Jesus.angan Ngurp Nungantam Twelve Anangan Kuch Thanang Nath-Nathakan Iiyayn
91Anpalaniy-a, nil Jesus.angan pam ngurp nungantam twelve anangan karpam yalmath thanang a' nil thaw thant a' puth thayanam yump thanang yipam oony way anangan kenth-kenthayn pam wanch al-alantaman ngangkangan pi'-pi'inwey, a' yipam miyalathayn thanang weechanan thanang. 2A' nil kuch thanang thanan yipam wikan waa'ayn thant wiyantan puth aakana thinth ngul kan wamp-wampana nil piip God.angana pam wanch yota ma' nungantangan pi'-pi'ow thananga, a' putha than yipam pam wanch alpan anangan miyalathayn thanang. 3Nil ka'athaman wik thayan anman thaw thant, “Niiy ma'lip iiyāna, yuk pil thook ke' kalāna, a' niiy bag ke' kalān may thenchanakana. A' niiy may ke' kalāna, a' puth wukal ke' kalāna, a' putha niiy ke' ngook kuchaman kalāna, thonam anman ep kalāna. 4Niiy nathwey aak townang kanan ngoonchān-a, a' than wiy anangan umang iiy-iiyiythan niiyantwey, a' ngangk minangam ngoonchathiythan niiyangwey aawuch thanttamakan-a, yaa, niiyaniy-a, aak angman wunān aawuch thanttamangan, a' anpalman ngul iiyān aak thonak ngulana. 5Niiy nathwey aak town thonak ngulan wampān-a, a' than umang ke'wey iiyiythan niiyantaniy-a, yaa, niiyaniya aak anana too wantāna, a' tha' wookana wunyathān thantana, puth anpalana than kaangk ke'an wik niiyantaman ngeeyayn. Than thathayn niiyang yimanangan yumpān-a, thanan nath ngul ngaantam-ngeeyayn thanttakaman than way-wayam paththaman iiy-iiyantan.” Nil Jesus.an wik yimanangan thaw thant ngurp nungantam al-alantan.
6Amanaman-a, than kan-ngul iiyin, a' village thon-thonakan wamp-wampin a' wik minan kan-ngul thaa'-aath-aathin pam wanchana, a' pam wanch way alpan anangan miyalathin thanang.
Kuchek Way Wun Nungant King Herod Alantan
7Anpalana, nil King Herod.ana, pam anman aak Galilee.an wak-waka, kuchek way wunant. Nil puth wik thoo' ngeey Jesus.antamana work pi'-pi'anaman yump-yumpan. Pam wanch wiy anangan thaw-thawin, “Nil pam nanman John.an ey? kuchekan kuungk-kuungk thanang ey? nil mulaman kan ek ey?” Nil Herod.antana kuchek way nanpalan wunant. 8Puth wiy anangan thawin, “Nilan Elijah paththama!” Than wiy anangan thawin, “Nilana pam prophet ey? keenkanaman wun ey? Nil mulaman kan-ngul ek ey?” 9Nil Herod.an thaw, “Ngay ka'athangaman thawangan thant kuchek John.antaman thalokang umpayn, puth pam inan wee'a ngay wik thoo' ngeeyangan nungantam work pi'-pi'anaman yump-yumpana?” Nil kaangk thathow nunang Jesus.an yipam wik thawow nungant.
Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Wantanam May Aath Thanang
10Anpalana, than ngurp nungantam ananganiya palam ngul wampin nungant Jesus.antan, nilaman kuch thanang wik nungantaman we'arathayn. Than waa'in nungant ngul than ngeen thakan yumpina, a' thaa'-aath-aathinan thanang thampa. A' nil Jesus.angan karpam kal thanang, a' than-thanam ngul iiyin aak town namp Bethsaida.akan. 11Than pam wanch yotangan wik thoo' ngeeyin than aak thonakan iiy-iiyin, puth thanana monkan-wakin thanang. Nil Jesus.an ngangk minangam uw thanangweya a' waa' thant aakana thinth ngul kan wamp-wampana nil piip God.angana pam wanch yota ma' nungantangan pi'-pi'ow thanang, a' nil miyalath thanang pam wanch way alpan anangan.
12Kinch kanan uk-uk-a, than ngurp nungantam twelve anangan wampin nungant, thawin nunganta, “Ayyang, nint pam wanch anangan kuchān thanang than iiyayn aak farms aakanakan, a' puth villages aakanakan thinth-thinthan than-thantana, a' may piiyayn thanttakaman, a' angan paanthayn, puth aak inan chil kecha!” 13Nil Jesus.an thaw thant, “Niiyam may aathān thanangweya!” Thanan puth thawin nungant, “Ngan may many thamp, may bread five, a' puth-a, minh nga' kucham pi'-pi'anan, anman thonakama. In wanttak e? Nint kaangk ngan may piiyān thant ey? pam wanch thaa'-wantanam il-ilantan ey?” 14(Puth pam yot-yotam iniya, five thousand). A' nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Niiy thawān thant pungk-pungkalang nyiin-nyiinayn, fifty-fifty nyiin-nyiinayn.”
15Than ngurp nungantam anangan kanan thawin thant-a, thanan nyiin-nyiinin, 16a' nil Jesus.angan-a, may bread a' minh nga' anangan ma'ang maay ngul, a' mee' keny thath, a' mee'-wuthanam ngul piip God.ant, thankyou thaw nungant may minh aakanakan. Nil may minh anangan pip-pip thanang, a' thee' ngurp nungantam al-alantan ngul, than yipam kalayn pam wanch yot al-alantan. 17Than pam wanch ma'mangkam al-alangan mungk-mungkin ngul, a' thip oth ngul wunin. A' than ngurp nungantam al-alangana may nhanth anangan yalmathin a' yuk basketang wunpin. May nhanth a' minh nga' nhanth al-alangan baskets twelve thaa' mul maay.
Nil Jesus.angan Mep Thanang Ngurp Nungantam Anangan
18A' amanaman-a, nil Jesus.an pokkap nyiin, mee'-wuth-wuthanam piip God alantan. A' than ngurp nungantam anangan wampin nungant. Nil thaw thant, “Niiyalang, kan niiy waa'iy ngathara. Than ngul pam wanch yotangan ngayangan ke' wee' yimanangan ngaantam-ngeeyantan ngayanganiya?” 19Thanan thawin nungant, “Than pam wanch puungk wiyangan ke' John waa'antan nintang, pam anan nil kootra ngakangan kuungk-kuungk thanang pam wanchana, puth puungk wiyangiy ke' pam Elijah waa'antan nintang, a' wiyangiy ke' pam prophet waa'antan nintang keenkanaman wun, ke' mulam koyam ekan ey!” 20A' nil Jesus.an thaw thant ngul ngurp nungantam al-alantan, “Puth niiya ngayangan wanttak ngaantam-ngeeyaniya ngay ke' pam wee' iniy e?” A' nil puth Peter.an thaw nungant Jesus.antan, “Ayyang, nint inan ngeeya! Nintiya Christa, pam God.antaman nilan kaa'ngak ngulan kuchow nintangan ngantakana.”
Nil Jesus.angan Waa' Thant Aak Way Paththam Ngul Wampow Nungant
21Anpalana, nil Jesus.an thaa'-thayanam thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Niiy wik inana ke' waa'ān thant wiyantana, ke' waa'ān paththama.” 22Nil wik inangan thamp waa' thant, “Pam wanch wiyanganiya way-wayam anangan yumpayn ngathara, pam ngay inmana nil God.angan kuch ngayang. Than pam pi'an Jews.antam al-alangana man-mangkam ngul thee'ayn ngatharweya, than pam manth-thayan al-alangana a' puth than moom priestsantam al-alangana a' pam pi'an wiy al-alangana, than wik thayanan thaa'-aath-aathantan thanang. Anpalaniy-a, than mulathayn ngayangweya, puth kinch ko'alam ngulan wantow ngayangan-a, ngaya mulaman koyam ekāng ngula.”
23A' nil thaw thant yotantan, “Nil wee'-nathweya kaangk ngatharanganiy iiyowwey-a, nilaniya ke' ngaantam-ngeeyow nungantakamana, ya'a. Pam wanch al-alangan nath mulathayn nunanga, ke' ngayangan mulathayn, yuk wuuyanangan waanchayn ngayang. Nungkway than wiyangana nath mulathayn nunang-a, nilana ngayang anman monkan-wak-wakow. 24Nil wee'angwey wantow ngayangana pam wanch wiyangan ke' yipam mulathayn nunang-a, yaa, nilaniya ke' wuniy aak ngatharamangan ya'a; puth nil wee'anganwey anman ngangk thayanangama monkan-wak-wakow ngayangan-a, nungkway pam wanch wiyangana thaa'-thengkathiythan nunang-a, nath mulathiythan nunang-a, yaa, an nil ngangk aak umpuyam puth wunow aak ngatharamangana. 25Pam wanch wiy anangan ma'mangkiy iiy-iiyantan, way min yot-yotam pi'-pi'antan aak inganiya. Puth than nath wantayn ngayang-a, an way min yot anangan min thant ey? Ya'a! Way min yot-yotam al-alangan ngangk min ke' yumpiy thanang ya'a. Puth ngay nathwey ke' kaling thanang aak ngatharamakanwey-a, an way min yot anangan min thantaniy ey? Ya'a! 26Pam wanch puungk wiy anangana ngul-nyaa' wuniythan ngatharam, a' putha wik ngatharam anpalan, ngay pam inman nil God.angan kuchanya. Ngul-ngulana, ngay palaman ngul wampāng thanttang ngaantiyongk min al-alantangan aak iikanakaman. Ngayana parkānga, ke' thum nganth yimanangan. Ngay pam pi'an paththam wampānga, ke' piip ngatharam anman God.an. Aak an-aniyangana ngay ngul-nyaa' wunāng thanttam pam wanch al-alantaman thanan ngul-nyaa' wunin ngatharaman aak inganiya. 27Ngay inan waa'āng niiyanta: aakan ngul wampowa nil piip ngatharamangan pam wanch yot anangana ngul pi'-pi'ow thananga. Puth pam wanch wiy aak inman yippak wunaniy-a, man-yetham iiy-iiyān aak ngulan wampowa, niiy mee' niiyamana ngul thathānweya.”
Than Thathin Nunang Jesus.ana Ya' Park Ke' Kinch Yimanangan
28Ngul-ngulana, week thonamangan kanan want thanang-a, nil Jesus.angan ngurp nungantam ko'alam kal thanang yoyk achantangak, Peter-a, a' James-a, a' puth John. Than keny matin yipam mee'-wuthanamayn piip God.antan. 29Nil Jesus.an yippak mee'an-wuth-wuthanam-a, kaa'wal nungantaman wiy-wiyaman weem, a' ngook nungantaman pach paththam weemant. 30A' yaam ke'an-a, pam kucham wamppul nungant a' wik thaw-thawpul nungant. Pam kucham inangan-a, Moses a' Elijah. 31Pul thampang ya' parkpul, nganth minangam, a' pul thawpul nungant Jesus.antan, “Pam wanch wiyanganiya way-wayam anangan yumpayn nungkara, a' anpalana than mulathayn nintang aak Jerusalem.ang angan. Nil God.angan kuch nintang yipam yimanangan uthamān.” 32Peter wee'anangana weep thayan wunin, puth thanan weepaman ekin a' thathin Jesus a' pam kucham anangan thanpul nungantang, thanan ya' parkin, nganth minangam. 33Pul Moses.anga kan-kanangan wantowpul nunang Jesus.an-a, a' nil Peter.an thaw nungant, “Lord-ang, an ngampar min ngamp aak inganiy wunāmpa! Ngay ngorkal ko'alam ke' yumping niiyant ey? aak ingman ey? thonam nungkara, a' thonaniya nungant Moses.anta, puth thonaniya nungant Elijah.anta!” (Nil Peter.an ke' ngaantam-ngeey wik want-wanttakan thaw).
34Nil Peter.an wikan yippak thaw-thaw-a, yuwan thanttang wakan thuuch, a' ngoyngk alangan thanang ya' kang, a' than ngurp nungantam anangan winynyang mo'in puth anpalana yuwan thanttang wakanan thuuch. 35A' thanan wik inan ngeeyina, yuw anpalan thaw-thaw, “In puk nhengk ngatharama, ngay nunang kan mi'angan. Niiyan puth wik anman ngeey-ngeeyān nunanga!”
36Nil kanan thaw yuw anpalan-a, than ngurp Jesus.antam al-alangan Jesus anman thonakam thathin. Than wiyantan ke'am waa'in, putha thanan wik mupam pi'-pi'in thanttakaman thanan wanttakan thathin yoykangan.
Nil Jesus.angan Puk Ngechwiy Minam Yump Oony Wayan Ngangkangan Pi'-Pi'
37Ngaa' thonangan-a, Jesus a' ngurp nungantam ko'alam anangana yoyk amanaman ukin, a' pam wanch yot umang uwin nunang Jesus.an. 38Pam thonam thanttangan than-than-a, pech nungant Jesus.ant, “Ayyang, Moom-ang, ngay thaa'-mamanang thawang nungka. Nint puk nhengk ngatharam thathān nunanga! puk nhengk kaa'-thonam ngatharama! 39Nil oony wayan ma'-yotam wamp-wampan nungant, a' othamayan pech-pechan, a' aakang unch-unchan nunang ya' thay-thayanamana. Thaa' theek pi'an uk-ukan nungant. Nil oony way alangan yaam way-wayathan nunang a' kaangk ke' kuchow nunanga. 40Ngayan puth ngurp nungkaram il-ilantan thawang thant than oony wayan pentathayn nungantam, puth ya'angam, ke' pentathiythan nunanga.” 41A' puth Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Ngay niiyantang nathpalman iiy-iiyangweya! puth ya'angam ey? niiyan ngangkangan ke'am pi'-pi'aniy ngayangana! Ngay kaap ngeen-ngeen kuupāng niiyant e? niiy yipam min-min ngangkangam pi'-pi'ān ngayangan e?” A' nil thaw ngul pam alantan, “Ayyang, puk nhengk nungkaram pal kalān ngathara!”
42Nil puk ngechwiyan wamp-wamp Jesus.antan-a, nil oony way alangan aakang keekath nunang, a' nil ya' thay-thayanama. Nil Jesus.an wik thayan thaw oony way alantan, a' kenth nunang ngangk puk ngechwiy alantaman, a' nil puk ngechwiyan koyam kal nunang piip-kunchantan, minam ngul yumpan. 43Than pam wanch ma'mangkam anangan mee'am ikin, puth nil piip God.angan thayan paththam yump nunang Jesus.an yipam pukan miyalathowan.
Nil Jesus.angan Putham Waa' Thant Nil Uthamowan
Than pam wanch anangan yaamim mee'am ikin puth nil Jesus.angan work pi'an yotam yump-yump, a' nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, 44“Niiyalang, ngay wik inangan waa'āng niiyant, niiyang ke' kon-ngathow. Pam way al-alangana ma'am thee'ayn ngayang pam wayanang wiy al-alantan, thananiya way paththam yumpayn ngathar, pam ngay inman nil God.angan kuchanya.” 45Puth ngurp nungantam al-alanganiya wik kumin nunang wik nilan thaw-thaw thant, an than ke'am thiichin ya'a. Nil Jesus.ang ke'am wikan koochanath thant, puth than winynyang mo'in, kaangk ke' engkayn nungant wik want-wanttakan nilan thaw-thaw.
Than Ngurp Nungantam Wik Thaw-Thawin Thanttakaman
46Anpalana, than ngurp nungantam Jesus.antam anangan wik thaw-thawin thanttakamana nil wee'-nathana thanttang pam meek pi'an iiyow. 47Nil Jesus.angan mee'miy thanang thanan want-wanttakan ngaantam-ngeey-ngeeyin, nilan puth puk thonam ump nunang, a' um nungantang thanath nunang, 48a' nilan thaw thant, “In ngeeyiya! Nil wee'anganweya puk many ke' inana minaman pi'ow nunang-a, puth anpalana nil ngayangan monkan-wak-wakana, an ke' nil ngayang ngangk minangam umang wakana, a' minaman pi'-pi'an ngayang. A' putha nil wee'angweya ngangk minangam iiy-iiyow ngathar-a, an ke' nil pam anana piip ngatharam God.anta ngangk minangam iiy-iiyan nungant thampa, nil puth piip ngatharamangana kuch ngayangan aak iikanakan. Niiy nath mochan iiy-iiyin ke' puk many inan-a, yaa, niiy ngul-ngulana pam moom pi'an paththam ngul iiy-iiyān.”
49A' nil John.an thaw Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, ngan pam thonam thathan nunang namp nungkaraman wich, a' anpalana nil oony way anangan kenth thanttam pam wanchantam. Ngan puth thawan nungant, ‘Ke' yimanangan thawāna,’ nil puth pam anman ke'am iiy-iiyan ngamparangana, ya'a.” 50Nil Jesus.an thaw nungant John.ant, a' ngurp wiy al-alantan, “Niiy ke' wayathān nunang pam anana. Than wee'-wee'ananganweya ke'amana thaamp-thaampantan niiyangan-a, an ke' than niiyantang iiy-iiyantan yimanangan, ngurp niiyantam thaniya.”
Than Pam Wanch Aak Samaria Punchana Than Kaangk Ke' Nunang Jesus.an Wunow Thanttangan
51Anpalan-a, aakan thinth ngul wamp-wamp piip-kunchangan kan-ngul koyaman kenyan matathowan Jesus.an, aak nungantamakana. Puth Jesus.angan kuchek thayanam ngaantam-ngeeya nil aak Jerusalem.akan iiyowa, yaa, puth nilana iiy ngul. 52Nilaniya pam ko'alam anangan keenk kuch thanang wik thampan iiyin waa'ayn thant pam wanchantan nil Jesus.an puy-palan wampana. Amanamaniya thananiya iiyin ngul aawuch wal-ngaarpan than-thanin aak Samaria.angana than yipam aakan keenkan uwayn nungant aawuchana. 53Than pam wanch aak an punchanan thawina than kaangk ke'a nil Jesus.an wunow aak angan thanttangan, nil puth aak woyan aakanakaman iiyan aak Jerusalem.akana. 54Pul ngurp nungantam al-alangan James-a, puth John.ang wik inan ngeeypulan-a, pulan thawpul nungant Jesus.antanweya, “Ayyang, Lord-ang, ngan ke' thawin God.antan ey? thum inpal kenyan kuchiy aak Samaria.akan ey? than pam wanch ma'mangkaman-a, yipam mulakam penchayna?” 55Nil puth Jesus.ana weent pulant a' nil wak-wak pulang ngurp nungantam anangana. 56Nil Jesusa puth ngurp nungantam anangana thana kan-ngul iiyin aak many thonak ngula.
Inan Wik Katha Than Jesus.antan Thawin, “Ngan Monkan-Wakān Nintanga.”
57Than Jesus-a, putha ngurp nungantam wee'anang kan-ngulan iiyin-a, nil pam thonam wamp Jesus.antan a' thaw nungant, “Nint aak want-wanttinakan iiyān-a, ngayiya nintang monkan-wak-wakāng.” 58Nil puth Jesus.an thaw nungant pam alantan, “Than minh thech a' minh kek-wayang ep aak awarang weep wuntan, a' puth minh panch anangan wurp many thanttamangan weep wuntan, puth ngay pam inman piip God.angan kuch ngayangan-a, an ngaya aawuch ke'ananga, weepan wun-wunanakanweya, ya'a.”
59Yaa, anpalana nil Jesus.an pam thon alantan thaw ngul, “Nint puth ngayang monkan-wakāna!” Puth nil pamana thaw nungant Jesus.antan, “Ngay kan ka'athaman koyam iiyāng aak ngatharamakan, a' piip ngatharaman kaampāngan, nil puth mul wun. Anpalana ngay nintang ngul monkan-wakānga.” 60Nil puth Jesus.an thawa, “Than pam wanch al-alangan God ke'aman monkan-wakantan nunang-a, thanan mak pam mulan kaamp-kaampwayn, puth thananiya ke' pam mul anman iiy-iiyantan thampa. Nint iiyāna a' waa'ān pam wanchantan wik ngeeyayn nunang God.ana, putha ma' nungantang anman iiy-iiyayn.” 61A' pam thon ngul thaw nungant Jesus.antan, “Moom-ang, ngay nintang monkan-wakānga. Puth ka'athamiya ngay kan koyam iiyāng aak ngatharamaka kampan ngatharam anangan ma'-thuthāng thanang putha appow thawāng thant.” 62Nil Jesus.an thaw nungant, “Nil pam kanan thawana ngayangan monkanan-wak-wakowanyan-a, nilaniya koy-koyamana ke'-ngul weentiy, ya'a puth nilana ke' work minan iiy-iiyiy God.antan, ya'a.” An ke' aak yimanangan wunan: nil pamang wakwey koochanaman ump-umpiy hoe.angan-a, nilan koy-koyamana ke'-ngul weentiy. Nil aak thonwey thathiy-a, an nil wakana thaa' kach-waar ngul ump-umpiya.