Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang
71Nil Jesus.ang kanan waa'-waa' thant pam wanchantan-a, nilan iiy ngul aak namp Capernaum.aka. 2-3Nil pam aak angman wun, nil moom iiy-iiy thant Roman soldiers al-alantan, a' nil pam pi'-pi' thanang work ma' nungantangan iiy-iiyin. Pam thonaman-a, nilwey weechan, pam anmana nilan kaangk paththam wunantwey. Nilaniya ngangk way-wayam wun-wun ngula mulaka. Nil pam moom alangan wik thoo' ngeey Jesus.antama anpalan iiy-iiy woyan wakanangan a' nilan pam wuut manth-thayan Jews.antam kuch thanang thanan yipam Jesus.ant thawayn nil pam nungantaman miyalathowanweya.
4Than kanan wampin Jesus.antan-a, thanana thaa'-mamanang thawin nungant, “Nint nath ep-paththam ma'-aathin nunangwey pam alpan anana. Moom nungantam pam mina. 5Nil kaangk ngampar Jews.antama, a' putha nil wukal thee' pam wiy al-alantan churchan yipam yumpayn ngampar.” 6Nil puth Jesus.an iiy ngul thanttangan. Nil aak thinth ngulan wamp-a, nil moom alangan wik kuch nungant Jesus.ant, thanttang ngurp nungantam al-alantangan. Thanan thawin nungant, “Ayyang, moom-ang, nil moom pam soldiers al-alantaman thaw ngant wik inangan waa'ān nungk, ‘Nint thinth pal ke' wampāna, aawuch ngatharamangana pal ke' ngoonchān, 7ngay puth pam min ke' nint yimanangan ya'a, ngay ngul-nyaa' ngatharakaman wunangweya puth namanamana ngay ke' penting nungkara. Nint puth wik thonakaman thawāna, a' nil pamana koyam ngul miyal weenow. 8Ngay yimananga moom pi'anant work iiy-iiyangan. Work ngeenan thee'an ngathara yumpāngan-a, aniy-a, ngay yumpanga. A' ngay moom yimanangana ke' nint yimanangan iiy-iiyangan, ngay puth soldiers pi'-pi'ang thanang. Ngaywey thawing pam thonamanta, “Nint iiyāna,” an nilan iiyan paththam. Ngaywey thawing pam thon alantan, “Nint pal iiyāna,” nil putha pal erkam iiyan ngathar. Ngaywey thawing pam thonamant, “Nint in yumpāna,” a' nil yumpan.’ ”
9Ngul nil Jesus.angan wik inangan ngeeyan-a, nilana thaa'am ik a' weent ngul thant pam wanch yotantan nunangan monkan-wak-wakin, a' thaw thant, “Ngay inan waa'ang niiyanta, pam ngay yimanangan ke'am ngeeyanga ke' pam inana. Nil ngayang kan-kanam ngangkang pi'-pi' ngayanga. Aak umyompanam aak Israel.ang ngay yimanang ke'am ngeeyang ke' pam inana.” 10Anpalana, than ngurp nungantam moom soldiers al-alantaman koyam iiyin a' pek aawuchang ngoonchin. A' than pamana workan iiy-iiy moom alantan-a, thathin nunang minam ngul ween.
Pam Komp Kaa'-Thonam Wukalongkantaman Mulaman Ekath
11Amanamaniya nil Jesus.ana kan-ngul iiy aak namp Nain aakanakan. Pam ngurp nungantam twelve anangana putha pam wanch yot tham nungantang iiy-iiyin. 12Nil Jesus.an kanan wamp thaa' gate pi'an thinth ngulan-a, nil pam wiy thath thanang pam mul pengkarang kal-kalin. Pam wanch yot koy-koyyuw iiy-iiyin thanttangan, monkan-wakin thanang. Thananiya ke' ngul kaampiythan nunang, pam mulan. Niliya pam komp puk kaa'-thonam wukalongk alantaman. Nil kaath nungantamana peey-peey anman. 13Nil Jesus.angan thath nunangan-a, nil paththam ngangk maman a' thaw nungant, “Nint ke' peeyāna!” 14A' nil Jesus.ana iiy, a' yuk pengkaran ma'ang mam. Than pam anangan yuk pengkaran kal-kalin-a, thanan popam thanin. Nil Jesus.an thaw pam mul alantan, “Pam komp-ang, ngay inan thawang nungk, ‘Ek a!’ ” 15A' amanamaniya pam mulan-a, wur paththam ek, man-yetham koyam ngul nyiin. A' wik ngul thaw-thaw thant. Nil Jesus.an kaath-kunchantan thaw, “Puk nungkaram in koyam kan eka.”
16Than pam wanch yotangan inan thathin-a, thananiya ngangk ikin, a' kan-ngul paththam thaa'-kuump-kuumpin nunang God.an, thanan thawina, “Nil Jesus inaniy pam pi'an wamp ngampar God.antama, nil inaniy wampa pam wanch nungantam kaa'-piichanathow thanang.” 17A' wik thoo' we'arathin Jesus.antamana aak nath-nathan wunin, aak pi'an Judea.ang thakan.
Nil John.angan Pam Kucham Kuch Pulang Jesus.antan
18Anpalana, nil pam John.ana, nilana pam wanch kootra kuungk-kuungk thanang ngakangan-a, nilaniya wik thoo' ngeey work wuut pi'an Jesus Christ.angan yump-yump. Ngurp nungantam al-alangan waa'-waa'in nungant. A' nil pam ngurp kucham nungantam anangan ump pulang, 19a' kuch pulang Jesus.antan yipam engkowpul nungant, “Ayyang, nint kan waa'ān nganta! Nint pam anan ey? Nil John.angan waa'-waa' ngant ey? nint wampānan ey? Nint nath ya'a! Ngan nath pam thon alantan kuup-kuupanan nungant ey?”
20Pul wamppul-a, pul engkpul nungant, “Ayyang, nil John.angan kuch nganang yipam engkān nungka, nint pam anan ey? nilan waa'-waa' ngant ey? nint wampānan ey? Nint nath ya'a! Ngan nath pam thon alantan kuup-kuupanan nungant ey?”
21Aak an-aniyangan-a, nil Jesus.angan pam wanch yot anangan miyalath thanang weechanan thanang, a' nil oony way anangan kenth thanang pam wanch wiy al-alantaman; a' nil mee' min yump thanang pam wanch yot anangan ka'athaman mee' ko'anchan iiy-iiyin. 22Puth nil Jesus.an thaw thant, “Niiy koyam iiyāna, a' waa'ān nungant John.antana niiy puth mee' niiyantamang thath-thathana, putha kon niiyantamang ngeey-ngeeyana: pam wanch mee' ko'anch anangana koyam mee' min iiy-iiyantan; pam wanch kunpan wunin-a, minam ngul iiy-iiyantan; pam wanch pe'an wenchathiyan-a, kempana min ngul ween thant; pam wanch kon wal weenthan iiy-iiyin-a, an ya'-ngul, puth kon minangam ngul ngeey-ngeeyantan; pam wanch uth-uthaminan-a, an koyam ngul man-yetham weenin, ngay mulaman ekathang thanang; a' puth ngayana wik min piip God.antam anangan waa'-waa'ang thant al-alantan, pam wanch wukal ke'anangan-a, pam wanch kaangk-ke'anangan-a, puth pam wanch ngangk way thampan iiy-iiyantanweya. 23A' niiy inan thamp waa'ān nungant John.antan, ‘Than wee'-wee'ananganweya kan-kanamana ngaantam-ngeeyantan ngayang nil piip God.angan kuch ngayangan-a, putha ke'an muukamantan-a, an thananiy-a, ngangk minangam anman iiy-iiyantan.’ ”
24A' than ngurp John.antam anangana koyam kan-ngul iiyin. Than aak anana kanan want-wantin-a, nil Jesus.an kan-ngul thaw thant pam wanch yotam al-alantan, John.an waa' nunang, “Niiy ka'athaman John.antan iiy-iiyana aak pintalangan-a, ngul niiy ke' wanttak thathin nunang pam nananiya? Niiyan ngaantam-ngeeyan nil ke' wak wuth yimanangan ey? wuntangan penyan thanang palam-puyaman ey? Ya' ey! Nil pam mich ya'a! 25Niiy nath ngaantam-ngeeyaniy nil ke' ngook min paththam ngoonch-ngoonchan ke' pam ma'mangkiyang yimanangan ey? -- an ya'a, ngook min thak ke'am ngoonch-ngoonchana! Puth than pam wanch ngook min paththaman ngoonchantan-a, a' ma'mangkiyan iiy-iiyantan-a, an thananiya aawuch minang a' wuut pi'anang wun-wuntana. Puth nil John.an yimanang ya'a. 26-27Yaa, puth niiyan ngeenak iiyan e? thathan nunanganiy e? Niiyan ngaantam-ngeeyana thathin nunangana ke' pam prophet yimanangan ey? wik min God.antaman waa'-waa' ey? Ee'a, an nil kan-kanama pam prophet paththama, puth nilaniya pam wiy-wiyama, nil puth piip God.angan work pi'an anan thee' nungant. Nil piip God.ana wik inangan thaw lat ngench thayanangan, pam inman waa'-waa' nunang, John.an, ‘Ngay pam thonam ngul kuchāng wik thamp, umputhan iiy-iiyow, pam wanchantan wik waa'-waa'ow pam thon alantaman puy-palan wampowa, thanan yipam minam iiyayn, way thanttamana kan-ngul yipam wantayn.’ Wik God.antaman yimanangan waa', lat ngench thayanangan. 28Ngay niiyant wik inan kan-kanam waa'-waa'ang; pam John inmana an nil kan-kanam paththam pam wuut pi'an iiy-iiyan, nil ke' pam wanch wiy yimanangan ya'a pam wanch nathpalman-a, in-inman ke'am pam pi'anan iiy-iiyantan ke' nilan pam pi'an iiy-iiyan. Puth than wee'-wee'anangana ma' ngatharang anman iiy-iiyayn-a, a' putha wik ngatharaman ngeey-ngeeyaynan-a, nungkway than nath pam many iiy-iiyiythan-a, than pam pi'an iiy-iiyiythan mee' God.antanga, nil John.aniy-a, an manya.”
29Than pam wanch yotangan ngeeyin nunang; than al-alangan ka'athaman woyan way thanttaman wantin a' wik min God.antaman ngeey-ngeeyin ngul, a' nil John.angan ka'athaman kootr kuungk-kuungk thanang. Puungk wiy anangan thaniy-a, wukalan yal-yalmathin Government aakanakan, work thanta. 30Puth than pam pi'an Pharisees anangana a' than pam pi'an wiy anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, than kaangk ke' woyan min God.antaman wakayn, a' ke'am thawin John.antan kootra kuungkow thanang.
31A' nil Jesus.an putham wik thaw thant, “Than ngul pam wanch inangan want-wanttak iiy-iiyantana? Than ke' wee' yimanangana? 32Than ke' puk manyiya yimanangan kee'-kee'antan aak yoon angana store wakananga. Puk manyiy puungk wiyiya wik pechantan thant puk manyiy wiy al-alantan, ‘Ngan kee'-kee'anan ke' ma' wanch thuma, aak path-pathanan pulant, music kee'-kee'athanan, puth an ya'a, niiy puth nganttangan ke' kee'in, ya'a. A' puth ngananiya pam ke' mul wun kee'-kee'anan puth niiyana pal ke'am iiyan ngant, a' ke'am peeyan nganttangan, ya'a.’ 33Puth inan aak yimanangan wunana: nil pam John ngulan wamp-a, nil puth ma'-yotama mayan ke'am mungk-mungk, a' putha nil ngak wine.ana ke'am mungk-mungka, ya' anman, puth pam wanch yot anangan thawin, ‘Nilan weenthamana, nil yaaka' oony way ngangkang pi'-pi'ana.’ 34Puth ngay ngulan wampang-a, pam inman nil God.angan kuch ngayangan-a, ngayaniya may min anangan mungk-mungkang putha may wine.ana mungkang. Puth than pam wanch yot anangan thawina, ‘Pam inana thathāna! Nilan may-weentha, may yot mungk-mungkana, puth wine thak yot mungk-mungkana. Puth nilaniya ngurp pam wanch way al-alantamana, than wukalana yal-yalmathantan a' putha pam kaangk-ke'anang iiy-iiyantan.’ 35Thanan yimanangan waa'-waa'in ngayangana, puth ngulaniya niiy wee'-wee'anangan wik ngatharamana ngangkangan pi'-pi'aniy-a, niiy ngul thathān nil piip God.ana kan-kanam paththam kuchek waap mina.”
Nil Jesus.an Wanchant Thaw, “Ngay Ke'-Ngul Ngaantam-Ngeeyānga Way Nintan Yump-Yumpan”
36Pam nil Pharisee-a, namp nungantaniya Simon, nilan thaw nungant Jesus.antan, “Nint pal iiyāna may ngatharang mungkāna.” A' nil Jesus.ana iiy aak nungantamakan a' nyiin ngul mayan mungkow, pam wanch wiy than angman thamp.
37Nil wanch aak town angman wuna, nil wanch way-wayam paththam iiy-iiy. Nil wik ngeey nil Jesus.an aawuch Simon.antangan wampa, a' nilan iiy nungant. Nil nga'alangk ma'ang kal-kal perfume awal min-minam paththam unch-unchan, 38a' nilan Jesus.antangan thintham than-than, a' nil peey-peey, a' mee' kam nungantamana uk-uk tha' Jesus.antang. Amanamana nil wanchana pungkang thuch a' nil yangan ongk nungantamang tha'an e'ath a' putha tha'an piint-piint ngul a' yuk perfume.an tha'ang yeech nungantang. 39Nil pam Pharisee.angan inan thath-a, nilan ngaantam-ngeey nungantakaman, “Nil pam inan God.antam ya' yaaka. Nilwey kan-kanam God.antaman wampiy-a, nil puth mee'miy wuniy wanch inman way-wayam paththam, a' nilan koyam kuchiy nunang.”
40A' nil Jesus.an thaw nungant Simon.antan, “Ngay kan in waa'āng nungkar.” Nil puth Simon.an thaw nungant, “Ee'a, mooma, nint kan waa'ān ngathara.” 41A' nil Jesus.angana wik kath kan-ngul waa'ant, “Pam thonamangan kaangk wukal thee'-thee'ow pam thon-thonant loanakan. Nil pam thonamanta wukal pi'an thee', one hundred dollars, puth pam thon alantana wukal chil many thee'ant ten dollars thonakama. 42Ngul-ngulaniya, pam kucham anangaman pula wukal ke'anang ngul, pulan puth want-wanttak koyaman wukal thee'iypul nungant. Yaa, puth pam alangana ngangk mam pulang a' thaw pulant, ‘Ayyang, nipalang, an kanweya. Ngay ke'-ngul thawāng nipar wukal aakanakana ya'a.’ ” A' Jesus.an thaw, “Ayyang, Simon-ang, nint wanttak ngaantam-ngeeyangan wik kath inaniya? Nil wee' min-minam paththam kaangk wun pam alantan e?” 43Nil Simon.an thaw nungant Jesus.antana, “Ngayan puth ngaantam-ngeeyanga pam anana wukal pi'an paththaman uw nungantam nil pam thon anan ya'a chil-chil kaangk wun pam alantan, puth wukal many uw nungantaman, pi'an ya'a.” Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Ee'a, nint kan-kanam ngaantam-ngeeyana.”
44Amanamana nil Jesus.ana weent ngul, wanchan thathan, a' Simon.antan thaw, “Nint wanch inan kan thathan nunang ey? Ngay aawuch nungkaramakan wampangan-a, nintan ngak ngathar ke'am thee'ana ngayan yipam tha' ngatharakaman punging, puth nilan ep tha' ngatharaman mee' kam nungantamang pung a' yangan ongk nungantam alangaman e'atha. 45-46Nint ngayang ke'am wal-mant piintan a' putha oil ke'am yeechan kuchek ngatharamangan nint yipam meenathin nint ngangk minan wunan ngathar, ya'a. Puth nil ep wanch ilangan tha' ngatharaman thaa'-thaa' piint-piinta, putha perfume minan yeech tha' ngatharamanga. 47Nilan puth kan-ngul thiich nungantakama nil wayan iiy-iiy, a' puth nil God.ana kan kon-ngath nunang way yot nungantam anangan, ke'-ngul ngaantam-ngeeyow, ya'a, nanpalana nil kaangk paththam wunan ngathar. Puth nil wee'angam ngaantam-ngeeyiy nungantakaman ke' nil mina, puth way yot ke'am yump-yumpa, an nil chil-chil kaangk wunan ngathar.”
48Amanamaniya nil Jesus.an thaw wanch alantan, “Way nungkaram anangan kanam kon-ngath ngayang, ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng ya'a.” 49Than yotam anganan may mungk-mungkin-a, thanana thaw-thawin thanttakaman, “Nil God thonakam ep thawiy ngampar wik yimanangana. Nil pam inan ke' thawiy wik yimanangana, ya'a.” 50A' nil Jesus.an thaw wanch alantan, “Nint puth ep ngayangan ngaantam-ngeeyan, ngay nanpalan way nungkaram ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng, ya'-ngul. Yaa, nint kan iiyānweya, ngangk minangam ngul iiyāna.”