Nil jesus.angan Wik Kath Waa' Pam Alantaman Minh Sheepan Pi'-Pi'
101-5Nil Jesus.angan wik kath waa' thant. Nil yimanangan thaw thant, “Kan inan ngeeyāna! Ngay wik kath inan waa'ang niiyant. Nil pam shepherdanganiy-a, minh sheep nungantaman pi'-pi'an thanang. Nil ngutangan-a, aak paddockangan ngoonchathan thanang, paanthathan thanang. Nil pam thonamangan-a, thaa' gate.an pi'-pi'ana aak paddockana. Nil pam shepherdana aak paddockangan ngoonchan-a, niliy-a, thaa' gate wakanangan ngoonchan, nil puth pamangan thaa' gate.an pi'-pi'ana, erkam paththam thapathan nungant, pam mooman yipam ngoonchow. Minh sheep nungantam al-alangan-a, man awal thiichantan nunang, moom thanttaman. Nilan namp-nampaman wichan thanang, a' yoon pentathan thanang, minh anangan. Nil kanan pentathan thanang yoonan-a, niliy-a, umputh iiy-iiyan thanttang, minh al-alangana koy-koyyuw monkan-wakantan nunang, puth than man awal nunangan kan thiichantan. Pam waywey wampiy-a, aak paddock aakanakana, nil thaa' gate.aman-a, ke' ngoonchiy. Niliy-a, fence wakanang matiy, anpalan ngoonchiy, minh sheep anangan yipam ma'-kuchathow. Puth than minh sheep al-alangan-a, ke' monkan-wakiythan nunang, ya'a, than winynyang mo'iythan nungantam, than puth man awal ke' thiichiythan nunang, pam thon anan nil moom thanttam ya'a.” 6Jesus.angan wik kath inan waa' thant, puth than pam wanchangan ke'am min-min ngaantam-ngeeyin wik kath inangan want-wanttakan waa'-waa' thant.
Nil Jesus.angan Waa' Nungamang Nil Moom Min Ngamparaman
7Nil puth Jesus.an-a, putham thaw thant, “Ngay inan kan-kanam thawang niiyant: ngay ke' thaa' gate yimanangan pam wanch ngatharam anangan yipam ngoonchayn aak piip ngatharamakan. 8Keenkanaman-a, than pam pi'-pi'anam wiy anangan wampin, than ke' pam ma'-kuchan yimanangan wampin. Than puth pam wanchant waa'-waa'in thanttakam nil ke' God.angan kuch thanang, puth ya'a, yaan wik uuy-uuyamin. Pam wanch God.antam al-alangan-a, than wik ke'am ngeeyin thanang pam wayanang anangan, ya'a, ke' minh sheep al-alangana pam thonana moom thanttam ya'ana, than man awal ke'am thiichin nunang, ya'a. 9Ngay ke' thaa' gate yimanangan. Than wee'-wee'anangan thaa' gate ngatharam wakanang anpalan ngoonchayn aak piip God.antamakan-a, yaa, ngayan ngul kaa'-piichanathāng thanang way thanttam anpalan, a' minam pi'-pi'āng thanang. Than ngangk min ngul iiy-iiyayn, ke' minh sheep anangan ngangk minan iiy-iiyantan moom thanttam al-alantangan, wak thak yot uw-uwantan mungkanakan. 10Puth nil pam wayan wampowa, yipam minh sheep anangan ma'-kuchathow, a' mul-mulathow thanang. Puth ngayaniya ke' pam way anan ya'a, ngay aak iikanakan wampangana than pam wanchangan yipam piip God.an ngangk minangam paththam monkan-wak-wakayn nunang.
11“Ngayiya moom min paththaman niiyantama, ngay ke' pam moom min anan nil minh sheep anangan min-minakaman pi'-pi'an thanang. Nil yimanangan ngaantam-ngeeyan nungantakam, ‘Ku' kulliy al-alangan mak mulathayn ngayang, than minh sheep ngatharam anangan yipmam man-yetham iiy-iiyayn.’ 12Puth nil pam thon alangan nathwey minh sheep anangan yaanan nath pi'-pi'iy thanangan-a, nil moom ya'ana, nil yaan thonakaman workan iiy-iiy pam alantana. Nil ku' kulliy nathan wampiy-a, minh sheep anangan yipam mulathowan-a, an nil minh sheep anangan thaa' nung-nung too wantiy thanang, nil kamp mo'iy thanttamana. Nil ku' kulliyangan-a, minh sheep wiy anangan pathiy thanang, a' nath ngul wichiy thanang, a' wiy anangan nath-nath ngul yaarkamiythan. 13Nil puth paman winynyang mo'an, a' too wantan thanang minh sheep anangan. Nil puth moom thanttam ya'a, nil minh sheep anangan meekantam yaan pi'-pi' thanang, ke'-paal nil min-miniyakam ke'am pi'-pi' thanang.
14-15“Ngay ke' pam anan yimanangan ya'a. Ngay ke' moom thanttam min-minam paththam sheepantamana. Pam wanch ngatharam anangan-a, ke' minh sheep ngatharam yimanangan iiy-iiyantan. Ngay mee'miy thanang, a' than ngayangan-a, mee'miy thampa, ke' piip ngatharamangan yimanangan mee'miy ngayang, ngay puth yimanang thamp mee'miy nunang piip ngatharaman. A' putha, ngay ngul theetathāng ngatharakama, uthamāng niiyant, pam wanch ngatharamakana. 16Pam wanch puungk wiy anangan-a, an ke' sheep ngatharam thamp, puth than ngatharangan yippak ke'am iiy-iiyantan ya'a. Ngay puth thanang thamp mak wampathāng, than wik ngatharaman ngul ngeeyayn. Anpalaniy-a, than yotam karpam ngul iiy-iiyayn ngatharangan, ke' minh sheep anangan moom thonamantangan iiy-iiyantan.
17“Puth piip ngatharaman-a, kaangk wunan ngathar, puth anpalan ngayan kaangk theetathāng ngathamang, yipam mulan wunāng niiyantak. Puth anpalaniya, ngay koyaman ngul man-yetham weemāng. 18Pam wanch wiyangan ke'am thaach-thaachin ngayang pal aak iikanakan wampāng, yipam uthamāngan niiyant, ya'a! Ngay iniya ngay-ngayam kaangk wunanga ngathamangan theetathāng yipam uthamāng niiyantak. Kaangk ngaywey theetathāng ngathamang-a, yaa, an ngath-ngath. Kaangk ngaywey koyaman man-yetham iiy-iiyāng-a, yaa, an yimananga ngath-ngatha. Puth inaniy-a, wik piip ngatharamantaman nilan thaw ngathar yimanangan iiyāng.”
19Than wik nungantaman ngeeyin-a, than Jews anangan putham ngul wik thaw-thawin thanttakaman. Puungk wiy al-alangan-a, min waa'-waa'in nunang puth than wiy al-alanganiy-a, ep way waa'-waa'in nunang. 20Than pam wanch yot anangan thaw-thawin, “Nil oony ngangkangan pi'-pi'an a! Nanpalan nil kuchek way wun-wunana! Niiy ngul ngeenak wik nungantaman ngeeyān a?” 21Puth than pam wanch puungk wiy anangan thaw-thawin, “Pamang oonywey ngangkangan pi'-pi'iywey-a, wik min yimanangan ke' thaw-thawiy, ya'a! Puth nil oony wayangan mee' min ke' yumpiya! pam mee' ko'anchaniya! Ya' ey!”
Than Jesus.antan Man-Mangkam Thee'in
22Anpalaniy-a, aak kan wamp may pi'anan mungkayn, aak Jerusalem angan, Dedication.an waa'antan. Aakaniy-a, onchan min, aakan kuchar ngul wun. 23-24Nil Jesus.aniy-a, aawuch ngench thayanakan iiy, a' aak verandah.angan iiy-iiy, nil Solomon.angan keenkanaman yump. Than Jews anangan-a, angman weentanam thanin nungant, Jesus.antan, a' thawin nungant, “Ayyang, nint yaam wik wuthanang thaw-thawangan ngant ey? Nint wik engkanang waa'ān ngant a! nint ngul in pam anan ey? nil God.angan keenkanaman kaa'ngak kuchowan ey?”
25Nil puth Jesus.an thaw thant, “Ngay puth kan waa'angan niiyanta, puth niiyan kaangk ke' ngeeyān, wik ngatharaman, niiy wanttak man-ngeeyaniy ngayang a! Puth work pi'-pi'anam ngayan yump-yumpang niiyantan-a, an piip ngatharaman thaw ngath yimanangan yumpāng. Work pi'-pi'anam il-ilangan-a, meen-meenathan niiyant, nil God.angan mi' ngayang aak iikanakan ukāng niiyant. 26Puth niiyiy-a, pam wanch ngatharam ya'a, niiy ke'-paal kaangk ke' wik ngatharaman ngeeyān, niiy man-ngeeyaniy ngayang anman. 27Pam wanch ngatharam al-alangan-a, wik ngatharaman-a, ngeeyantan, ke' minh sheep al-alangan man awal moom thanttaman ngeeyantan nunang, yimanangan. Puth ngayaniy-a, mee'miy thanang, a' than monkan-wak-wakantan ngayang. 28Thananiy-a, ngangk aak umpuyangaman ngul wun-wunayn, an than ke'-ngul uthamiythan, ya'a; an puth wee'angam ma'am piiyiy ngayangana pam wanch ngatharam anangan a? Ya'a! An than ngath ngula! 29Nil piip ngatharamangan-a, nilan thee' thanang ngathara, niliya wuut pi'an paththam, nil ke' pam wiy yimanangan ya'a! an puth wee'angam ma'am piiyiy piip ngatharamaniya thananga pam wanch ngatharam ananganiya? An ya'a! An thana ma' nungantang ngul wunayna! 30Ngan piip ngatharamangan karpam iiy-iiyanan, ke' thonam anman.”
31Than puth Jews al-alanganiy-a, putham ngul kunttow maayin nungant, ke' kunttowangan piikiythan nunang, Jesus.an. 32Puth Jesus.an thaw thant, pam wanch al-alantan, “Ngay puth work pi'an yot mee' niiyantangan yump-yumpangana, nil piip ngatharaman thawar yumpānga. Work pi'an want-wanttinpala niiy ngayangan kaangk kunttowangan piikāna?” 33Puth than Jews anangan thawin nungant, “Ngan kaangk kunttowang piikān nintang, ngeenama, putha work pi'an nintan yump-yumpangan anpalan ya'a, puth inpalana: nint ina ke' God.an waa'-waa'angan nungkamanga a' namp nungantaman way-wayathangan, God.antaman. Puth nintaniy-a, God ya' paththam, nint ke' pam ngan inmana yimanangan iiy-iiyangan a!”
34Nil Jesus.an thaw thant, “Than wik inangan keenkanaman umpin lat ngench thayanangan, wik God.antaman nilan thaw, ‘Niiyiy-a, ke' moom wuut pi'an ke' God yimanangan.’ 35Ngamp mee'miy wik lat ngench thayanangan-a, kan-kanam paththam ngulakam wunow. Yaa, puth God.angan moom wuut pi'an waa' thanang pam anangan nil wik nungantaman waa' thant. 36Puth ngayangana nilam mi', aak iikanakan kuchanya. Niiy puth ngeenak waa'-waa'aniy ngayangan ke' ngay namp God.antaman way-wayathing puth anpalan ngay nhengk God.antaman waa'ang ngathamanga? 37-38Niiy nath wik ngatharaman kaangk ke' ngeeyāna. Yaa, niiy puth work pi'-pi'anam ngatharam anangan ngayan meen-meenathang niiyanta, niiy ngaantam-ngeeyān a! Ngay puth work piip ngatharamantam ke'wey iiying-a, an epa niiy man-ngeeyin ngayanga. Puth ngay work nungantam anangan iiy-iiyingwey-a, yaa, niiy ngaantam-ngeeyāna, work il-ilangan puth meenathan niiyanta nil piip ngatharamana, inman ngatharangan, a' ngayiy putha, piip ngatharamantang anman.”
39Than putham ngul ke' mamiythan nunanga, puth ya'a, nil Jesus.aniy-a, ma'am pent thanttam. 40A' nil koyam ngul iiy wonk wo'uwayn aak Jordan River aakanakaman, aak anana nil John.angan kootran kuungk-kuungk thanang ngakangan, a' angman ngul wun. 41Pam wanch yot wampin nungant, a' thawin thanttakam, “Pam John alanganiy-a, nil work pi'-pi'anam ke'am yump-yumpa, ya'a, puth wik yot anangan nilan waa'-waa' Jesus.antaman-a, an kan-kanam anman waa'-waa' nunang.” 42Anpalan-a, pam wanch yotangan-a, ngaantam-ngeeyin nunang Jesus.an ngula, a' ngangkangam pi'-pi'in nunang ngul.