Than Pam Pharisees Al-Alangan Wik Min God.antaman Thaamp-Thaampin
71Than puungk wiy Pharisees anangan-a, a' putha pam pi'an wiy anangan thamp than wik thayanan thaa'-aath-aathin thanang, than puth aak Jerusalem anpalan wampin angman yalmathin nungantang Jesus.antangan. 2Than thath-thathin thanang ngurp Jesus.antam wiy anangan may thanttakaman mungk-mungkin, than puth ma'an minam ke'am pungin, ke' than Pharisees anangan wik thay-thayanam thawin thant ma' min-minaman pungayna. 3(Than puth Phariseesa puth Jews wiy anangan thama than woyan anman wakin wuut mangk thanttam al-alangana wantina; thananiya ma' min-minam kuyam pungin may mungkanakana. 4Puth than nath maywey piiyiythan store.aman-a, ka'athamaniya mayan ngakang min-min pungina a' mungkin ngul. Puth wik thayan wiy anangan thak monkan-wak-wakina wuut mangk thanttam al-alangan wantin thant. Thananiya yuk cups, a' pots, a' bowls-a, putha wurp anangan thak min-min kuyam pungina.)
5Yaa, puth than anangan Phariseesa a' pam anangan thana wik thayanan thaa'-aath-aathin thanang, thanan engkin nungant Jesus.antan, “Ayyang, Jesus-ang, an than ngurp nungkaram al-alangan kan kumin ey? aak ngamparam wuut mangk al-alangan wantin ey? Than may mungkanakan-a, thanana ma' min-min ke'am pung-pungantan ey?” 6Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy yaan muuk-muukamaniya! Aak keenkanaman-a, pam Isaiah alangana wik kan-kanam waa'-waa' niiyanganiya. Nil putha piip God.angana wik inangan waa' nungant pam Isaiah alantan:
‘Pam wanch than il-ilangan thaa'-kuumpantan ngayangana,
puth ngangkaman ke' thaa'-kuumpantan ngayang, ya' ey!
Than yaan muukamantana,
than kecham iiy-iiyantan ngatharamaniya.
7Than aak-ya'ang thaa'-kuumpantan ngayang,
than puth wik thayan pamantamana thaa'-aath-aathantan thanang wik thanaman ngaantam-ngeeyantana,
puth wik inangan wik ngatharam ya'a,
than thawantan ke' wik minan waa'antan, nil ya'a,
yaan wik uuy-uuyamantan.’
8Puth niiyaniya wik thayan God.antamakana man-mangkam thee'aniy, niiy ke'am thak ngeeyaniy ya'a, wik pamantamana an ep-paththam niiy konangam pi'-pi'aniya.”
9Nil Jesus.an putham thaw thant, “Niiy wik thayan God.antaman epankathaniya niiy yipam wik thayan niiyantam anman waa'-waa'ān wiyantana. Niiy ke' kuchek waap min ngaantam-ngeeyaniy niiyantakamana, puth ya'a. 10Nil puth Moses.an thaw, ‘Niiy ngangk minangam iiyān kaath piip niiyantamakan. Niiy wik thanttaman erkam ngeeyān, a' ma'-aathān thanang.’ A' putha nilana wik inangan thamp thawa, ‘Nil wee'-wee'ananganweya kaath piip thanttamak thaa' poch-pochaman thawayn thant-a, koonhangan akayn thanang-a, an niiy mulathān thanang.’ 11-12Niiy kaath piip niiyantaman min-minam pi'āna, may thak aathān thanang, puth ya'a, niiyan thawaniy, ‘An min ngampar wik Corban thawimp thant kaath piip ngamparamakana, wik yimanangan, “Ngay ke'-ngul pi'ing nipangana, wukal inangana pi'-pi'ānga nungant, piip God.antan thee'āng, work nungantamak, nipar ya'a!” ’ An ya'a! Niiy wik yimanangan ke' thawān kaath piip niiyantamakan. 13Niiy wik yimanangan waa'-waa'aniy pam wanch wiyantan-a, an puth niiyan wik piip God.antamana thaamp-thaampaniya! A' puth niiy way ma'-yotam yimanangan yump-yumpaniya!”
Nil Jesus.angan Waa' May Ngench Thayan Alangan Way Ke' Yumpiy Ngampang
14A' nil Jesus.angana pam wanch yot anangana ump thanang nungantangan thinth wampayn, a' nilan thaw thant ngul, “Niiy wik inangan ngeeyāna! kuchekangan pi'āna! 15Nil pamang nathweya may ngench thayanan mungkiy-a, nil puth God.angana pam wayana ke'-ngul waa'owana may anpalmaniy. Puth nilwey pamang wik way anman ngangkangaman pi'-pi'iy-a, nilaniya wik way ngul thawiy, an puth nilana way paththam ngul weeniya. 16(Niiy nath kon thampwey-a, niiy wik inan ngeeyāna!)”
17Anpalana, nil Jesus.angan pam wanch yot anangan want thanang a' pek ngoonch aawuchangan. A' ngurp nungantam anangan engkin nungant wikan koochanathow thant. 18Nil Jesus.an thaw thant, “Niiyant kuchek way ngul wunan ey? ke' pam wiy anangan ey? Niiy min-minam ke'am ngaantam-ngeeyaniy ey? Wik ngay nyiingkan waa'-waa'ang niiyantan-a, an yimanangan wunan. Nil pamang nathwey may ngench thayan anpalan mungkiy-a, nil puth God.angan pam wayana ke'-ngul waa'owan may anpalaniy, 19puth mayaniy-a, ngangk nungantangan ke' wunan, ya'a, thipangan ep wunan, amanamaniya may ananganiya pentan ngul nungantam.” (Nil Jesus.an wik inangan thaw-a, nil wik inan waa': may yotam anangan min ngampar mungkanakana, ngench thayan ya'a.)
20A' puth nil Jesus.an wik inangan thamp thaw, “Puth nilwey pamang wik way anman ngangkangaman pi'-pi'iy-a, nilaniya wik way ngul thawiy, an puth nilana way paththam ngul weeniya. 21Puth than pam wanchangana nath way anman ngaantam-ngeeyiythan-a, than puth way wiy-wiyam thakan yump-yumpantan ngula -- thananiy-a, pam wanch wiyantama way min ma'-kuchathantan thanttakam a' puth pam wanch thak ngulan mulathantan, 22putha maarich kee'antan; a' puth yangk iiyantan, a' puth way wiy anangan yumpantan; than wiy anangan mee' thenchantan; than ngaantam-ngeey-ngeeyantan maarich kee'anakan; than wiyantaman mee'-wuntan, a' puth pam wanch wiy anangan aak-ya'angan waa'antan thanang, a' puth than ulp-ulpanang iiy-iiyantan, a' puth weenth iiy-iiyantan. 23Than way paththam yimanangan iiy-iiyantan puth anpalan than ka'athangaman way pi'-pi'in ngangkangan, thananiy-a, way paththam ngul wuniythan.”
Nil Jesus.angan Puk Wanch Miyalath Nunang
24Anpalan-a, nil Jesus.angana aak anan want ngul, a' kan-ngul iiy aak thonak, aak Tyre thinthana. Nil aawuchang pek ngoonch, nil kaangk ke' pam wanch wiy al-alangan mee'miy nilan wanttina, an ya'angam, wikan pent. 25Wanch thonamangan wik thoo'an ngeey nungantam a' erkam wamp nungant, puth puk many nungantam alangana oony way pi'-pi' ngangkangan. Nil kaath-kunchan pungkang nyiin nungant, a' thaa'-mamanang thawant oony wayan kenthowan ngangk puk nungantam anpalan. 26Nil wanch inana, Jew ya'a, nil aak Phoenicia angan aak-ngeey, aak Syria angan. 27Nil puth Jesus.an thawant, “Ngay ka'atham may aathāng puk manyiy anangan. Ngaywey may puk manyiy anangan ma'am piiying thanang ey? Ku'ant thee'-thee'ing ey? An ya'a! An min ngath ya'a!” 28Nil puth wanchana thaw nungant Jesus.antana, “Ayyang, moom-ang, puth ku' al-alangan may nhanth anangan mungkantana, table.aman keekina!” 29Nil puth Jesus.an thawant, “Nint wik min thawana. Yaa, nint kan aakak iiyāna, a' nint puk wanch many nungkaraman miyal ngul uwān nunang, kuchek minam ngul, oony wayana kanam pent nungantam.” 30Nil wanchan aak nungantamak iiy, a' puk wanch many nungantaman uw nunang bedang wun-wun; oony wayan kanam pent nungantama, miyal ngul ween.
Nil Jesus.angan Pam Weenthan Miyalath
31Anpalana, nil Jesus.angan aak anan Tyre.ana kan-ngul want, a' puyaman ngul iiy aak Sidon aakanakan, anpalana, aak Decapolis anpalman pent, aak town yot than-thanin, anpalana, nil aak Galilee aakanakan ngul iiya.
32Pam wanch wiyanganiya pam way alpan wampathin nungant, kon-wal weenth pam nilaniyweya, thaa' nganthaliy, nil wik pur'-pur' thaw-thawa, a' thananiya thaa'-mamanangwey thawin Jesus.antana ma' wunpow pam alantangan, miyalathow nunang. 33Nil puth Jesus.angan-a, pam weenthana pokkapang kal nunangweya, pam wiy al-alantamana, a' ma' puk nungantaman pam alpan alantangan wunpant konangweya, a' ma' thaa' theekang namp, a' thaa'nganth anan mamanta. 34Amanamaniya nil Jesus.anganiya um kenya ngul thatha, a' ngangk pi'an ngul thee' a' thawant pam alantan, wik nungantamangan, “Ephphatha.” Wik ngamparamangan thawanampa yimananga, “Kon tho'anamow nungkara!”
35A' ananiya, yaam ke'anam paththam-a, wik ngul ngeey-ngeey thanang pam wanch anangan, kon min ngul wunanta, a' puth thaa'nganthana yaal'athanta, wik ngul minam thaw-thawweya. 36Nil Jesus.angana wik thayanath thanang pam wanch anangan, than angmanan than-thanin, ke' wik waa'ayn thon-thonantan, wik thanttakaman mup-mupam pi'ayna. Nil puth-putham thaw thant, puth ya'angama, than puy-puyam waa'-waa'in, a' wik thoo'an ya' we'aram. 37Puth than pam wanch yotangan wik anan ngeeyin nungantaman-a, thanan mee'am ikin, a' thawin ngul, “Nil pam ilangan Jesus.angan min-minam wanttak yumpan! Nilaniya pam wanch weenth anangan-a, kon minam ngul yump thanang; putha pam wanch ke'an wik thawantan-a, an thaa'nganth yaal'ath thant a!” A' thanan thanttakam thawin, “In pam nil-nil ey!”