Than Wanch Al-Alangan Monkan-Wakin Nunang Jesus.an
81Amanamana, nil Jesus.an kan-ngul iiy-iiy pal-puy aak thon-thonak, a' wik inan waa'-waa' pam wanchantan, “Nil God.angan kan-ngul meen-meenath nungamang nil moom wuut pi'an paththaman. Niiy wik ngeeyān nunang a' putha ma' nungantang anman iiy-iiyān thamp,” nil Jesus.an wik yimanangan thaw thant. Pam ngurp nungantam twelve anangan nungantang angman iiyin, 2a' putha wanch wiy thamp iiyin thanttangan. Nil Jesus.ang ka'athaman miyalath thanang a' puth oony way anangan thanttam kenth-kenth ngangkangan pi'-pi'in. Nil oony way anangan kanan kenth-kenth thanttam wanch al-alantaman-a, thanan minam ngul iiy-iiyin. Nil thonaniya, Mary Magdalene, nil Jesus.angan oony way seven anangan kenth thanang ngangk nungantam anpalan. 3A' puth thoniya, wanch namp Joanna, wanch thum nungantam Chuza.antam, pam nil Herod.antan work iiy-iiy. Thoniya, wanch namp Susana. Than wanch il-ilangan thanang Jesus wee'anangan min-minakaman pi'-pi'in, may thakan wukal thanttamang piiy-piiyin thant.
Wik Kath Inan May Kaanchantam
4Than pam wanchana pal-palam wamp-wampin nungant Jesus.antan aak nath-nathpalan. Than thaa'-wantanam yal-yalmathwin thanttakaman, a' nil Jesus.angan kan-ngul wik kath inan waa' thant, 5“Nil pam thonam iiy-iiy a' may kaanch manyiy aakangan thee'-thee' thanang pal-puya, yipam may anangan emayn. Nil may kaanch anangana ma'ang thee'-thee' thanangan-a, wiy anangan-a, woyanang angan keek-keekin. Anpalana, pam wanch wampin tha'ang maak-maakin may kaanch anangan, a' putha, minh panch anangana aakang uk-ukin ngul a' mungk-mungkin thanang. 6Puth may kaanch wiy ananganiy-a, aak kunttowthiyang angan keek-keekin. Yiikan kanan pentin-a, than erkam uthamin, puth aak e'a, puth kunttowthiya. 7May kaanch wiy ananganiya, aak waakamthiy angan keekin, yiikan anangan a' putha wak wayanang ananganiya yiikan karpam pentin, emin ngul. Ka'athamaniy-a, yuk minam emin, amanamaniya, wak way al-alangan mulathin thanang may min anangana. 8Puth may kaanch wiy ananganiy-a, aak ngaanh minang keekin. Than ep minam em-emin, a' ngulana, may yot kalin thanang, one hundred kalina, thaa'-wantanam. Anman kan.”
A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Yaa, niiy wik ngatharam kanam ngeeyan ey? Yaa, niiyiya konangam pi'-pi'ān thanang.”
Thanan Thawin Nungant Wik Kathan Engk-Engkanang Koochanathowa
9A' ngurp nungantam anangan Jesus.antan thawin wik kathan koochanathow thanang. 10A' nil Jesus.an puth thaw thant, “Nil God.anganiya kaangk wik nungantaman engkanang wunow niiyant, niiy yipam mee'miy iiyāna wik ngench nungantam anangana, wik inanganiya: nil pam wanch yot anangan ngul pi'-pi'ow ngampang ma' nungantanga. Puth ngay pam wanch wiyantan wik engkanang ke'am thant waa'-waa'ang, ngay wik kath wuthanang anman waa'-waa'ang thant, yipam thanan thath-thathayn ngayang, a' puth ngeey-ngeeyayn ngayang thonakama, puth ya'angam, wik kathaniya, wik wuthanang wunow thant, wik God.antaman ke' yipam thiichayn, ya' anmana.”
11Anpalana, nil Jesus.an thaw thant, “Yaa, in ngeeyān a! Ngay wik kathan koochanathāng niiyant. May kaanchan ke' wik piip God.antam yimanangan. 12Than pam wanch wiy al-alangan wik God.antaman kan ngeeyin, ngul nil oony wayan wampan thant, thawan thant, ‘Ke' ngeeyān a!’ Ngul thananiya, oony wayan ngeeyantan nunang, ke'-ngul God.an ngangkangan pi'-pi'antan nunang. Anpalan-a, nil God.angan ke'-ngul kaa'-piichanathow thanang. Inaniy-a, ke' may kaanch anangan woyan wakanangan keekin. 13Than pam wanch wiy ananganiya, ke' may kaanch anangan aak kunttowthiyangan keekinwey. Than il-ilangan wik God.antaman ep ngeeyantan, a' erkam ngangk minan wun thant, puth yaan manyama, than puth yaam ke' ngangkangan pi'-pi'antan wik anangan, ya'a. Puth wiy al-alangan thaachantan thanang wayan yumpayn-a, than woyan God.antaman wantantan, wik nungantaman kon-ngathan thanang. 14Pam wanch wiy ananganiya, ke' may kaanch anangan aak waakamthiy angan keek-keekin. Than il-ilangan wik God.antaman kan ngeeyantan. Puth amanamaniya, than ngaantam-ngeeyantan thanttakam, than want-wanttakan ma'mangkiy iiyiythan a' puth want-wanttakan may thakan piiy-piiyayn a' kuchek way wunan thant. A' than thanttakaman ngaantam-ngeeyantan than ngangk min yipam wunayn ma'mangkiyan yumpwuntan, puth woyan God.antaman kon-ngathan thanang ngula. Amanamana, than wayamantan, min ke'-ngul yump-yumpantan ya'a. 15Puth pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak ngaanh minangan keek-keekin. Than il-ilangan wik God.antam anangan ep-paththam minaman ngeeyantan a' ngangkang pi'-pi'antan thanang. Than woyan wayan ke' wakantan, ya'a, than woyan God.antam anman wak-wakantan, a' min paththam yumpantan.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Thonangan Ngul Waa', Lanternaman Waa'
16Amanamaniya nil Jesus.angan wik inan waa' thant ngul, “Nil pamang nath lantern pathathiywey-a, an nil yuk paathangan ke' kangiy nganthan ya'a, puth nil wurp pek-pekaman ke' wunpiy ya'a, an nil keny achantang waanchan yipam pam wanchangan nganthang aakan thathayn. 17Than pam wanchang ka'athaman wik mup thanttakaman pi'-pi'iythan-a, ngul-ngulana thanan wik engkanang ngul pentathayn. An yimanangan -- wik ngatharam anangan thenchanam wun-wunan yippak wiyantam, ngul-ngulana an ep-paththam than ngul thiichayn. 18Niiyan wik min-minaman ngeey-ngeeyān ngayan waa'-waa'ang niiyant. Than wee'-wee'anangan wik min-minan ngeeyayn ngayang-a, yaa, ngayan ngul ma'-aath-aathāng thanang than yipam minam anman ngaantam-ngeeyayn, a' yot-yotam thiichayn. A' puth thon iniya, than wee'-wee'anangan ngaantam-ngeeyiythan thanttakaman thanan ke' wik kanam thiichin-a, puth than ke'aman wik ngeeyiythan ngayang-a, yaa, ngayan puth ke' ma'-aathing thanang, a' wik anangan-a, kon-ngathow thanang ngul.”
Kaath-Kunch-a, A' Puth Kuunch-Kunch Wampin Nungantan
19Anpalaniy-a, kaath Jesus.antama puth kuunch nungantam anangan wampin yipam thathayn nunang, puth thanan thintham ke' wampiythan nungant, puth pam wanch yot al-alangan aak ngathin. 20Yaa, nil puth pam thonam anan thaw Jesus.antan, “Ayyang, kaath nungkarama putha kuunch nungkaram nan yoon than-thantan nungkara, than kaangk wik thawayn nungkara.” 21Nil Jesus.an thaw thant, “Than wee'-wee'ananganweya nath piip ngatharam in kenyana wik ngeey-ngeeyiythan nunangan-a, an than ke' kampan ngatharam yimanangana, kaath a' kuunch ngatharam yimanangan iiy-iiyiythan.”
Inan Wik Kath Yeelal Pi'anan Ek A' Wunt Pi'anan Wunp
22A' amanaman-a, nil Jesus a' ngurp nungantam anangan chukkunang chang peyin, a' Jesus.an thaw thant, “Ayyang, ngamp wo'uwaynak mo'āmpa!” A' than karpam kan-ngul mo'in. 23Than kanan mo'-mo'in-a, nil Jesus.an weep thayan wun-wun. Anpalaniya, wunt pi'an wunp a' yeelal pi'-pi'anam ek-ekin ngul, a' ngakan kan thaa' maay-maay chukkunanganiy. Puth thanan war'am thuchin. 24Than ngurp nungantam anangan iiyin nungant Jesus.ant, a' weepaman ekathin nunang, a' thawin nungant, “Ayyang, moom-ang, nint kan ekān a! Ngamp ngul thuchamp a!”
A' nil Jesus.an ek, a' wik pi'an thaw wunt alantan, a' yeelalantan, “Kana! Appap ngula! Enyan ngul wunāna!” Ananiya, wunt pi'an ya'-ngul weem, a' yeelal pi'anaman-a, ngakan enyan ngul ump, ya'-ngul. 25Amanamaniy-a, nil Jesus.an thaw ngurp nungantamant, “Niiy ngul ngeenam winynyang mo'aniy a? Niiy God.an ke'am ngangkang pi'-pi'aniy ey?” Thanan puth ngurp nungantam al-alangan thaa' ikanang thathin ngak enyan ngulan wun, thana ngangk ikin, winynyang mo'in, a' thanan thawin thanttakaman, “Apey, nil ngul in wanttak e? In nil pam wiy-wiyam ey? Wunt-a, puth yeelal alantan wik pi'anan thaw-a, pulan-a, appap paththam wunpul, ana aak ya'-ngul enyan paththam ween.”
Nil Jesus.angan Paman Miyalath Nunang Oony Way Ngangkangan Pi'-Pi'
26Nil Jesus-a, puth ngurp nungantam anangana, wo'uwayn peyin chukkun thanttamang aak Galilee.am anpalan, aak pam wanch Gerasenes al-alantamakan. 27Nil Jesus.an thaa' pey thompang-a, nil pam thonamang aak town thanttam anpalana uw nunang. Nil pam ilangan oony way ngangkangan pi'-pi' thanang. Nathpalmana, pam inana ma'lip anman iiy-iiy, ngook ke'anangana, a' nil aawuch nungantamang kaangk ke' wunow, nil aak kunttowthiyang wun-wun aak than pam mul anangan kaamp-kaampin thanang. 28-29Nil Jesus.an thath nunang-a, nil paman othamayan pech, a' aakang thee' nungamang. A' nil Jesus.an thaw oony way alantan, “Nint kan pentān pam ilantamana.” A' nil pam weenthana wik othamayan pech, “Jesus ey! puk nhengk pam ngench thayan alantaman ey! puk nhengk God.antam nintiya! Nint ngul ngeenak wampan ngathar e? Ngay thaa'-mamanang thawang nungk nint ke' wayathān ngayanga!” Nathpalmana, nil oony way inan ma'-yotam ngangkangan ngoonch nungantang, pam alantangan, a' weenth paththam yump-yump nunang. Than pam wiyangan ma'-yotam mamin nunang, a' ma'-yotam chainsangan ma' kathin nunang, puth ya'angam, nil chains anangan thuth-thuth, a' than yuk chainsangan tha'angan kathin nungantang puth ya'angam, nil ya' nhanthath chains anangan, a' anpalana nil oony way alangan kuyam kal-kal nunang aak pintalakan.
30Nil Jesus.an thaw nungant pam alantan, “Namp nungkar wanttaka?” Nil paman thaw nungant, “Namp ngath inaniya, ‘Yota.’ ” Nil inan thaw puth oony way yot anangan ngangkangan ngoonch nungantang. 31Than oony way yot anangan thaa'-mamanang thaw-thawin nungant Jesus.antan ke' kenthow nganang aak nath pek kech aakanakana, aak anan oony way wiy anangan wun-wuntan.
32A' minh nhinthan yot anangan kech ke'an iiy-iiyin may mungk-mungkin, aak achantang kaa' um pek kech kookam pi'anwakan. A' than oony way yot anangan thaa'-mamanang thawin nungant Jesus.antan, “Nint nganang ang kenthān minh nhinthan al-alantang ngoonchān thanttanga.” A' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy kan iiyāna!” 33Amanamaniya, oony way yot anangan pol-pol pent-pentin pam alantaman, a' minh nhinthanantangana wupam ngoonch-ngoonchin ngul ma'mangkamantang minh nhinthan yot thaa'-wantanama! Minh nhinthan anangan kamp othamayan mo'-mo'in a' kaa' um pek keekin ngakangana a' puth thuchin ngul aak umpuyama.
34Than pam anangan minh nhinthan anangan pi'-pi'in-a, thathin thanang minh nhinthan anangan pek keekin ngakangan, a' thanan kamp mo'-mo'in wikan pal-puy waa'-waa'in pam wanch wiy al-alantan, aak townsang angan wun-wunin a' puth thant aak farmsangan wun-wunin thamp. 35Than pam wanchangan aak thanttaman too wantin, a' aak-aakanakaman iiyin Jesus.antan yipam thathayn wanttakan nath yump. A' than Jesus.antan wampin a' than thathin pam oony way yotan kan-kanam pentin ngangk nungantam anpalan. Nil angman nyiin-nyiin, minam ngul, tha' Jesus.antang nyiin, ngook thampa, a' kuchek min ngul, ke'am ngul weenth-weentham ya'-ngul. Than pam wanch yot anangana winynyang ngul mo'in. 36Than pam wanch mee'miy al-alangan waa'-waa'in thant wiy al-alantan than ke'aman thathin Jesus.angan paman miyalath. 37A' than yotana kan-ngul thaw-thawin nungant Jesus.antan, “Nint kan-ngul aak inan wantāna,” than puth yotam winynyang paththam mo'-mo'in. Yaa, anpalana, nil Jesus.an chukkunang ngul pey, yipam aakan wantow. 38Puth nil pam anman oony way anangan kanaman pentin ngangk nungantam anpalana, thaa'-mamanang thaw nungant Jesus.ant, “Ngayang ke' wantāna, ngay puy nungkarang iiyānga!” Puth nil Jesus.an thaw nungant, 39“Ya'a, nint pal ngatharang ke' iiyān. Nint paththam koyam iiyān aak nungkaramakan a' waa'ān thant nil piip God.angan miyalath nintang, kuchek wayamana min ngul yump nintang.”
A' nil pamana town wakan iiy-iiy, aawuch thon-thonak iiy-iiy, a' waa'-waa' thant nil Jesus.angan miyalath nunang.
Nil Jesus.angan Puk Many Mulaman Ekath Nunang, A' Putha Nil Wanch Thaman Miyalath Nunang
40Anpalan-a, than Jesus wee'anangan koyam wo'uwaynak kan-ngul mo'in, a' than pam wanch yot anangan umang mo'in nungant, ngangk minangam, puth than kuup-kuupin nungant. 41Anpalaniya nil pam namp Jairus.an wamp nungant Jesus.antan, nil pam inman pam pi'an churchakana. Nil pungkang thuchant um Jesus.anta, a' thaa'-mamanang thawant nil iiyowantang aak nungantamakan, 42puth puk wanch nungantaman kan-kanang uthamow. Puk wanch kaa'-thonam nungantam, kaap twelve.ang uwana. (Nil piip-kunchanganiya kaangk Jesus.angan miyalathow nunang.)
Nil Jesus.an kan-ngul iiy nungantang Jairus.antangan, puth pam wanch yotangana angman wuthanathin nunang Jesus.an. 43Nil wanch thonam angmana, nil wewmangan want-want nunang kaap twelve.akam. Nilaniya wukal ke'anang ngul puth nil wukal ma'mangkam thee' nooyan al-alantan. Puth thananiy wanchana ke'am miyalathin nunang ya'a. 44Nilana puth koy-koyyuw iiyant Jesus.antan a' ngook nungantaman mamantam. Anpalaniya, wewmangan ke'-ngul want-wantan. 45A' nil Jesus.an thaw thant, “Ayyang, ngayang wee'ang mamany a?” Yotan thawin, “Nil wee'ang nath mam nintanga? Ngana ya'a.” Ngurp Jesus.antam Peter.an thawant, “Lorda, inan puth pam wanch yota tha'-tha'wuntan nungkarang wakana!” 46Nil Jesus.an thawanta, “Ee'a, kan-kanama, puth nil thonamangan ngayang mamanya. Ngay puth kemp ngeechanang ngayan wee'-nathan miyalathangan.” 47Nil wanch alangan ngaantam-ngeey nungantakaman, “Nil Jesus.an puth mee'miy ngayan mamangan.” A' nilaniya winy-winynyang iiy Jesus.antan, a' pungkang thuchant um nunganta. A' mee' yotantang thaw nungant, “Ngay mamangan nintanga, puth ngayan yipam miyalamānga, puth anpalana, ngay nintangan mamanga, ngayan miyalamang ngul.” 48Nil Jesus.an thaw nungant, “Ayyang, nhengk ngatharam-ang, nint kan-kanam ngaantam-ngeeyan ngayangan puth ngay ngul miyalathāng nintang. Puth amanamaniy-a, ngay kan-kanam puth miyalathang nintang. Nint kan-ngul ngangk minangam iiyān aak nungkaramakana.”
49Nil Jesus wik inangan thaw-thaw yippak-a, nil pam wamp aawuch Jairus.antaman anpalana. Nil thaw nungant Jairus.antan, “Puk nhengk nungkaram kanam uthama. Ke' thawān Jesus.antan aawuch nungkaramakan iiyow. Nil aak-ya'angan ngul iiya, pukan mul ngula.” 50A' nil Jesus.angan ngeey paman thaw, a' nil thaw Jairus.antan, “Nint ke' kuchek wayan wunāna, nintiya nganyangam ngaantam-ngeeyāna, ngay ngul ekathāngan wanch manyana.”
51A' than iiyin ngul aak Jairus.antamakan. Than kanan wampin-a, nil Jesus.angan pam ko'alam anangan ump thanang keny matayn nungantang puk many wanchan mul wun-wuna, kaath-kunch-a, piip-kunch-a, a' putha ngurp nungantam anangan thanang Petera, Jamesa, a' putha John. 52Than wiy anangan angman yoon kuup-kuupin, than othamayan peey-peeyin. Nil Jesus.an thaw thant, “Ke' peeyāna! Nil wanch manyan ke'am uthama, ya'a, nil weep thonakama wun-wunan.”
53Puth pam wanchangan thaa'-thengkathin nunang Jesus.an, than puth ngaantam-ngeeyin puk manyan kan-kanam mul wuna. 54A' nil Jesus.an puk many alantan iiy, a' ma' mam nunang a' thawant ngul, “Ayyang, ekān a!” 55Anpalana, puk many wanch Jairus.antaman mulaman koyam kan-ngul ek. A' Jesus.an thaw thant, “Ayyang, niiy may aathān nunangweya.” 56Anpalana, pul kaath piip puk alantamana mee'am ikpula. A' nil puth Jesus.an thaw pulant, “Nipaniya niparakam wik inan pi'owa, nip pal-puy ke' waa'-waa'ow thon-thonantaniya.”