Niiy Woyan Min Anman Wak-Wakāna
121Amanamana pam wanch yot thinth-thinth wamp-wampin nungant Jesus.antan, thananiya tha' thak maak-maakwin. A' nil Jesus.an ngurp nungantam al-alantan thaw thant, “Niiy woyan min anman wak-wakāna. Niiyiya woyan Pharisees.antaman ke' wakāna. Than puth muukamantan ke' than pam min-miniy yimanangan iiy-iiyantan, puth ya'a. Niiy mee' yanth-yanth iiy-iiyān thanttamana. 2Niiy nath mee' thenchanam way iiy-iiyaniya, puth ngul-ngulana, pam wanch yotamang thiichayn niiyang. 3Niiy ngeen nathan waa'-waa'an aak ngaa'angan-a, pam wanch yotangan ngul ngeeyayn aak kinchangana. Niiy ngeen nathan wik thaa'-yaakangan waa'-waa'an aawuch ang pekan-a, ngul-ngulana wik othamayan pech-pechayn mee' yotantangana.”
Niiy Pam Wanchantamana Ke' Winynyang Mo'ān Thanttamana, Piip God.antaman Ep Winynyang Paththam Mo'ān Nungantamana
4A' nil Jesus.an thaw ngul, “Niiyala, ngurp ngatharam-ang, ngay inan waa'āng niiyant, niiy ke' winynyang mo'ān pam wanch al-alantaman mulathaynan niiyangana; than kemp thonakam mulathiythan niiyanga, ngangk niiyantaman ya'a, ke' mulathiythan, a' ke' kuchiythan niiyang aak wayakana, ya'a. 5Niiy thonamantaman ep winynyang mo'ān, piip God.antamana nil epa mulathiy niiyang, a' putha ngangk niiyantamana ep kuchiy aak wayakan. Yaa, puth niiyangan ke' kon-ngathow wik inpalana: niiy God.antaman winynyang mo'āna!
6“Puth niiy kan wik inan ngeeyāna: niiy minh panch five sparrows nath piiyina wukal manyanga, ke' five centsang yimanangana. Nil puth piip God.angana ma'angam pi'-pi'an thanang, nil konangam pi'-pi'an thanang yotaman, nilan ke' kon-ngathiy thanang minh panch anangan, ya'a. 7A' putha nil niiyang thamp thath-thathana. Puth yangan niiyantam nanangan nil God.angan ep mee'miy ngeen-ngeenan pi'-pi'aniy kuchek niiyantamangan. Yaa, niiyan ke' ngangk winynyang mo'ān God.antamana, nil kaangk paththam wunan niiyant, niiyaniya pam ngurp paththam min iiy-iiyaniy mee' nungantang, minh panch anangan ya' chil-chil.”
8A' nil Jesus.an thaw ngul, “Ngay thon inan waa'āng niiyant. Nil pamwey nath thawiy mee' yotantangana, ‘Nil Jesus.an moom ngatharama, ngay pam nungantam inan iiy-iiyanga,’ yaa, ngayiya, pam inman nil God.angan kuchanya, ngayan puth ngulan thawāng thant ngaantiyongk God.antam al-alantan, ‘Nil ngayang anman monkan-wak-wakan, nil puth pam ngatharamweya.’ 9Puth nil pamwey thawiya mee' yotantangan-a, ‘Nil Jesus.an moom ngatharam ya'a, ngayan puth ke'am iiy-iiyang nungantangana,’ yaa, ngayan puth ngul thawāng ngaantiyongk God.antam al-alantana, ‘Nil ngayang ke'am monkan-wak-wakanya, ya'a, nil pam ngatharam ya'a.’
10“Than wiy al-alangan nath wik way thakan waa'iythan ngayangan-a, ngay pam inman nil God.angan kuch ngayang-a, an ep nil nath piip God.angana ke'-ngul ngaantam-ngeeyow wik thanan waa'-waa'in ngayangana. Than puth wee'-wee'anangweya wik way thakan waa'-waa'iythan nunanga Ngeen-Wiy Min God.antaman-a, nil puth God.aniya ke' kon-ngathiy nunang thanan wayan waa'-waa'in nunang, ya'a, anman konangam pi'-pi'ow aak umpuyam.
11“A' in thamp ngeeyāna: pam wanchangan ngul nath kalayn niiyang courtakan a' umang thanathayn niiyang wuut manth-thayan al-alantang aak church angman, a' puth court thonangan pam pi'-pi'anam Government al-alantangan. A' thananiya waa'ayn niiyang aak-ya'ang thakan niiy puth pam ngatharam. Niiyantaniy kuchek ke' wayamowa, puth ke' ngaantam-ngeeyān niiyantakaman, ‘Ngay wik ngeen thawāng e? Ngay want-wanttaka wik min thawāng e?’ 12Ya'a, niiy ke' ngaantam-ngeeyān yimananganiya, nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ngul waa'ow niiyant niiy wik wanttakan thawān thant.”
Wik Kath Pam Wayama, Ma'mangkiyantamana!
13Anpalan-a, nil Jesus wik thaw thant pam wanch yotamant. An-aniyangan-a, pam thonam thawant, Jesus.ant, “Ayyang, Moom-ang, nint ke' thawin kuunch ngatharamant ey? wukal wiy ngathar thee'owa, piip nganttamangan want nganta, nil puth kanam uthama.” 14Nil puth Jesus.an thaw pam alantan, “Appang, ngay moom niparam ya'a! Than ke'am thawin ngathar ngay wukal thakan yaarkathāng nipara!”
15A' Jesus.an thaw thant pam wanch yotamantan, “Niiyalang, ke' yangk mo'āna! Yuk way min-weenth ke' iiyāna! Niiy nungkway yuk way min yot-yotam pi'-pi'in-a, an puth niiyan ke' ngangk min iiy-iiyin ya'a! 16Niiyalang, ngay wik kath inan waa'āng niiyant, wik kath pam ma'mangkiyantama pam nilan farm pi'anan pi'-pi'. Nil may thakan thaa'-wantanam em-emath. 17Nil ngaantam-ngeey, ‘May inangan wanttak aa! aak wantting yaaka' wunpāng thanang may inangan a! Puth shed ngatharaman many a! Mayangam puth kan thaa' ngatha!’ 18Nilan ngangkaman thaw, ‘Ngay pam ngatharam al-alantan ngul thawāng sheds ngatharaman thuthayn a' than sheds yot pi'-pi'anam kaachayn ngathara, than may yot anangan yipam angan wunpayn ngathar sheds pi'anang. 19A' ngay ngul ngaantam-ngeeyāng ngatharakamana, “Ngay paththam ma'mangkiy a! Ngay puth ngathar may thakan yot-yotam pi'-pi'anga, an yaam wunayn, ke' minchiy ngathar. Ngay puth work ke'anang ngul nyiinānga, ngay may minh thak mungk-mungkāng anman, ngangk minangam wun-wunānga.” ’ 20Anpalana, nil God.an thaw pam alantan, ‘Nint weenth a! yuk way min a' may thakan nungkarakam yal-yalmathan, puth nint ngutang inman uthamān a! Ngul may thak nungkaram inangan wee'ang maayow ee? nintan pi'-pi'angan nungkarakamana?’ ”
21A' nil Jesus.an thaw thant, “Wik kath inaniy yimanangan wunan a! Niiy wee'-wee'anangan yuk way min yot yal-yalmathaniy niiyantakaman-a, an niiy ke' pam ma'mangkiy yimanangan iiy-iiyaniy, puth niiy wiyant yuk way min ke'am thee'-thee'aniy, ya'a, a' niiy God.an kon-ngath-ngathaniy nunang. An puth mee' God.antangan min ya'a.”
Niiy Ngaantam-Ngeey-Ngeeyān Nunang God.an Nil Minaman Pi'-Pi'an Niiyang
22A' nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Ngay inan waa'āng niiyantana: niiy yaam ke' ngaantam-ngeeyān may-a, puth-a, ngook thakan, a' yaam ke' ngaantam-ngeeyān niiy ngul want-wanttakan minam pi'-pi'ān niiyantakaman. 23Niiy ngul aak ingan wunaniy may mungkanak thonakam ey? a' putha ngook min-miniy ngoonchanak ey? Ya'a! 24Niiy waath anangan thathāna! Ngul than may kaanch anangan kaampantan thanam ey? Ya'a! A' than may kaanch anangan yal-yalmathantan a' aawuchang ngul pi'-pi'antan ey? An ya'a! Nil piip niiyantamang God.angan min-minam pi'-pi'an thanang. Nil niiyantan ep-paththam kaangk wunan, puth minh panch al-alantan ya'a, chil-chila! Nil niiyang pam-a, wanch-a, puk manyiy tham minam paththam pi'-pi'an niiyanga. 25Kuchek way nath wunowan niiyant mayam thakan-a, ngul niiy yaam man-yethaman wun-wunān ey? Ya'a. 26Yaa, kuchek way ke' wunow niiyant mayam thakan, niiy kon uth anman iiy-iiyān nungantang, piip God.antangan, nil puth minam pi'-pi'an niiyang. 27Niiy thathāna, may kooth a' putha pach yot em-emantana. Than pach yot al-alangan kulich thanttakam ke'am wak-wakantan, ya'a. Thon in ngaantam-ngeeyān pam King Solomon.ana, nilaniya pam ma'mangkiya ngook min-minam anangan ngoonch-ngoonch. Than pach anangan ach-umpanam min paththam aa, puth ngook King Solomon.antamana, an chil mina! 28A' putha wak thakan emantan-a, an ach-umpan thama. An yaan thonakam wunan wak erpan, kan-ngulana, kathaman ngul a' ngamp thumang ngul kiingkanamp. Nungkway wakan yaam ke'am wunan-a, nil God.angan min ach-umpanam yumpan, a' minam pi'-pi'an. Ngul nil niiyangan thamp minam ke' pi'-pi'ow ey? In ngeeyiya: nil niiyang min-minam paththam pi'-pi'ana, pach-a, puth wak anangan chil-chil pi'-pi'an thananga. Niiyiy puth min-minam ke'am ngaantam-ngeeyaniy nunang God.an nil minaman pi'-pi'an niiyang. Niiyana min-minam ngaantam-ngeeyān piip God.an nil ma'-kaa'-minangaman pi'-pi'an niiyang. 29Kuchek way ke' wunow niiyant puth ke' ngaantam-ngeey-ngeeyān may wanttinpalan uwāna, a' putha ngook thakan wanttinpalan uwāna. 30(Puth pam wanch anangan than ke'aman thiichin nunang God.ana than ngaantam-ngeey-ngeeyantan may thakan wanttinpalan uwayna.) Nil puth piip niiyantam God.angan kan mee'miy niiyang may-a, puth ngakan kaangk mungkānweya, a' puth ngook thakan kaangk pi'ān niiyantakamweya. 31Yaa, niiyiy putha ngangk punch-aakam thee'wun ma' God.antang, a' puth ngeey-ngeeyān nunang, a' nilaniya ngul ma'-aath-aathow niiyang may uwanakan, putha way min kulich thakan uwanakan.
Niiy Way Min Yot-Yotam Ke' Pi'-Pi'ān Aak Inganiya
32“Niiyiya pam ko'alam thonakama, yotwey ya'a. Niiy puth ke' winynyang mo'āna, puth ngul-ngulana God.angan ngul mi'ow niiyang yipam moom iiy-iiyān nungantang. 33-34Yuk way min ma'mangkam niiyantam anangan sellimpungān. A' niiyiy wukal niiyantam anangan thant pam wanch wukal ke'anang al-alantan thee'-thee'ān. Niiy nath kaangkwey wukala putha way min yotan yal-yalmathān niiyantakaman aak inganiy-a, an puth niiy yuk way min anman ngaantam-ngeey-ngeeyaniy thonakama. Inan way paththama! Niiywey nath kaangk wunin nungant God.antan-a, an niiy ngaantam-ngeey-ngeeyaniy nunang, ngangkangam pi'-pi'aniy nunang. Anpalaniy-a, nil ngul kalow niiyang aak min nungantamakan. Aak in kenyan nungantamana an ep ke' wayamiy ya'a, an min-minam anman wun-wunow aak umpuyam. Pamangan way min ke' ma'-kuchathiythan aak God.antam anpalan, ya'a, puth yuk cockroachesang thakan ke' wayathiythana ya'a, minam anman wun-wunayn ngulakama.”
Niiy Aak Thath-Thathāna, A' Ma'-Min-Yumpwuna
35A' nil Jesus.angan wik kath inan waa' thant, “Nil pam thonaman iiy may pi'an aakanakan, weddingakan. Anpalana than pam workan iiy-iiyin nungant kuup-kuupin nungant nil palaman wampowa. 36Thanan nganth pi'-pi'in kuup-kuupinan nungant nil palaman wampow. Weepan ke'am yippak wunin, ya'a, than mee' anman pi'-pi'in nungant. Thanan ngeeyin nunang nil palam ngulan wamp-a, thanan thaa'an erkam tha'in nungant. 37An puth min thant mee'an pi'-pi'in. Moom pi'an thanttaman thawow thant nyiinayn ngul table.angan a' nilana may ngul thee'ow thant. 38Nil moom thanttam nathwey ngaa'-menhang wampow, nath ya'a, aak-paanthanang nath wampow, nilan nath uwiy thanang pam anangan kuup-kuupiythan nungantan-a, an nilan minam paththam iiyow thantana.”
39Amanam ngulana, nil Jesus.ana wik inan thamp thaw, “Niiy nath mee'miyweya aak ngeen nathan paman aawuch niiyantamangan ngoonchiyan-a, way min niiyantaman yipam ma'-kuchathow-a, yaa, niiyaniya ke' weep wunina, ya'a, an mee' pench-penchin anmana aakam paanthiy niiyantana, a' min-min pi'-pi'in way min niiyantamana. 40Puth niiyiya ke' mee'miy ya'a aak ngeen nathana ngay putham palaman wampāng aak iikanakan, ngay pam inman nil God.angan kuchanya. Niiyiya ke'-ngoongkam anman murkanam kuup-kuupān ngathara, ma'-min-yumpwuna, ngay puth ma'-pil-wayathing niiyang.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Workan Iiy Moom Nungantamakan
41A' amanamana, nil Peter.an thaw Jesus.antan, “Wik kath inan ngul nganttakam ey? Pam twelve il-ilantakaman ngant ey? Ya' nath, pam wanch yotantakam ey?”
42Anpalana, nil Jesus.angana wik kath inan ngul waa' thant, “Ngay wik katha waa'āng niiyant pam thonam alantaman workan iiy-iiya moom nungantamakan. Nil pam min paththama, work min iiy-iiy, ke'am nyiin-nyiin thak. Anpalana, nil moom alangana aak nungantamana kan-ngul wantow, a' nil pam thonam alantan thaw workan iiy-iiy nungantanweya, ‘Ngay kan iiyānga, nintana ke' moom pi'an thanttam yimanangan iiy-iiyān koy-koyyuw ngulana pam wiy al-alantan workan iiy-iiyantana. Ngay iiyāng ngulan-a, nint may aath-aathān thananga, puth minam pi'-pi'ān thanangweya.’ 43-44A' nil moom pi'an palam ngul wampiyan-a, nil nathwey paman thathiy nunang work minam anman iiy-iiyan-a, yaa, nil thawiy pam alantan nil aakan pi'-pi' nungantana, ‘Yaa, nint work minam anman iiy-iiyana ngay nathan iiyangana. Aak imanam ngulan-a, nintaniya moom pi'an ngul iiy-iiyāna way min yotam ngatharam inangana ma' nungkarang ngul pi'-pi'ān thanang.’ Nil pam anan workan iiy-iiy nungantan-a, an nil ngangk min paththam ngul wuniyanta.
45“Nil paman nath min ya'-a, nil nath eenchiy ngulan-a, nil work minan ke'-ngulan iiy-iiyiy, ya'a, puth nil yaaman ke' kuup-kuupiy moom nungantam alantana, nil nath thawiy nungantakamana, ‘Nil moom ngatharamana nath yaam nathaman wun-wunowa.’ Yaa, pam alangaman natha pam wanch wiy anangan workan iiy-iiyantan-a, piik-piikiy thanang ngula, a' puth nilan natha kan-ngul may yotam anangan nilam ngul mungk-mungkiya, puth ngak way wine anangan thamp mungk-mungkiy ngul pam wiy al-alantangan ngak-mungkanang al-alantangana. 46Anpalana, moom pi'an nungantaman nath palaman wampiyan-a, ma'-pil-wayathiy nunang-a, an nil whipangam piik-piikiy nunangana, pamana, a' kuchow nunang ngul aak nungantam anpalana, aak way aakanakan kuchow nunang.
47“Nil pam nath mee'miyweya moom nungantamang work ngeen nathan pi'-pi'an nungant-a, puth nil nath workan ke' iiyiy-a, yaa, moom nungantamangan puth mul-mulakam piik-piikow nunang; a' pamana, way-wayam wun-wunow thaa' eench-eenchowa. 48Puth nil pam thonan ke'an mee'miy moom nungantamangan wanttakan kaangk nilan iiyow-a, a' puth nil wayan yumpiy-a, yaa, moom nungantamangana manyam anman piikowan, a' nil paman manyam anman thaa'-eenchow. Yaa, nil God.angan nathwey work pi'an thee'iy ngampar-a, ngamp erkam ngeeyimp wik nungantaman, a' putha work minam iiy-iiyāmp, nil puth thaw ngampar. Nil nathwey God.angan work wuut pi'an nath thee'iy ngampar-a, ngampaniya wik nungantaman ngeeyāmp, work minam paththam ngul iiy-iiyāmp.”
Than Pam Wanchangan Ngul Thaampwayn Thanttakam Ngatharam Peeyanang
49-50Nil puth Jesus.an thawa, “Ngayan puth aak iikanakan ukangan aak anpal kenyana, ngay yipam way niiyantam anpalana min yumpāng niiyanga. An ke' thum yimanangan ngay kiingkang ngangk niiyantamangan way niiyantam anangan yipam thumang penchayn. Ngay pal ey! thuman kan-kanang kiingkinga! Puth ngay mee'miya way anangan ka'athaman wampow ngathara. Ngay ngangk way-wayam paththam aak-aakanakaman ngulan wampow ngathara. 51Niiyan nath yimanangan ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam ke' ngay aak iikanakana ukangana yipam niiy yotaman ngangk minangam iiy-iiyān niiyantakamana, kul ke'anang wun-wunānweya, karpam anman ngaantam-ngeey-ngeeyān. Puth ya'a, an aak yimanangan ke' wunow niiyant, ya'a. Than pam wanchangan ngul thaampwayn thanttakam, a' thaa'-thay-thayanamayn ngatharam peeyanang. Than puungk wiyangana ngayang ngul monkan-wakayna, puth wiyangana, ya'a, than thaampayn ngayanga. 52Aak aawuch thonamangan natha pam wanch five wuntan, than nath ko'alamanga wak-wakiythan pulang kucham anangana, than thaa'-thayanamayn ngatharam peeyanang, 53pul nath ma'-piip-nhengk thaampwiypul pulantakaman ngatharam peeyanangan, a' ma'-kaath-puk wanch alangan nath thaampwiypula, nath ma'-piny-nhengk thaampwiypula. Than kampanam anangan ngatharam peeyanang thaamp-thaampwiythana, pam wanch wiyangana ngayang ep monkan-wak-wakantan, puth pam wanch wiyangan-a, ngayang ke'am monkan-wak-wakantan, ya'a.”
Than Ngoongk-Ngoongkam Nil Jesus.ang Ngeenan Waa'-Waa' Thant
54A' amanamaniya, nil Jesus.an thaw thant pam wanch yotam al-alantan, “Niiy yuwan thathaniy anpal kaawan matan-a, yaa, niiyaniya mee'miy ngakan wampowa. A' an ngak paththam wampan ngul. 55A' wunt pal yiipan wampan-a, an niiy mee'miy wunt ke'am ngulan wampow, an aak karkan ngul wunow. 56Niiyan puth ke' kuchek waap minak waa'-waa'wuniya, puth ya'a. Niiy yuw a' puth wunt anan ep thathaniy, niiy puth ngoongk-ngoongkam ngay ngeenan waa'-waa'ang niiyant aak ngeen nath ngulan wampowa.”
Nil Jesus.ang Wik Thayanath Thanang
57A' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy wanttak ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyaniy minam iiyanakana? 58Ngay wik kath inan waa'ang niiyant: nil nath pam thonamang kaliy nintang courtaka. Nint ke'aman yippak wampan aak-aakanakan-a, nint puth thawān nungant nil yipam ke'-ngul ngaantam-ngeeyowa way nintan yumpan nungantana. Nipana wik yumpow niparakam, nil yipam ngangk minangam iiy-iiyow ngul, way nungkaraman ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyow. A' amanamana, nil ke'-ngul kaliy nintang courtakana. Nint ke'wey ngangk minan yumpin nunangan-a, yaa, nilaniya kaliy nintang court pi'anakan. A' anpalana than pam magistrates anangan thawiythan nungk nint wukal pi'an thee'āna, nint puth way yumpan, amanaman. Nint ke'wey wukalan thee'in-a, yaa, nil pam magistrate alangan-a, aak jailak kuchiy nintang. 59An puth nintangan ke' yippak kuchiy aak jailam anpalana. Nint wukal pi'anan thee'inan-a, an ep jailaman pentin ngula.”