LUKE
Lat Inan Luke.angan Ump
1. (1:1 - 1:4)
2. Nil Ngaantiyongkan Zechariah.antan Wamp (1:5 - 1:25)
3. Nil Ngaantiyongk Gabriel.ana Mary.ant Wamp (1:26 - 1:38)
4. Nil Mary.an Elizabeth.antan Iiy (1:39 - 1:45)
5. Nil Mary.ang God.an Thaa'-Kuump-Kuump Nunang (1:46 - 1:56)
6. Nil John.an Aak-Ngeey (1:57 - 1:66)
7. Nil Zechariah Alangan Wik God.antaman Waa'-Waa' Thant (1:67 - 1:80)
8. Wik Kath Inan Nil Jesus.an Aak-Ngeeya (2:1 - 2:7)
9. Than Ngaantiyongk Thaa'-Wantanam Anangan Wampin Shepherds Al-Alantan (2:8 - 2:21)
10. Mary.ang Pul Joseph.ang Puk Many Jesus.an Kalpul Nunang Aawuch Ngench Thayan Aakanakan (2:22 - 2:38)
11. Joseph.ang Pul Mary.angan Koyam Iiypul Aak Nazareth.akan (2:39 - 2:40)
12. Nil Puk Ngechwiy Jesus.ana, Aawuch Ngench Thayanang Iiy (2:41 - 2:52)
13. Nil John.angan Wik God.antaman Waa'-Waa' Thant Pam Wanchant (3:1 - 3:20)
14. Nil John.angan Jesus.an Kootra Kuungk Nunang (3:21 - 3:22)
15. Wuut Mangk Jesus.antamana Inanganiya (3:23 - 3:38)
16. Nil Oony Way Pi'an Alangan Thaach Nunang Jesus.an (4:1 - 4:13)
17. Nil Jesus.an Kan-Ngul Work Iiy-Iiy Aak Galilee Angman (4:14 - 4:15)
18. Nil Jesus.an Koyam Iiy Aak Nungantamakan (4:16 - 4:30)
19. Nil Oony Wayana Pent Pam Thonam Alantamana (4:31 - 4:37)
20. Nil Jesus.angan Pam Wanch Yot Miyalath Thanang (4:38 - 4:41)
21. Nil Jesus.angan Wik Min God.antaman Waa'-Waa' Thant (4:42 - 4:44)
22. Simon Wee'anangan Jesus.an Monkan-Wakin (5:1 - 5:11)
23. Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang (5:12 - 5:16)
24. Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalathan (5:17 - 5:26)
25. Nil Jesus.an Levi.ant Thaw Monkan-Wakow Nunang (5:27 - 5:32)
26. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant (5:33 - 5:39)
27. Than Ngurp Jesus.antamang May Thuthin Aak Saturday.angan (6:1 - 6:5)
28. Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang (6:6 - 6:11)
29. Nil Jesus.ang Ngurp Nungantaman Mi' Thanang (6:12 - 6:16)
30. Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Aath-Aath Thanang A' Miyalath Thanang (6:17 - 6:19)
31. Nil Jesus.angan Wik Min Waa'-Waa' Thant Ngurp Nungantam Al-Alantan (6:20 - 6:26)
32. Niiy Ngangk Minangam Iiyān Thant Ngangk-Wayangaman Kalantan Niiyang (6:27 - 6:36)
33. Niiy Ke' Waa'-Waa'ān Thanang Pam Wanch Anangan (6:37 - 6:42)
34. May Min-Miniyan Thathanamp-a, An Yuk Minangan Kal-Kalan (6:43 - 6:45)
35. Wik Kath Inaniya Pam Kuchamang Aawuch Kuchaman Kaachpul (6:46 - 6:49)
36. Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang (7:1 - 7:10)
37. Pam Komp Kaa'-Thonam Wukalongkantaman Mulaman Ekath (7:11 - 7:17)
38. Nil John.angan Pam Kucham Kuch Pulang Jesus.antan (7:18 - 7:35)
39. Nil Jesus.an Wanchant Thaw, “Ngay Ke'-Ngul Ngaantam-Ngeeyānga Way Nintan Yump-Yumpan” (7:36 - 7:50)
40. Than Wanch Al-Alangan Monkan-Wakin Nunang Jesus.an (8:1 - 8:3)
41. Wik Kath Inan May Kaanchantam (8:4 - 8:8)
42. Thanan Thawin Nungant Wik Kathan Engk-Engkanang Koochanathowa (8:9 - 8:15)
43. Nil Jesus.angan Wik Kath Thonangan Ngul Waa', Lanternaman Waa' (8:16 - 8:18)
44. Kaath-Kunch-a, A' Puth Kuunch-Kunch Wampin Nungantan (8:19 - 8:21)
45. Inan Wik Kath Yeelal Pi'anan Ek A' Wunt Pi'anan Wunp (8:22 - 8:25)
46. Nil Jesus.angan Paman Miyalath Nunang Oony Way Ngangkangan Pi'-Pi' (8:26 - 8:39)
47. Nil Jesus.angan Puk Many Mulaman Ekath Nunang, A' Putha Nil Wanch Thaman Miyalath Nunang (8:40 - 8:56)
48. Jesus.angan Ngurp Nungantam Twelve Anangan Kuch Thanang Nath-Nathakan Iiyayn (9:1 - 9:6)
49. Kuchek Way Wun Nungant King Herod Alantan (9:7 - 9:9)
50. Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Wantanam May Aath Thanang (9:10 - 9:17)
51. Nil Jesus.angan Mep Thanang Ngurp Nungantam Anangan (9:18 - 9:20)
52. Nil Jesus.angan Waa' Thant Aak Way Paththam Ngul Wampow Nungant (9:21 - 9:27)
53. Than Thathin Nunang Jesus.ana Ya' Park Ke' Kinch Yimanangan (9:28 - 9:36)
54. Nil Jesus.angan Puk Ngechwiy Minam Yump Oony Wayan Ngangkangan Pi'-Pi' (9:37 - 9:43)
55. Nil Jesus.angan Putham Waa' Thant Nil Uthamowan (9:44 - 9:45)
56. Than Ngurp Nungantam Wik Thaw-Thawin Thanttakaman (9:46 - 9:50)
57. Than Pam Wanch Aak Samaria Punchana Than Kaangk Ke' Nunang Jesus.an Wunow Thanttangan (9:51 - 9:56)
58. Inan Wik Katha Than Jesus.antan Thawin, “Ngan Monkan-Wakān Nintanga.” (9:57 - 9:62)
59. Nil Jesus.angan Pam Yot Seventy-Two Anangan Kuch Thanang Nath-Nathangan Iiyayn (10:1 - 10:12)
60. Nil Jesus.angan Pam Wanch Way-Wayam Waa' Thanang Than Ke'aman Ngangkangan Pi'-Pi'in Nunangana (10:13 - 10:16)
61. Ngul-Ngulan-a, Than Pam Seventy-Two Anangan Palam Wampin Nungant (10:17 - 10:20)
62. Jesus.antan Ngangk Min Paththam Wun Nungant (10:21 - 10:24)
63. Inan Wik Kath Pam Min Alantaman Aak Samaria Punchan Anpalana (10:25 - 10:37)
64. Nil Jesus.an Wamp Pulant Mary.ang A' Martha.angan (10:38 - 10:42)
65. Nil Jesus.angana Thaa'-Aath Thanang Wanttakan Mee'-Wuthanamayn God.antan (11:1 - 11:13)
66. Than Waa'in Nunang Jesus.an Ke' Oony Way Alangan Ma'-Kunch Yump Nunang (11:14 - 11:23)
67. Jesus.ana Mee'angam Thaw Thant (11:24 - 11:32)
68. Niiy Ke' Nganth Yimanangan Iiy-Iiyān Thant Pam Wanchantan (11:33 - 11:36)
69. Nil Jesus.angan Waa' Thanang Pam Pi'an Anangan Than Ngangk Min Ya'a (11:37 - 11:54)
70. Niiy Woyan Min Anman Wak-Wakāna (12:1 - 12:3)
71. Niiy Pam Wanchantamana Ke' Winynyang Mo'ān Thanttamana, Piip God.antaman Ep Winynyang Paththam Mo'ān Nungantamana (12:4 - 12:12)
72. Wik Kath Pam Wayama, Ma'mangkiyantamana! (12:13 - 12:21)
73. Niiy Ngaantam-Ngeey-Ngeeyān Nunang God.an Nil Minaman Pi'-Pi'an Niiyang (12:22 - 12:31)
74. Niiy Way Min Yot-Yotam Ke' Pi'-Pi'ān Aak Inganiya (12:32 - 12:34)
75. Niiy Aak Thath-Thathāna, A' Ma'-Min-Yumpwuna (12:35 - 12:40)
76. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Workan Iiy Moom Nungantamakan (12:41 - 12:48)
77. Than Pam Wanchangan Ngul Thaampwayn Thanttakam Ngatharam Peeyanang (12:49 - 12:53)
78. Than Ngoongk-Ngoongkam Nil Jesus.ang Ngeenan Waa'-Waa' Thant (12:54 - 12:56)
79. Nil Jesus.ang Wik Thayanath Thanang (12:57 - 12:59)
80. Way Niiyan Yump-Yumpan-a, Kan-Ngul Too Wantāna (13:1 - 13:5)
81. In Wik Kath Yuk Komangan May Ke'aman Kal (13:6 - 13:9)
82. Nil Jesus.angan Wanch Alpanana Miyalath Nunang Aak Saturday.angan (13:10 - 13:17)
83. Nil Jesus.angan Wik Kath Ngul Waa' Thant, May Kaanchantamana A' May Kurkantamana (13:18 - 13:21)
84. Nil Jesus.angan Waa' Thant Thaa' Many Ulathan Anpalana (13:22 - 13:33)
85. Nil Jesus.antan Ngangk Way-Wayam Wun Aak Jerusalem Anpalana (13:34 - 13:35)
86. Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunanga (14:1 - 14:6)
87. Niiy Pi'an Ke' Yumpwun, Mochan Anman Iiy-Iiyāna (14:7 - 14:14)
88. Nil Jesus.angan Wik Kathan Waa' Thant May Pi'anan Mungkayna (14:15 - 14:24)
89. Niiy Ke'-Ngoongkam Anman Monkan-Wak-Wakān Ngayangana (14:25 - 14:33)
90. Nil Wik Waa' Thant Nguntham Anpalana (14:34 - 14:35)
91. Wik Kath Inan Minh Sheep Thonaman Ya'an Appencha (15:1 - 15:7)
92. Wik Kath Inan Nil Wanchangan Wukal Wayatha (15:8 - 15:10)
93. Wik Kath Inan Pam Nhengk Alangan Piip-Kunchan Wantana (15:11 - 15:32)
94. Wik Kath Inan Pam Ma'mangkiy Alantaman (16:1 - 16:13)
95. Nil Jesus.angan Wik Inangan Ngul Waa'-Waa' Pharisees Al-Alantan (16:14 - 16:18)
96. Wik Kath Inan Pam Ma'mangkiyantam A' Lazarus.antaman (16:19 - 16:31)
97. Ngamp Pam Wanch Ke' Thaachāmp Thanang Way Yumpanakana (17:1 - 17:6)
98. Ngamp Wik Ngeey-Ngeeyāmp Nunang God.ana (17:7 - 17:10)
99. Nil Jesus.angan Pam Ten Anangan Miyalath Thanang (17:11 - 17:19)
100. Nil Jesus.an Palam Ngul Wampowa (17:20 - 17:37)
101. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Wanch Wukalongkantam (18:1 - 18:8)
102. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Pam Kuchamantam (18:9 - 18:14)
103. Wik Kath Inan Nil Jesus.an Kaangk Puk Manyiyan Wampayn Nungant (18:15 - 18:17)
104. Pam Ma'mangkiy Wamp Nungant Jesus.antan (18:18 - 18:30)
105. Nil Jesus.angan Putham Ngul Waa' Nungamang Thant Nil Uthamowana (18:31 - 18:34)
106. Nil Jesus.angan Pam Ko'anchan Mee' Min Yump Nunang (18:35 - 18:43)
107. Wik Kath Zaccheus.antama (19:1 - 19:10)
108. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Wukal Alantamana (19:11 - 19:27)
109. Nil Jesus.an Ngangk Thayanam Iiy Jerusalem.akan (19:28 - 19:40)
110. Nil Jesus.an Peey-Peey Aak Jerusalem.an Thath (19:41 - 19:44)
111. Nil Jesus.an Aawuch Ngench Thayanakan Iiy (19:45 - 19:48)
112. Than Mepin Nunang Jesus.an (20:1 - 20:8)
113. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Thonamang Nhengk-Kunchan Kuch (20:9 - 20:18)
114. Thananiya Jesus.an Putham Mepin Nunang (20:19 - 20:44)
115. Nil Jesus.angan Pam Pi'an Anangan Min Ya' Waa' Thanang (20:45 - 20:47)
116. Inan Wik Kath Wanch Wukalongkantam Nilan Wukal Ma'mangkaman Thee' God.antan (21:1 - 21:4)
117. Nil Jesus.angan Waa' Thant Aak Way-Wayam Paththam Ngulan Wampowa (21:5 - 21:19)
118. Nil Jesus.angan Waa' Aak Jerusalem.an Keekow Ngula (21:20 - 21:20)
119. Than Wik Yumpin Jesus.an Mulathayn Nunang (22:1 - 22:2)
120. Nil Judas.an Thaw Nil Jesus.an Theetathowana (22:3 - 22:6)
121. Nil Jesus.angan Pam Kucham Keenk Kuch Pulang Mayan Yipam Yumpowpul (22:7 - 22:13)
122. Nil Jesus.angan May Bread A' May Wine Thee'-thee' Thant (22:14 - 22:23)
123. Nil Jesus.angan Waa' Thant Nil Wee'-Nathan Pam Pi'anan Iiyowa (22:24 - 22:30)
124. Nil Jesus.an Peter.ant Thaw Nil Ngulan Wik Uuyamow Thant (22:31 - 22:34)
125. Nil Jesus.angan Putham Wik Waa' Thant (22:35 - 22:38)
126. Nil Jesus.an Mee'-Wuthanam Yoyk Olives Angan (22:39 - 22:46)
127. Than Mamin Nunang Jesus.ana (22:47 - 22:53)
128. Nil Peter.an Thaw Thant Nil Ke' Mee'miy Nunang Jesus Ya'ana (22:54 - 22:62)
129. Than Jesus.an Thaa'-Yumpin Nunang A' Piik-Piikin Nunang (22:63 - 22:65)
130. Than Jesus.an Umang Thanathin Nunang Pam Pi'anantanga (22:66 - 22:71)
131. Than Jesus.an Kalin Nunang Pilate.ant (23:1 - 23:5)
132. Than Jesus.an Kan-Ngul Kuchin Nunang Herod Alantan (23:6 - 23:12)
133. Than Kuchin Nunang Jesus.an Mul Yipam Wunow (23:13 - 23:25)
134. Than Jesus.an Waanchin Nunang Yuk Wuuyanangan (23:26 - 23:43)
135. Nil Jesus.an Mul Ngul Wun (23:44 - 23:49)
136. Than Pam Mul Jesus.an Kaampin Nunang (23:50 - 23:56)
137. Nil Jesus.an Mulaman Ek Ngul (24:1 - 24:12)
138. Nil Jesus.an Ngurp Nungantam Kucham Al-Alantan Wamp (24:13 - 24:35)
139. Nil Jesus.an Wamp Ngul Thant Ngurp Nungantam Al-Alantan (24:36 - 24:49)
140. Nil Jesus.an Keny Koyam Ngulan Mat Heavenakan (24:50 - 24:53)