Than Mepin Nunang Jesus.an
201Ngaa' thonang ngulan-a, nil Jesus.angan pam wanch anangan thaa'-aath-aath thanang aawuch ngench thayanang angan, nil wik minan waa'-waa' thant. A' than pam pi'an priests anangan a' than pam pi'an wiy anangan wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, a' than wuut manth-thayan anangana karpam wampin nungant, 2a' thawin nungant, “Nungkar ngul wee' thaw pam wanch inangan thaa'-aath-aathān thanang e? putha work pi'an anangan yump-yumpān thananga? Nintang wee'ang kuch e?” 3Puth nil Jesus.an thaw thant, “Ngay kan in engkāng niiyanta, a' niiyan ngath waa'ān. 4Nil wee' thawant pam John alantan pam wanch kootra ngakangan kuungk-kuungkow thanang e? Nil God.an thawant ey? Nath pam wanch thawin nungant ey?”
5Thananiya kan-ngul thaw-thawin thanttakamana, “Ngamp ngul wanttak thawāmp e? Ngampwey yimanangan thawimp nunganta, ‘Nil God.an thaw nungant John.antan-a,’ nil puth Jesus.an thawow ngampara, ‘Ngul niiy John.an wanttak ke'am ngaantam-ngeeyan nunang wik min God.antaman waa'-waa' niiyantan a?’ 6Puth ngampwey thawimp yimanangana, ‘Pam wanch thawin nungant John.antan,’ than pam wanch ma'mangkamangan kunttowang ngul piik-piikin ngampanga, puth than kan-kanam paththam ngaantam-ngeeyantan nunang John.an nil prophet wik min God.antaman waa'-waa'a.” 7A' thanan thawin nungant Jesus.antan, “Ngan mee'miy ya'a nil wee'-nathan thaw nungant John alantana.” 8A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Yaa, ngay puth-puthangkana ke' waa'ing niiyant nil wee'angan kuch ngayang ngay yipam pam wanchan thaa'-aath-aathāng thananga.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Thonamang Nhengk-Kunchan Kuch
9Anpalana, nil Jesus.angan wik kath waa' thant, nil koochanam ke'am waa' thant nungamanganiy, nil wik kath anman waa' thant. A' nil thaw ngul, “Ayyang, niiy wik kath inan ngeeyāna. Nil pam thonam alangana aak pi'an we'ar pi'-pi' nungantakaman, aak may kaampanakan, a' nil may kaangkantam kaanch yot kaamp-kaamp thanang garden nungantamang angan. Anpalaniya, nil thaw pam wiyantan aak gardenan thath-thathayn, min-minakam pi'-pi'ayn nungantwey, a' nil kan-ngul iiy aak thonaka nilan puth yaam wunowa. 10Ngul-ngulana, aakan kan-ngul wamp thant may kaangk menchan anangan yal-yalmathayna. Nil moom alangan pam thonam nungantaman kuch nunang, aak garden nungantamakan iiyow, a' may kaangk menchan anangan uwow nungant. Nil aak angan kanan wamp-a, than pam al-alangan gardenan pi'-pi'inan-a, than piik-piikin nunang, a' ma'-thaanch koyaman kuchin nunang. 11Ngul-ngulana nil moom alangan pam nungantam thonangan ngul kuch nunang, puth than pam al-alanganiy-a, nunang thamp piik-piikina, a' way paththam yump-yumpin nungant, a' ma'-thaanch koyaman kuchin nunang. 12A' nil moom alangan pam thonangan ngul kuch nunang, puth than pam al-alanganiy-a, piik-piikin nunang, a' yoon kenthin nunang. 13A' anpalana, nil mooman thaw nungantakaman, ‘Ngay wanttak ngula? Ngay nhengk ngatharam inman paththam mak kuchāng nunang. Than ngul ngaantam-ngeeyayn nil puk nhengk ngatharamana, nil puth pam pi'an tham, ke' piikiythan nunang ya'a,’ a' anpalana nil kuch nunanga. 14Puth than pam al-alangan thathin nunangana thinth ngulan wamp-wamp thantan-a, thanan thawin thanttakamana, ‘Ayyang, nil puk nhengk moomantaman inmana! Ngamp mulathāmp nunang, a' ngampan aak garden inan ngamparakam ngul yipam pi'āmpa!’ 15A' than pam al-alangan piw thee'in nunang yoon aak gardenam anpalan a' mulathin nunanga.”
Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ngul wanttak ngaantam-ngeeyaniy e? Nil moom-kunchan wanttak nath thawow thant pam al-alantana? 16Nil angan wampow thant, a' mulathow thanang pam way anangana, a' nil pam wiyant ngul thawow thant aak garden nungantaman pi'-pi'ayna.” Than pam wanchangan wik inangan ngeeyin nungantam Jesus.antaman-a, than thawin, “An ya'a!”
17Nil Jesus.angan thath thanang a' engk thant ngul, “Wik inangan lat ngench thayan anpalana want-wanttak waa'ina?
‘Than pamang aawuchan kaachantan-a, wiyiya than nath yuk pal pekkuwan aawuchantangan wunpantan-a, an piw thee'antan,
puth thanan ngaantam-ngeeyantan ke' yuk way yimanangan.
Puth ya'a, yuk pal pekkuwan aawuchantangana an min-minam paththama,
aawuchan thayanam yipam thanowa.’
An puth ke' yimanangan pam wanch wiy al-alangan kaangk ke' ngayanga, than monkanam iiyantan ngatharamana. Puth ngayan ke' yuk pal pekkuwan aawuchantangan anman thanan piwan thee'ina. 18A' puth ngayan ke' kunttow pi'an yimananga. Than pam wanch wee'-wee'anangan ngangkang ke'an pi'-pi'antan ngayang-a, aak way-wayam paththam wunow thant, than kunttowangwey tha' thuthiythan, anpalaniy-a, keek-keekiythana. Puth than wee'-wee'anang nathwey man-mangkam thee'iythan ngath-a, ngul-ngulaniya nil God.angan wayathow thananga, kan-kanam paththam wayathow thanang, ke' kunttow pi'anang manchathow nhanth-nhanthakaman.”
Thananiya Jesus.an Putham Mepin Nunang
19Than pam pi'an anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, a' than pam pi'an priests anangan-a, thanan thawin thanttakaman thanan Jesus.an mamayn nunanga, puth than kan mee'miya nil thanangan waa'-waa', puth than ke'am mamin nunanga, than winynyang mo'in pam wanch yot al-alantamana. 20Yaa, thanana kuup-kuupin yippak, a' ngaantam-ngeey-ngeeyin than want-wanttakan mamayn nunang. A' than pam wayanang anangan kuchin thanang nungant Jesus.antan, than yipam muukamayn ke' than pam min yimanangan, a' than yaan paathayn nunang nil nath wik want-wanttakan thawowa, nath way waa'ow thanang pam pi'an anangan. Than kaangk ma'am thee'ayn nunang moom pi'an alantan, nil yipam wayathow nunanga. 21Than pam wayanang anangan iiyin ngul nungant Jesus.antan, a' thawin nungant, “Ayyang, moom-ang, ngan kan mee'miy nint wik kan-kanam anangan thaw-thawangana, puth woyan min God.antaman kan-kanam thaa'-aath-aathangan nganang. Puth nint pam pi'an al-alantaman ke'am winynyang mo'-mo'angan ya'a, nint ke'-ngoongkam wik kan-kanam anman waa'-waa'angan pam wanchantana. 22Yaa, nint puth wik kan-kanam waa'ān nganta. An-ngul kan-kanam ey? ngan ngul wukal thee'in ey? ke' income tax yimanangan ey? pam moom pi'an alantan ey? aak Rome.angan wunan ey? Nath ya'a, ke' thee'in nunganta.” 23A' nil puth Jesus.angan kanam thiich thanang pam wayanang anangan than pam min ya'a, than yaan paath-paathin nunanga, a' nil puth thaw ngul thanta, 24“Niiy wukal thonam pal kalānara, ngay kan thathānga! Wukal ilangan kaa'wal wee'antam pi'-pi'an e? puth namp wee'antam wukal ilantangan wun a?” Puth than pam anangan thawin nungant Jesus.antan, “Pam moom pi'an alantaman aak Rome.angan wunana.” 25A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Than wukal tax aakanakan thawayn niiyantan-a, pam pi'-pi'anam anangan-a, niiy wukal wiyana thee'ān thantweya. Puth nil God.angan ngampangan yumpa, ngampaniya ngangk ngamparamana koyam thee'āmp nungant God.antan.”
26Than wik inangan ngeeyinan-a, thanan thaa'am ikin ngul. Than puth kanam mep-mepin nunang, puth ya'angama nil puth wik way thakan ke'am koyaman thaw thantana. Anpalaniy-a, than popam ngul thanin, wik ke'anangan.
27Anpalan-a, pam puungk wiy Sadducees anangan wampin nungant, than Sadducees il-ilangana, than ngaantam-ngeeyin pam wanch mulan wuntan-a, ke' koyam mulaman ke'-ngul ekiythana. Than thawin nungant Jesus.antan, 28“Ayyang, Moom-ang, pam Moses.ang keenkanamana wik yimanangan umpa, ‘Nil pamwey puk ke'anangan uthamiwwey-a, yaa, nil pont nungantam alangan wanch wukalongkan maayow nunang, pul yipam puk uwowpula, thanan yipam ngaantam-ngeeyayna puk anangana ke' pam mul alantamana.’ 29Puth nint kan wik kath inan ngeeyāna: aak keenkanamana, than ma'-kuuncham pam seven wun-wunina. Wuny thanttamangan ka'atham wanchan maayan -- ngul-ngulaniya, nil puk ke'anang utham ngula. 30Pam kuunch nungantam thon alangan ngul maay nunang wanch wukalongkana, a' nil tham ngul puk ke'anang utham. 31A' pam kuunch nungantam thon alangan ngul maay nunang wanch wukalongkana, a' nil tham puk ke'anang uthama. Pam kuunch nungantam ma'mangkam al-alangan maay-maayin nunang, wanch wukalongkan, a' than ma'mangkamana puk ke'anang anman uth-uthamina. 32Ngul-ngulaniya, wanch wukalongkan utham. 33Kan in ngeeyāna! Aak ngulan wampowan-a, than pam wanch mulaman koyaman ngulan ek-ekayn-a, man-yetham koyaman iiy-iiyayn-a, nil wanch wukalongkana wanch thum pam wee'antam ngul iiyowa? Puth nil wanch alangana pam ma'-kuuncham seven anangaman maay thanang a!”
34A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Pam wanch than man-yethaman iiy-iiyantan-a, than ngent-ngentwuntana, 35puth than pam wanch anangan nil God.angan mulam ngulan ekathow thanang-a, than yipam aak umpuyam wun-wunayn-a, an than ke'-ngul ngent-ngentwayn, ya'a. 36Thananiy-a, ke' ngaantiyongk anman iiy-iiyayn, ke'-ngul uthamiythan, ya'a. Thananiya puk nhengk God.antam ngul iiy-iiyayna, puth than mulaman ngulan ekayna. 37Nil Moses.angan wik engkanang waa' ngampar nil God.angan mulaman ngul ekathow thanang pam wanch mulan wuntan. Ngamp mee'miy wik nungantaman kan-kanamana. Nil wik kath inan ump, lat ngench thayanangan nilan thum nganthan thath yuk many kangkathiyangan, puth yukana ke'am pench-pencha. Nil puth God.an wik inangan Moses.antan thaw, ‘Ngayiya God inman, thanttam Abraham-a, puth Isaac-a, a' puth Jacob wee'anang al-alantamana.’ 38Nil God.ana God thanttam pam wanch man-yethaman iiy-iiyantana, pam wanch mul al-alantaman ya'a. Pam wanch God.antaman uthamantanan aak ingan earthangan-a, an ke' than mul kan-kanam wuntan ey? An ya'a, an than man-yetham yippak iiy-iiyantan aak in kenyana piip God.antangan.”
39Than pam pi'an wiy anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, than thawin nungant Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, nint wik min waa'ana.” 40Than puth winynyang ngul mo'-mo'in nungantam Jesus.antamana, thananiya ke'-ngul wikak thakan engkin nungant, ya'a.
41Anpalaniya, nil Jesus.an engk thant, “Puth than thawantana nil David.ana wuut mangk nungantamaniya, pam alantaman nil God.angan kaa'ngak kuchowan ngampara. Than ngeenam yimanangan thawantana? 42Nil puth David.angana wik inangan ump lat Psalms.angana,
‘Nil Lord God.ana moom ngatharamant thawa,
“Nintaniya moom pi'an ngatharang iiy-iiyāna;
43a' ngay ngul maalathāng thanang than nintangan ngangk-wayangaman kal-kalayn.
Nintaniya moom pi'an karangk paththam iiy-iiyān thantana.” ’
44Wik iniya David.angan waa'. Niliya Christ.ana moom nungantam waa' nunanga. Puth nil David.ana wanttak Christ.antaman wuut mangk ween a?” Nil Jesus.angan yimanangan mep thananga.
Nil Jesus.angan Pam Pi'an Anangan Min Ya' Waa' Thanang
45Than pam wanch yotangan ngeey-ngeeyin nunang Jesus.an, a' nil thaw thant ngurp nungantam al-alantan, 46“Niiy kan thathān thanang, pam pi'an anangan than wik thayanan thaa'-aath-aathantan thananga, than min ya'a! Thanan ke' meek yimanangan kaangk iiy-iiyayna. Than kaangk ngook ongk anangan ngoonch-ngoonchayna, than wiyangan yipam thath-thathayn thananga, a' thanan kaangka pam wanch wiy anangan umang iiy-iiyayn thant aak town wakanangana. A' putha, than aak churchakan iiy-iiyantan-a, thanan kaangk umputh anman nyiin-nyiinayna, than yipam pam wanch wiyangan thath-thathayn thanang, a' putha than may partyakan iiy-iiyantan-a, thanan kaangk aak min-minangam nyiin-nyiinayna. 47Than yuk way min wukalongk al-alantaman maay-maayantan a' kenth-kenthantan thanang aawuch thanttam anpalan, yipam than ngul wunayn. A' putha thanana yaam anman mee'-wuth-wuthanamantan pam wanchangan yipam ngeey-ngeeyayn thananga. Nil God.angan kan-kanam paththam ngul wayathow thananga.”