Than Jesus.an Kalin Nunang Pilate.ant
231Anpalaniya, than yotam anangan kan-ngul ekin a' Jesus.an kalin nunang, a' um pam pi'an Pilate.antangan thanathin nunang. 2Than waa'in nunang Pilate alantana. Thanan thawin, “Ngan pam inman ngeey-ngeeyan nunang way-wayak thaa'-aath-aath thanang pam wanch kampan nganttam anangana. Nil puth thaw thant wukal income tax ke' thee'-thee'ayn pam pi'an Government alantan. A' nil puth pam pi'an king waa'an nungamang, pam anman nil God.angan keenkanaman kaa'ngak kuchow nganta.”
3Nil Pilate.an thaw nungant, “Nint ina moom king Jews al-alantaman ey?” Nil Jesus.an thawant, “Nint wik nanan thawangan-a, an kan-kanama.” 4A' nil Pilate.an thaw thant pam pi'an priests al-alantan a' pam wanch thaa'-wantanam al-alantana, “Ngay puth ep ngeeying nunang pam inaniy way ke'am iiy-iiya.” 5Puth thanan puth-putham wik thaa'-thayanam thaw-thawin, “Nil wik way-wayak thaa'-aath-aath thananga! Anpalana nil kulliy ngul yump thanang pam wanch yot anangan aak Judea umyompanaman, thanana kul pi'an thak yump-yumpin thanttakam ngula. Nil ka'athaman thaa'-aath-aath thanang aak Galilee angman, a' nilana aak iikanakan wamp ngula.”
Than Jesus.an Kan-Ngul Kuchin Nunang Herod Alantan
6Nil Pilate.angan wik inangan ngeey-a, nilan thaw thant, “Nil pam inman ey? aak Galilee.aman wamp ey?” 7Thanan puth thawin nungant, “Ee'a.” Yaa, nil Pilate.angan kuch nunang Jesus.ana Herod alantan, nil pam moom pi'an aak Galilee.aman. Puth nil Herod.ana aak Jerusalem.ang yaan wun-wuna. 8Nil Herod.angan pam anangan thath thanang Jesus.an wampathin nungantan-a, nilan ngangk min wun, puth nilan nathpalman wik thoo' thonakam ngeey-ngeey Jesus.antamana, a' nilan kaangk paththam thathow nunang. A' putha nil kaangk thathow Jesus.angan work pi'anan yumpow mee' nungantangana. 9A' Herod.angan kan-ngul mep-mep nunang, Jesus.ana. Nil puth Jesus.ana koyam ke'am thaw nunganta. 10A' than pam pi'-pi'an priests anangan a' than pam pi'-pi'an anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, thanan puth thintham than-thanin, a' othamayan wik thaa' pech-pechin, way waa'-waa'in nunang Jesus.ana. 11Amanamaniya, Herod-a, putha pam soldiers nungantam al-alangan kan-ngul thaa'-thengkathin nunang Jesus.ana, wik wayanang thakan thawin nunganta. Putha than soldiers al-alanganiya ngook min-minam ngoonchathin nunang Jesus.an, ke' ngook pam kings al-alangan ngoonch-ngoonchantana thanan yipam thaa'-thengkathayn nunangweya. A' anpalana nil Herod.angan koyam ngul kuch nunang Pilate.antana. 12An ka'athamana pul Herod-a, Pilate.angana kaangk ke' pul-pulantakam, ngul amanamaniya pul ngurp ngul yumpuwpula.
Than Kuchin Nunang Jesus.an Mul Yipam Wunow
13Nil Pilate.angan yalmath thanang pam pi'an priests anangan a' pam pi'an wiy anangan a' putha pam wanch yot anangan. 14A' nilan thaw thant, “Niiyalang, in ngeeyāna, niiy pam inman ka'athaman wampathan nunang ngathara, a' waa'an nunang nil wik way thaa'-aath-aath thanang pam wanch anangan. Ngay kan puth mepangan nunang mee' niiyantang, a' ngay ke'am ngaantam-ngeeyang nunang nil wayan iiy-iiy ke' niiyan waa'-waa'an nunang. Niiy wik aak-ya'ang waa'-waa'aniy nunangweya. 15Nil Herod.ang yimanangan ngaantam-ngeey nunang nil way ke'aman iiy-iiy, nil puth palam kuch nunang nganta. Nil pam inan way paththam ke'am iiy-iiy. Ngamp aak-ya'angan ke' kuchimp nunang mulaniy wuniya. 16Ngay puth nanpalan thawang thant soldiers ngatharam al-alantan piik-piikayn nunang whipangan, a' kuchayn nunang ngula.” 17(Puth kaap thon-thonangana, may pi'anan kiingk-kiingkantan Passover.an-a, nil Pilate.angan pam thon-thonam kuch-kuch thant Jews al-alantan aak jail anpalana.)
18Than pam wanch thaa'-wantanam anangan pech-pechin, “Mulathān nunanga! Nint Barabbas.an ep kuchān nunang nganta!” 19(Nil Barabbas.an aak jailang wun-wun, nil puth pam wanch yot anangan kulliy yump thanang thanan yipam Government.an thaamp-thaampayn a' nilana thamp pam wanch wiy anangan mul-mulath thananga.)
20Nil puth Pilate.angana kaangk minam kuchow nunang Jesus.an, nil putham ngul thaw thanta, “Ngay Jesus.an kuchāng nunang ngula.” 21Puth thanan othamayan pech-pechin nunganta, “Yuk wuuyanang waanchān nunang a' mulathān nunanga!” 22Nil Pilate.an putham thaw thant, “Nil way ngeen yump niiyanta? Ngay thath-thathang nunang nil pam min iiy-iiy, way ke'am yump-yumpa, ya'a. Ngamp ke' kuchimp nunang mulaniy wunowa. Ngay ngul thawāng thant soldiers ngatharam al-alantan whipangan piik-piikayn nunang a' ngayan-a, kuchāng nunang ngula.”
23Puth than pam wanch yot anangan othamayan anman pech-pechin, “Yuk wuuyanang waanchān nunanga! a' mulathān nunanga!” Than ke'-ngoongkam othamayan anman pech-pechin a' thaach-thaachin nunang Pilate.an wik ngeeyow thanang. 24A' anpalana, nil Pilate.angan kuch nunang Jesus.an mul yipam wunow ke' than pam wanch anangan thawin. 25A' puth nil Barabbas.an aak jail anpalan kuch nunang, ke' than pam wanch anangan thawin nungant. Pam inman Barabbas.ana pam way paththama, nil kulliy yump thanang pam wanch yot anangan, a' pam wanch wiy anangan mul-mulath thananga. A' nil Pilate.angana kuch nunang thant Jesus.ana than yipam mulathayn nunanga.
Than Jesus.an Waanchin Nunang Yuk Wuuyanangan
26Anpalana, than soldiers al-alangana Jesus.an yoon kalin nunanga. Than kanan iiy-iiyin-a, than pam namp Simon uwin nunang. Nil Simon.ana aak Cyrene punchan, a' nil aak kangkam wamp aak pi'anakan. Than mamin nunang, a' yuk wuuyan Jesus.antaman picham nungantamang wunpin a' thaachin nunang yuk wuuyanan kalow, koy-koyyuw iiy-iiyow Jesus.antang. 27Than pam wanch thaa'-wantanam al-alangan monkan-wak-wakin nunang Jesus.an. Wanch wiy anangana othamayan peey-peeyin nungantama. 28Puth nil Jesus.an weent thant, a' thaw thant, “Niiy wanch aak Jerusalem punchana, in ngeeyāna! Niiy ngatharaman ke' peeyāna, niiy niiyantakam peeyin a' puk manyiy niiyantam al-alantaman. 29Puth aakan kan-ngul wampan pam wanch anangan ngul thawayn, ‘Wanch puk ke' uwanam anangan ngangk min wunayn a' putha wanch puk thuut ke' aathanamana ngangk min wunayna.’ 30Aak an-aniyangan-a, than pam wanch anangan ngul thaw-thawayn yoyk al-alantan, maakayn thananga, a' kangayn thananga! 31Than ngul waanchayn ngayang yuk wuuyanangana, a' mulathayn ngayang. Puth ngayana way ke' yumpanam, than aak-ya'angan mulathayn ngayanga. Nil God.angan ep-paththam way paththam waa'ow thanangana than mulathayn ngayangana a' anpalan-a, way paththam yumpow thantana.”
32Than pam soldiers al-alangan pam kucham thampang kalin pulang Jesus.antangan mulathayn pulanga. Pul pam kucham inanganiy way-wayam iiy-iiypula. 33Than aak-aakanakan iiyin aak namp “Kuchek kaanchak.” Than kanan wampin-a, thanana nailang ngul pungin nunang Jesus.an yuk wuuyanangana, a' waanchin nunang ngula, nil yipam mul wunow. A' putha pam kucham anangan nailang thampang pungin pulang yuk wuuyanangan waanchin pulang. Pam thonamana malang waanchin nunang Jesus.antang, thonaniya thakang waanchin nunang. 34A' nil Jesus.an kan-ngul God.antan thaw, “Piip ngatharam-ang, way inangan thanan yump-yumpantan ngathara nint ke' ngaantam-ngeeyān, kon ngul ngathow nintang, puth thanan min-min ke'am thiichantan thanttakam than ngeenan yump-yumpantan.” A' than pam soldiers anangan yuk dice kee'-kee'in, yipam wee'ang nath ngook nungantaman uwowa. 35Pam wanch yot angam thinth than-thanin, thath-thathina. A' pam moom Jews.antam al-alangana thaa'-thengk-thengkathin nunang Jesus.an a' than thawin ngul, “Nil thanang wiy anangan ep kaa'-piichanath ey? nil puth nungamang thamp kaa'-piichanathow ee! Nil nath pam inman aak keenkan nil God.angan kaa'ngak, aak iikanakaniy ukowa, kaa'-piichanathowan ngampanga. Nath nilamwey-a, yaa, puth nilana mulaman kaa'-piichanathiy nungamangana.”
36-38Yuk wuuyanang Jesus.antang kenyangkana than wik inangan umpin, “Nil pam inana King Jews.antama.” Than pam soldiers al-alangan thampa thaa'-thengk-thengkathin nunang Jesus.ana. A' than wampin nungant wine pochan yipam thee'ayn nungant mungkowa. A' than thawin nungant, “Nint pam pi'an Jews il-ilantaman ey? Yaa, nint puth kaa'-piichanathān nungkamanga!” 39Nil pam way thonam angman yuk wuuyanangan waanchin nunanga othamayan thaa' poch-pocham pech nunganta, “Nint ke' pam anante? Nil God.angan kaa'ngakan kuchowan e? Nint puth nungkamang kaa'-piichanatha! a' puth nganang tham kaa'-piichanathāna!”
40-41Puth nil pam way thon alangan wak nunang paman, “Ayyang, nint appapa. Than yuk wuuyanangan waanchin ngampang ngamp mul yipam wunāmp. Nint ngul ke' winynyang mo'angan God.antaman ya' ey? Ngal ep-paththam pam waya! way yot yump-yumpala ke'-paal ngalangan yuk wuuyanangan waanchina. Nil pam inan ya'a, pam min paththama, nil way ke' yumpanama.” 42A' nil thaw ngul Jesus.antan, “Nint moom pi'an ngulan iiy-iiyān-a, nint ngayangan ngaantam-ngeey-ngeeyāna, a' min iiy-iiyān ngathara.” 43A' nil Jesus.an puth thaw nungant, “Ngay in kan-kanam thaw-thawang nungka. Kinch inmana, nintiya aak angman ngatharang wun-wunān aak minang angan.”
Nil Jesus.an Mul Ngul Wun
44-45Anpalana kinch keny ngulaniya, twelve o'clockangana, aak pal-puyan ngaa' paththam wun, ngaa' anman wun-wun three o'clockakam. Kinch ke'am park-park, ya'a. Aak an-aniyangan-a, ngook kee'an aawuch ngench thayanangan waanchin-a, anpal kenyan um-menhang pekakam ika. 46A' nil Jesus.ana wik othamayan pech ngul, “Piip-ang, ngay ngangk ngatharamana ma' nungkarang wantang ngula.” Nil Jesus.an wik inangan kanan thaw-a, nil utham ngul. 47Nil pam moom soldiers al-alantamana angman than-than, thath-thatha. A' nilan thaw ngul, “Nil pam ilangana way ke' yumpanam, ya'a, nil pam min-minam paththama, an kan-kanama!” A' nil thaa'-kuump-kuump nunang God.ana.
48Than pam wanch yot angman woonchin yipam thathayna way anangan yumpayn nungant, puth thantan ngangk way-wayam wun a' kuchek thak piik-piikwin thanttakamana, a' anpalaniya thananiya koyam kan-ngul iiy-iiyin aak thanttamakana. 49Puth ngurp nungantam anangana, a' than wanch wiy anangana nunangan monkan-wak-wakin aak Galilee.aman-a, a' putha pam wanch wiy anangan ngurp nungantaman-a, wal kecham than-thanin a' thath-thathin.
Than Pam Mul Jesus.an Kaampin Nunang
50-51Pam namp Joseph, aak Arimathea anpalana, aak Judea angman wun-wun. Nil pam min paththam. Nilana aak min aakanakan kuup-kuup, nil God.angan pam wanch yot anangan ma' nungantangan ngulan pi'-pi'ow thananga. Nil puth pam councillor thamp iiy-iiya. Than councillors wiy al-alangan kaangk ke' nunang Jesus.ana, puth nil Joseph.angana ep kaangk nunang. Nil nanpalan ee' ke'am thaw than wikan yump-yumpin Jesus.an mulathayn nunang. 52Nil puth Joseph.ana Pilate.ant wamp nungant, a' thawant, “Ngay pam mulan ke' kaling nunang ey?” 53A' nil pam mulan ukath nunang yuk wuuyan anpalan, a' kath nunang ngul ngook min ongk alangan, a' nil aak awarangan pek ngoonchath nunang -- aak awar inana, than kunttow thayan anpalan yumpin, puth awar nyiingkanama, than pam mul keenk ke'aman thenchin. 54Aak kinch anman Fridaya, puth ngaa' thonangan Saturday wunowa aak ngench thayanana.
55-56Anpalaniya than wanch anangana Jesus.antangan iiy-iiyin aak Galilee.aman-a, thananiya Joseph.antang iiyin than yipam awar kunttowan thathayn a' yipam thathayn than want-wanttakan wunpin nunang Jesus.ana. A' thanana kan-ngul iiy-iiyin koyam aak thanttamakan, a' opar awal min-minam anangan karpam nenchanathin yipam kemp Jesus.antamang nampayn. Puth thanan ke'am yippak kalina, ya'a, puth aak Saturday.ana than nyiin-nyiinin, work ke'am iiy-iiyin ya'a, puth than wik thayan Moses.antaman pi'-pi'ina.