91A' nil thaw thant ngul, “Ngay inan waa'āng niiyanta: aakan ngul wampowa nil piip ngatharamangan pam wanch yot anangana ma'-thayanam ngul pi'-pi'ow thananga. Puth pam wanch wiy aak inman yippak wunaniy-a, man-yetham iiy-iiyān aak ngulan wampowa, niiy mee' niiyamana ngul thathānweya.”
Than Jesus.an Thathin Nunang Kaa'Wal Nungantaman Ya' Park
2Aak kinch sixangan want-a, nil Jesus.angan ngurp nungantam ko'alam kal thanang yoyk achantangak, Peter-a, a' pul ma'-kuuncham anangan James a' John. Thanam anangaman keny matin. Than thathin nunang Jesus.an-a, a' kaa'wal nungantaman wiy-wiyam ngul ween. 3Ngook nungantaman pach-pacham paththam weemant, ke' ngamp ngookan punganamp yimanangan ya'a, ngook nungantamaniya pach-pacham pi'a! 4Anpalaniya, than ngurp nungantam ko'alam al-alanganiy-a, thathin pulang, Moses-a, puth Elijah anana angman Jesus.antang, wik thaw-thawpul nungant. 5Anpalana, nil Peter.an thaw nungant Jesus.antan, “Lord-ang, an ngampar min ngamp aak inganiy wunāmpa! Ngay ngorkal ko'alam ke' yumping niiyant ey? aak ingman ey? Thonama nungkara, a' thonaniya nungant Moses.anta, puth thonaniya nungant Elijah.anta!” 6Than Peter wee'anangan winynyang paththam mo'in, thanan ke' ngaantam-ngeeyin wik want-wanttakan thawayn.
7Anpalaniy-a, yuwan thanttang wakan thuuch, a' ngoyngk alangan thanang ya' kang, a' thanan wik inan ngeeyin yuw anpalan, “In puk nhengk ngatharama, ngay nunang kaangk paththama. Niiyiya puth wik anman ngeey-ngeeyān nunangana!” 8Than ngurp Jesus.antam al-alangan-a, erkam pal-puy thath-thathin, puth pam wiy ke'am thathin, Jesus anman thonakam thanttangana.
9Anpalan-a, thanan yoykam anpalan kan-ngul pek ukin. A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy wik puy-puyaman ke' waa'ān niiy inan thathanana. Ngul-ngulan-a, ngay mulaman ekāng-a, an ep-paththam niiy waa'ān thant. Ngaya pam inman nil God.angan kuchanya.” 10Than wik ngeeyin nunang, a' wiyantan putha ke'am waa'in thant a' putha than-thanaman ep thaw-thawin, “Nil wik want-wanttakan thaw-thaw thant, nil ke' mulaman ekowa?” 11Anpalan-a, than Jesus.an mepin nunang, “Ayyang, Lord-ang, than puth pam pi'an anangan wik thayan anangan thaa'-aath-aathantana, than ngeenak thaw-thawantan nil Elijah.an palaman wampow a' putha nil pam nil God.angan kaa'ngaka mangk nungantangan wampowa?”
12Nil puth Jesus.an thaw thant, “Pam ke' Elijah yimanangan wampowa pam wanch woyan wayaman koyam epankathow thanang woyan min God.antamak. Puth lat ngench thayan God.antamangan wik inangan ngeenak waa', ‘Pam wanch wayanang al-alangan wayan ngul yump-yumpayn ngathara, a' man-mangkaman thee'ayn ngathar, ngay pam inman God.angan kuchanya.’ 13Ngay puth inan thawang niiyant: pam ke' Elijah yimanangan kan wampa, puth than pam wanch al-alangan way yumpin nungant, thanan kaangk way anman yump-yumpayn nungant. Lat ngench thayanang wik yimanangan waa'an thanan way yumpayn nungant.”
Nil Jesus.angan Puk Ngechwiyan Miyalathan Oony Way Ngangk Nungantamangan Pi'-Pi'
14A' anpalaniy ngula, nil Jesus a' Petera, a' Jamesa, putha Johna, than koyam ngul iiyin ngurp thanttam wiy al-alantana. Than kanan uwin thanangan-a, thanan pam wanch thaa'-wantanam thathin thanang, ngurp thanttam al-alantangan angman than-thanin thanttanga a' puth than pam pi'an anangan wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, thanan thaa'-thay-thayanamin thanttanga. 15Than pam wanchangan Jesus.an thathin nunang-a, thananiya thaa'am ikin, a' thanan umang mo'in nungant. 16Ngul anpalaniya nil Jesus.an thaw ngurp nungantam al-alantan, “Niiy ngeenam thaa'-thay-thayanamaniya thanttangana?”
17Nil pam thonam inan angman than-than pam wanchantangana thaw nungant, “Moom-ang, ngay puk wuut ngatharam inan kalang nungkara, nil puth oony wayan ngangkang pi'-pi'ana a' nil ke' wik thawiy thampa. 18Nil oony wayan wamp-wampan nungant-a, an aakang unchan nunang, a' nil thaa' theek ukanang wun-wunana, nil koonh thak path-pathan nungamanga, a' kemp ma'mangkaman thayan ngul weenana. Ngay ngurp nungkaram al-alantan kan thawangan oony wayan kenthayn nunang ngangk nungantam anpalana, puth thanan ke' kenthiythan nunang ya'a.” 19Nil Jesus.an thaw thant ngul, “Ngay aak nathpalman wun-wunangan niiyantanga, puth ya'angama, niiyan puth min-minan ke'am yippak ngaantam-ngeeyaniy ngayanga, ya'a. Ngay yaam kuup-kuupāng niiyant ey? Niiyan min-minan ngaantam-ngeeyān ngayangan ey? Puk ngechwiyan pal kalān ngathara!” 20Than puk ngechwiyan kalin nunang Jesus.ant.
Nil oony way alangan Jesus.an thath nunangan-a, nil puk ngechwiyan aakang unch nunang a' nil thay-thayanama ngula, a' aakangan pal-puy thee'-thee' nungamang a' thaa' theek pi'an uk-uk nungantama. 21Nil Jesus.an piip-kunchant engk, “Aak ma' ngeen-ngeen nil yimanangan weena?” Nil puth piip-kunchan thawa, “Aak nathpalmana nil puk manyaman yippakweya. 22Ma'-yotaman nil oony way alangan ke' mul-mulathanakam nunangweya, nil ma'-yotaman thumang thak thee'an nunang a' puth ngakang thamp thee'an nunanga. Nint ke' ngangk mamin nganang e? Nint ep-paththam nath ma'-kunch-a, nganang yipam ma'-aathānwey-a, ma'-aathān nganang paththama!” 23Nil puth Jesus.an thaw nunganta, “Nint ngeenak ngul wik yimanangan thawangan ngathara, ‘Ngay nath ep-paththam ey? ma'-kunch ey? ma'-aathāng nipangan ey?’ Nil wee'ang God.an kan-kanam ngaantam-ngeeyan nunanga nil thayan paththaman-a, yaa, nil God.angan ngul yot yump-yumpow nunganta.” 24Nil piip-kunchan erkam paththam pecha, “Ngay kan-kanam God.an ngaantam-ngeeyang nil thayan paththama puth ngay min-minan ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyang nunanga, ya'weya. Nint ke' ma'-aathin ngayang ey? Ngay min-min yipam ngaantam-ngeeyāng nunang God.ana.”
25Nil Jesus.angan thath thanang pam wanch yotangan ya'an wuthanathin thanangan, puth nilaniya wik thayanam oony way alantan thawa, “Ayyang, oony way-ang, nint puk ngechwiyan weenth a' puth wik ke'anang yumpan nunangweya. Ngay wik thayanam inan thawang nungka nint pentān puk nalantamana, a' koyaman ke'-ngul ngoonchān nungantanganweya!” 26Nil oony wayan wik othamayan pech a' nil puk ngechwiyan aakang unchanwey a' thay-thayanam ngula, ngul anpalaniya nil oony way alangan ya'-ngul wantan. Nil puk ngechwiyan ke' mul yimanang angman wun-wun, a' than yotam anangan thawina, “Nil kanam uthamweya!” 27Nil puth Jesus.angan ma'-mamanang ekathan a' nil puk ngechwiyan than ngulweya.
28Than Jesus-a, ngurp nungantam anangana aakak kan-ngul iiyin, a' than pek ngoonchin ngul aawuchangan, than-thanam nyiinin. A' ngurp nungantam anangana engkin nungant, “Ngan ngul wanttaka oony way anangana ya'angam kenthan puk alantamana?” 29A' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy oony way anangan kaangk kenthān thanang pam wanchantaman-a, niiyiya mee'-wuthanamān piip God.ant, nungantakam thonakama. Wiy al-alangan ke' ma'-aathiythan niiyang kenthanakan thanang, ya'a, nilam epa.”
Nil Jesus.angan Putham Waa' Thant Nungamang Nil Uthamowana
30A' than Jesus-a, puth ngurp nungantam anangan aak anana wantin ngul, a' iiyin ngul aak Galilee wakan. Nil Jesus.an kaangk than mee'-thenchanam iiyayn, puth nilana kaangk pokkapang thaa'-aathow thanangana. 31Nil wik inangan waa' thanta, “Pam way al-alangana ma'am thee'ayn ngayanga pam wiy al-alantan, thananiya mulathayn ngayang, pam ngay inman nil God.angan kuchanya. Kinch ko'alamangan ngulan wantow ngayang-a, ngayaniya mulaman ekāng ngula.” 32Puth ngurp nungantam al-alanganiya wik kumin nunang wik nilana thaw-thaw thanta, ke'am thiichin, ya'a, puth than ke'am engkin nungant wik want-wanttakan nilaniy thaw-thawana, puth thanan winynyang mo'in nungantama.
Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang
33A' than aak Capernaum.akan ngul wampin. Thanana aak aawuchang pek ngoonchin a' nil Jesus.an engk thant ngurp nungantam al-alantan, “Niiy ngeenam thaa'-thayanamaniy woyan wakanana?” 34Puth than wik ke'am thawin nungant ya'a, puth thanan woyan wakanangan thaw-thawin thanttakamana nil wee'-nathana thanttang pam meek pi'anan iiyow. 35A' nil Jesus.ana nyiin ngul, a' ngurp nungantam twelve anangana ump thanang ngul angman nyiinayn nungantanga, a' nil thaw thant, “Nil wee'-nathweya pam pi'an paththaman kaangk iiyow-a, nilaniya ke' pam meek ke' yumpow nungantakam, ya'a, nilaniya pam wanch wiy anangana ngaantam-ngeeyow thanang, a' minam pi'ow thanang, ma'-aath-aathow thanangweya.”
36A' nil Jesus.angan puk many uw a' ma' mamanang kal nunang a' aak umang thanath nunang. Nil puk manyan ompam kath nunang, a' thaw thant ngul, 37“In ngeeyiya! Nil wee'anganweya puk many inan minaman pi'ow nunang-a, puth nil puk manyan ngathar-a, an nil ke' ngayang ngangk minangam pi'an. A' putha nil wee'-nathweya ngangk minangam iiyow ngathar-a, an nil ke' pam anan piip ngatharam God.anta ngangk minangam iiyan nungant thampa, nil puth piip ngatharamangana kuch ngayang aak iikanakan.”
38A' nil pam John anan thaw nungant, Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, ngan pam thonam thathan nunang namp nungkaraman wich, a' anpalana nil oony way anangan kenth thanttam pam wanchantam. Ngan puth thawan nungant, ‘Ke' yimanangan thawāna, nil puth pam anman ke'am iiy-iiyan ngamparangana, ya'a.’ ” 39A' nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy ke' wayathin nunang pam anana. Nil wee'ang nathweya namp ngatharaman wichow-a, puth anpalana an nil work pi'an yumpan-a, aak amanam ngulan-a, nil way ke' waa'iy ngayangan, ya'a. 40Than wee'-wee'anangweya ke'amana um thaampantan ngampangan-a, an puth than ke' ngamparang iiy-iiyantan, ngurp ngamparam thana. 41Ngay wik inangan kan-kanam waa'-waa'ang niiyanta: nil wee'anganweya ngak aathow niiyang niiyan puth ngayangan monkan-wakaniy-a, yaa, nil puth piip God.an kan-kanam minam paththam iiyow nungant.
42“Nil wee'ang nathwey thaach-thaachiy thanang puk manyiy anangana way yumpanakan-a, an than puk manyiy al-alangan kon-ngathan thanang ngula ngayangwey-a, an way-wayam wampow nungant pam alantan nilan thaach-thaachan thanangana. Pam wiy al-alangan nathwey kunttow wuut pi'an manang kathiythan nungant a' anpalaniya wo'uw aakanakan kaliythan nunang-a, a' ngakang pek thee'iythan nunang-a, an way nungant. Puth nil pam alangan nathweya puk manyiy anangan thaach-thaachiy thanang ngayangan ke'-ngulan monkan-wak-wakayn-a, an way-wayam paththam wampow nungantaniya. 43Niiywey wayan yumpin-a, ma' niiyantam nalangan-a, yaa, niiya ma' niiyantamana thalokang umpāna! niiy ke' yipam way anangan yump-yumpāna. Nungkwaya niiy aak God.antamakan ma' ke'anang iiyinwey-a, yaa, an kan putha! Puth in ngeeyāna: niiy nath ma' kucham thamp aak wayakan iiyin-a, an puth way niiyanta, puth aak anana thum pam-wiy-ke' uthamanan, anman pench-penchana. 45Niiy tha'-tha'ang nath uw-uwin thanang kulakwey-a, yaa, tha' niiyantaman thalokang umpān, niiy ke' yipam kulakan wenkān. Nungkway niiy aak God.antamakan tha' ke'anangan iiyinwey-a, yaa, an kan putha! Puth in ngeeyāna: nil God.ang aak way angan thee'iy niiyangana tha' kucham thamwey-a, an way niiyanta. 47Niiywey nath way thathin mee' niiyantamangan-a, a' amanamaniya niiy wayan yumpin ngulana, yaa, niiy mee' thiith niiyantamana thapathān, niiy yipam way anangana ke'-ngul thathāna. Nungkway niiy aak God.antamakan mee' ke'anangan iiyinwey-a, yaa, an kan putha! Puth in ngeeyāna: nil God.ang aak way angan thee'iy niiyangana mee' kucham thamwey-a, an way niiyanta. 48Aak angman-a, yuk panth-panth yotan wun-wuntan, ke'an uthamantan, than murkanim pam wanch anangana kemp mungk-mungkantan, putha thum karkanan murkanaman pench-penchan, ke'an uthamana, ya'a.”
49A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “In ngeeyāna! Niiy yuk saltan wunpaniy minhangan-a, an minhana min paththam yumpan mungkanakan; a' putha niiy minh thumangan kiingkaniy-a, an yimanang thamp minhan min yumpan mungkanakaniya. A' inan ngaantam-ngeeyān thampa: niiywey ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakin ngayangan-a, an than pam wanch wiyangana way thakan yumpayn niiyant. Puth niiy nath way inangan thaampinwey-a, an niiyan pam wanch min paththam iiy-iiyin.
50“In thamp ngeeyāna! Saltana mina, minhakana. Puth salt nath way ngulan wunow-a, niiy ngul saltan wanttaka koyaman min yumpāna? An ya'a! Puth niiya ngangk minangam iiy-iiyān pam wanch al-alantan, ke' pekwuna, puth niiya minam anman iiy-iiyān thon-thonantana, puth amanamana niiyaniya ke' salt min yimanangan iiy-iiyāna.”