Nil Jesus.an Mee'-Wuthanam Thant, Ngurp Nungantamakan
171Nil Jesus.an wik inangan kanan thaw-a, nil um keny thath, a' thaw, “Ayyang, Piip-ang, aakan kan-ngul wampan ngathar mul wunanakana. Than mak kan-kanam thathayn ngayang nhengk nungkaraman min paththam iiy-iiyang, than yipam thiichayn ngul nintan-a, wuut pi'ana, minam paththam. 2Nint puth thawan ngathar moom pi'an iiyāng thant pam wanch ma'mangkamant, aak umyompanam inana, ngay yipam ngangk aak umpuyam wunanakan thee'āng thant, wiy al-alantan, nintan mi'an thanang ngathara. Than puth ngangk aak umpuyam ngul wunayn nungkaranga, 3than yipam kan-kanam thiichayn nintang ngul, nint puth piip God kan-kanama, nintam anman thonam, than puth yipam ngayang tham thiichayn, nhengk nungkaram inan, ngay Jesus Christ.an, nintan ngayang kuchan aak iikanakan. Ke' than kampan thanttaman thiichantan-a, than ngalangan yimanangan thiichayn. 4Ngay aak ingan-a, work kanam minchathangan nintan waa'anar, a' than puth yotang kan ngaantam-ngeeyantan nintan wuut pi'an a' min paththam, ke' wiy yimanangan ya'a. 5Piip-ang, keenkanaman-a, aak ke'an yippakan wun-a, ngay nungkarang nangman wun-wunangan, ngal puth-a, thonam anman, ngangk min anman. Nint ngayang minam ngaantam-ngeeyāna, ke' ngal keenkanaman wunala, yimanangan nganyang minam ngaantam-ngeeyān.
6“Pam inangan nintan mi'an thanang ngathara, than yipam ngurp ngatharaman iiyayn. Than nungkar thampa, an puth nint mi'an thanang ngathar. Ngay puth aak ingan mee' thanttamang kanam wunangan, an puth thanan kan thathin, a' puth wik ngeeyin nint want-wanttakan. Than puth wik nungkaraman min-minakam ngeey-ngeeyantan. 7Than puth kan-ngul ngaantam-ngeeyin ngayangan, yot ngayan yumpangan-a, thawangan thakan-a, an puth nintaman ma'-aath-aathan ngayang, puth thaa'-aath-aathan ngayang thamp. 8Nint wik tham kuchan ngayang thant, ngay puth wikan kan waa'angan thant a' than ngangk minangam ngeey-ngeeyin, wik nungkaraman. Than kan-ngul thiichin ngayan puth nungkaram nanpalan wampang, puth nintam kuchan ngayang.
9“Ngay pam il-ilantakaman mee'-wuthanamang. Ngay inman ke' mee'-wuthanamang pam wanch wiy al-alantana, ngay puth mee'-wuthanamang thant il-ilantakaman nintan mi'an thanang ngurp ngatharaman iiyayn. An puth pam inangan-a, nungkar thamp. 10Ngal puth karp pi'-pi'anal thanang, than puth pam ngalantakam iiy-iiyantan. Than pam wanch wiy al-alangan thathayn thanang-a, ngurp ngatharam inangana, thanan ngul thaa'-kuumpayn ngayang. 11Ngay puth inan kan-ngul puy iiyāng nungk, ngay aak inan kan-ngul wantāng. Puth thananiy-a, pam ngalantam inangan-a, an ep than aak ingman wunayn. Ayyang, Piip-ang, nintan-a, wuut pi'an a' min paththam, ke' wiy yimanangan ya'a, nint pam inangan thath-thathān thanang, ma' thayanangam pi'-pi'ān thanang, pam inangan nintan waa'an thanang ngurp ngatharaman iiyayn. Nint thath-thathān thanang, than yipam karpam ke' kuchek thonamang ngaantam-ngeeyayn nintangan, ke' ngal yimanang thonam anman. 12Ngay ingman thanttang yippakan iiy-iiyangan-a, an ngay ma' thayanangam pi'-pi'angan thanang, nintan puth ma' ngatharang thanang wantan. Ngay thanang ma'mangkam minam pi'-pi'angan, ngay puth ke'am ma' wayathangan thananga, yotam minam anman pi'-pi'angan thanang. Nil pam thonamangan ep want ngayang. Nil uthamowan-a, ngangk nungantaman ma' nungkarang ke' wunow, ya'a. Kan-ngulan-a, wik thanan keenkanaman waa'in nunang-a, lat ngench thayanangan-a, kan-kanam ngul wampow nungant.
13“Ngay inan kan-ngul puy iiyāng nungk, puth wik inangan kon ngurp ngatharamantang thaw-thawang aak ingana, than yipam ngangk minam paththam iiyayn, ngangk kuupamayn ngatharaman. 14Ngay puth kanam wik nungkaraman waa'angan thant. An puth nanpalan than pam wiyangan ngangk-wayangam kal-kalin thanang ngurp ngatharam inangan. Than puth woyan pam wiyantaman ke'am wak-wakantan, ya'a, ke' ngay yimanangan woyan thanttaman ke'am wak-wakang, ya' anman. 15Piip-ang, ngay nungk ke'am thawangan puy thechathān thanang pam wanch wiy way al-alantaman, ya'a, ngay inan nungk ep thawāng nint min-minam pi'-pi'ān thanang oony way pi'an alantaman, nil ke' yipam wayathow thanang. 16Than puth woyan pam wanch wiyantam ke'am wak-wakantan, ya'a, ke' ngay yimanangan woyan thanttaman ke'am wak-wakang, ya' anman. 17Nint puth pi'-pi'ān thanang nungkarakam, yipam woyan min nungkaram anman wak-wakayn, than puth wik nungkaraman kan ngeeyin, wik min anangan kan-kanam paththam. 18Ngay kanam kuchang thanang work nungkaram yipam iiyayn thanttang, pam wanch wiy al-alantangan aak ingan wuntan, ke' nintan kuchan ngayang aak iikanakan. 19Ngay inaniya ma' nungkarang wantang ngatharakamana, puth wiyantangan ya'a. In puth min thant ngurp ngatharam il-ilantana, than ngulan yipam ngangk punch-aakam thee'wayn nungkarana, nintangam anman monkan-wak-wakayn, wiyan ya'a.
20“Piip-ang, ngay puth ngurp ngatharam il-ilantan thonakam ke' mee'-wuthanamāng, ya'a, puth thant wiy al-alantan thampang mee'-wuthanamāng, than wikan ngeeyayn thanttam, a' monkanan-wakayn ngayang ngulan. 21Ngay inaniy thawang nungk piipa, thanan yipam karpam ke' kuchek thonamang ngaantam-ngeeyayn nintang. Thanan ngangk ngalantamangan mak wun-wunayn, ke' ngay ngangk nungkarangan wun-wunang, a' nintiy-a, ngangk ngatharamang wun-wunangan. Than mak thonamang ngul iiy-iiyayn, than pam wanch wiyangan yipam kan-ngul ngaantam-ngeeyayn nintan kuchan ngayang. 22Nintan-a, pam min paththam waa'angan ngayang, a' ngay yimanangan pam wanch min paththam waa'angan thanang, nintangan yipam ngaantam-ngeeyayn ke' kuchek thonamang yimanangan, ke' ngal thonam anman. 23Ngay puth ngangk thanttamangan kan wun-wunang, nintan puth yimanang ngangk ngatharang wun-wunangan, thanan puth yipam thonamang anman iiy-iiyayn, than yipam pam wanch wiyangan thiichayn ngul nintan kuchan ngayang, a' puth nintan kaangk wunangan thant ke' nint ngatharan kaangk wunangan.
24“Piip-ang! Nint pam wanch inangan kanam mi'an thanang than ngayang yipam monkan-wakayn. Thanan mak ngatharang wunayn aak-aakanakan ngayan iiyāng, thanan yipam min-min thathayn ngayang angman nungkarang, nhengk nungkaraman, ke' nint yimanangan, wuut pi'an a' min paththam, puth nint ngathar kaangk wunangan aak nathpalmana, aak inan ke'aman yippak yumpala. 25Piip-ang, nint min-minam paththama, minam anman iiy-iiyangan, way thonam ke' yumpanam. Than pam wanch al-alangan kaangk ke'an monkan-wakayn nintang-a, al-alangan ke'am thiichantan nintang, ya'a. Ngay ep piip nintang thiichangan, a' ngurp ngatharam il-ilangan kan thiichin nintang nint ngayangan kuchan aak iikanakan. 26Than kan thathin ngayang aak ingan wun-wunangan, a' puth ngayan thaa'-aath-aathangan thanangan, puth than nintangan kan-ngul thiichin. A' ngay putham wik nungkaraman ngul thaa'-aath-aathāng thanang, nint yipam kaangk wunān thant, ngangkang ngoonchān thanttang, ke' nint ngatharan kaangk wunangan, a' ngay thampang yipam ngangkang ngoonchāng thanttangana.”