Wik Kath Inan Nil Jesus.an Aak-Ngeeya
21Aak an-aniyangana, nil moom pi'an paththam Augustus.an pam Romana, nil thanang pam wanch yotan ma' nungantang pi'-pi' thanang aak nath-nathan wun-wunin. Nilaniya wik kuch thant pam wanch ma'mangkamantan than yipam iiyayn koyam aak wuut mangk thanttamangan wantina than yipam aak angana namp thanttaman lat pi'anangan ump-umpayn. Nilan puth kaangk mee'miy iiyow than pam wanch ngeen-ngeenan wunin aak anganiya. 2Aak an-aniyangan thama, nil pam namp Quirinius.an nil moom iiy-iiy aak Syria.akan. 3Puth thanan tham pam wanch ma'mangkaman iiyayn aak wuut mangk thanttamakan, yipam namp thanttaman latangan umpayn.
4Pul Joseph.angan iiypul aak town Nazareth anpalan, aak inaniya aak Galilee.ang angman a' pul town Bethlehem aakanakan iiypul, aak iniy-a, aak angman Judea.anga. Nil King David.an aak keenkan Bethlehem.ang aak-ngeey. A' nil puth Joseph.an aakanakan iiy, puth nil King David.an wuut mangk nungantama. 5Nil Joseph.angan wanch thum nungantaman Mary.an tham nungantang kalanwey, pul yipam namp pulantaman umpowpul. Nil puth Mary.an iimpanang iiy-iiy, an-aniyanganwey.
6Pul aak Bethlehem.angan wamppul-a, aakan kanam wampant Mary.antan puk manyan aak-ngeeyowant. 7Puk many kaa'-ngeecham nunganta. Mary.ang pul Joseph.ang ke' motel minang wuniypul-a, puth ya'a, pam wanchangan aak ngathin, pulaniy iiypul aak-aakanakan minh bullocks thakan wuntan. Anpalaniya, puk manyan mee'-pench, a' kaath-kunchangan Mary.angan ngook ongkang kath nunang a' wunp nunang yuk box wak thampang angan, wak minh bullocksangan mungkantan.
Than Ngaantiyongk Thaa'-Wantanam Anangan Wampin Shepherds Al-Alantan
8Aak ngutang angmaniya pam shepherds puungk wiy al-alangan minh sheep anangan pi'-pi'in thanang aak engkanang. 9A' ngaantiyongk God.antam inpal kenyan uk thant, aak nath-nathana nganthan park-park. Puth than pam shepherds anangan winynyang mo'in. 10Nil ngaantiyongkana thaw thant, “Niiy ke' winynyang mo'āna! Ngay inan wampang niiyant, wik min thamp waa'āng niiyant, amanamana, pam wanch yotamanta ngangk min wunow thant. 11Ngutang inmana, aak town David.antamangan, puk many kanam mee'-pench -- nil ngulan kaa'-piichanathow niiyang. Niliya Christ, moom pi'an paththama, pam anman nil God.an thaw nil ngulan kuchow niiyant. 12Niiy inpalan iiyāna, puk manyan uwān nunang ngook ongkang kath nunang, kaath-kunchangan, a' putha yuk box wak thamp minh bullocksantamang angan wun-wunan. Niiy kanan thathān nunang-a, niiy ngul ngaantam-ngeeyān ngay wik kan-kanaman waa'ang niiyant.”
13A' yaam ke'anama, ngaantiyongk yot thaa'-wantanam inpal kenyan ukin ngaantiyongk thonamantang angman, thananiya aak path-pathin thaa'-kuump-kuumpin nunang God.an, aak inan path-pathin:
14“Ngamp thaa'-kuumpāmp nunang God in kenyan, nil puth pi'an, min paththam.
Than wee'-wee'anang min-minam iiy-iiyantan mee' nungantamangan-a, yaa, an than ngangk min wunayna.”
15Anpalana, than ngaantiyongk anangan koyam kanan matin-a, pam shepherds anangan thawin thanttakam, “Ngamp a! Ngamp kan iiyāmp aak Bethlehem.akan. Ngamp kan thathāmp ngeen nathaniya wampa nil Lord God.angan wik waa' ngampar.” 16Than minh sheep anangan too wantin thanang, a' erkam ngeetin aak Bethlehem.akan. A' than uwin thanang, Marya pul Joseph.anga, a' puth puk many Jesus.an angman wun-wun yuk boxang. 17Than shepherds al-alangan puk manyan kanan thathin nunang-a, thanan puth pam wanch yotantan wikan waa'-waa'in nil ngaantiyongkangan wik waa' thant puk many alantaman. 18Than yotangan wik inangan ngeeyinan-a, than thaa'am ikin. 19Nil kaath-kunch Mary alangan wik min inangan ngaantam-ngeey-ngeey ngul a' ngangk nungantamang pi'-pi'.
20Anpalana, than shepherds anangan koyam kan-ngul iiyin, than God.an thaa'-kuump-kuumpin nunang, puth min waa'-waa'in nunang, than puth puk manyan mee' thanttamang thathin nunang ke' nil ngaantiyongkangan waa' thant.
21Week thonamang kan-ngulan want-a, than ngeen-wiy pe'an puk many alantaman umpin, nil yipam kompan thamp iiy-iiyow, puth aak thant yimanangan wunana. Aak an-aniyangana thananiya namp thee'in nungant, namp Jesus. Namp inman nil ngaantiyongkangan waa' Mary.antan nil iimpanang ke'an yippak iiy, anan namp waa'ayn nunang.
Mary.ang Pul Joseph.ang Puk Many Jesus.an Kalpul Nunang Aawuch Ngench Thayan Aakanakan
22Anpalana, kep thonamang kanan want-a, Mary.ang pul Joseph.ang kan-ngul aak Jerusalem.akan iiypul yipam minh kalowpul aawuch ngench thayanakan, nil kaath-kunch Mary.an yipam ngench ke'-ngul wunow. A' pul puk many Jesus.an kalpul nunang aak ngench thayan aakanakan yipam meenathowpul nunang piip God.antan. Pul puth kaangk wik thayan Moses.antaman pi'owpul. 23Puth nil Moses.an keenkanaman thaw Jews al-alantan, “Niiy puk wuut kaa'-ngeecham anangan thee'ān thanang God.antan than yipam work iiyayn nungant.” 24A' pul minh thak kalpul priest alantan thee'owpul nil yipam kiingkow altar angana aawuch ngench thayanangan. Aak thanttam yimanangan wun puth nil Moses.an thaw thant, “Niiy minh kolat kucham nath kalāna, nath minh munkiyang manyiy kucham kalān aawuch ngench thayanakan, yipam kaath puk many alantaman aak ngenchan ke'-ngul wunow nungant, kemp min ngul iiy-iiyow.”
25Aak angman Jerusalem.angan, pam wuut manth-thayan iiy-iiy namp nungantiy Simeon. Nil pam min a' nil nathpalman ngaantam-ngeey-ngeey wik God.antam anman. Nil Simeon.ana ngangk minangam kuup-kuup God.ant nil yipam pam wanch Jews anangan kaa'-piichanathow thanang. 26Ngeen-Wiy God.antaman ngangk Simeon.antamang angman wun-wun, a' nil keenk thaw Simeon.ant, “Nint yippak ke' uthamāna. Nint pam kanan thathān nunang nil God.angan ngulan kuchow niiyantan-a, nint ep ngul uthamāna.” 27A' ngulan nil putham thaw Simeon.ant, “Yaa, nint kan-ngul iiyān aawuch ngench thayan aakanakan.”
Pul Mary a' Joseph.ang kanan wamppul aawuch ngench thayanangan-a, pulaniya angman uwpul nunang Simeon.an a' pul wik inan thawpul nungant God.ant, “Piip Goda, puk nganttam inan. Ngan kaangk nil min-minam em-emow nungkar a' work iiyow nungkar anman.” 28Nil puth Simeon.angan Jesus.an maay nunang, a' thankyou thaw piip God.antan. 29-30Nilan thaw:
“Lord-ang, nintan nganyangan kaa'ngakan-a, puk manyana, an kan-kanama,
ngay puth mee' ngatharang kan thathang puk wuut inan nintan kuchan pam wanch anangan kaa'-piichanathow.
Yaa, ngayan ngangk minangam ngul uthamānga.
31Nint kuchan nunang yipam than yotamangan thathayn puk many inana.
32Nil ke' nganth yimanangan iiyow woyan nungkaraman meenathow pam wanch Jews ya' al-alantan,
a' thananiya thaa'-kuumpayn thanang Jews anangan, pam wanch nungkaram anangan.”
33Mary.ang pul Joseph.ang wik inangan ngeeypul-a, pulana thaa'am ikpul. 34A' nil Simeon.aniya God.ant thaw minam iiy-iiyow pulant a' anpalaniya nil thaw nungant kaath-kunchak Mary.ant, “God.angan puk many inan mi'an, nil yipam kaa'-piichanathow thanang Jews wiy anangan, puth wiy anangan-a, than ke'an ngeeyayn nunang Jesus.an-a, nil God.angan wayathow thanang. God.angan kuch nunang nil yipam meenathow ngampar nil God.an wanttakana. 35Than puth yotanganiya aak-ya'angan ngul waa'ayn nunang Jesus.ana, anpalana, ngampan puth thiichāmp ngula than wanttakan wik thenchanaman ngaantam-ngeeyantan nunang Jesus.ana. Nint inan thathān-a, nint ngangk way wunān ke' kekangan chintin nintanga, ngangk nungkaniy-a, wench paththam wunow, puth puk nhengk nungkaramantam.”
36-37An-aniyanganiya wanchinth thonam angman aawuch ngench thayanangan iiy-iiy, namp nungantaniya Anna. Piipiy nungantamaniy-a, Phanuel, wuut mangk Asher.antam wamp. Nil Anna alangana wik God.antaman waa'-waa' thant. Nil Anna.ang pul pam-kunchang karp wunpul kaap sevenakaman. Amanamaniya, pam-kunchan utham ngul. Nil wanch-kunch Anna.ana wukalongk ngulakam wuna. Nilaniya aawuch ngench thayanang angman nyiin-nyiin, kinchangan a' ngutangan, mee'-wuth-wuthanam God.anta, a' nil mayan ma'-yotam want, nil yipam minam ngaantam-ngeeyow nunang God.an. 38Nil Simeon.an wikan thaw-thaw pulant-a, Mary-a, Joseph pulantan-a, nil Anna.ana wamp thantweya. Nil thath nunang puk manyan Jesus.an-a, nilan thaa'-kuump piip God.aniya. A' nilana, wik Jesus.antaman waa' thant pam wanch yotantan aak Jerusalem.angan, thananiy-a, kuup-kuupin God.antan paman kuchow nunang kaa'-piichanathow thananganweya.
Joseph.ang Pul Mary.angan Koyam Iiypul Aak Nazareth.akan
39A' Joseph.ang pul Mary.angan wik thayan God.antam pi'-pi'pul ma'mangkam nilan thaw lat ngench thayanangan pi'-pi'owpul puk many alantana, a' pulaniya koyam ngul iiypul aak pulantamak Nazareth.aka aak Galilee.ak. 40Nil puk Jesus.ana angman em-em, a' kemp thayan ween. A' putha kuchek min-minam em, putha nil God.angan min-minam pi'-pi' nunang.
Nil Puk Ngechwiy Jesus.ana, Aawuch Ngench Thayanang Iiy
41-42Nil puk ngechwiy Jesus.an kaap twelve.angan want nunang-a, nil aak Jerusalem.akan iiy, puth kaap thon-thonangana, pul kaath piip Jesus.antamana a' puk pulantam anangan aak Jerusalem.ak yim-yimanangan iiy-iiyin. Than puth Jews.angan may pi'an yump-yumpin -- Passover.an waa'antan -- aakanakan iiyin aak Jerusalem.akan. 43Anpalaniya, may pi'an kanan minchathin-a, thanan koyam kan-ngul iiyin aak thanttamak, nil puth Jesus.ana angman Jerusalem.angan wun. Puth kaath piip nungantaman ngoongk-ngoongkam nil angman wun. 44Pulan puth ngaantam-ngeeypul nil nath wiyantang iiya, Jesus.ana. Pul kanaman ongkampul, kech ngulana, a' pulan nungant ngul wenk-wenkpul. Kampan pulantamakan engkpul a' ngurp pulantamakan engkpul thamp. 45Puth ya'a, ke'am uwpul nunang, Jesus.ana. Ngaa' thonangana, pul koyam iiypul aak Jerusalem.akan yipam wenkowpul nungant Jesus.antan. 46A' ngaa' thon ngulan wuna, pul uwpul nunang aawuch ngench thayanang angman nyiin-nyiin thanttang, pam manth-thayanantang, ngeey-ngeey thanang, a' engk-engk thant pam manth-thayan al-alantan, a' wik koyam thaw-thaw thant. 47Than yotangan ngeeyin nunangan-a, thaa'am ikin, puth kuchek waap mina, nil puthangkaniya wik min-minam paththam thaw-thaw thant koyamaniya. 48Kaath piip nungantamangan thathpul nunanga, ngangk ikpul. Nil kaath nungantaman thaw nunganta, “Ayyang, thuwa, nint ngeenak wayaman ngant e? Ngan piip nungkaramang pal-puy wenk-wenkan nungkarak, ngan kootra way wunan nungkaram.” 49Nil puk Jesus.an thaw pulantan, “Nip ngul ngeenak pal-puy wenkanip ngathar e? Nip ngul ke' ngaantam-ngeeyanip ey? Ngay mak iiyāng aawuch piip ngatharamantamakan.” 50Puth pulan min-minana ke'am ngaantam-ngeeypul nunangan, wik nilan thaw pulant.
51Anpalaniya, nil Jesus.ana koyam iiy pulantangan aak thanttamak aak namp Nazareth.akan. Nil puth Jesus.an puk min ema, wik pulantaman thak erkam ngeey. Puth nil kaath-kunchangana, wik Jesus.antam anangan ngangkangam pi'-pi' thanang. 52Nil Jesus.ana, kuchek waap min anman em-em, a' kemp min anman em-em. Nil God.ana ngangk min paththam ngul wun nungant, puth pam wanch anangan thampan ngangk min ngul wunin nungant, Jesus.antan.