Simon Wee'anangan Jesus.an Monkan-Wakin
51Anpalana, nil Jesus.an thompang than-than aak namp Gennesaret. Pam wanch yot wampin nungant Jesus.antan, than wik God.antaman ngeeyayn nilan Jesus.angan waa'ow thant. Than tha'-tha'win thanttakaman puth than kaangk thintham wampayn. 2-3A' puth nil Jesus.anganiya, chukkun kucham thath thompangan than-thanpul, than pam minh nga'akan iiyin-a, al-alangan wichin. Pam inanganiy-a, Simona, puth-a, puk nhengk Zebedee.antam James a' John, a' wiy anangan thamp. Than puth punththaman thanttaman ngakangan pachathin. Nil Jesus.ana, chukkun Simon.antamangan chang pey, a' Simon.ant thaw, “Kan pek manyam tha'ān ngayanga aak thomp amanama!” Amanamaniya, nil Jesus.an nyiin ngul chukkunang angan, kan-ngul wik God.antaman waa'-waa' thant pam wanch yot al-alantan.
4Nil Jesus.angan wik kanan minchath-a, nilan Simon.antan thaw ngul, “Kan pek-pek tha'āna! ngak thangkaka! Punththaman niiyantaman pek ukathāna! niiy yipam minh nga' mamān a!” 5A' Simon.an thaw nungant, “Ayyang, Mooma! Ngan puth ngut ongk ya'angam punththamanan thee'-thee'an minh nga'akweya, puth minh ya'a, ke'am maman. Nint puth thawan ngant -- yaa, ngan mak thee'ān yaana minh nga'akana.” 6Yaa, Simon wee'anang al-alangana punththaman thanttam ko'alaman ngakang pek ukathin minh nga'akan. A' minh nga' thaa'-wantanam wip-wipin punththamanangan. Than ke' punththaman wichiythan-a, ya', war'am ik-ik thant, puth than minh nga' thaa'-wantanaman wip-wipin a! puth anhan uth a! 7Than puth ma' woo' thee'in pam wiy al-alantan chukkun thon anpalan ma'-aathayn thanang. Anpalana, than wampin a' minh nga' anangan chukkun kuchamangan wunpin, puth minh yot-yotam a! Chukkun kuchamaniy-a, ya' ngath minh nga'angan, war'am thuchathin. 8-10Than Simon wee'anangan minh nga' thaa'-wantanam thathin-a, mee'am ikin, puth yot a! A' James.ang pul John.ang, nhengk Zebedee.antaman pul thampang mee'am ikpul. Nil Simon.aniya, pungkang nyiin um Jesus.antan, a' thawant, “Ayyang, Lord-ang, nint puyam iiyān, puth ngayan pam way a!” A' Jesus.an thaw Simon.antan, “Ke' winynyang mo'ān ngatharam a! Nint keenkan iiy-iiyan minh nga'aka, puth nint imanamana, kan-ngul pam wanch al-alantan iiy-iiyān a' pal kal-kalān thanang ngathar.”
11Amanamaniya, than koyam iiyin thompak, chukkun anangan keny ngul wichin punththaman thakan. A' than Jesus.an kan-ngul monkan-wakin nunang ngula, work thanttaman wantin ngul, nungantangan ngul iiyin.
Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang
12Nil Jesus.an aak town thonak iiy. Nil pam thonam aak angman wun-wuna, pam inaniy-a, wenchangam makan iiy-iiy kemp wakanangana. A' nil Jesus.ant wamp, a' aakakam kuchek pekakam thuch Jesus.antan, a' thaa'-mamanang thaw nungant, “Ayyang, Moom-ang! Nint kaangk nathweya min yumpin ngayangan-a, ngay puth kan mee'miy nintangana nint minam ngul yumpin ngayangana.” 13A' nil Jesus.angan ma' ongkarama, a' paman mam nunang, a' thaw nungant, “Ngay kaangk inman miyalathāng nintangweya, nint kemp min ngul iiy-iiyāna!” A' wenchan erkam ya'amin nungant. 14Anpalaniya, nil Jesus.an wik thaa'-thayanam thawant, “In ngeeya! Nint ke' waa'ān thant wiy al-alantan ngayan nintangan miyalathanga. Nint kan erkam iiyān pam priest alantan, nil yipam thathow nintang kemp min ngula, wenchan-a, ya'-ngulan weenana. Anpalan-a, nint minh thakan kalān aawuch ngench thayanakana, a' angan thaa'-kuumpān nunang, piip God.an. Puth wik Moses.angan anman waa'. Anpalan-a, pam wanch yotang ngul thathayn, a' thiichayn nintang kemp min, wench ke'anang ngulana.”
15Wik inan Jesus.antaman-a, wik thoo'an-a, erkam we'aram puy-puyam, a' pam wanch thaa'-wantanaman wampin, yipam ngeeyayn nunang wikan waa'-waa'ow thant, a' nil yipam miyalathow thanang anangan weechanan thanang. 16Nil puth Jesus.ana ma'-yotam aak enyanakan iiy-iiy, aak pam wanch ke'anangan, a' angman mee'-wuth-wuthanama.
Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalathan
17Anpalaniy-a, nil Jesus.angan wikan waa'-waa' thant pam wanchantan. Pam pi'an wiy anangan angman nyiin-nyiinin, pam Pharisees anangan-a, a' puth pam pi'an wik thayanan thaa'-aath-aathinan. Pam inangan-a, aak town nath-nathpalan wampin, Galilee.amana, a' puth Judea.amana, a' puth Jerusalem anpalan. Nil God.angan-a, thayan paththam yump nunang Jesus.ana a' nilana miyalath thanang pam wanch weechanan thanang. 18Anpalan-a, pam ko'alamang pam kunpwey wampathin nunang, nil pam alpanan pengkarang wun-wunwey, makar ya' yalamantwey. Thanan ke' aawuch pekakan kaliythan nunang-a, ke' wunpiythan nunang um Jesus.ant-a, 19puth ya'a, puth aak thaa' thupam ngath, pam wanch yot a! Thanan wanttak ngoonchathiythan nungant Jesus.antana? A' puth than aawuch keny matathin nunang roofak, a' roof wiyan thapathin a' than pam alpanan pengkarangan ukathin nunang, pam wanch yotantang thinth, than Jesus.antang thinthan than-thanin. 20Nil Jesus.angan thath nunang-a, nil kan mee'miy thanang pam ko'alam ananganiya kan-kanam ngaantam-ngeeyin nunang nil ngul miyalathow nunang pam alpanan a' nil thaw pam alpan alantan, “Ayyang, ngurp ngatharam-ang, way nintan yump-yumpan-a, an ya'-ngul, ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng thanang, ya'a!” 21A' anpalana than pam pi'an Pharisees anangan-a, a' than pam anangan wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, than kan-ngul ngaantam-ngeeyin thanttakaman, “Nil inan Jesus.an wanttaka? Nil ke' God.an waa'-waa'an nungantakama! Nil God thonakaman ep thawiy ngampar nil ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way ngampan yump-yumpanampa, pam wiyan ke' thawiythana, nilan epa!”
22Nil puth Jesus.angan kanam thiich thanang than want-wanttakan ngaantam-ngeeyina thanttakaman. Nil puth thaw thant, “Niiy ngul ngeenak ngaantam-ngeeyaniy yimanangana? 23Ayyang, in ngeeyāna! Ngay nyiingkan yimanangan thawang pam alpan alantan, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way nintan yump-yumpana.’ Yaa, niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniya? An work pi'an paththam ey? Nath ya'a, nath work many way-wayang, engkanang ey? Ngay nath wik yimanangan thawing alpan alantana, ‘Kan eka! Pengkar nungkaraman maayāna! a' iiyān ngul aak nungkaramakan.’ An work pi'an paththam ey? Nath ya'a, nath work many way-wayang engkanang ey? 24Yaa, ngay in kan meenathāng niiyant nil God.angan kuch ngayang, yipam ngay thawāng thant pam wanchant, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way niiyan yump-yumpan.’ Ngay puth pam inman nil God.angan kuch.” Anpalana, nil Jesus.an thaw pam alpan alantan, “Ngay inan thawāng nungka, kan ekāna a' yuk pengkar nungkaram nanan maayāna, a' kan-ngul iiyān aak nungkaramaka!”
25A' nil pamana erkam paththam ek, mee' yotantangan, a' pengkara nungantaman nilan wun-wun-a, wow maay, a' tha'ang iiy-iiy ngul aak nungantamakan. Nil iiy-iiy-a, nil God.an tham thaa'-kuump-kuump nunang. 26Than pam wanch yot anangan ngangk ikin thathinan nunang, than winynyang paththam mo'in. A' than God.an thaa'-kuump-kuumpin nunang, a' thawin, “Ngamp nyiingk inan work min paththam thathampa nunang nilan yump.”
Nil Jesus.an Levi.ant Thaw Monkan-Wakow Nunang
27Amanamaniya, nil Jesus.ang want thanang, a' nil kan-ngul iiy. A' nil pam namp Levi anan thath nunang, pam nilaniy wukalan yal-yalmath Government.antan, nilaniya, office.ang nyiin-nyiin. Nil Jesus.ana ang wamp nungant a' thawant, “Awey, nint ngayang monkan-wakāna.” 28A' nil Levi.ana erkam paththam ek, a' aakan too want, a' monkan-wak nunang ngul Jesus.an.
29Ngul-ngulana, nil Levi.angana may pi'an yump nungant Jesus.antan angman aawuch nungantamang. Nil pam wanch wiy anangan thamp ump thanang may pi'anakan. Ngurp nungantam Jesus.antam-a, a' putha pam wiy anangan ke' Levi yimanangana wukalan yal-yalmathina Government.anta, puth wiy anangan thamp yot wampin. 30A' than pam churchakan Pharisees al-alangan thathin nunang Jesus.an nyiin-nyiin thanttangan, pam al-alantangan. A' than Pharisees a' pam pi'an wiy anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, thanan mepin thanang ngurp Jesus.antam anangan, “Niiy ngul ngeenak may mungkaniy pam al-alantangan wukal taxesan yal-yalmathantan-a, a' putha pam wanch way al-alantangan e?” 31Nil Jesus.angan ngeey thanangan-a, nilan thaw thant, “Than pam wanch ke'aman weechan thanang-a, an ke'am iiyantan nooyanantana ya'a. Pam wanch weechanan-a, an ep iiyantan nooyanantan. 32An ngayan yimanangana. Ngay ke'am wampanga yipam pam wanch anangan umpāng thanang than minan waa'wuntan, ya'a. Ngayan ep wampanga yipam pam wanch way anangan umpāng thanang thanan yipam ngayang monkan-wakayn.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant
33A' than pam wanch wiy anangan thawin nungant Jesus.antan, “Than ngurp John.antamana a' ngurp nganttam anangan than ma'-yotam may ke' mungkantan a' than ma'-yotaman mee'-muth-wuthanamantan. Puth ngurp nungkaram nanangan-a, an than kaangk may anman mungk-mungkayna.” 34Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy kan wik kath in ngeeyāna! Pul pam wanch nath ngentwiypul-a, thanan nath may pi'an yumpayn wedding party aakanakan. Niiy ngul thawin thant ey? pam wanch kampan pulantam anangan ke'an may mungkayn ey? an ya'a, nil pam kompan wanchan ngentow-a, nil angman thintham iiy-iiyow thanttang, a' thananiya may karpam mungkayn. 35Puth aakan ngul wampowa than pam wiyangan pam kompan nath kalayn nunang aak thonaka, kampan nungantam al-alangan ke'-ngul thathayn nunang. Puth aak an-aniyangan-a, than may thanttaman too ngul wantayn.” Nil Jesus.an wik inangan thaw-a, nil nungantakaman waa' a' putha ngurp nungantam anangan ngaantam-ngeey.
36Nil inan ngul wik kath waa' thant, “Nil wanchang kulich kath ikanam pi'-pi'iywey-a, an ngul nilan kulich nyiingkanam manyama ikathiy ey? Puth kulich kathang ikanam angan wakiywey ey? An ya'a. Nil ngook min manyaman ikathiywey-a, a' angan wakiy ngula kulich wayang pechang anganiy-a, ngook nyiingkanamana yalamiya kenyama.”
37Anpalaniya nil Jesus.angan wik kath thon ngul waa' thant, wik kath minh pe'an sheepantaman puth aak thant yimanangan wunana than wine yeech-yeechin minh pe'an sheepantamang, ke' nga'alangk wun yimanangan. A' nil Jesus.an thaw ngul, “Than pamangan wine nyiingkanaman pe'an kath al-alantangan ke'am yeechantan. Nil pe'an kathang angman yeechiywey-a, puth pe'anan ikiy a' wine.an ya'-ngul wuniy, pe'anan way paththam ngul wuniy. 38Nil pamangan wine nyiingkanaman pe'an nyiingkanamang yeechow, yipam minam wunow wine.aniy.”
39Amanamaniya nil Jesus.ana thaw thant, “Nil pamang wine keenkanamwey mungkan-a, yaa, nilana wine nyiingkan yumpin kaangk ke'-ngul mungkow an puth min ya'a. Nil pam anman thawana, ‘Wine keenkanamana an ep min paththama. Wine nyiingkanamana ngay kaangk ke' mungkānga!’ ” Nil Jesus.angan wik kath inangan waa'-waa'-a, nil nungantakaman waa' ke' ngook nyiingkanam a' puth wine nyiingkanaman.