Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Wanch Wukalongkantam
181Anpalana, nil Jesus.angan wik kath inan waa' thant pam wanchantan nil yipam thaa'-aath-aathow thanang mee' anman wuth-wuthanamayn nungant piip God.antana, ke' eench-eenchayna. 2Yaa, nil wik kath inan waa' thant, “Aak town thonamangan-a, pam pi'an wun-wun, nilan pam wanch mep-mep thanang courtangan. Nilan minam ke'am ngaantam-ngeey-ngeey piip God.an puth pam wanch wiy anangan thamp ke'am ngaantam-ngeey-ngeey thanang, ya' anmana. 3Nil wanch wukalongk aak town angan wun-wun a' nilana ma'-yotam wamp-wamp pam pi'an alantan a' puth-puthamim thaw-thaw nungant thaa'-mamananga, ‘Nint ngayang ke' weekin ey? pam alantaman nil wayan yump-yumpan ngathara.’ 4Ka'athamaniya nil pam pi'an alangan kaangk ke' weekow nunangana pam way alantaman, ya'a. Puth anpalaniya, nilana ngaantam-ngeey ngul nungantakaman, ‘Ngay puth kaangk ke' God.antamana puth pam wanchantamana. 5Puth nil wanch inman ma'-yotam wamp-wampan ngathara, a' wik anman thaw-thawan ngathara. Yaa, ngay puth weekāng nunangweya pam way alantamana. Ngay ke'an weeking nunangwey-a, puth nilan pal-palam ngul wamp-wamp ngathara, nil ngul eench-eenchath ngayanga.’ ”
6A' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy kan ngaantam-ngeeyāna nil pam pi'anan wik thaw. Nil pam waya! 7-8Nil piip God.angan thamp ma'-minangam ngul pi'-pi'ow thanang pam wanch nungantam anangana than thaa'-thaa'an thaw-thawantan nungant ma'an-aathow thanang. Nil yaaman puth ke' kuupiya, nil erkam paththam ma'-aathow thananga.” A' nil Jesus inan tham thaw, “Ngay pam inman nil God.angan kuch ngayanga. Ngay palaman aak iikanakan wampāng-a, ngay ngul pam wanch anangan uwāng thanang ey? than ngayangan ngangkang pi'-pi'antan ey?”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Pam Kuchamantam
9A' nil Jesus.angana wik kath thonangan ngul waa' thant pam wanch wiy al-alantan thanan ngaantam-ngeeywin thanttakaman than ke' minan iiy-iiyin puth than pam wanch wiy anangana than way waa'in thanang. 10Nilan wik kath inan waa' thanta, “Pul pam kucham aawuch ngench thayanakan iiypul mee'-wuthanamanakan piip God.antan. Nil pam thonamaniya pam Pharisee, nil pam thon alanganiya, wukalan yal-yalmath Government al-alantana. 11Nil pam Pharisee.ana wur ek a' wik inangan thaw God.antan, ‘Ayyang, God-ang, ngay thankyou thawang nungkara, ngay pam way ya'a ke' wiy anangana. A' putha ngay pam yangk thamp ya'a. Ngay way min pam wanch wiyantaman ke' ma'-kuch-kuchathang ya'a, putha ngay maarichan ke'am kee'-kee'anga, ya'a. Ngay ke' pam thon inan way ya'a wukalan yal-yalmathan thanttam wiyantam puth wiy nungantakaman pi'-pi'an, ngay in ep pam min paththama. 12Week thon-thonangana, ngay may ke'am mungk-mungkanga kinch kuchamakan, ngay yipam nintangan ngaantam-ngeeyāng. A' putha ngay wukal yotam ngatharaman thee'-thee'ang nungkara. Ngay one hundred dollars nath pi'-pi'ingwey-a, ngay ten dollars thee'ing nungkar, ngay two hundred dollars nath pi'-pi'ingwey-a, ngay twenty dollars thee'ing nungkar, nil yimanamana.’ Nil pam Pharisee.ana yimanangan mee'-wuthanam piip God.antan. 13Puth nil pam thonaniya wur ek a' kecham than pam Pharisee alantaman a' puth wiy al-alantaman aawuch ngench thayanangan. Nil pam inman ulp-ulpanang ke'am um kenyan thath, ya'a. Nilan kaa'-um-pek than, mee'-wuthanamanang thaw, ngangk way-wayam paththam wun nungant. A' nil wik inangan thaw piip God.antan, ‘Ayyang, God-ang, nint ngangk mamān ngayanga, a' putha min iiyānara. Ngay way anman yump-yumpang mee' nungkaranga.’ ” 14Anpalana nil Jesus.an thaw thant ngul, “Niiy wik inan ngeeyāna! Nil piip God.angan ngangk mam nunang ngul pam nilan wukalan yal-yalmath a' kon kan ngath nunang way nilan yump-yump. Puth pam thon Pharisee anan ya'a, God.angan ke' kon-ngathiy nunang way nilan yump-yumpa, ya'a. Nil wee'angweya pam pi'an nath yumpiy nungamangan-a, ngul-ngulaniya nil pam many ngul weenowa. Nil wee'-nathweya ulp-ulpanang ke'aman iiy-iiyan-a, puth pam mochanana, ngul-ngulaniya nil pam pi'an paththam ngul iiy-iiyowa.”
Wik Kath Inan Nil Jesus.an Kaangk Puk Manyiyan Wampayn Nungant
15Ngul anpalaniy-a, pam wanch wiyangan-a, puk manyiy thanttaman wampathin nungant Jesus.antan nil yipam ma' wunpow thanttang, puth than ngurp nungantam al-alangana thathinan thanang-a, a' ya' kenthin thananga, 16puth nil Jesus.an thaw thant puk manyiy al-alantan, “Pal iiyān ngathar,” a' nil thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Niiy ke' kenthān thanangweya, puk manyiy inanganiya mak wampayn ngathara! puth nil God.angan kaangk ma' nungantangan pi'-pi'ow thananga. Than wee'-wee'anangan ke' puk manyiy yimanangan ngangk minangaman wampayn nungant God.antan-a, an nil min-minakam ngul pi'-pi'ow thananga, a' than ma' nungantang ngul wun-wunayn. 17Wik inangan ke' kon-ngathow niiyanga! Than puth wee'-wee'anangan ke' puk manyiy ngangk minangam ke'an wampiythan nungant-a, an nil God.angan min-minakam ke' pi'-pi'ow thanang ma' nungantangan, ya'a.”
Pam Ma'mangkiy Wamp Nungant Jesus.antan
18Anpalana, nil pam pi'an Jew wamp nungant Jesus.antan a' engk nungant, “Moom-ang, nint kan-kanam paththam mina. Nint kan inan waa'ānara ngay want-wanttakan iiyānga, ngayan yipam God.antang aak umpuyaman wunānga.” 19Nil puth Jesus.ana thaw nungant, “Nint puth pam min ngeenak waa'angan ngayang e? An nilam thonakam God.ana minaniya, wiy anangan ya'a. 20Nint puth wik ngench thayan God.antaman mee'miya: niiy wanch pam thon alantamana ke' maarich kee'athāna; niiy pamana ke' mulathāna; niiy yuk way min meekantamana ke' ma'-kuchathāna; niiy pam wanch wiyana wik aak-ya'angan ke' waa'-waa'ān thananga; putha niiy kaath piip niiyantamana wik ngeey-ngeeyān thananga.” 21Nil puth paman thaw nungant Jesus.antan, “Moom-ang, aak anpalman ngay yippak puk manyan iiy-iiyangan-a, ngay wik ngench thayan inangan pi'-pi'angan thanang.” 22Nil Jesus.angan wik nungantaman ngeey-a, nil thawant, “Nint inan thamp yumpāna. Nint koyam iiyāna, a' yuk way min nungkaram ma'mangkaman sellimpungāna, a' wukal thakan thee'ān thant pam wanch wiy wukal ke'anang al-alantana. Anpalana, nint ngayang ngul monkan-wak-wakāna. Ngulana, nil God.an min-minam paththam ngul iiy-iiyow nungkar aak ing kenyana.” 23Nil pam alangan wik inangan ngeey-a, ngangk way-wayam paththam wun nungant, nilan puth pam ma'mangkiy iiy-iiya.
24Nil Jesus.ang paman thath nunang ngangk wayan wun-a, nilan puth thaw thant, “Than pam wanch ma'mangkiy anangan puth want-wanttak iiyayn ma' God.antangan e? Nath ya' yaaka'a! Puth wukal a' way min anangan kee' nath enchayn thanta! 25Nil camelan puth needle yuutamp manyangan wanttak ngoonchow e? An ya' aa! Inan puth yimanangana. Pam ma'mangkiyan puth want-wanttak ma' God.antangan iiyow e? An ya'a, thayan paththam wunow nunganta, woyan min God.antaman ke' nath uwiy, ya'a.” 26Than pam wanchangan ngeeyin nunang, a' thawin nungant, “Nil God.angan wee' kaa'-piichanathow e? Nath ya' yaaka'a!” 27Nil Jesus.an thaw thant, “Pam wanchangan ke' kaa'-piichanathwiythan thanttakamana, an ya'a. Nil God.ang thonakam ep pam wanch kaa'-piichanathiya, nilan ep pi'an a' thayan paththama.”
28Anpalana, nil Peter.an thaw nungant Jesus.antan, “In ngeeya, ngan aak nganttam wantan a' nintang puth monkan-wak-wakanan ngul.” 29Nil puth Jesus.an thawa, “Ee'a, ngay nungkar in waa'ānga: than pam wanch wiyangan aak thanttam a' wanch thanttam, nath kuunch thanttam a' kaath piipa a' puk thanttam wantantan, thanan yipam workan iiy-iiyayn piip God.antan, a' wik waa'-waa'ayn thant nil God.angan pam wanch yotam anangan ngul pi'-pi'ow thanang ma' nungantangana. 30Nil God.an yimanang ngulana ngangk min paththam ngul iiyow thant pam wanch al-alantana, a' ngul-ngulana than nungantang ngul wunayn aak umpuyangam.”
Nil Jesus.angan Putham Ngul Waa' Nungamang Thant Nil Uthamowana
31Anpalana, nil Jesus.angan pokkapang ngul kal thanang ngurp nungantam twelve anangan a' thaw thant, “Niiy in ngeeyāna, ngamp inan yiip ngul iiyāmp aak Jerusalem.aka. Than way paththam ngul yump-yumpayn ngathar ke' than prophets al-alangan keenkanaman umpin lat ngench thayanangan, waa'in ngayang, ngay pam inman nil God.angan kuch ngayang. Niiyaniy ngul ngaantam-ngeeyāna than wik kan-kanaman umpina. 32Than pam wiy al-alangan ngayang ngul mamayn, a' pam Jews ya' al-alantan ma'am thee'ayn ngayanga. Thananiya ngul thaa'-thengkathayn ngayanga, wik way paththam waa'ayn ngayang, a' thaa' theekang thak mak-makayn ngayanga. 33A' than whipang thak piik-piikayn ngayanga, a' amanamaniya mulathayn ngayang ngul, puth aak ma'-ko'alamang ngulan wantow-a, ngay mulamana koyam ngul ekānga, a' anman man-yetham ngul iiy-iiyānga aak umpuyangam.”
34Puth ngurp nungantam al-alanganiya than wik kumin nunang wik ke'am thiichin nunang, ya'a. Than ke'am min-min ngaantam-ngeeyin nunang Jesus.an nil wik want-wanttakan thaw-thaw thantana.
Nil Jesus.angan Pam Ko'anchan Mee' Min Yump Nunang
35Ngul-ngulana nil Jesusa, putha pam wanch wiy anangan nungantangan iiy-iiyin-a, than thinth-thinth ngul wampin aak Jericho.akana. A' nil pam ko'anchwey woyan wonkang angman nyiin-nyiin a' nil may-a, wukalak thak thaa'-pent-pent thant. 36A' nil wik wolmpan ngeey thanang pam wanch thaa'-wantanam anangan woyan wakanan iiy-iiyin-a, puth nil pam ko'anchan thaw thant, “An wanttak wik pi'-pi'antan e?” 37Thanan puth thawin nungant, “Nil Jesus pam aak Nazareth punchanana inpal iiy-iiyan woyan wakana.” 38A' pam ko'anchana othamayan pech paththam Jesus.antan, “Jesus ey! Kampan David.antam ey! Nint ngayang ke' ngangk mamin ey?” 39Than pam wanch anangan umputhan iiy-iiyin Jesus.antangan-a, thanana wakin nunang, “Ayyang, nint appap nyiināna.” Puth nil pamana puy-puyam othamayan ngul pech-pechwey, “Ayyang! Kampan David.antam-ang! Nint ngayang ke' ngangk mamin ey?”
40A' nil Jesus.an puth than a' thaw thant, “Niiy pal kalān nunang ngathara.” Than thintham kan-ngulan wampathin nunang-a, nil Jesus.an thaw pam alantan. 41“Nint ngeenaka?” A' nil pam ko'anchan thaw nungant, “Ayyang, Moom-ang, ngay kaangk aak koyam thathāng ngula!” 42A' nil Jesus.an thaw nungant, “Aak inpalmana nint kan-ngul aak thath-thathāna, nint puth kan-kanam ngaantam-ngeeyangan ngayang ngay nintang koyam ngulan mee' minan yumpānga.” 43Anpalaniya, pam alangan kan-ngul aak thath-thath. A' nilana Jesus.antang ngul iiy-iiyweya. Nil anman thaa'-kuump-kuump nunang piip God.an. Than pam wanch yotam al-alangan thathin nunangan-a, than thampang piip God.an thaa'-kuumpin nunang ngula.