Than Wik Yumpin Jesus.an Mulathayn Nunang
221Aak thinth kan-kanangan wamp-wamp may pi'an yumpanakan. Aak anan-a, may pi'anan mungkayn Passover.an waa'antan, thanan may bread pamp anman mungk-mungkantan soda ke'ananga. 2Than pam pi'an priests anangan a' puth-a, pam wiy anangan wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, than winynyang mo'in thanttam pam wanch yot al-alantaman, yaa, than nanpalana wik thaw-thawin thanttakaman than want-wanttakan Jesus.an mee' thenchanam mamayn nunang, a' puth mulathayn nunangan.
Nil Judas.an Thaw Nil Jesus.an Theetathowana
3A' anpalana, oony way pi'an anana ngangkang ngoonch nungantang, Judas Iscariot.antangan, ngurp nungantam Jesus.antam thon alantangan. 4Nil iiy thant pam pi'an priests al-alantan, a' moom thapangumpan al-alantaman than aak ngench thayanan pi'-pi'inan, nil yipam wik thawow thanttang nil want-wanttakan Jesus.an theetathow nunang thanta. 5Than pam pi'-pi'an anangan ngangk min paththam ngul wunin a' thanan puth thawin nungant Judas.antan than wukal ngul thee'ayn nunganta. 6Nil Judas.an puth ee' thaw thant, a' amanam ngulana nil ngaantam-ngeey-ngeey nil Jesus.an want-wanttakan theetathowan thantana. Nil kaangk mee' thenchanam theetathow nunang thanta, than pam wanch yot al-alangan ke' yipam thiichayna.
Nil Jesus.angan Pam Kucham Keenk Kuch Pulang Mayan Yipam Yumpowpul
7Aak ananiya kan wamp thant Jews al-alantan minh lambs anangan yipam mul-mulathayn thanang, may pi'an Passover.akan. Anpalana, than yipam minh lamb anangan a' may bread pamp soda ke'anangan mungk-mungkayn ngula. 8A' nil Jesus.an thaw pulant Peter-a, puth John.angan, “Nip iiyowa may-a, minh-a, keenk pi'ow ngampara.” 9Pulan puth thawpul nunganta, “Ngan aak wantting mayan yumpān ngampara?” 10Nil Jesus.an thaw pulant, “Ayyang, nip in ngeeyowa. Nip aak Jerusalem.angan ngoonchowa a' anpalana nipiya pam uwow nunang ngak kal-kalan juganga. Nipaniya monkan-wakow nunanga. Nil aawuch wanttingan ngoonchow-a, nipaniya karpam ngoonchow nungantangana. 11A' nipana thawow nungant aawuch-kunch alantan, ‘Ayyang, moom nganttamang wik inan kuch nganttang nint aakan meenathān ngant aak wanttingan ngan yipam Jesus wee'anangan minh lamban a' may bread pampan mungkān.’ 12Amanamaniya nil pam alangan keny ngul matathow nipang a' nilan ngul meenathow nipar, aakan pi'an a' we'ara, table thampanga putha chairs thama. Nipaniya minh-a, may thakan keenk wunpow thanang table.angana ngampan yipam may mungkāmpa.”
13A' pam kuchamana iiypul ngul a' aakana kan-ngul uwpul ke' Jesus anman wik thaw pulant. Yaa, pulana may minh keenk ngul pi'-pi'pul thanta.
Nil Jesus.angan May Bread A' May Wine Thee'-thee' Thant
14Anpalana nil Jesus-a, puth ngurp nungantam wiy anangan kan-ngul wampin pulant. A' thananiya nyiinin ngul may mungkanakan. 15A' nil Jesus.an kan-ngul thaw thanta, “Ngay kaangk paththam may breada putha minh inangan mungkānga, may pi'anana Passover.ana. Ngamp may inan minchathāmpan-a, than pam wayanang al-alangan way thakan yumpayn ngathara. 16Ngay inan kan-kanam thaw-thawanga. Ngay may pi'an Passover.ana puthaman aak ingan ke'-ngul mungkāng, ya'a. Ngamp aak ing keny ngulan wunāmp nungantang piip God.antangan-a, an ep ngay mungkāng a' aak an-aniyangana niiyana ngul thiichāna may Passover.ana want-wanttakan wunow.”
17Amanamaniya nilana cup maay, may wine thampan a' thankyou thaw nungant God.antan. Anpalana nil kan-ngul thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Niiy inan mamāna, a' ngamp yotamangan mungkāmp ngul cup thonam ilangaman. 18Ngay inan waa'āng niiyanta: ngay wine inana ke'-ngul mungkāng, ya'a. Ngul-ngulaniya, nil piip God.angan pam wanch yot anangan ma' nungantangan pi'-pi'ow thanang-a, ngay aak an-aniyangan ep ngul mungkānga.”
19A' amanamaniya nil Jesus.angana may breadana maay a' thankyou thaw piip God.antan. A' anpalaniya nil may breadana kan-ngul many-many pip-pip a' ngurp nungantam al-alantan thee'-thee' ngul thant a' thaw ngul thant, “May bread inana ke' kemp ngatharam yimanangan ngay ngulan theetathāng niiyanta. Niiy may inan mungkāna, a' niiy ngayang thampan ngaantam-ngeey-ngeeyāna.” 20A' may kanan minchathin-a, nilana cup ngulan maay a' nil kan-ngul thaw thant, “Ayyang, wine inana ke' chaapar ngatharam yimanangan ngay ngulana theetathāng niiyant yotamanta niiy yipam ngangk minangam karpam ngul iiy-iiyān nungantang God.antangana.
21“Puth niiy in ngeeyāna! Nil pam thonamanga ngayangan ngul theetathow pam way al-alantan; pam anman-a, nil inman nyiin-nyiinan niiyantangana, may mungk-mungkan ngatharanga. 22Ngayaniy-a, pam inman nil God.angan kuchanya. Ngay ngul uthamānga, nil God.an ka'athaman thaw. Puth nil pam wee'ang theetathow ngayanga pam way al-alantan-a, an aak way-wayam paththam wampow nunganta!”
23Anpalana, than kan-ngul thaw-thawin thanttakaman, “Ngamp inangan nyiinanamp-a, nil thonam wee'ang theetathow nunanga?”
Nil Jesus.angan Waa' Thant Nil Wee'-Nathan Pam Pi'anan Iiyowa
24Anpalana, than ngurp Jesus.antam anangan wik thaw-thawin thanttakamana nil wee' ngula thanttang pam meek pi'anan iiyowa. 25A' nil Jesus.an kan-ngul thaw thant, “Than moom aak thon-thonangan wuntana, moom thanttam Jews ya' al-alantaman, than puth God.an mee'miy nunang ya'a. Than pam wanch anangan ma' thay-thayanang anman pi'-pi'antan thananga, a' thanan kaangk pam wanchangan min waa'ayn thanang. 26Puth niiyaniya, yimanangan ke' iiy-iiyān niiy-niiyantakamana. Niiywey nath kaangk pam pi'-pi'anam iiy-iiyānwey-a, yaa, niiyan ulp-ulpanang ke' iiy-iiyān, niiy pam wanch wiy anangan ma'-aath-aathān thanang a' min-minam pi'-pi'ān thananga. 27Yaa, niiy waa'ān ngathara. Nil wee'a pam pi'anan iiyowa? Nil pam anman ke' meekan nyiin-nyiin ey? yipam may mungk-mungkow ey? Ya' natha, pam nil mayan kal-kalan wiyantan ey? Ya'a, nil paman nyiin-nyiinan-a, an nil ep pam pi'an iiy-iiyana. Puth ngayaniy-a, wampang niiyant ngayan yipam ma'-aath-aathāng niiyang, minam pi'-pi'āng niiyang.
28“Niiyaniya ngatharang anman iiy-iiyan; nungkway wiyangan way paththam yump-yumpin ngathar-a, niiyaniya ke'am wantan ngayanga. 29Piip ngatharamangana moom pi'an yumpanya, an yimanangana ngay moom pi'an yump-yumpāng niiyang thampa. 30Aak an-aniyangana ngay pam wanch yotam ma' ngatharang ngul pi'-pi'āng thanang-a, niiyana ngatharang anman nyiin-nyiināna a' may mungk-mungkān ngatharang, a' niiy moom pi'an ngul iiy-iiyān thant Jews al-alantan wuut mangk twelve al-alantaman wamp-wampin.”
Nil Jesus.an Peter.ant Thaw Nil Ngulan Wik Uuyamow Thant
31Anpalana, nil Jesus.an Simon Peter alantan thaw, “Ayyang, Simon-ang, Simon-ang, nint ngeeyāna! Nil oony way anan kan engk nungant piip God.antan nil yipam thaach-thaachow niiyang way yumpanakana, a' nil God.an ee' thawant, nil mak thaach-thaachow niiyanga. Nil oony way alangan puth kaangk yaark-yaarkathow niiyang ngatharam anpalana, ke' wuntangana yaarkathana kaanch anangan wookam anpalana. 32Puth ngay kan mee'-wuthanamang nungkara, Simona, nint yipam ngangk thayanam anman ngangkang pi'-pi'ān ngayanga. Puth ngul-ngulana, nint ngayang kan-ngul wantāna. Puth nint palam ngul weentān ngathara, a' aak an-aniyangana nint ngangk thay-thayanathān thanang ngurp nungkaram anangana, puth pam wanch ngatharam anangana.” 33Nil Peter.an thaw nungant Jesus.antan, “Moom-ang, nungkway than nath jailangan thench-thenchayn ngayang-a, nath mulathayn ngayang nungkarangan-a, ngay ke' wanting nintanga, ngay nintang anman monkan-wak-wakānga!” 34Nil Jesus.an thaw nungant, “Ayyang, Peter-ang, ngay inan kan-kanam paththam thaw-thawang nungkar, inman ngutangan-a, nil minh rooster ke'an yippakan pechow-a, nint ma'-ko'alaman-a, wik uuy-uuyamān thant ke' nint ngayang ke' mee'miya.”
Nil Jesus.angan Putham Wik Waa' Thant
35Anpalana, nil Jesus.an kan-ngul thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Aak keenkan-a, ngay kuchang niiyang wik minan waa'-waa'ān. Niiy purse niiyantaman ke'am kalan, a' bag a' tha' murruk ke'am kalana. Niiy meech iiy-iiyan ey? Nath pam wanchangan min-minakam pi'-pi'in niiyang ey? may minh thakan aath-aathin niiyangwey ey?” Than puth thawin nungant, “Ngan meech ke'am iiy-iiyan, ya'a. Than minam anman pi'-pi'in ngananga.” 36A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Puth niiy in ngeeyāna: aak in yimanangana, niiy wee'-wee'anangan purse a' bag thampan-a, niiy kalāna; a' puth niiy wee'-wee'anangan nhengk-peempan ke'anangan-a, coat niiyantaman sellimpungān, wukal yipam uwān, nhengk-peempan yipam piiyān. 37Puth ngay wik inangan waa'-waa'āng niiyanta than lat ngench thayanangan keenkanaman umpin ngayangan waa'-waa'ina, ‘Than way paththam ngul yump-yumpayn nungant ke' nil pam way paththam yimanangana.’ Puth niiyan ngul thiichān than wik anangan kan-kanam waa'-waa'in ngayangana, puth than kan-kanam way paththam ngul yump-yumpayn ngathar.” 38Than ngurp nungantam anangan thawin ngul nungant, “Ayyang, Moom-ang, nhengk-peempan kucham ina!” Nil thaw thant, “An kana! Ngay wik kath thonakam yaan waa'-waa'ang niiyanta.”
Nil Jesus.an Mee'-Wuthanam Yoyk Olives Angan
39Anpalana, nil Jesus.an aawuch pi'anan kan want, a' iiy ngul yoyk Olives aakanakan, puth aak nungantaman yimanangan wun; a' ngurp nungantam anangana karpam iiy-iiyin nungantangan. 40Than wampin-a, nil thaw ngul thant, “Niiy mee'-wuthanamān God.anta, niiy ke' yipam wik ngeeyān nunang oony wayana, way ke' yipam yumpān ngula.”
41A' anpalana, nil chil kech iiya, a' pungkang ngul nyiin aakangan a' mee'-wuthanam piip God.ant, 42“Piip-ang, nint ke' paththam wayathin thanang ey? Nint ke' thawin thant ey? Wayan ke' yumpayn ngatharan ey? Puth ngayan ke' thawing, ya'a, nint kaangk yaaka' kuchān ngayangwey-a, yaa, puth wayan mak yump-yumpayn ngathara, ngayan puth ke' weeking ngatharakamana.” 43Anpalana, ngaantiyongk wamp nungant inpal keny uk a' ngangk thayanath nunanga. 44Nil puth-putham mee'-wuth-wuthanam, ngangk-wayangam ngangk thuth-thuthanakama, nil kan-kanam paththam mee'-wuth-wuthanam, a' kiimp uk-ukant ke' chaapar yimanangan aakangan uk-ukana.
45A' nilana kan-ngul ek, a' koyam ngul iiy thant ngurp nungantam al-alantan, a' thath thanang weep thayanan wun-wunina, than puth ngangk way paththam wun-wunin, puth anpalan kemp way ngul weep wunina. 46Nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngeenak weep wun-wunaniya? Niiy kan ekāna a' mee'-wuthanamān nungant God.antana niiy ke' yipam wik ngeeyān nunang oony way anana, way ke' yipam yumpān ngula.”
Than Mamin Nunang Jesus.ana
47Nil Jesus.an wikan yippak thaw-thaw-a, than pam yot anangan kan-ngul wampin nungant. Nil ngurp nungantam Judas alangan-a, karpam kal-kal thananga. Nil Judas.an thintham iiy nungant Jesus.antan, yipam wal piintow nunanga. 48Puth nil Jesus.an thaw nungant, “Ayyang, Judas-ang, nint wal piintangan ngayanga yipam nint theetathān ngayang ey? ngay puth pam inman nil God.angan kuchanya.”
49Than ngurp Jesus.antam al-alangan thathin than ngeenan yumpayn nungant thanan puth thawin nungant, “Moom-ang, ngan piikān thanang ey? nhengk-peempan nganttam il-ilangan ey?” 50Ngurp nungantam thonam alangana nhengk-peempan nungantaman erkam paththam wich, a' pam thonaman kon thalokang umpan. Pam ananiy-a, kon munth ngul iiy-iiy, nilwey pam work iiy-iiy pam pi'an alantana moom priestsantamana. 51Puth nil Jesus.ana thaw, “Kana! Niiy ke'a!” A' nil paman kon mam nunang puth konan min ngul ween. 52A' nil Jesus.an kan-ngul thaw thant pam pi'-pi'anam priests al-alantan a' thant moom thapangumpanantaman than aawuch ngench thayanan pi'-pi'antan, a' wuut manth-thayan al-alantan thanan wamp-wampin yipam mamayn nunangana, “Niiy nhengk-peempan, a' yuk muurkan nanangan thakan kal-kalaniy ngayangan yipam mamān ey? ngay ke' pam way yimanangan ey? 53Ngay puth aak ingam wunanam a! A' ngaa' thon-thonangana ngay aawuch ngench thayananga thaa'-aath-aathangan niiyang ey! Puth niiy ke'am maman ngayanga, ya'a. Aakan kan-ngul wamp niiyantana niiy kan-ngul mamān ngayangana, ke' nil oony way pi'anan thaw niiyantana. Nil way-wayam paththam anmana, ke' aak ngaa' nyiman wunana.”
Nil Peter.an Thaw Thant Nil Ke' Mee'miy Nunang Jesus Ya'ana
54Anpalana, than mamin nunang Jesus.an a' kalin nunang aawuch pam pi'an alantamakan, moom priestsantam al-alantamakana. Nil Peter.aniy-a, kecham koy-koyyuw iiy-iiy thanttanga. 55Thum aak angman pench-pench aak yoonan, aawuch thinthana, a' nil Peter.ana thum thinth nyiin-nyiin thanttang pam wanch wiy al-alantangana. 56Anpalana, nil wanchan wamp nil workan iiy-iiy pam pi'an alantan. Nil Peter.an oth pi'-pi' nunang thum thinthan nyiin-nyiin, a' nil thaw thant wiyant, “Nil pam inan tham Jesus.antangan iiy-iiy!” 57Puth nil Peter.an wik uuyam, a' thawant, “Ayyang, ngay ke' mee'miy nunang ya'a!”
58Anpalana pam ngulan wamp a' thath nunang Peter.an a' thawant, “Nint ngurp nungantam tham ey?” Nil puth Peter.an thawant, “Ayyang, ngay ngurp nungantam ya'a.”
59Hour thonamanga kanan want-a, pam thonangan wik thay-thayanam thaw nungant Peter.antan, “Nint kan-kanam paththam ngurp nungantam Jesus.antama, puth nint thamp aak Galilee anpalan wampana.” 60Nil Peter.an thawant, “Ayyang, ngay ke' mee'miy nint wik want-wanttakan wik thaw-thawangana.” Puth nil Peter.an wikan yippak thaw-thaw thant-a, minh roosteran pech-pech. 61Nil Jesus.an puth weent a' koochanam thath nunang Peter.an a' wikan konang wamp nungant Peter.ant nil Jesus.an thawant, “Ngay inan kan-kanam thawang nungka, inman ngutangan-a, nil minh roosteran ke'an yippak pechowan-a, nint ma'-ko'alamana ngul wik uuyamān thanta pam wanch wiyantana, nint ke' ngayang mee'miy ya' yimanangana.” 62A' nil Peter.an yoon pent a' ngangk thuthanakam anman peey-peey ngula.
Than Jesus.an Thaa'-Yumpin Nunang A' Piik-Piikin Nunang
63Than pam al-alangan Jesus.an pi'-pi'in nunang-a, than thaa'-yump-yumpin nunang a' piik-piikin nunanga. 64Than mee' nungantaman ngook manyang kathin nunanga ke' yipam aakan thathow a' piikin nunanga. Than thawin nungant, “Ayyang, nint kan waa'ān nganta, nintang wee'angan piika?” 65A' than wik way yot-yotam thaw-thawin nunganta.
Than Jesus.an Umang Thanathin Nunang Pam Pi'anantanga
66Kinch kanan mat-a, than pam pi'-pi'anam anangan karpam nyiinin than yipam wik thawayn -- than manth-thayan anangan, a' than pam pi'an priests anangan, a' puth pam pi'-pi'an wiy anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathin thanang. Anpalana, than soldiers al-alangan Jesus.an kalin nunang thanta. 67A' thanan thaw-thawin nungant Jesus.antana, “Nint kan waa'ān nganta! Nint ngul pam inan God.angan keenkaman kaa'ngak ey? kuchowan nintang ey?” Nil puth Jesus.an thaw thant, “Ngay nath waa'ing niiyantwey-a, niiy ke' ngeeyina ya'a, niiyan ngayang man-ngeey-ngeeyin anmana. 68Ngay nath wik ngeenak nathan engking niiyant-a, an niiyana thaa' popam anman pi'-pi'ina. 69Puth aak inpalan-a, ngay pam inman God.angan kuchany-a, ngay aak umpuyangam wun-wunāng God.antangana a' moom pi'an nyiin-nyiināng nungantang. Nil piip God.an kan-kanam paththam wuut pi'ana, min-minam-a, thayan-a, a' ma'-kuncha.”
70A' thanan kan-ngul thawin nungant Jesus.antan, “Nint ngul puk nhengk God.antam ey?” Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy wik nanman kan thawan ngay puk nhengk God.antama.” 71Thanan puth thawin thanttakaman, “An kana, ngampan kan ngeeyamp nunang nil-nilaman thawa nil puk nhengk God.antamana. Ngamp wiyant ngulana ke'-ngul engkimpa nungantamana ya'a.”