin aak-aakanakaniy, nanpalan nil Judas.angan-a, aak anan mee'miy -- pam nilan wik yump pam way al-alantangan than yipam Jesus.an mulathayn nunang. 3A' nil Judas.angan-a, pam yot anangan yalmath thanang, a' karpam kal thanang, orchard aakanakan. Than wiyaniy-a, soldiers; than wiyaniy-a, thapangumpan than puth aawuch ngench thayanan pi'-pi'in. Than pam inangan-a, pam pi'an priests al-alangan a' puth Pharisees al-alangan kuchin thanang. Than soldiers a' thapangumpan al-alangan kich nonham a' yuk muurkan a' nhengk-peempan thak kalin. 4Nil Jesus.an kan mee'miy than ngeenan yumpayn nungant, nilan puth umang kal thanang, a' thaw ngul thant, “Niiy wee'ant wenk-wenkaniy a?” 5Thanan thawin nungant, “Ngan nungant Jesus.ant wenk-wenkanan a!” Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay ina!”
Niliy-a, Judas.an-a, angman than-than thanttang, pam way al-alantangan, nil Jesus.an yipam ma'am thee'ow thant. 6Nil Jesus.an wik yimanangan thaw-a, than mangkam kuunyin, a' aakang keekin. 7A' nil Jesus.an-a, putham thaw thant, “Niiy wee'ant wenkaniy a?” A' than thawin, “Ngan nungant Jesus.ant wenk-wenkanan a!” 8A' nil Jesus.an thaw thant, “Ngay puth ka'athaman kan waa'angan niiyant, ‘Ngay ina!’ Niiy ngathar wampan ey? Yaa, niiy ngurp ngatharam inangan-a, kuchān thanang, mak iiyayn!” 9(Nil Jesus.an wik yimanangan thaw, yipam meenathow thant wik nil ka'athaman thaw piip nungantamant, an kan-kanam paththaman thaw, wik yimanangan, “Piip-ang, ngay minam kan pi'-pi'ang thanang, pam anangan nintan thawan than ngurp ngatharaman iiy-iiyayn. Ngay thanang ma'mangkam minam pi'-pi'angan thanang, ngay puth ke'am ma' wayathangan thananga, yotam minam anman pi'-pi'ang thananga.”)
10A' nil Simon Peter.aniy-a, angman than-than, nhengk-peempan ongk kal-kal. Nil nhengk-peempanan-a, erkam wich, a' kon mal thalokang ump nunang, pam thonaman. Pam ananiy-a, namp nungant Malchus, nil workan iiy-iiy pam pi'an alantan, moom priestsantamak. 11A' nil Jesus.an thaw Peter.ant, “Nint nhengk-peempanan koyam wunpān a! Nil God.ang puth ngayang kuch iikanakan, thanan mak kalayn ngayang. An way paththam ngathar, puth kana, than mak kalayn ngayanga.”
Than Jesus.an Kalin Nunang Pam Pi'an Alantan
12A' nil Jesus.an wik inangan kanan thaw-a, thananiy-a, soldiers-a, a' pam thapangumpan al-alangan mamin nunang, a' ma' kathin nunang. 13A' than pam pi'an alantan Annas.ant kalin nunang, Jesus.an. Nil Annas.an-a, kaal-aamp Caiaphas.antam. Nil puth Caiaphas.an-a, moom pi'an priestsantam. 14Nil Caiaphas.an-a, ka'athaman anman thaw thant, councillors Jews.antam al-alantan, wik inaniya, “An min niiyant, than pam thonam mak mulathayn nunang niiy yotam yipam man-yetham iiy-iiyāna!”
Nil Peter.an Thaw Thant Nil Ke'an Mee'miy Nunang Jesus.an Ya'a
15-16Anpalana Simon Peter.ang pul ngurp Jesus.antam thon alangan monkan-wakpul nunang Jesus.an aak-aakanakan aawuch pam pi'anantamak, pam moom priestsantam alantamakan. Nil Peter.an yoon than-than, thaa' gate thinth. Puth nil pam thonan-a, ep aakanak pek ngoonch, Jesus.antang, aak engkan um-menhang aakanakan, courtyardan waa'antan. Nil pam moom pi'anangan mee'miy nunang, nanpalan nil angan ngoonch. A' ngul-a, nil koyam ngul iiy, thaa' gate aakanakan, a' wanch komanant thaw, thaa' gate.an pi'-pi', “Nil Peter.an mak ngoonchowa.” A' nil Peter.an pek ngul ngoonch. 17A' nil wanch komanan thaw ngul, Peter.ant, “Nint tham ngurp nungantam ya' ey? pam alantamaniy ey?” Nil Peter.an wik uuyam, a' thawant, “Ya'a!”
18Aak angman-a, than pam wiy anangan than-thanin, thapangumpan a' pam workan iiy-iiyin. Than ka'athaman thum karkan kiingkin, puth aak kuchara. A' than pam ananganiy-a, thum thinth than-thanin, thumangan park-parkin. A' nil Peter.an iiy thant, nil thanttang angman than-than, thumangan park-park ngul.
Nil Pam Pi'an Alangana Mep-Mep Nunang Jesus.an
19Anpalaniy-a, nil moom pi'an priest Annas.ana engk nungant, Jesus.antan, ngurp nungantam al-alantaman, a' puth wik anpalan engk nungant nilan thaa'-aath-aath thanang. 20Nil Jesus.an thawant, “Ngay pam wanch yotaman kan thaa'-aath-aathang thanang mee' yotantangana, wiyiya, aawuch ngench thayanangan puth wiyiy-a, churches ngamparamang angan, aak angman ngamp Jews karpam yal-yalmathwump. Ngay wik mupam ke'am pi'-pi'ang, ya'a. 21Nint ngeenak ngath engk-engkangan a? Nint thant engkāna, thanan wik ngayangan ngeeyin -- than ep thiichin wik ngayan thaa'-aath-aathang thanang.” 22Nil Jesus.an wik inangan thaw-a, a' nil pam thapangumpan alangan wal-mant piik nunang, a' thawant, “Nint wik yimanangan ke' thawān a! pam moom pi'an nalantan a!” 23Nil Jesus.an thawant, “Ngul wanttak iniy e? Wik ananiy ngul ngay way-wayak thawangan nungant ey? Nint waa'ān thant ngay wik way wanttakan thawangan. Puth ya'a, ngay wik min anman thawangan niiyant, puth nint ngayang ngeenam piikana?” 24A' nil Annas.an thaw thant kalayn nunang, Caiaphas alantan, pam moom priests alantan. Than nunang Jesus.an yaam yippak ma' kathanang kalin nunang.
Nil Peter.an Putham Thaw Thant Nil Ke'an Mee'miy Nunang Jesus.an Ya'a
25Than Caiaphas.antan kalin nunang Jesus.an-a, nil Peter.aniy-a, angman thum thinth than-than, a' park-park. A' than wiy anangan thawin nungant, “Nint ngurp nungantam ya' ey? pam alantamaniy ey?” Nil Peter.an wik uuyam thant, “Ya'a!” thaw. 26A' pam thonam angman than, nilan work iiy-iiy pam moom priest alantan. Nil pam kampan Malchus.antam, Malchus pam anana, Peter.angan kon umpan. Nil thaw nungant, Peter.ant, “Ngay ke' nintangan thathangan ee! nungantang angan than-thanan, orchardang angan.” 27Nil Peter.an-a, putham wik uuyam thant, “An ngay ya'am a!” thaw. Nil wik inangan thaw-a, minh roosteran pech-pech.
Than Jesus.an Umang Thanathin Pam Pi'an Pilate.antangan
28Anpalaniy-a, mee'-ngutangaman-a, than Jesus.an kalin nunang aawuch Caiaphas.antam anpalan; amanaman-a, aak thonak ngul kalin nunang aak aawuch Pilate.antamakan. Pam inan Pilate aak Rome punchan, pam nil moom pi'an iiy-iiya, nil puth aak Jews.antam pi'-pi'. Than aawuch nungantamak Jesus.an kalin nunang. Than puth Jews anangan ke'am ngoonchin, aak anganiy, than yoon than-thanin, puth aak thinth ngul wamp may pi'an Passover.an mungkayn, an puth aak thant yimanangan wun; than nath ngoonchiythan aawuch pam wiyantamangan Jew ya'an-a, than may pi'an ke' mungkiythan. 29Nanpalan nil Pilate.an yoon pent thant, a' thaw thant, “Niiyalang, pam nil alangan way ngeen yump niiyanta? Niiy ngeenam kalan nunang courtakana?” 30Thanan puth thawin nungant, “Nil way ke'wey iiy-iiyiywey-a, nganan ke' kalin nunang nungkar.” 31Nil Pilate.an thaw thant, “Niiyam kalān nunang court niiyantamakana! pam pi'an niiyantam thawayn nungant yipmam.” Than puth Jews anangan thawin nungant, “An ya'a, puth niiy Romans.an kan thawan pam pi'an nganttam al-alangan pam ke' kuchayn mulakan.” 32(Ngul-ngulana, nil Pilate.angan ep kuch nunang Jesus.an mulakanweya, a' than yuk wuuyanangan waanchin nunang. Ka'athamana nil Jesus.angan nungantakam waa' nil want-wanttakan uthamow. Nil Pilate.an wik inangan thaw-a, an wik nungantamana kan-kanam ngul wamp.)
33A' nil Pilate.an-a, koyam ngul ngoonch, aawuch nungantamang angan, a' thaw thant Jesus.an kalayn nunang. A' nil engkant, “Nint in king Jews al-alantaman ey?” 34Nil Jesus.an thawant, “Wik inangan nintan engkanar-a, nint-nintaman ngaantam-ngeeyangan ngayang ey? nath ya'a, wiyangan waa'in ngayang nungkar ey?” 35A' nil Pilate.an thawant, “Ngul ngay in Jew ey? Ngay Jew ya'a! An puth than pam wanch kampan nungkaramang a' pam pi'an priests al-alangan kalin nintang ngathar. Nint kan waa'ān ngathara, nint way ngeen yumpan a?” 36Nil Jesus.an thaw, “Ngay ke' kings niiyantam yimanangan ya'a, ngay puth aak inpalman ke'am wampangan ya'a. Ngay nath aak inpalman wampingwey-a, an than ngurp ngatharam anangan-a, kul yumpiythan niiyant, ngatharam peeyanang, than moom Jews.antam al-alangan ke' yipam mamayn ngayang, than ke' yipam kuchayn ngayangan thant, Jews al-alantan. Puth ya'a, ngay aak inpalman ke'am wampangan, ya'a.” 37A' nil Pilate.an engkant ngul, Jesus.antan, “Puth nint king kan-kanam ey?” Nil Jesus.an thawant, “Nint nan kan waa'angan ngayang, kingana. Ngay ukangan aak iikanakan ngay yipam wik kan-kanaman waa'āng niiyant. Puth wee'-wee'anangan kaangk wik anangan ngeeyayn-a, than al-alangaman wik ngeeyantan ngayang.” 38Nil Pilate.an thawant, “Puth wik ngeen waa'angan wik kan-kanamaniy e?”
Than Kuchin Nunang Jesus.an Mul Yipam Wunow
Anpalaniy-a, nil Pilate.an koyam pent Jews al-alantan, thaw thant, “Ngay puth ep ngeeying nunang pam inaniy nil wayan ke'am iiy-iiy, ya'a. 39Puth in ngeeyān a! Aak puth niiyantan yimanangan wun; kaap thon-thonangan-a, may pi'anan kiingkaniy Passover.an-a, ngay pam thon-thonam kuch-kuchang niiyant aak jail anpalan. Ngay pam inan-a, king niiyantaman kuchāngan ey?” 40A' than pam anangan pechin nungant, “Ya'a! pam nanan ya'a! Nint pam Barabbas.an kuchān nunang a!” Pam nilan Barabbas.an puth kulliy, a' ma'-kuchan.