161“Ngay wik inangan kanam waa'angan niiyant niiy yipam woyan God.antaman-a, ke'-ngul wantān. 2Than puth ngul kenth-kenthayn niiyang aak church thanttam anpalan. A' puth-a, aakan ngul wampowa, than wee'-wee'anangan nath mulathiythan niiyangan-a, an than ngaantam-ngeeyayn thanttakam ngul ke' work min iiy-iiyantan God.ant, puth ya'a. 3Thanan ngul way inangan yumpayn niiyant -- ngeenam putha? -- than puth kaangk ke' thiichayn nganang piip ngatharamanganiy. 4Ngay niiyant wik inangan kanam waa'angan, puth aak anan kan-ngulan wampow niiyant-a, niiy yipam ngaantam-ngeeyān ngul wik inangan ngayan waa'-waa'angan niiyant.
Nil Ngeen-Wiy Min God.antamana Work Min Iiyowa, Ma'-Aath-Aathow Niiyang
“Ngay ka'athaman wik inangan ke'am waa'angan niiyant, ngay puth niiyantang inman yippak wun-wunangan. 5Ngay inan puth kan-ngulan iiyāng nungant nilan kuch ngayang; niiy puth yot inangan ke'am thawaniy ngath, ‘Nint wanttinak iiyangana?’, ya' anman. 6Niiy puth ngangk way paththam wunaniy ngatharam, wik anpalan ngayan waa'angan niiyant. 7Puth ngay wik kan-kanam thawāng niiyant: an min niiyant ngayan iiyāng koyam piip ngatharamantan. Puth ngay koyaman ke'an iiying-a, Ngeen-Wiy Min God.antaman puth ke' wampiy niiyant, ma'-aathanakan niiyang. Ngay iiyingan-a, an epa, Ngeen-Wiy Min God.antaman ngul kuchāng niiyant, yipam ma'-aathow niiyangan. 8Nil wampowan-a, nil ngangkangan ngul thaw-thawow pam wanch al-alantangan kaangk ke'an monkan-wakayn nunang. Nil ngul meenathow thant than pam wanch wayan iiy-iiyantan, a' nil woyan min God.antaman ngul meen-meenathow thant; puth inan thampa, nil ngangkangan ngul waa'ow thant nil God.angan umangan thanathow thanang ngula. 9Nil ngul meenathow than wayan iiy-iiyantan, than puth ngayangan ke'am monkan-wak-wakin, ya'a, 10a' nil woyan min God.antaman ngul meen-meenathow thant, ngay puth in kan-ngul piip ngatharamant koyam iiyāng, niiyan puth kaa'wal ngayangan ke'-ngul thathān. 11A' nil ngangkangan ngul waa'ow thant nil God.angan umangan thanathow thanang ngula, nil puth piip God.angan-a, oony wayan kanam umang thanath nunang, nil moom pi'an aak imanamana, a' aak way kul pi'an paththam ngul wampowant, oony way alantan.
12“Ngay ke' wik yot-yotam waa'ing niiyant, niiy puth wik anangan ke' yippak min-minan ngaantam-ngeeyina, ya'a, an puth wik thayana, wik engkanang ya' yippak niiyant. 13Nil puth Ngeen-Wiy Min God.antaman wampowan-a, nil wik kan-kanam anman waa'-waa'ow niiyant, wik min God.antaman thaa'-aath-aathow niiyang. Nil wik kuchek nungantam anpalan ke' waa'ow niiyant, nil puth wik nganttam piip God.ang anman waa'-waa'ow niiyant. A' nil wik anangan ngul waa'ow niiyant puy-pal ngeen ma' wampow ngatharan-a, puth niiyant thama. 14Nil wik ngatharam anman ngul waa'-waa'ow niiyantana, nanpalan niiy ngul thathān ngayangan wuut pi'an paththaman. 15Yot piip ngatharamangan pi'-pi'an-a, aak umyompanaman-a, ngay thampang anman pi'-pi'ang. Wik piip ngatharaman thaw-thawan-a, an wik anman ngayiy thaw-thawanga; ngay nanpalan thawang niiyant Ngeen-Wiy Min God.antam alangan wik ngatharam anman ngul waa'-waa'ow niiyantana.
Ngul-Ngulan-a, Niiy Ngangk Wayan Ke'-Ngul Iiy-Iiyāna
16“Aakan thinth kan-kanang wampanara, niiy ngayangan kaa'wal ke'-ngulan thathāna; a' ngul-ngulan-a, niiy kaa'wal ep ngul thathān ngayang.” 17A' ngurp nungantam wiy anangan thaw-thawin thanttakam, “An-ngul nil yimanangan wik ngeenak thawan ngampar a? Ngamp nunangan kaa'wal ke'-ngulan thathāmpa; a' ngul-ngulan-a, an ep, ngamp kaa'wal ngul thathāmpan ey? A' puth-a, nil wik inangan thaw, ‘Ngay puth kan iiyāng piip ngatharamaka.’ ” 18Than puth thawin thanttakaman, “An ngeenak wik thaw e? aak thinth kan-ngulan wampan nungant e? Ngamp puth ke'am wik thiichanamp nilan thaw-thawan ngampar a!” 19Nil Jesus.angan kanam thiich thanang thanan ke' engkiythan nungant, a' nil puth thaw thant, “Ngay puth ka'athaman thawangan niiyant, ‘Aakan thinth kan-kanang wampanara, niiy kaa'wal ngayangan ke'-ngulan thathāna; a' ngul-ngulan-a, niiy kaa'wal ngul ep thathān ngayang.’ Niiy wik inangan kan-ngul ngaantam-ngeeyaniy ey? wik anpalan thaw-thawaniy niiyantakaman ey? 20Ngay niiyant inan kan-kanam thaw-thawanga: niiy puth ngul othamayanan peey-peeyān ngatharamana, a' thaa' yuk thuth-thuthān. Than puth pam wanch wiyang ke'aman monkan-wak-wakantan ngayang-a, than ep ngangkam ngul nyiinayn ngatharam. Ka'athaman-a, niiy ngangk way-wayam ngul wunān, amanam ngulan-a, niiy ngangk wayan ke'-ngul iiyān, ya'-ngul, an niiy ngangk min-minam ngul iiy-iiyān. 21Inan ke' aak yimanangan wun: an nil ke' wanch iimpan pekan nunang, puk manyan kalow. Nil iimpanan pek-pekan nunang-a, puk manyakan-a, nilan kaa'wal wiy-wiyam ween, an kaa'wal minangaman ke'am nyiin-nyiinan, ya'a, nil thaa'-eenchanang nyiin-nyiinan, an puth aakan kan wamp nungant, puk manyan aak-ngeeyowant. Puth puk many nungantaman kanan aak-ngeeyan ngul-a, nil kaa'wal wiy-wiyaman ke'-ngul nyiinan, ya'-ngul, an puth nil ngangk min-minam paththam ngul wun-wun; an puth puk many nungantaman-a, kanam aak-ngeey, aak iikanakan. 22Aakan yimanang ngulan wunow niiyant. Puth inman niiy yippak ngangk way-wayam iiy-iiyaniy, puth ngay puthaman ngul thathāng niiyang. Aak an-aniyangan-a, niiy ngangk min-minam paththam ngul iiy-iiyān, wiyangan puth ke' wayathiythan niiyang ya'a, niiy puth ngangk min ngul anman wun-wunān.
23“Aakan wampowan-a, ngay koyaman iiyāng piip ngatharamantan-a, niiyan ke'-ngul wikakan engk-engkān ngath. Ngay niiyant inan kan-kanam thaw-thawanga: niiy ngeenak nathan thawin piip ngatharamant-a, nilan-a, wik niiyantam ngul ngeeyow, niiy puth wik minakan thawān nungant ke' ngayan wik min thaa'-aath-aathangan niiyang. 24Nathpalman niiy wik minakan ke'am engkan nunganta, piip God.antan, wik min ke' ngayan thaa'-aath-aathangan niiyang, ya'am inman; puth niiy nath wik minakan engkin nungant-a, an nilan wik ngul ngeeyow niiyang niiy yipam ngangk min paththam ngul iiy-iiyān.
Niiyana Ngangk Thayanam Iiy-Iiyāna
25“Ngay puth wik inangan kanam waa'angan niiyant, an wik kath aak imanaman waa'-waa'angan niiyant. Puth aak anan ngulan wampowa, ngayan wik kath ke'-ngulan waa'-waa'āng niiyant, puth ngayaniya wik engk-engkanang ngul waa'-waa'āng niiyanta, piip God.antaman. 26Aak anan wampowan-a, niiy wik minakan ngul engkān nungant, wik min ke' ngayan thaa'-aath-aathangan niiyang. Ngay puth ke' thawing niiyant yimanangan, ‘Ngay ngul engkāng nungant piip God.antan wik niiyantakan,’ an ya'a, an niiyam engk-engkān nungant, 27nil puth piip God.an-a, nil kaangk wunan niiyant. Niiy puth kaangk wunaniy ngathar, puth niiyan kan-kanam ngaantam-ngeeyaniy ngayang nil piip God.ang inpal kenyan kuch ngayang aak iikanakan, puth amanaman, nil piip ngatharam God.an-a, kaangk wunan niiyant. 28Nil puth kuch ngayang, aak inpal kenyan aak iikanakan ukangan; puth ngay aak inan kan-ngul wantāng, a' ngay koyam ngul iiyāng piip ngatharamant.”
29A' ngurp nungantam anangan thawin nungant, “Ayyang, nint wik engk-engkanang ngul kan thawangan ngant, nint puth wik kath aak inpalan thampang ke'am ngul waa'-waa'angan ngant a! 30Ngan puth kan-ngul thiichanan nintang nintan puth yot ma'mangkaman mee'miy. An puth nint kan thiichangan nganang ngeenak nathan engkin nungkar. Nganan puth wikakan puth-puthaman ke' engk-engkin nungkar a! Puth namanaman-a, ngan kan-kanam ngaantam-ngeeyanan nintang God.angan kuch nintang.” 31Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy inan ngayang yippak monkan-wak-wakaniy, 32puth aakan kan-kanang thinth ngul wampanar, niiy yotaman ngul paa we'araman ngatharam, aak niiyantamakan iiyān, puth-a, ngayangaman ngul too wantān pokkapang. An puth ngayan pokkapang ya'a, nil piip ngatharaman inman ngatharang, ngan karpam iiy-iiyanan. 33Ngay wik inangan kan waa'angan niiyant, niiy yipam ngangk min paththam iiy-iiyān, ngay puth ngangk niiyantang wun-wunang. Than pam wanch wiy al-alangan-a, ngangk kulangam ngulan kal-kalayn niiyang, a' way-wayam ngul iiy-iiyayn niiyant. Puth niiyan-a, ngangk thayanam iiy-iiyān a! Ngay puth kan ya' maalathang thanang a! Than ke' pam manyiy ngul iiy-iiyantan a!”