Than Ngurp Jesus.antamang May Thuthin Aak Saturday.angan
61Anpalaniy-a, nil Jesus.an-a, puth ngurp nungantam anangan than woyan wakin, aak may wheatan kaampin. Aak ananiy Saturday wun, aak ngench thayan thant Jews.antama. Aak thanttam yimanangan wuna, than aak Saturday.ana, work ke'am iiy-iiyin, ya'a. Puth than ngurp nungantam Jesus.antam al-alangana may wheat thuthin, a' ma'ang namp-nampin mungkanakan. 2Than pam Pharisees al-alangan thathinan thanang a' thawin thant, “Ayyang, niiy may wheatan ngeenak thuth-thuthaniy e? Aak in Saturdaya! Aak ngamparan ngench thayan wunana! Niiy wik ngench thayanan pip-pipaniy ey?”
3Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ngul wik inan ke'am ngeeyan ey? Nil David.an a' pam nungantam anangan meechan wun-wunin ey? 4Nil David.an aawuch ngench thayanak iiy, aawuch God.antamak, a' angan ngoonch a' may bread ngench thayanan maay, thanana mungkin ngul. In wik thayan ngamparamana yimanangan wunan thanam thonakama priests al-alangan may bread ngench thayanan mungkayna. Puth nungkway than wik ngench thayanan pipin-a, an than David wee'anang al-alangan ep mungkin.”
5A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Puth ngayana, pam inmana nil God.angan kuch ngayang niiyantana, ngayam thonakam ep thawānga than pam wanch want-wanttakan iiyayn aak Saturday.ana, puth ngay inana moom pi'an niiyantama, Saturday.akan thampa.”
Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang
6Saturday thon ngulan-a, nil Jesus.an aak church Jews.antamakan iiy, a' thaa'-aath-aath thanang pam wanch anangan. Nil aak angmana nil pam inan ma' mal nungantaman-a, makar ya' yalam nungant, nil angman nyiin-nyiin. 7Pam pi'an wiy anangan angman nyiin-nyiinin, pam Pharisees anangan a' puth pam anangan wik thayanan thaa'-aath-aathinan. Than thath-thathin nunang Jesus.an nil nath paman ma' min yumpowa, nath ya'a, puth aak anan Saturday.an, aak ngench thayan wun thanta. Thanana mee'angam kalin nunang, than puth kaangk wik aak-ya'angan waa'-waa'ayn nunang wiyantan. 8Nil puth Jesus.angan kan mee'miy thanang than wanttakan ngaantam-ngeeyin kuchek thanttamangan, nil puth thaw pam alantan, “Nint mee' yotantangan ingan thanāna.” Nil paman wur eka, a' angman than. 9Anpalan-a, nil thaw thant pam wanch al-alantan than churchangan nyiin-nyiinin, “Ayyang, niiyalang, kan niiy in ngeeyāna, nil wik thayan ngamparaman wanttak thawan e? An ngul kan ey? Ngamp ngul min anman kaangk iiyāmp thant pam wanchantan aak Saturday.angan ey? Ngamp nath kaangk pam wanch anangan kaa'-piichanathāmp thanangwey ey? Ya' nathwey-a, ngamp kaangk nath wayathāmp thanang ey?” Puth thanan angman ngul nyiin-nyiinin popam. 10Nil Jesus.angan pal-puy thath-thath thanang. Anpalana, nil pam alantan thaw ngul, “Ayyang, nint ma'an ongkarathāna!” Nil puth pam alangana ma'an ongkarath, a' ma'an minam ngul wun nungantweya.
11Man kul paththam wamp thant pam pi'an al-alantan, a' than kan-ngul wik thaw-thawin thanttakaman than wanttak nathan yumpayn nungant Jesus.antan.
Nil Jesus.ang Ngurp Nungantaman Mi' Thanang
12Amanamaniya nil Jesus.angan want thanang a' nil iiy ngul pokkapang a' yoykang mat nil yipam mee'-wuthanamow nungant God.antan. Nil Jesus.an mee'-wuth-wuthanam ngut ongk, aakam paanth nungant.
13Ngaa' thon ngulana kinch kanan mat-a, nil ump thanang pam ngurp nungantam yot anangan wampayn nungant. Than kanan wampin nungant-a, nil Jesus.angan pam al-alantamana pam twelve thonakam mi' thanang nungantangan iiy-iiyayn. A' nilana apostles waa' thanang nil puth ngulan kuchow thanang work nungantan iiy-iiyayn ngula a' wik min nungantaman waa'-waa'ayn thant pam wanchantan. Pamiya namp inangan mi' thananga: 14Simona (ngul-ngulana Jesus.angan namp thon ngulan thee' nunganta, Peter), putha kuunch nungantam Andrew, putha James-a, John-a, a' putha Philip-a, a' Bartholomew, 15putha Matthew-a, thoniya Thomasa, a' putha James-a, nhengk nungantam Alphaeus.antama, a' putha Simona thanan waa'-waa'in nunang Patriota, nil puth aak nungantamakana kaangk wun paththama, 16putha Judas-a, nhengk nungantam James.antama, a' putha Judas Iscariota. Nil pam ilangaman ngulan ma'aman thee'ow nunangan Jesus.an pam soldiers al-alantan mulathaynan nunangana.
Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Aath-Aath Thanang A' Miyalath Thanang
17Than Jesus wee'anangan yoykaman kanan ukin-a, nil aak pampang than-than ngurp nungantam yot-yotam al-alantangan. Pam wanch thaa'-wantanam angman thamp -- than pam wanch aak Judea.amana, a' aak Jerusalem anpalana a' puth aak towns Tyre a' Sidon anpalan, aak kucham inangan thomp thinth. 18Than wampin yipam ngeeyayn nunang wikan waa'-waa'ow a' nil yipam miyalathow thanang pam wanch anangan weechanan thanang. Than wiy anangan wampinan-a, oony way pi'-pi'in ngangkangan, a' nil Jesus.angan miyalath thanang thamp. 19Than yotamangan ke' mamiythan nunang than yipam miyal wunayn. Nil Jesus.an kan-kanam thayan paththam, nil ke'-paal ma'mangkam anangan miyalath thanang.
Nil Jesus.angan Wik Min Waa'-Waa' Thant Ngurp Nungantam Al-Alantan
20Nil Jesus.angan thath-thath thanang ngurp nungantam anangan, a' thaw thant, “Niiy wiy inanganiya wukal ke'anangan iiy-iiyaniya. Yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam ngul iiy-iiyānweya, nil puth God.angan ngul min-minam pi'-pi'ow niiyang, ma' nungantangana. 21Niiy wiyiya meech wun-wunaniya, may ke'anangan. Yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam ngul iiy-iiyāna, nil puth God.angan may ngul thee'-thee'ow niiyant. Niiy wiyiya ngangk way anman iiy-iiyaniya, peey-peeyaniya. Yaa, niiy ngulan ngangk minangam iiy-iiyāna, thaa'-thengkanang iiy-iiyāna.
22“Wiyiya, pam wanch wiyangan ngangk-way-wayangam kalantan niiyang, man-mangkam thee'antan niiyant, thaa'-thengkathantan niiyang, a' aak-ya'ang waa'antan niiyang, ngeenama? puth ngatharam peyanang, ngay puth wuny niiyantaman niiy ngayangan monkan-wak-wakaniy. Yaa, niiyana ngangk minangam ngul iiy-iiyāna. 23Puth nungkway than way-way yumpiythan niiyant-a, niiy ngangk minangam iiy-iiyāna, a' thengkanam kee'-kee'āna. A' ngulana, nil God.angan aak nungantamak kalow niiyang, a' way min min-miniy an kenyan nilan pi'-pi'ana, an niiy ngul uwān nungantamana. Aak keenkana kampan thanttamangan yimanang kuyam wayim yumpin thant, pam prophets al-alantan.
24“Niiy wiy inanganiya ma'mangkiy iiy-iiyaniya, wukal a' way min yotam thamp pi'-pi'aniya, niiy work ke'anang nyiin-nyiinaniya. Kan in ngeeyāna! Way paththam ngul wampow niiyanta! 25Niiy wiyiya may yot tham pi'-pi'aniya, niiy thip oth anman iiy-iiyaniya. Kan in ngeeyāna! Way paththam ngul wampow niiyanta! Niiy meech ngul iiyana! Niiy wiyiya, thengkan anman kee'-kee'aniya! Kan in ngeeyāna! Way paththam ngul wampow niiyanta! Niiy ngangk way ngul iiyan, a' puth peey-peeyan. 26Niiy wiyiy-a, pam wanch yotangan thaa'-kuump-kuumpantan niiyang; puth in min ya'a, way paththam ngul wampow niiyanta. Aak keenkanamana than pam wanch yotangan thaa'-kuump-kuumpin thanang pam way anangan thanan waa'win ke' wik God.antaman thaa'-aath-aathin, puth ya'a, an than yaan muuk-muukamin.
Niiy Ngangk Minangam Iiyān Thant Ngangk-Wayangaman Kalantan Niiyang
27“Niiy wee'-wee'anangan kaangk ngeeyān ngayang-a, wik inangan ngeeyāna: than wee'-wee'ananga ngangk-wayangaman kalantan niiyang-a, niiyaniya ngangk minangam iiyān thant, anmana. Than nath kul uwiythan niiyant-a, niiy min iiyān thant, 28than wee'-wee'anang nathwey konchayn niiyang-a, niiyaniya koyam ke' konchān thanang, wik min anman thawān thant; than wee'-wee'anangan nath way yumpiythan niiyant-a, an niiy mee'-wuthanamān thant. 29Nil wee'ang nathwey piikow niiyang-a, niiy puthangkan ke' piikān nunang, nil puthaman mak piikow niiyang. Nil wee'angan nath coat niiyantaman maayiywey-a, niiy kul ke' thawān nungant, puth shirt thamp thee'ān nungant paththama. 30Nil pamwey nath thawiy niiyant mayak thakwey-a, yuk way minakwey-a, niiyiya ke' weekāna, thee'ān nungant. A' puth nil pamang nath yuk way min niiyantaman nath maayiywey-a, yaa, kana, ke' thawān nungant palaman kalow niiyant. 31Ke' niiyan kaangk pam wanch wiyangan min iiyayn niiyant-a, niiy yimanangan min iiyān thant.
32“Niiy nathwey kaangk wunaniy thonakamana pam wanch al-alantan kaangkan wuntan niiyantana. Ngul nil piip God.an ngangk min wunow niiyantam anpalan ey? An ya'a! Pam wanch way al-alangan ngurp thanttamakan a' kampan thanttamakan kaangk wuntan thant. Puth niiyiya pam wanch yotaman kaangk wunān thanta! 33Niiy nathwey min iiyaniy thonakamana pam wanch al-alantan niiyantan min iiyantana. Ngul nil piip God.an ngangk min wunow niiyantam anpalan ey? An ya'a! Puth pam wanch wayanang anangan ep min iiy-iiyantan wiy al-alantan thanta than minan iiy-iiyantan thantana. Niiyiy-a, yotamant min iiyāna! 34Niiy nathwey wukal thakan thee'in thonakama pam wanch al-alantan niiy mee'miy thanang thampana thanana koyam ngul thee'ayn niiyant. Ngul nil piip God.an ngangk min wunow niiyantam anpalan ey? An ya'a! Puth pam wanch way al-alangan ma'-aathwuntana! Niiyiy-a, yotamant thee'āna! 35Niiy in ngeeyāna! Niiy ngangk minangam iiyān thant than wee'-wee'anangan ngangk-wayangaman kalantan niiyang, a' minam iiyān thant; than nath wukalakwey a' mayak thakanweya thawiythan niiyantan-a, niiy ngangk minangam thee'ān thanta, a' ke' ngaantam-ngeeyān niiyantakaman than nathwey koyaman thee'iythan niiyant, nath ya'a. Niiy nath min yimanangan iiyin-a, nil piip God.angan puthangkan min-minam paththam iiyow niiyant, a' nil puk nhengk nungantaman ngul waa'ow niiyang, nil God ngamparam pi'an paththam alangaman. Nilaniy-a, minam iiy-iiyan thant pam wanch way al-alantan, a' pam wanch than ke'an thankyou.an thaw-thawantan nungant. 36Niiyiya pam wanch ngangk mamān thanang ke' nil piip God.angan ngangk maman niiyang.
Niiy Ke' Waa'-Waa'ān Thanang Pam Wanch Anangan
37“Niiy ke' waa'-waa'ān thanang pam wanch anangan, a' anpalana nil God.angan ke' yipam niiyangan waa'-waa'ow. Niiy ke' ma' weechān thanang, a' anpalana, nil God.angan ke' yipam niiyangan ma' weechow. Than wiyangan nath way yumpiythan niiyantwey-a, niiy ke'-ngul ngaantam-ngeeyān way thanttam anpalan; a' anpalana nil God.angan ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way niiyan yump-yumpan. 38Niiy yuk way min thakan thee'-thee'ān thant pam wanchantan, a' anpalana, nil God.angan puthangkan niiyant ngul murkanim anman thee'-thee'ow niiyant. Niiy nath ngangk minangam thee'-thee'ān thant wiyantan-a, an nil God.angan ngangk minangam paththam thee'-thee'ow niiyant. Niiy nath manya pattakam thee'-thee'in thantwey-a, an nil God.angan manya pattakam thee'-thee'ow niiyant thama.”
39A' anpalana nil Jesus.angan wik kath inan waa' thant, “Pam pulwey kucham ko'anchwey-a, nil thonamang ma' punth mamanang ke' wich-wichiy nunang pam ko'anch thonaniy, puth pulaniy karpam awarang keekiypula. 40A' ngay in thampan waa'āng niiyant; pam teacherana pam pi'an iiy-iiyana; puth pam nungantam anangana nilan pi'-pi'an ma' nungantangana, pam anangan thananiy-a, pi'an ya'a; puth than course.an minchathaynan-a, an than ep ngul ke' teacher thanttam yimanangan ngul iiyayn, than mee'miy ngul weenayn.
41“Niiy pam wanch ngeenak waa'aniy thananga? puth niiy ke'am ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam way niiyan iiy-iiyaniy ey? Niiy ngeenak kampan niiyantaman thathaniy nunang ke' mee' wooka manyan pi'-pi'an mee' nungantamangana? Puth niiyaniya epa ke' yuk pi'an paththam pi'-pi'aniy mee' niiyantamangan, niiy puth ke'am thathan. 42Niiy puth want-wanttak thawin kampan niiyantamant, ‘Nint nan mee' wook thamp iiy-iiyangana, kan nint pal iiya! Ngay wookan wichāng mee' nungkaram nanpalan.’ In ngeeyāna: an waya! Niiy ka'athamana yuk pi'an wichān mee' niiyantam nanpalan. Yaa, niiy minam ngul thathān yipam wookan wichān mee' nungantam nanpalan.”
May Min-Miniyan Thathanamp-a, An Yuk Minangan Kal-Kalan
43Nil Jesus.angan wik inan thaw thant thamp, “Nil yuk minwey thanan-a, an may way ke' kaliy, ya'a, an may min anman kalan. Puth yuk thoniya kan-ngul nathwey kathaman-a, may min ke'-ngul emiy yukang angan ya'a, an may way thonakam ep kalan. 44Ngamp may menchan yukangwey thathimp-a, yaa, ngampaniya puth mee'miy yukan nath mina, nath ya'a. Ngamp may kom ke' thuthimp yuk waakam anpalana; a' puth ngamp may kaangk anangan ke' thuthimp yuk keekachthiy anpalana. 45Pam minan iiy-iiyan-a, nilaniy wik min ngangkangan pi'-pi'an, puth nilaniya wik minan thaw-thawan putha min yump-yumpan. Pam wayan iiy-iiyan-a, nilaniya wik way ngangkangan pi'-pi'an, puth nilaniya wik way thak thaw-thawan, putha way yump-yumpan thampa. Ngamp wik ngeen nathan pi'-pi'anamp ngangkanganiy-a, wik ananganiya thaa'aman ngul pentow ngampar.
Wik Kath Inaniya Pam Kuchamang Aawuch Kuchaman Kaachpul
46“Niiy ngeenak thawaniy ngathar, ‘Lord-ang! Lord-ang!’ puth niiy kaangk ke' wik ngeeyān ngayang! 47Nil wee'-nath wampow ngathar-a, a' wik ngatharaman ngeey-ngeeyow-a, an ngay ngul meenathāng niiyant nil pam wanttakan iiyana. 48Niliya ke' pamangan aawuchan kaachan. Nil ka'athamana pek kech we'-we'an a' aak minang thayanang aawuchan kaach. A' anpalana ngak kaap wuut pi'an ngulan wampana, a' ngak yee' pi'anan uk-ukana, aawuchan ngakangan maayan, puth aawuchana ke'am keek ya'a, anman thayanam than-than nil puth pam alangan aawuch nungantaman aak minang thayanang kaach. 49Puth nil wee'angan wik min ngatharaman ke'an ngeey-ngeeyow-a, an niliya ke' pam thon alangan aawuch aak wayangan kaacha, chil michang, aak thayanang ya'a. Ngul-ngulana, ngak kaap wuut pi'an ngulan wamp-wamp, a' ngak yee' pi'an ngulan uk-uk, aakan ngakang ya' maay, an puth aawuch nungantamana yaam ke'am than, ya'a, erkam keek, muutathiy keek, pum!!! -- nhanth thuthanakam keek.”