Wik Kath Inan Minh Sheep Thonaman Ya'an Appencha
151Anpalan-a, than pam wanch wiy anangan wampin nungant Jesus.antan wik nungantaman yipam ngeey-ngeeyayn -- than wiy al-alanganiya wukal tax anpalan maay-maayin pam wanchantaman, a' than wiy anangan kaangk-ke'anangwey iiy-iiyina. 2Puth than pam pi'an Pharisees anangana a' than pam pi'an wiy anangan thanan wik thayanan thaa'-aath-aathinan-a, than kaangk ke' thath-thathayn thanang wamp-wampayn nungant Jesus.antana. Than waa'-waa'in nunang Jesus.an a' thanan thaw-thawin thanttakamana, “Nil puth ngangk minangam ep iiy-iiyan thant ey? a' puth may aawuch thanttamang mungk-mungkan ey? An min nungant ya'a, an waya!”
3A' nil Jesus.angan wik kath ngul waa'-waa' thant, 4“Ayyang, nil pam thonamang minh sheep yot one hundred pi'-pi' thananga. A' minh sheep thonaman puth puy-puyam iiy-iiya, a' wanttin-ma' nath appench nungantama. Puth nil pam alangan want-wanttak ngul ngaantam-ngeeyow e? Nil minh sheep thonaman kon-ngathow nunang ey? sheep ninety-nine thonakam pi'-pi'ow thanang ey? An min nungant ya'a. A' puth nilan keenk angam want thanang, minh sheep ninety-nine anangan, than ke'-ngoongkam wak mungk-mungkina, a' paman erkam iiy, a' wenk-wenk sheep thonam alantan. Nil pal-puy wenk-wenk-aa, a' puth kan-ngul uw nunanga. 5Nil uw nunangan-a, nilana ngangk min paththam ngul weem, a' nil man thapang wunpan, a' kal nunang aak nungantamaka. 6Nil aak nungantamang kanan wamp-a, nil kampan nungantam a' putha ngurp nungantam anangan thaa'-palath thanang a' than yalmathwin a' nil thaw ngul thant, ‘Ayyang, ngay ngangk min paththam ngula. Ngay kanam uwangan minh sheep ngatharam ya'an appencha. Ngamp may pi'an mungkāmpa, ngay puth ngangk min ngul wunanga!’ ”
7Anpalan-a, nil Jesus.an kan-ngul thaw, “Yaa, niiy kan in ngeeyāna, in ke' yimanangan wunana. Pam thonamangwey wantiya way nilan yump-yump-a, piip God in kenyana a' ngaantiyongk nungantam anangan thama ngangk min-minam paththam ngul wunayn nungantama pam thonam alantaman. Puth than pam wanch wiyangan thanttakam nath ngaantam-ngeeywuntana ke' than way ke'am yump-yumpantan, nil God.aniya ngangk min ke'am wunan thanttaman ya'a.”
Wik Kath Inan Nil Wanchangan Wukal Wayatha
8Anpalana, nil Jesus.an kan-ngul thaw thant, “Ngay wik kath thonangan ngul waa'āng niiyanta. Nil wanch thonamang wukal silver manyiy ten nath pi'-pi'iya, a' nil thonam nath wayathiy. An puth nil want-wanttak ngul ngaantam-ngeeyow e? Nil wanchan ke' thawiya, ‘An kana! Wukalan puth mak wunowa,’ ya'a. Nilaniya ma' kerkan, nganthan paththam erkam pathathana, a' aawuch nungantaman pal-puy thak-thakan, a' pal-puy itangam wenk-wenkana. 9Nil wukal kanam ngulan uwan-a, nil thaa'-palathan thanang ngurp nungantam a' putha kampan nungantam anangan, a' than aak nungantamang yalmathwuntan a' nilana kan-ngul thawan thanta, ‘Ngay ngangk min paththam ngul weemanga, ngay puth wukalan kanam uwangana, ngayan wayathangan. Ngamp may pi'an mungkāmpa!’ ” 10A' nil Jesus.an thaw, “Niiy kan in ngeeyāna! In aak yimanangan wunana. Pam thonamangwey way wantiya nilan yump-yump-a, piip God in kenyana a' puth ngaantiyongk nungantam anangan thama ngangk min-minam paththam ngul wunayna nungantaman.”
Wik Kath Inan Pam Nhengk Alangan Piip-Kunchan Wantana
11Anpalana, nil Jesus.an kan-ngul thaw thant, “Niiyala, ngay wik kath thon inan waa'āng niiyanta. Pam thonamang puk nhengk wuut kucham pi'-pi'a. 12Nil nhengk kuyam nungantaman thawanta, ‘Piip-ang, nint ngulan uthamān-a, way min nungkaram anangan yaarkathayn wuny ngatharamang nganta. Puth ngay yaaman ke' kuup-kuupinga. Nint inman thee'ān ngathara.’ Yaa, piip-kunchangana yuk way min thakan yaarkath pulant puk nhengk nungantamantan. 13Anpalana, nil nhengk kuyam alangan yuk way min nungantam anangan sellimpung thanang wiyantan thanta, a' wukal maay, a' aak thanttaman kan-ngul want, a' iiy ngul aak kechaka. A' ang-ngulan-a, nil wukalan min-minam ke'am pi'-pi' nungantakamana. 14Nil wukal ananganiy-a, ya' yaark-yaarkath thant wiyantan a' wukal ke'anang ngul wun-wun. Anpalaniya, may thakan ke'am emin thant puth ngak ke'am uk-uk thant aak anganiya. Anpalaniya nil may ke'anang ngul wun-wuna. 15Yaa, nilwey work uw farmanga. Nil minh nhinthan anangan pi'-pi' thanang. 16Nil meech wun-wuna, a' nil ngaantam-ngeey ke' may beans minh nhinthan al-alantaman mungk-mungkiy thanang, puth ya'a, puth than pam wanch al-alangana may ke'am thee'-thee'in nungant, ya' anman.
17“Yaa, anpalaniya kuchek min ngul koyam wun nungant. Nil ngaantam-ngeey-ngeey nungantakaman, ‘Pam workan iiy-iiyantan piip ngatharamantan-a, than meech ke'am iiy-iiyantana, than ep-paththam may yot mungk-mungkantana. Ngay puth in meech-meecham wun-wunanga. 18Yaa, ngay puth koyam iiyāng piip ngatharamanta, a' thawāng nungant, “Piip-ang, ngay way-wayam paththam yumpangan mee' God.antangan, a' puth nungkar thamana. 19Nintan puth ngayang nhengk ke'-ngul waa'-waa'āna, ngay puth wayan yump-yumpangana. Ngay work mak iiy-iiyāng nungkar ke' pam wiy yimanangana. Nint yimanangan ngaantam-ngeeyān ngayang ngula.” ’ 20Anpalana, nil kan ek, a' kan-ngul iiy koyam piip-kunchantana. Nil yippak chil kechan iiy-iiya um aawuchakan-a, nil piip-kunchangana kecham thath nunanga. Nil ngangk mam nunang a' kamp mo' nungant, a' man kathan nhengk-kunchan, a' wal piintan. 21Nil nhengk-kunchan thawant, ‘Piip-ang, ngay way yumpangan God.ant a' nungkar thamana. Nintan puth ngayang nhengk ke'-ngul waa'-waa'ān. Ngay puth way yump-yumpangana.’ 22Puth nil piip-kunchan pech thant pam al-alantan workan iiy-iiyin nunganta, ‘Erkam paththam ngook min pal kalān nungant, ngoonchathān nunanga, puth ring ma'ang thenchān nunganta, a' tha' murruk tha'ang wunpān nungantanga. 23A' minh calf min-minam paththam mulathān a' ngampaniya may pi'an ngul mungkāmpa! Ngay puth ngangk min paththam ngul wunanga. 24Puk nhengk ngatharam ke' mul yimanang wun, puth ya'a minam palam wamp ngathara. Nil ka'athangaman want ngayangan puth palam kan wamp ngathar.’ Yaa, anpalaniy-a, thanana kan-ngul may pi'anan mungk-mungkina.
25“A' wuny-kunchana natham yippak work iiy-iiy paddockangana. Nil work kan-ngulan minchath-a, aawuchak koyam ngul iiy. Nil thinth-thinth ngulan wamp aawuchakan-a, nil wik wolmp ngeey-ngeeya, wikan pi'-pi'in a' kee'-kee'in thakana. 26A' nil pech pam thonam alantan workan iiy-iiy, ‘Than ngeenam wik wolmp nananiy pi'-pi'antan a?’ 27Puth paman thaw nungant, ‘Kuunch nungkaramana kanam palam wampa, puth piip niparaman thaw ngant minh calf min paththam mulathāna puth kuunch nungkaraman minam palam kanaman wampa.’ 28Nil wuny nungantaman man kul paththam wamp nungant a' nil pekan ke'am ngoonch thant aawuchakana. Nil puth piip-kunchan yoon pentant, a' thaa'-mamanang thaw nungant, ‘Nint pal kan ngoonchān a!’ 29Nilana kan-ngul thaw piip-kunchantan, ‘Ayyang, Piip-ang, ngay nathpalman work iiy-iiyangan nungkara, kaap thon-thonangana, ke' pam wiy anangan workan iiy-iiyantan nungkara yimananga. Ngay nathpalman wik nungkaraman ngeey-ngeeyangana. Nint ngath ngeen thee'an e? Nint minh goat thee'an ngathar ey? Nint puth thawan thant pam al-alantan may pi'an yumpayn ngathar ey? Ya' paththama. Nint ke'am thee'an ngath. 30Puth ilangan puk nhengk nungkaramangana wukal nungkaram way min thakan yaark-yaarkath thant wanch wayanang al-alantana. Nil palam ngulan wamp ngalant-a, nint puth ep may pi'an yumpan nungant ey? a' puth minh calf min paththam mulathan nungant ey?’ 31A' nil piip-kunchan thaw nungant, ‘Ayyang, nhengk ngatharam-ang! Nint puth ngatharang ingman ep wun-wunan, wukal a' puth way min yotam ngatharam anangana ngalantakam karpwey pi'-pi'al nint puth ingam wunanama. 32Puth ngamp ngangk min wunāmpa, may pi'an mungkāmpa puth kuunch nungkaram keenkam want ngampang ke' mul yimanangan wun ngampara, puth ya'a, nil palam miniyakam puth wamp ngampara.’ ”