Nil Jesus.an Mulaman Ek Ngul
241Aak Sunday ngaa'-ngaa'thiyangaman-a, kinch ke'aman yippak pent-a, than wanch ko'alamana kan-ngul iiyin aak awarakan. Than opar awal min anangan kalin, than kempan yipam mamayn nunang Jesus.ana. 2Than wampinan-a, than thathin ngul kunttow pi'anana thaa'aman-a, kanam tha'in. 3Thanan aak awarangan pek ngoonchin, puth than pam mul Lord Jesus.ana ke'am uwin nunang, ya'a. 4Than angman than-thanina kon-wal akangam than-thanin, a' yaam ke'anamana pam kucham wamppul, a' thanpul thanttangan. Ngookan pach-pacham ngoonchpula. 5Than wanch anangan winynyang paththam weenin, a' pungkang ngul thuchin aakangan, ngul-ngangk thamana. Pul pam anangan thawpul thant, “Niiy ngeenak wenk-wenkaniy nungant aak inan pam mulan wun-wuntana! Nil man-yetham ngul iiy-iiyana. 6Nil in ya'a, nil kanam ek mulamana! Niiy ngaantam-ngeeyān wik nilan thaw niiyanta aak Galilee.angan wun, 7‘Pam way al-alangan ma'am thee'ayn ngayanga pam way wiy al-alantana, thananiya yuk wuuyanang waanchayn ngayang a' mulathayn ngayanga, pam ngay inman nil God.angan kuchanya. Kinch ko'alamang ngulan wantow ngayang-a, ngayaniya mulaman koyam ngul ekānga.’ ”
8A' wik nungantam anangan kuchekangan ngul wamp thant. 9A' thanan koyam iiyin aak awar anpalan a' wik yotam waa'in thant ngurp nungantam eleven al-alantan a' pam wanch wiy al-alantan thamp. 10Than wanch inangana, Mary Magdalene-a, a' puth-a, Joanna-a, a' Mary thonan nil kaath nungantam James.antamana a' puth-a, than wanch wiy anangana. Thananiya wik yotaman waa'in thant ngurp Jesus.antam al-alantana. 11Puth than ngurp nungantam al-alangan man-ngeeyin thanang, thanan ngaantam-ngeeyin ke' than wanch al-alangan ke' wik yaan waa'-waa'in thant. 12Puth nil Peter.an erkam ek a' kamp mo'-mo' aak awar aakanakan. Nil thuch a' ngook ongkan thath than kathin nunang Jesus.an puth nil pam mul Jesus.an ke'am thath nunang, ya'a. Nil ngangk ikanang anman koyam iiy-iiy aakak.
Nil Jesus.an Ngurp Nungantam Kucham Al-Alantan Wamp
13Kinch an-aniyangana, pam ngurp kucham Jesus.antam anangan aak Jerusalem anpalan iiy-iiypul aak pulantamak namp Emmaus, aak kech ke'anam eleven kilometres thonakama. 14Pul Jesus.an waa'-waa'pul nunang, nil yuk wuuyanangan utham thakan. 15Pul wikan yippakan thaw-thawpul-a, nil Jesus.ana angman paththam wamp pulantang a' iiy-iiy angman pulantang ngul. 16Pulana thathpul nunang Jesus.ana, pulan ke'am thiichpul nunang, nil puth piip God.angan ke' kuchek thinhan yump pulang ke' yipam thiichowpul nunang Jesus.ana. 17A' nilan thaw pulant, “Nip wanttak thaw-thawanip e?” Pulana popam angman thanpul. Kaa'wal pulantamana wiy-wiyam wuna puth ngangk way wun pulant. 18Pam thonam namp Cleopas, nilan thaw nungant Jesus.ant, “Nint ngul ke' mee'miy ya' ey? Nint ngul thonam ilangaman aak Jerusalem.angan wik ke'am ngeeyan ey? way ngeenan than nyiingk-nyiingkan yump-yumpin ey?” 19A' nil Jesus.an thaw pulant, “Ngeen e?” A' pulan thawpul nungant, “Ke' pam anan aak Nazareth punchanan mulathin nunang ee! Jesus Christ.ana. Nint ngul ngoongk-ngoongkam ey? Nil pam anman God.angan kuch nunanga. An nil pam ma'-kunch, thayan paththam iiy-iiy mee' piip God.antangan, a' putha mee' ngamparang yotamantang thamp. Nilaniya work pi'-pi'anaman yump-yump a' putha wik God.antam anangan ngangk thayanangam waa'-waa' pam wanchantana. 20A' anpalana pam pi'an priests al-alangan putha pam councillors nganttam al-alangan ma'am thee'in nunang pam wayanang al-alantan than yipam mulathayn nunang. Anpalaniya, thananiya yuk wuuyanang ngul waanchin nunang mul yipam wunow. 21Puth nganan ngaantam-ngeeyan nil God.angan kuchan ke' ngampang Jews inangan kaa'-piichanathow, puth ya' ey? Nilan puth mul kanam kinch ma'-ko'alamang ngul wun awaranganiya. 22A' putha in ngeeya: ngurp nganttam wanch wiy al-alangan waa'in ngant than ngaa'-ngaa'thiyangaman iiyin aak awar kunttow aakanakana. 23Puth than ke'am uwin nunang awarang, aak ya'-ya'am thathin nunganta. Than ngaantiyongk kucham angman thathin pulang a' pul ngaantiyongk al-alangan waa'pul thant nil Jesus.ana man-yetham ngul iiy-iiyan. Than wik inan waa'in ngantan-a, nganana thaa'am ikana. 24Anpalana, than ngurp nganttam wiy anangan ngul iiyin aak awar kunttow aakanakana. Than aak anganiy wampin-a, Jesus.ana ke'am uwin nunang ya'a, ke' wanch al-alangan yimanang aak ya'-ya'am uwin.”
25A' nil Jesus.an thaw pulant ngul, “Nip kuchek thinhan ey? Nip min-minan ke'am ngaantam-ngeeyanip ey? Wik than pam prophets al-alangan waa'-waa'in niiyant ey? 26An mina than pam wanch al-alangan wayan yump-yumpin nungant Christ.antan, a' mulathin nunangan puth amanam ngulana nil moom wuut pi'an paththam ngul iiy-iiyow karpam piip God.antangan.” 27A' nil Jesus.angana wik God.antam keenkanam anangan engk-engkanang waa'-waa' pulant ngula. Ka'athamiya wik Moses.antam waa'-waa' pulant. Anpalaniya wik pam prophets al-alantaman nil kooch-koochanath pulant than keenkanaman waa'in nunang Jesus.an.
28Anpalana, than thinth ngul wamp-wampin aak pulantamak Emmaus.akana, a' nil Jesus.an ke' aak thaa' puy iiyiya aak thonak-a, 29puth pam kucham anangan thaa'-thayanam thawpul nungant Jesus.antan, “Nint ke' iiyāna, ingam paanthān nganttanga! Kinchan puth kanam uka, aak ngaa' ngula.” Yaa, nil Jesus.ana iiy pulantang aak pulantamakan. 30A' anpalana, than karpam nyiin-nyiinin, mayakana. A' nil Jesus.angana may breadan maay a' thankyou thaw piip God.antana a' mayana kan-ngul pip-pip a' pulant thee' mungkanakana. 31A' aak an-aniyangana, pul thiichpul nunang Jesusa, puth nil God.angan kuchek min yump pulang yipam pul thiichowpul nunang Jesus.ana. Amanamaniya nil Jesus.ana lam-lam ya'am pulantamana, pulana ke'am ngul thathpul nunang ya'a. 32Pulan thawpul pulantakamana, “Nilan wik thaw-thaw ngalant-a, a' putha wik lat ngench thayanaman kooch-koochanath ngalant-a, wik nungantaman ngangkang ngoonch ngalantanga, puth ngangk ngalantamana min-min paththam wunana, ngal woyan wakanan iiy-iiyala.”
33A' anpalaniya, pul wur ekpul ngul a' koyam iiypul aak Jerusalem.akana a' pulana koochanam iiypul thant ngurp Jesus.antam al-alantan than puth aawuch thonamang yalmathwin pam wanch wiy anangan tham. 34A' thanan thawin pulant pam kucham al-alantana, “Moom ngamparam Jesus.ana kan-kanam mulaman koyaman eka, nil puth angman meenath nungamang Simon.antana.” 35Amanamana pul waa'pul thant nil Jesus.an woyan wakanangan wamp pulant, puth pul ka'athamana ke'am thiichpul nunang, ya'a. Puth anpalaniya pul thathpul nunang ngul may breadan pip-pip-a, pulan paththam thiichpul nunang Jesus.ana.
Nil Jesus.an Wamp Ngul Thant Ngurp Nungantam Al-Alantan
36Pulan yippak wikan waa'-waa'pul nunang Jesus.an-a, nil Jesus.an paththam angman menhang wamp thant a' thaw thant ngul, “Ngay kaangk niiyan ngangk minangam ngul iiy-iiyāna.” 37Puth thananiya winynyang mo'in, thanan ngaantam-ngeeyin ke' oony nungantam Jesus.antaman wamp thant, puth ya'a, an nilam wamp thanta. 38A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngul ngeenam winynyang mo'aniy ngatharam e? Niiy ngaantam-ngeeyaniy ngay ke' oony yimanangan wampangan niiyant ey? Ya'a, in ngayama. 39Thathān ngayang, tha' a' ma' ngatharam inangan mamān. In ngayam kan-kanam than-thanang inana. Puth pam uthamanan-a, an oony nungantaman kemp kaanch ke'am kal-kalan ke' ngay yimanangana ya'a.” 40A' nil Jesus wik inangan kanan thaw-a, nil ma'-a, a' tha' nungantam anangan meen-meenath thant ngula. 41Than ngangk ikanam puth thaa' we'aramang a' ngangk minangam thath-thathin nunang, puth thananiy-a, min-minam ke' yippak ngaantam-ngeeyin nunang, a' puth thananiy thawina, “Ayyang, in-ngul Jesus ey? Kan-kanam nilam wamp ngampar ey? nath ya' ow!” A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngul may minh yam pi'-pi'aniy ey? Ngay mungkāng yipam.” 42A' anpalana thananiya minh nga' menchan manyam thee'in nungant. 43A' nil minh nga'an mam thanttam a' nil angman mee' thanttang mungk ngul.
44A' nil Jesus.an thaw thant ngula, “Ngay ke'aman yippak uthamangan-a, ngay kan waa'-waa'angan niiyanta, than Moses-a, puth prophets al-alangan keenkanaman latangan umpin waa'in ngayang putha lat Psalms.angan waa'-waa'in ngayang thamp. Ngay ka'athaman kan waa'-waa'angan niiyant aak ngeen nathan wampow ngathara, puth inan kan-ngul wamp ngathara. Than puth keenkanaman kan-kanam umpin lat ngench thayanangan.”
45A' nil Jesus.angana wik kooch-koochanath thant ngul yipam min-minam ngaantam-ngeeyayn wik keenkanam anpalana. 46A' nil thaw ngul thant, “Aak keenkanaman than latangan umpin nil God.angan kuchow Christ.an. Than latangan wik inangan umpin way pi'an wampow nungant Christ.antan a' uthamow ngulan. A' anpalaniya kinch ko'alamangan-a, nil koyam ngul ekow mulaman. 47Yaa, than pam wanch nungantam al-alangan wik min inangan waa'-waa'ayn ngul thant pam wanch yotam al-alantan aak Jerusalem.angan wun-wuntan, a' aak nath-nathan wun-wuntana wik thaa'nganth thon-thonan thaw-thawantan. Than wik min inangan waa'ayn thanta, ‘Niiy woyan wayan kan-ngul wantān a! A' nil piip God.angan ke'-ngul yipam ngaantam-ngeeyow way niiyan yump-yumpan nil puth Jesus.an utham niiyant thaa'-pant yipam thawow niiyantam piip God.antan.’ ” 48A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Yaa, niiy puth kan thathan ngayanga, niiyaniy-a, waa'-waa'ān ngayang thant pam wanch wiyantana. 49A' niiy in thampan ngeeyāna: piip ngatharaman kan-kanam thawa, nil Ngeen-Wiy Min nungantaman kuchow niiyant ngangk niiyantangan wun-wunow, nilan thay-thayanam paththam, mich ya'a. Niiy yippak aak ingman kuup-kuupān Jerusalem.anga, aak-aakanakaman nil piip God.angan kuchow niiyant Ngeen-Wiy Min nungantamana.”
Nil Jesus.an Keny Koyam Ngulan Mat Heavenakan
50A' amanamana nil Jesus.ana kaawam iiy a' karpam kal thanang aak Bethany thinth aakanakana. Nil ma' kucham nungantamana kenyam maay kootra thanttang angman a' thaw God.antan, “Ngay kaangk nint ngangk min yumpān thanang.” 51Puth nil wikan yippak thaw-thaw thantan-a, nilana kan-ngul want thanang, a' nil keny ngul mat piip God.anta. 52An than ngurp nungantam al-alangana ngangk min-minangam thaa'-kuump-kuumpin nunang. A' thananiya koyam ngul iiy-iiyin aak Jerusalem.akan. An than ngangk min-minangam paththam iiy-iiyin ngul. 53Thananiy-a, ngaa' thon-thonan-a, kinch ongkan-a, aawuch ngench thayanang angan than-thanin, thankyou thaw-thawin nungant God.antan.