Wik Kath Inan Pam Ma'mangkiy Alantaman
161A' nil Jesus.angana wik kath inan waa'-waa' thant ngurp nungantam al-alantan, “Niiyalang, ngay kan wik kath inan waa'āng niiyanta pam ma'mangkiy alantamana a' putha pam workan iiy-iiy nungantan. Nil pam alangana aak moom nungantam alantaman pi'-pi'a a' nilaniya may-a, puth wukal thakan yal-yalmath thanang thanttam pam wanch al-alantaman than aak moom alantamana rentimpung-punginana. Ngul anpalaniya, than pam puungk wiy anangan wampin nungant pam ma'mangkiy alantana a' thawin nungant, ‘Nil pam workan iiy-iiy nungkarana nil wukal a' way min nungkaram anangana ya' way-wayatha.’ 2Puth anpalaniya, nil pam moom alangan wik kuch ngul pam alantan nil nungantan workan iiy-iiya, nil aakanak wampow nungant. Nil kan-ngulan wamp nungant-a, nil pam ma'mangkiyan thaw ngul nungant, ‘Ngay wik way ngeeyangan nungkaramana. Lat nungkaram anangan pal kalāna, ngay yipam thathāng nint wukal ngatharaman want-wanttakan pi'-pi'ana. Nint puth ngatharan ke'-ngul work iiy-iiyāna, ya'a.’ 3A' anpalaniya, nil paman thaw ngul nungantakamana, ‘Ngay wanttak ngul yumpāng e? Puth moom ngatharaman kaangk ke' ngay koyaman work iiyāng nungantana. Ngay puth ma' punth thayan ya'a awar we'anakana. A' ngay puth ngul-nyaa' wun-wunanga, mayak thakan kaangk ke' thaa' pent-pentāng pam wanch wiyantana. 4Ngay puth kan ngaantam-ngeey-ngeeyang ngay want-wanttakan ngul yumpānga, than pam wanchangan yipam ma'-aath-aathayn ngayang ngay work ke'-ngulan iiy-iiyānga.’
5“Anpalana, nil pam alangan wik kuch pam wiy al-alantan wampayn nungant than yuk way minan owe.impungantan nunang pam ma'mangkiyana. Than wampinan-a, nil kan-ngul thaw-thaw thant thon-thonantana. Nil pam thonamantan thaw, ‘Nint way min ngeen-ngeen owe.impungān nunang moom ngamparamana?’ 6Nil puth paman thaw nungant, ‘One hundred drums oil thampa.’ Puth nil pam ka'athaman workan iiy-iiy-a, thaw nungant, ‘Nint nyiināna a' nint one hundred wayathān lat nungkaram anpalan a' fifty thonakam latangan umpāna!’ A' pam thon alantan ngul thaw, ‘Nint way min ngeen-ngeen owe.impungān nunang moom ngamparamana?’ 7A' paman thaw nungant, ‘One hundred bags may wheat thampa.’ Yaa, nilan thaw nungant, ‘Nint one hundred wayathān lat nungkaram anpalan, nint eighty thonakam latangan umpāna.’ (Nilan yimanangan thaw thant yotamantana thanan yipam ngurp nungantamwey iiy-iiyayna.)
8“Nil pam ma'mangkiy alangan wikan ngeey-a, nilan putha wik kuch pam way alantan, nil nungant ka'athaman work iiy-iiy, nil wampow nunganta. Nil pam anan kanan wamp moom alantan-a, nil puth pam moom alangana ngangk mam nunang, a' thaw nungant, ‘Nintan puth kan-ngul min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyana nint want-wanttakan ngurp min yumpān thanang pam wanch wiy anangana. Niiya pam wanch il-ilangan pam wanch God.antam ya'ana, niiy ep-paththam mee'miy ngurp min yumpanakan thanang wiy anangana, than puthangkan yipam min iiy-iiyayn niiyantana. Puth than pam wanch God.antamangan min-minan ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyantan than want-wanttakan ngurp minan yumpayn pam wanch wiy anangana.’ ”
9A' anpalaniya, nil Jesus.an putham ngul thaw thant, “Ayyang, niiyalang, ngay niiyant inan thawānga: niiy ke' yangkan mo'-mo'āna, a' wukala puth-a, yuk way min niiyantakaman ke' pi'-pi'āna, niiy pam wanch wiyantan thee'-thee'ān thanta a' puth thananiy-a, ngurp niiyantam ngul iiy-iiyayna. Niiy wiyant yuk way min puth wukal thakan thee'-thee'in thantan-a, an nil God.angan ngangk minangam umang wakow niiyang aak ing keny heavenangana. Aak an-aniyangana, niiyaniy-a, wukal ke'anang ngul iiy-iiyāna. 10Nil pam wanch wee'anganweya wukal manyan pam thon alantaman ma'-thayanaman pi'-pi'iy-a, yaa, an nil wukal pi'an thamp minam pi'-pi'iy nungant. Puth nil wee'ang nath wukal manyan minaman ke'an pi'-pi'iy-a, yaa, nil puth wukal pi'an thampana minam ke' pi'-pi'iya, ya'a. 11Niiy ke'wey nath way min wukal thakan minaman pi'-pi'in-a, nil puth God.angan want-wanttak work minan thee'ow niiyantana niiy nungantan yipam iiy-iiyāna? Nil ke' thee'iy niiyant, ya'a. 12Wukal a' puth yuk way min thakan an niiyantakam ya'a, nil God.angan yaan thonakam thee'-thee'an niiyant. Yaa, niiyan puth min-minan ke'an pi'-pi'in thanang-a, niiyan puth ke' ngaantam-ngeey-ngeeyān ke' niiy God.antangan wun-wunān aak ing keny heavenangana, ya'a.
13“Niiy woyan kucham anangan karpam ke' wak-wakin pulang, ya'a; a' niiyana moom kuchamantana ke' work iiy-iiyina, ya'a, moom thonamantan ep-paththam workan iiy-iiyāna. Niiy nath moom kuchamantan work iiy-iiyinan-a, yaa, niiy thonamana ngangk-wayangam kal-kalin nunang, a' way waa'-waa'in nunanga, puth niiy moom thonan ep-paththam min waa'-waa'in nunang a' kaangk wun-wunin nungantana. In aak yimanangan wunana: niiy nathwey kaangk wun-wunin nungant God.antan-a, yaa, niiyana wukal-weenthan ke' iiy-iiyina.”
Nil Jesus.angan Wik Inangan Ngul Waa'-Waa' Pharisees Al-Alantan
14Than Pharisees.ang wik inangan ngeey-ngeeyin nunang Jesus.an thaw-thaw-a, thananiya thengk-thengkathin nunanga, thanan puth wukal-weentha. 15Nil puth Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy thaw-thawaniy thant pam wiy al-alantan niiy ke' pam min paththam iiy-iiyaniya, an ya'a, nil puth piip God.angan ngangk niiyantaman kan thath-thathana. Than pam wanchangan nath thaa'-kuump-kuumpiythan niiyangan-a, puth niiy mee' God.antangan min ke'am iiy-iiyaniya, ya'a.
16“Aak keenkanamana, than pamangan wik thayan Moses.antamana putha wik pam prophets al-alantaman waa'-waa'in thant pam wanchantan aak-aakanakaman nil pam John.an ngul wamp niiyanta, nil kootra ngakangan kuungk-kuungk niiyangana. Amanamaniya, an ngay ngul wik min paththam anangan waa'-waa'ang niiyantana nil God.angan kan-ngul meen-meenathow nungamang nil moom wuut pi'an ngamparamana, pam wanch yot anangana ma' nungantangan ngul pi'-pi'ow thanang. Puth than pam wanch yot anangan tha'-tha'wuntan thanan yipam ngoonch-ngoonchayn aak God.antamakana a' ma' nungantangan yipam wun-wunayna. 17Wik thayan Moses.antam anangan ke' wayamiythana ya'a, an ngulakam minam anman wun-wunayna. Yuw an kenyan a' putha aak inana an ep-paththam minchow ngul, puth wik thayan Moses.antaman yotam anangan minam anman wun-wunayn ngulakama.
18“Nil pam wee'ang wanch thum nungantaman too wantiyan-a, a' wanch thon ngulan maayiy-a, an nil pamana maarich kee'-kee'ana. Nil pamang nathwey wanch anan maayiy nunang, nil pam nungantamang ka'athaman want nunang-a, an ke' nil maarich kee'-kee'an nungant pamaniya.”
Wik Kath Inan Pam Ma'mangkiyantam A' Lazarus.antaman
19A' nil Jesus.angan wik kath thonangan ngul waa' thant, “Niiyalang, niiy kan wik kath inan ngeeyāna. Nil pam ma'mangkiy alangana ngook min-miniy anangan ngoonch-ngooncha, a' puth may minh yot pi'-pi' aawuch nungantamangan yipam mungk-mungkowa. 20A' nil pam namp Lazarus inaniya wukal ke'anangwey wun-wuna, nil way-wayam paththam wun-wuna, wenchang kempan pakang makin nunanga. Ngaa' thon-thonangana than kampan nungantam al-alangan aawuch pam ma'mangkiyantamakan kal-kalin nunang a' thaa' door thinth angman nyiin-nyiinathin nunanga. 21Nil pam ma'mangkiy alangan may kan-ngulan minch-minchath-a, nil pam Lazarus alangan may nhanth anangan mungk-mungk, aakangan keek-keekin. A' than ku' anangan wamp-wampin nungant a' wench nungantam anangan piint-piintina.
22“Anpalana, nil pam Lazarus.an utham ngul a' than ngaantiyongk al-alangana kalin nunang Abraham.antang yipam wun-wunow aak ing kenyan. Amanamaniya nil pam ma'mangkiyan ngul utham a' than kaampin nunang ngul. 23A' nil aak-aakanakan iiy pam wanch mul wiy anangan wun-wuntan a' aak way angana nil thaa'-eench-eenchanang wun-wun ngul. Anpalana nil um keny ngul thath a' nil Abraham.an thath nunang a' putha Lazarus.an Abraham.antangan nyiin-nyiina. 24A' nilan pech-pech nungant Abraham.antan, ‘Ayyang, Abraham-ang, wuut mangk ngatharam-ang, nint ngayang ke' ngangk mamin ey? Nint Lazarus.an pal kuchān ngathara, nil yipam ma' puk thonam nungantamana ngakang punchathowa a' thaa'nganth ngatharamangan wunpow a' kuchar yipam weemowa. Ngay puth thaa'-eench-eenchang, thumang ingan pench-penchang.’ 25Nil puth Abraham.an kan-ngul thaw nungant, ‘Nint inan ngaantam-ngeeyāna: nint earthangan yippak wun-wunan-a, nint way min min-miniy yot pi'-pi'ana. Puth nil Lazarus.antana aak way thak wamp-wamp nunganta, nil may minh ke'ananga, a' way min ke'ananga wun-wunweya. Yaa, nil inan ngangk min-minangam ngul wun-wunana, puth nintaniya ep thaa'-eench-eenchangan ngula. 26A' puth aak menh-menhang inan ngamparangan-a, an ke' awar pek kech wun-wunana. Ngan wonk naakanakan ke' iiyin, ya'a, a' niiy pal wonk iikanakan thamp ke' iiyina.’ 27A' nil pam ma'mangkiyan thaw Abraham.antan, ‘Ayyang, wuut mangk ngatharam-anga, ngay kan inan thawāng nungkara, nint Lazarus.an ke' kuchin nunang aak piip ngatharamantamakan ey? 28Nil yipam wik waa'ow thant pam kuunch ngatharam five al-alantan than wayan ke' iiy-iiyayn ke' ngay yimanangan way iiy-iiyangana, than thampang pal ke' yipam iiyayn aak way iikanakana, than puth ngul thaa' eench-eenchina.’ 29A' Abraham.an thaw nungant pam alantan, ‘Ya'a, than kuunch nungkaram al-alangan wik kanam ngeey-ngeeyin wik thayan Moses.antamana putha wik pam prophets al-alantamana. Thanana wik thayan anangan puth min-minam ngeey-ngeeyiythana.’ 30Puth nil paman thaw nungant, ‘Ya'a, wuut mangk ngatharam Abraham-ang, an than wik ke' ngeey-ngeeyiythana, puth nil pam nathwey mulaman koyam ekiy-a, a' pek ukiy thant-a, a' thawiy thanta wayan ke'-ngul yump-yumpayn-a, yaa, than wayan puth too ngul wantayna.’ 31Nil puth Abraham.an wik inangan thawa, ‘Than nathwey wik thayan Moses.antamana putha pam prophets al-alantaman ke'an ngeey-ngeeyayn-a, yaa, an puth than wik pam mul al-alantaman ke' ngeey-ngeeyiythan, ya'a.’ ”