Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Wantanam Anangan May Aath, Four Thousandana
81Anpalman-a, puungk wiy ngul pam wanch yot wampin nungant ngula. A' anpalana, may ngul minch thant, pam wanchantan, a' nil Jesus.angan-a, ngurp nungantam anangan ump thanang a' thaw thant, 2“Ngayang pam wanch il-ilangan ngangk mamantan ngayangweya, puth thananiya ma'-ko'alam ingman ngatharanganim iiy-iiyin -- puth thananiya may ke'anangwey wun-wunin. 3Puth ngaywey kuching thanangwey aakakan iiyayn-a, may ke' mungkanam-a, thanan puthweya chip-chipamana ngul tha'-thayan keekiythan, thanan putha wiy anangan pam wancha aak kecham wamp-wampin.” 4Ngurp nungantam anangan thawin nungant, “Ngamp may yota puth wanttinpala uwāmp thanta aak ingan pintalangan a? Ngamp yipama pam wanch yot thaa'-wantanam inangan aathāmp thanangwey e?” 5Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy puy may bread ngeen-ngeen pi'-pi'aniy e?” Thanan puth thawin nunganta, “May bread sevena!”
6Nil puth Jesus.an thaw thant pam wanch yot al-alantan aakang nyiinayn. Nilaniya may bread seven anangan-a, ma'ang maay, a' thankyou thaw nungant God.antan. Amanamaniy-a, may bread anangan-a, manya-manya nhanthath thanang, a' ngurp nungantamak ngul thee'-thee' pam wanchantan yipam yaarkathayn ngul. 7Thanana minh nga' manya thampang, ko'alamwey. Nil Jesus.ana yimanangman thankyou thaw God.antan minhakan, a' nil minhan thee' thant ngurp nungantamakan a' than pam wanch yot al-alantan yaarkathin ngul. 8-9Than pam wanch-a, a' puka manyiy yotam al-alangan mungkin a' thip oth ngul wunin -- pam wanch puk anganiya four thousanda nil Jesus.angana may aath thananga! Maya a' minh kanan minchathin-a, than ngurp nungantam al-alanganiya maya a' minh nhanth ananganiy-a, maay-maayin ngul a' seven baskets anangana thaa' mulakam piimpa. Nil puth Jesus.an-a, pam wanch yot al-alantan thaw thant kan iiyayn koyam aak thanttamakan. 10A' anpalaniya nil Jesus-a, a' puth ngurp nungantam anangana chukkunang ngul peyin a' kan-ngul mo'-mo'in aak namp Dalmanutha aakanakan.
Than Pharisees Anangan Thawin Nungant Jesus.antan Work Pi'anan Meenathow Thant
11Anpalaniy-a, puungk wiy Pharisees anangan wampin nungant Jesus.ant a' than kul thawin nungant. A' thanan thawin nungant work pi'anan yumpow mee' thanttangan yipam meenathow thant nil God.angan ma'-kunch yump nunang. Thanan puth yaan thawin Jesus.antan wik yimanangan, thanan yipam thathayn nil nath work pi'an nath yumpow, nath ya'a, ke' yumpiy. 12Nil puth Jesus.an ngangk pi'anam thee', a' thaw thant, “Than ngul pam wanch anangan inangaman wuntan-a, ngeenak thaachantan ngayang ngay work pi'an mee' thanttangan yumpāng a? An ya'a! Ngay work pi'an ke' yumpāng thant. Alangan meenathow thant nil piip God.angan kuch ngayangan, puth ngay ke' yumping thant, ya'a!”
13A' nil Jesus.angan kan-ngul want thanang, nil-a, puth ngurp nungantam anangana chukkunangan chang peyin, a' kan-ngul ench-enchin aak wo'uwaynakan.
Than Ngurp Jesus.antam Al-Alangan Ke'am Yippak Minam Thiichin Nunang
14Than ngurp nungantam al-alangan may bread yota ke' kalin, ya'a, kon-ngath thanang, thananiya may bread thonam anmana kalin. 15Nil puth Jesus.ana wik thayan thaw thant, “Niiy mee' yanth-yanth anman iiyān thanttam pam Pharisees al-alantama a' putha pam Herod alantaman thampa. Niiy wik way thanttaman ke' ngeeyāna, puth wik thanttam ananganiya, ke' may yeast anangana may breadan ulpathan.”
16Than ngurp nungantam anangan kan-ngul wik thaw-thawin thanttakama, “Ngamp may bread ke'ananga, paal nil wik inangan thawa.” 17Nil Jesus.angan kanam thiich thanang wik thanan thaw-thawin, a' nilan putha thaw thant ngul, “Niiy ngeenak thaw-thawaniy niiyantakamana ngamp ke' may bread ke'anangana! Niiy ngul mee'miy ya' yippak ey? ke' yippak ngaantam-ngeeyaniy ey? Niiy kuchek way thinhan yippak iiy-iiyaniy ey? 18Niiy puth mee' thamp iiy-iiyaniya! Niiy ngul ke' thathin ey? A' putha, niiy kon thamp iiy-iiyaniya, niiy ngul ke' ngeeyin ey? Niiy ke' konangam pi'-pi'aniy ey? 19Ngay ka'athamana may bread five.an many-many pip-pipangan a' pam wanch yot five thousand anangan aathangan thanang may five manyiy al-alantama. Niiy yuk baskets ngeen-ngeenang may nhanth ananganiy maay-maayana?” Than ngurp nungantam anangan thawin nunganta, “Twelve!” 20A' nil Jesus.an thaw thant, “Ngul amanamana, ngayan may seven pip-pipangan, a' pam wanch yot four thousand anangan aathangan thanang may seven manyiy al-alantama. Niiy yuk baskets ngeen-ngeenang may nhanth ananganiy maay-maayan a?” A' than thawin nungant, “Seven a!” 21A' nil thaw thant, “Niiy min-min yippak ke'am ngaantam-ngeeyaniy ngayang ey?”
Nil Jesus.ang Pam Ko'anchan Mee' Min Yump Nunang Bethsaida Angman
22Amanamaniya, than Jesus a' ngurp nungantam anangan aak Bethsaida aakanakan iiyin ngul. Than pam wanch wiyangana pam ko'anch wampathin Jesus.antana, a' thanana thaa'-mamanang thaw-thawin nungant ma' wunpowant, mee'an minam yumpowan. 23Nil puth Jesus.angana pam ko'anchana ma' maman, aak townamana yoon kal nunang. A' nil thaa' theek ngul thee' mee' pam alantangan a' amanamana ma' ngul wunpantang pam alantangan. A' nil thaw ngul pam alantana, “Nint aak min-min kan thathangan ey?” 24Nil puth pam anana mee' ik, a' pal-puy thath-thath, a' thaw, “Ee'a, puth ngay mee' yiil yippaka, ngay manyam thonakam thath-thathang thananga, pam wanch anangan, ke' yuk yimanangan thath-thathang thanang iiy-iiyantana!”
25Nil Jesus.angan-a, putham ngul ma' nungantaman wunp mee' pam alantangan, a' nil pam alangana oth thath-thath, a' yaam ke'anama an minam ngul thath-thath, mee' min paththam ngul iiy-iiy, minam thath-thath pam wanch anangan a' yuk way min thakan. 26Nil Jesus.anganiya, koyam kuchan aak nungantamak ngul, a' thawant, “Nint koyam ke'-ngul iiyāna, aak Bethsaida aakanakana, puth aak nungkaramak iiyāna.”
Nil Peter.angan Minam Ngaantam-Ngeey Nunang Jesus.an
27Anpalan-a, Jesus-a, puth ngurp nungantam anangan kan-ngul iiyin aak thonak, aak namp Caesarea Philippi.akan, villages yot anganiy wun-wunin. Than iiy-iiyin yippakan-a, nil thaw thant, “Niiyalang, kan niiy waa'iy ngathara. Than ngul pam wanchangan ngayangan ke' wee' yimanangan ngaantam-ngeeyantan ngayanganiya?” 28Thanan thawin nungant, “Than pam wanch puungk wiyangan ke' John waa'antan nintang, pam anana kootra ngakangan kuungk-kuungkan thanang pam wanchana, puth puungk wiyangiy ke' pam Elijah waa'antan nintang, a' wiyangiy ke' pam prophet waa'antan nintanga.” 29A' nil Jesus.an thaw thant ngul ngurp nungantam al-alantan, “Puth niiya ngayangan wanttak ngaantam-ngeeyaniya ngay ke' pam wee' iniy e?” A' nil puth Peter.an thaw nungant Jesus.antan, “Ayyang, nint in ngeeya! Nintiya Christa, pam anan nil God.angan kaa'ngak ngulan kuchow nganta.”
30Anpalana, nil Jesus.an thaa'-thayanam thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Yaa, puth niiyan wik inana ke' waa'ān paththam thant wiyantana.”
Nil Jesus.angan Waa' Thant Nungamang Nil Uthamowana
31Amanamana, nil Jesus.angana kan-ngul thaa'-aath-aath thanang ngurp nungantam anangan, “Pam wanch wiyanganiya way-wayam anangan yumpayn ngathara, pam ngay inmana nil God.angan kuch ngayang. Than pam pi'an Jews.antam al-alangana man-mangkam ngul thee'ayn ngatharweya, than pam manth-thayan al-alangan a' puth than moom priestsantam al-alangan a' pam pi'-pi'anam wiy al-alangan thampa. Anpalaniy-a, than mulathayn ngayang ngula, puth kinch ko'alamang ngulan wantow-a, ngaya mulaman koyam ekāng ngula.” 32Nil Jesus.angan wik inangan engk-engkanang ngul waa'-waa' thant ngurp nungantam al-alantan. A' puth anpalana nil Peter.angan pokkap kal nunang a' wak-wak nunang Jesus.anweya wik al-alantaman nilan waa'-waa' thant nungamangana. 33Puth nil Jesus.ana weent ngul a' thath thananga ngurp nungantam anangana, a' wak nunang Peter.ana, “Nint puy iiyāna! Petera! Nint wik nanangan thaw-thawangan ke' oony way pi'an Satan anana! Nan nint-nint kuchekangan ngaantam-ngeey-ngeeyangana, puth nila piip God.angana yimanangana ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyan, ya'a!”
34A' nil puth Jesus.angana ump thanang ngul ngurp nungantam anangana, putha pam wanch puungk wiy anangana ang wampayn nungant, a' nilan thaw thant, “Nil wee'-nathweya kaangk ngatharanganiy iiyowwey-a, nilaniya ke' ngaantam-ngeeyow nungantakamana, ya'a. Pam wanch al-alangan nath mulathayn nunanga, ke' ngayangan mulathayn, yuk wuuyanangan waanchayn ngayang. Nungkway than wiyangana nath mulathayn nunang-a, nilana ngayang anman monkan-wak-wakow. 35Nil wee'angwey wantow ngayangana pam wanch wiyangan ke' yipam mulathayn nunang-a, yaa, nilaniya ke' wuniy aak ngatharamangan ya'a; puth nil wee'anganwey anman ngangk thayanangama monkan-wak-wakow ngayangan-a, a' putha wik min ngatharam anangan waa'-waa'iy thant wiyantan-a, nungkway pam wanch wiyangana thaa'-thengkathiythan nunang-a, nath mulathiythan nunang-a, yaa, an nil ngangk aak umpuyam puth wunow aak ngatharamangana. 36Pam wanch wiy anangan ma'mangkiy iiy-iiyantan, way min yot-yotam pi'-pi'antan aak inganiya. Puth ngay nathwey ke' kaling thanang aak ngatharamakanwey-a, an way min yot anangan min thant ey? Ya'a! Way min yot-yotam al-alangan ke' ngangk min yumpiy thanang ya'a. 37Than ngul pam wanch al-alanganiya yuk way min thanttaman thee'iythan nungant piip God.antaniy ey? an nil yipmam kaliy thanang aak min nungantamakan ey? Ya'a!”
38A' nil Jesus.an wik inangan thamp thaw thanta, “Aak yimanang ngulana, pam wanch way ngul iiy-iiyantan, a' piip God.ana too ngul wantantan nunang. Pam wanch puungk wiy anangana ngul-nyaa' wuntan ngatharam, a' putha wik ngatharam anpalan, ngay pam inman nil God.angan kuchanya. Ngul-ngulana, ngay palaman ngul wampāng thanttang ngaantiyongk al-alantangan aak iikanakaman. Ngay pam pi'an paththam wampānga, ke' piip ngatharam anman God.an -- aak an-aniyangana ngayaniya ngul-nyaa' thawāng thanttam pam wanch al-alantaman thamp than ngul-nyaa'an wun-wunin ngatharamana.”