Nil Jesus.angan Nungamangan Waa' Ke' Nil Yuk Think May Kaangkantam Yimanangan
151“Ngay ke' yuk think may kaangkantam yimanangan, ke' yuk think min-minam paththam. Nil piip ngatharaman-a, nilan ke' may kaangk anangan em-emathan. Than pam wanch al-alangan monkanan-wak-wakantan ngayangan-a, an than ke' yuk punth may kaangkangan kuchan. 2Yuk punth ngatharamangan may ke'an pi'iythan-a, an nil piip ngatharamangan punthan thalokang umpow thanang, a' piw thee'ow thanang. Puth punth wiy anangan may kanan pi'-pi'in-a, yuk punth manyiy kath anangan-a, an nil ump-umpan ngul thanang, yipam ngulan-a, yiikan nyiingkanaman pentayna, a' may yot-yotam ngulan kalowa. 3Niiy wayan iiy-iiyan-a, nil God.angan ke'-ngul ngaantam-ngeeyow, puth ngangk niiyantaman nil kanam pachath, niiy puth kan ngeeyan wik ngatharaman, wik God.antaman kan waa'angan niiyant. 4Niiy puth ngangk ngatharang wun-wunān a! A' ngayiy-a, ngangk niiyantamang wun-wunāng. Niiywey ngangk ngatharang ke'an wuninwey-a, niiy puth pam wanch min ke' iiyin, ya'a. An puth aak ke' yimanangan wunan: yuk punthan thuthiywey-a, an nil may ke'-ngul kaliy, ya' anman. Puth yuk punthan angman nath yuk pi'anang wun-wuniy-a, anpalan-a, nil yuk alanganiy may yot-yotam ngul kalow.
5“Ngayaniy-a, ke' yuk think may kaangkantam yimanangan. Niiy puth-a, ke' yuk punth may kaangkangan yimanangan kuchan. Niiy wee'-wee'anangan ngangk ngatharang ingman wunin-a, a' puth ngayan ngangk niiyantamang wun-wuning-a, niiy minam anman ngul wun-wunin, ke' yuk punthangan may yotan kal-kalan. Niiy ngangk ngatharang ke'wey wun-wunin-a, niiy puth minan ke' iiy-iiyin, mee' God.antangan ya'a. 6Than wee'-wee'anangan ngangk ngatharang ke'an wuniythan-a, nil God.angan ngul kenthow thanang, ke' pam al-alangan yuk punthan umpantan yuk anpalana, a' piw ngulan thee'antan thanang. Yuk punth kanan kathaman-a, than thumang ngul thee'antan, kiingkantan ngul. Puth nil God.angan kenthow thanang, pam wanch anangan ngangk ngatharang ke'aman wun-wuntan.
7“Niiywey ngangk ngatharangan wun-wunin-a, a' wik ngatharam kuchekangaman pi'-pi'in-a, ngay wik ngul ngeeyāng niiyang niiy ngeenak nathan thawin ngath. 8Niiy minam anmanwey iiy-iiyin-a, pam wanch wiyangan-a, piip ngatharaman ngul thathayn nunang nilan min a' wuut pi'an paththaman, ke' wiy yimanangan ya'a. Niiy minam anman iiy-iiyāna, anpalana than pam wanch wiyangan ngul thiichayn niiyang niiy ngurp ngatharaman iiy-iiyaniy. 9Ngay kaangk wunang niiyant, ke' nil piip ngatharaman kaangk wunan ngathar. Niiy ngangk ngatharang wun-wunāna! ngay anman yipam kaangk wunāng niiyant. 10Niiy ngayangan wik ngeey-ngeeyānwey-a, ngayan puth anman kaangk wun-wunāng niiyant, ke' ngay yimanangan piip ngatharaman wik ngeey-ngeeyang nunangan, an puth nilan anman kaangk wunan ngathara.
11“Ngay wik anangan kan waa'angan niiyant niiy yipam ngangk min iiy-iiyāna ke' ngay yimanangan ngangk min iiy-iiyang, niiyan yipam ngangk min-minam paththam iiy-iiyān. 12Ngay kan wik inan thawāng niiyant: niiy kaangk wunān niiy-niiyantakama, ke' ngay yimanangan kaangk wun-wunang niiyant. 13Nil pam thonamwey ngurp nungantam al-alantan mul wuniy-a, an puth nil kaangk paththam thanang ke' pam wanch wiy yimanangan kaangk wuntan thanttakaman ya'a.
14“Niiywey wik ngatharamwey ngeey-ngeeyin-a, an niiy ngurp ngatharam iiyin. 15Ngay puth working men ke'-ngul waa'ing niiyang, puth than pam workan iiy-iiyantan than ngoongk-ngoongkam nil moom thanttamang ngeen nathan yump-yumpan. Ngay puth ngurp ngatharam waa'-waa'ang niiyang ngula, an puth ngay niiyant wik ma'mangkam kan waa'angan piip ngatharamangan ka'athaman waa'ar. 16Niiy puth ngayangan ke'am mi'ana, ya'a, ngay ep mi'ang niiyang. Ngay niiyant kan thawangan, niiy work min God.antan iiy-iiyān, a' niiy wik God.antaman pam wanch wiyantan waa'-waa'ān. Nil God.angan work inan thee' ngampar than pam wanchangan yipam wik nungantaman ngulakam ngangkang pi'-pi'ayn ngul. Niiy ngeenak nathan thawin piip ngatharamantan-a, nilan-a, wik niiyantam ngul ngeeyow, niiy puth wik minakan thawān nungant, ke' ngayan wik min thaa'-aath-aathangan niiyang. 17Ngay inan thawang niiyant: niiy kaangk wunān niiy-niiyantakam.
Pam Wanchangan Ngangk-Wayangam Kal-Kalayn Niiyanga
18“Than pam wanch wiyang nath ngangk-wayangam kaliythan niiyangwey-a, niiy ngaantam-ngeeyān an than ngayangan yimanangan ngangk-wayangam kal-kalantan. 19Than puth pam wanch il-ilangan ke'am monkan-wak-wakantan ngayang. Niiywey woyan thanttaman wakin-a, than niiyant kaangk wuniythan, ke' than thanttakaman kaangk wuntan. Puth ngay niiyang mi'angan niiy yipam woyan thanttaman ke' wakāna, niiyan puth yipam woyan God.antaman wak-wakāna. Than nanpalan ngangk-wayangam kalantan niiyang. 20Niiy wik anan ngaantam-ngeeyān ngayan wik ka'athangaman waa'angan niiyant. Than pam workan iiy-iiyantan-a, an than pam pi'an ya'a. Nil moom thanttaman ep pam pi'an paththam iiy-iiyan. Ngayan puth moom niiyantaman. Thananiy-a, way thakan yump-yumpin ngathara, a' ngangk kulangaman kalin ngayang, an yimanangan than ngangk kul ngul pi'-pi'ayn niiyant, way thak yump-yumpayn niiyant. Than puth ngayangan wik ke'am ngeeyin, an yimanangan than niiyangan wik ke' ngeeyiythan, ya'a. 21Niiy puth ngurp ngatharama, ke'-paal than ngulan way inangan yump-yumpayn niiyant, puth thanan God.an ke'am thiichantan nilan kuch ngayang. 22Ngaywey ke'an wamping thant-a, wik God.antaman wik ke'an waa'ing thant-a, an puth ngayan pam wayanang ke' waa'ing thanang. Ngay puth kan wampangan thant, a' wik God.antaman kan waa'-waa'angan thant, puth nanpalan thanan ke' thawiythan ke' than ngoongk-ngoongkam than wayan iiy-iiyina. 23Than wee'-wee'anangan ngayangan mee' kulangam kal-kalantan-a, than puth piip ngatharaman yimanang thamp mee' kulangam kal-kalantan nunang. 24Ngaywey ke'an work pi'anan yumping mee' thanttangan-a, ke' keenkan work pi'anan ke'aman yump-yumpin-a, ngay thanangan ke' waa'ing than wayan iiy-iiyina. Puth than kan thath-thathin work pi'an ngayan yump-yumpang, than puth anman yippak mee' kulangam kal-kalantan ngayang, puth-a, piip ngatharaman. 25Puth thanan mak ngangk-wayangam kalayn nganang, wik yipam kan-kanam ngul wampow, than pam prophets al-alangan keenkanaman umpin, lat ngench thayanangan, wik inangan, ‘Thanan ngayang aak-ya'angan ngangk-wayangam kal-kalin.’
26“Nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngulan wampow niiyant a' ma'-aath-aathow niiyang, a' wik kan-kanaman waa'-waa'ow niiyant, wik God.antaman, nil puth piip God.antam anpal keny wampow. Ngay puth ngul kuchāng nunang niiyant piip God.antam anpal keny, a' nil ngayangam anman waa'-waa'ow niiyant, Ngeen-Wiy Min God.antam alangan. 27A' puth niiy thampang ngayangan ngul waa'ān thant, niiy puth nathpalman ngatharang iiy-iiyan.