Nil Jesus.ang Tha'an Pung Thanang, Ngurp Nungantam Anangan
131Aak anan kan wamp may pi'an Passover.akan. Nil Jesus.angan kan ngaantam-ngeey aakan thinth kan wamp-wamp nungant, nil aak inan kan-ngulan wantowa, koyam ngulan iiyow piip nungantamakan. Nil puth Jesus.an nathpalman kaangk wun thant pam ngurp nungantam al-alantan aak ingana, nil kan-kanam paththam ke'-ngoongkam anman kaangk wun-wun thant.
2Anpalaniy-a, Jesus-a, a' than ngurp nungantam anangan kan-ngul nyiinin may mungkanakan. Nil oony way alangan kanam kuchek Judas.antangan wik wunp, nil yipam wik yumpow thanttang, pam way al-alantangan, Jesus.an mulathayn nunang. Nil Judas anan-a, nhengk Simon Iscariot.antam. 3Nil puth Jesus.angan-a, kanam thiich nil God.angan work pi'anan ma' nungantangan want, pam wanch ma'mangkaman pi'-pi'ow thanang aak ingana. Nil kan mee'miy nil inpal keny piip God.antaman uk, a' puth keny koyam ngulan matow piip God.antan.
4Anpalaniy-a, nil Jesus.an kan-ngul ek table.aman, a' coatan thapath, a' towelangan ompam kath nungamang. 5A' nil ngakan basinang yeech, a' tha'an kan-ngul pung-pung thanang ngurp nungantam anangan. Anpalaniy-a, nil Jesus.angan tha'an e'-e'ath thanang ngul towel alangaman, nilan ompam kath nungamangan. 6Nil Jesus.an Peter.ant ngulan wamp-a, ke' tha' nunangan pungiy-a, nil paththaman thaw, “Ayyang, Lord-ang, in-ngul nint tha' ngatharam inangan pungān ey?” 7Nil puth Jesus.an thaw nungant Peter.antana, “Nint ke'am ngaantam-ngeeyangan ngay ngeenakan inan yumpanga, puth ngul-ngulan-a, an ep nintan ngaantam-ngeeyān ngul.” 8Puth nil Peter.an thawant, “Nint ngayang tha'an ke' pungin a!” Nil ngul Jesus.an thawant, “Ngaywey tha' kucham nungkaram inangan ke'an punging-a, yaa, an nint puth ngurp ngatharam ke'-ngul iiy-iiyāna, ya'a.” 9Simon Peter.an puth thaw Jesus.antan, “Lord-ang, nint puth ngayang tha' thonakaman ke' pungān a! Nint ma'-a, kuchek thampang pungān ngayang a!” 10Nil puth Jesus.an thawant, “Nil pam may pi'anakan wampiywey-a, aawuch thonangan-a, an nil ka'athamaniy-a, muunchowa aak nungantamangan, an puth nil kemp pach ngul wampan, puth-puthaman nil ke'-ngul muunchiya, an ya'-ngul. An nil tha' thonakaman ngul pungow nungamang. Nil God.angan yotam ngangk pach kan yump niiyang, way niiyantam anpalana. Nil thonam thonakam ep ya'a, nil pam way iiy-iiyan.” 11(Nil puth Jesus.angan kanam thiich nil pam wee'angan theetathowan; nil nanpalan thaw thant, “Niiy yotam inangan ngangk pach ngul iiy-iiyaniya, way niiyantam amanaman. Nil thonam thonakam ep ya'a, nil pam way iiy-iiyan.”)
12Nil Jesus.ang kanan tha' pung-pung thanang ngurp nungantam anangan-a, nil coatan koyam ngoonch ngul, a' kan-ngul nyiin table.angan. Anpalan-a, nil thaw thant, “Niiy kan ngaantam-ngeeyaniy ey? ngay nyiingkan yumpangan niiyantangan ey? 13Niiy puth ngayangan waa'aniya teacher a' puth Lord. An min ngathar niiy yimanangan waa'-waa'aniy ngayanga, an puth kan-kanam ngay teacher a' puth Lord niiyantam thamp. 14Puth nungkway ngay Lord-a, puth teacher niiyantaman-a, ngay puth nyiingkan tha' yotam pung-pungang niiyangan. Niiyan puth yimanangan tha'an pung-pungwin niiyantakaman. 15An ngay tha' nyiingkan pung-pungangan niiyang-a, ngay aak woyan min meenathangan niiyanta, niiy yipam minam iiy-iiyān niiyantakaman a' niiy yipam ma'-aath-aathwun niiyantakaman ke' ngay nyiingkan niiyangan ma'-aathangan. 16Ngay wik inan kan-kanam waa'-waa'āng niiyant: pam nil workan iiy-iiyan-a, an nil pam pi'an ya'a, nil ke' moom nungantam yimanangan ya'a; a' puth nil pam wikan kal-kalan alangan-a, an nil pam pi'an tham ya'a, nil moom nungantam alangan nilan kuch nunangan-a, an ep nil pam pi'an. 17Niiy puth kan mee'miy ngul, wik ngay nyiingkan niiyang thaa'-aath-aathangan; niiywey wik ngatharaman min-minam ngeey-ngeeyin-a, niiy puth ngangk min ngul iiy-iiyin.
18“Ngay niiyang yotam inangan ke'am waa'-waa'ang ya'a; ngay thanang mee'miy ngay wee'-wee'anangan mi'angan thanang. Puth wikan kan-kanam paththam yipam wampow, than keenkanaman umpin lat ngench thayanangan, ‘Nil pam thonam alangan may ngatharangan mungkow-a, pam nil anman wayamow ngatharana.’ 19Ngay wik inaniy umputh kan waa'angan niiyant. Way inangan wampayn ngathar ngulan-a, niiyan yipam kan-kanam ngul ngaantam-ngeeyān ngayang ngay pam inman nil God.angan kuch yipam pam wanch kaa'-piichanathāng niiyang. 20Ngay niiyant wik kan-kanam thaw-thawang; than wee'-wee'anangan ngangk minangam iiy-iiyayn thant pam anangan ngayan kuchang thanang-a, an than ke' ngathar thamp ngangk minangam iiy-iiyantan; a' putha than wee'-wee'anangan ngangk minangaman iiy-iiyayn ngatharan-a, an ke' than nungant thamp ngangk minangam iiy-iiyantan, nilan kuch ngayang.”
Nil Jesus.angan Waa' Thant Nil Pam Thonamangan Theetathow Nunang Pam Way Al-Alantan
21Nil Jesus.an wik inangan kanan thaw-a, nilan ngangk way-wayam paththam weem, a' nilan thaw ngul thant, wik engkanangam thaw thant, “Ngay niiyant kan-kanam thaw-thawang: nil pam thonamang, nil yamam nyiin-nyiinan niiyantanga, nil ngayangan theetathow pam way al-alantan.” 22Than ngurp nungantam Jesus.antam anangan-a, than mee'am thathwin, than aak-way uwin, than ngaantam-ngeeyin thanttakam, “Nilana wee' waa'-waa'an nunang?” 23Nil ngurp Jesus.antam thonaman-a, nil Jesus.an kaangk wun nungant-a, angman thinth Jesus.antang nyiin-nyiin. 24Nil Simon Peter.ang ma' wunyathant, a' thaw pam alantan, “Kan nint engkān nungant, nil paman wee' waa'-waa'an nunang e?” 25Nil puth pam anana, thinth-thinth ngul thuuch, Jesus.ant, a' thawant, “Lord-ang, an nil pam wee'ang a? theetathow nintang a?” 26Nil puth Jesus.an thawant, “Ngay may breadan punchathāng may kam sauce.angan-a, a' ngay thee'āng nungant ngul pam alantan. Nil pam anmana.” Nil Jesus.angan may bread manyam thuth, a' punchath may kam sauce.angan a' Judas.ant thee' nungant, nhengk Simon Iscariot alantaman. 27Nil Judas.ang mayan maman-a, Satan.an ngangkang ngoonch nungantang, oony way pi'anan. Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Nint erkam paththam iiyān a! work nanan kan yumpān a!” 28Than ngurp Jesus.antam wiy anangan table.angan nyiin-nyiinin-a, an than ke'am ngaantam-ngeeyin, nil Jesus.an ngeenakan yimanangan thaw nungant Judas.antan. 29Nil puth Judas.ang bagan wukal thampan pi'-pi' thant, nanpalan than ngurp Jesus.antam wiy al-alanganiy-a, ngaantam-ngeeyin nil ke' Jesus.an thaw nungant may piiyanakan may pi'an Passover aakanakan. Than puungk wiy al-alanganiy-a, ngaantam-ngeeyin nil ke' Jesus.an yaaka' thaw nungant wukal wiy kalow thanta, pam wanch wukal ke'anang al-alantan, puth ya'a. 30Nil puth Judas.ang may breadan kanan mam Jesus.antaman-a, nil yoon ngul pent. An puth aak ngaa' ngul wun.
Nil Jesus.angan Wik Thayanath Thanang
31-32Nil Judas kanan pent-a, nil Jesus.an thaw ngul, “Nil God.ang kan-ngul meenathow nil pam anman God.angan kuchan, an nil pam pi'an paththama; a' than pam wanchangan thathayn nunang ngulan-a, than kan-ngul ngaantam-ngeeyayn nil God.an want-wanttakan. A' than kan-ngul ngaantam-ngeeyayn nil pam anan God.angan kuch nunang-a, pul God.angan karp anman, a' pula, min a' pi'an paththam thamp. Ngul-ngulan-a, nil God.angan kan-ngul meenathow thant pam wanchant nil pam anan God.angan kuchan-a, an nil pam pi'an paththam. 33Ayyang, niiyalang! puk ngatharam-ang, kan in ngeeyān a! Ngay niiyantang yaam ke'-ngul wunānga. Niiy ngath ngul wenk-wenkāna, puth ngay niiyant wik inan waa'ānga, ngay wik inman ka'athaman kan waa'angan thant Jews.antan, ‘Niiy puth ke' iiyin ngatharang, ngay aak-aakanakan iiyāng, ya'a.’ 34Puth ngay niiyangan ep wik thayanathānga! Niiy kaangk wunān niiy-niiyantakama. Ke' ngayan kaangk wunangan niiyant-a, an puth niiy yimanangan kaangk wunān niiy-niiyantakam. 35A' niiywey kan-kanam paththaman kaangk wunān niiyantakaman-a, anpalana, than pam wanch wiyangan kan-ngul thiichayn, niiyan ngurp ngatharaman iiy-iiyaniy.”
Nil Jesus.an Thaw Nungant Peter Alantan, “Nint Ma'-Ko'alaman Ngul Wik Uuyaman”
36Anpalan-a, nil Simon Peter.an Jesus.ant engk, “Lord-ang, nint wanttinak iiyangan ee?” Nil puth Jesus.an thawant, “Nint ngayang inan yippak ke' monkan-wakina, ngay wanttinakan iiyānga, ya'a, puth ngul-ngulan-a, an ep monkan-wakān ngayang.” 37Nil Peter.an putham ngul thaw nungant Jesus.antan, “Lord-ang, ngay puth nintang inman ke' monkan-waking ey? Ngay puth nungkarang anman uthamāng a!” 38Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Nint ngul kan-kanam uthamān ngatharang ey? Ngay nungk inan kan-kanam thaw-thawang, an minh roosteran ke'an yippak pechow-a, nint ma'-ko'alaman ngul wik uuyamana, a' thawān thant, pam wanch wiyantan, nint ngayang mee'miy ya'ana.”