Nil Jesus.angan Paman Miyalath Nunang Oony Way Ngangkangan Pi'-Pi'
51Nil Jesusa puth ngurp nungantam anangana, wo'uwayn peyin chukkun thanttamang aak Galilee.am anpalan, aak pam wanch Gerasenes al-alantamakan. 2Aak angana nil pam wun oony way ngangkangan pi'-pi'. 3Nil aak kunttowangan wun aak than pam mul anangan kaamp-kaampin thanang, awar pi'anangan wun-wun, nil thonakam, pam wiy-wiy ya'a, puth nil pam weenth, ke'-paal awarangan wun-wun. 4Than pam wiyangan ma'-yotam chainsangan ma' kathin nunang, puth ya'angam, nil chains anangan thuth-thuth, a' than yuk chainsangan tha'angan kathin nungantang, puth ya'angam, nil ya' nhanthath chainsana. Pam weenth anman an karangk paththam ween, than ke' mamiythan nunang nochathiythan nunang-a, popam pi'iythan nunang-a, puth ya'angam ey! 5Kinchanga puth ngutang nil pam weenth anman pal-puy iiy-iiy, graves wakanang iiy-iiy, a' puyam keny ngul yoyk wakanang iiy-iiy. Nil wik othamayan pech-pech a' putha kunttow pepanang thak kemp nungantakaman ump-ump.
6Than Jesus wee'anang wo'uwayn kanan wampin-a, than chukkun amanam ukin. Nil pam weenth alangan kecham thathan Jesus.an, a' nil aak kunttow amanam pent a' umang kamp othamayan mo' nungant Jesus.antan, a' pungkang thuch nungant. 7-8A' nil Jesus.an thaw oony way alantan, “Nint kan pentān pam ilantamana.” A' nil pam weenthana wik othamayan pech, “Jesus ey! puk nhengk pam ngench wuut pi'an alantaman ey! puk nhengk God.antam nintiya! Nint ngul ngeenak wampan ngathar e? Nint ke' wayathān ngayang! Nil God.angan ngeeyan ngayang ngay inan thawang nungk,” paman thaw Jesus.antan. 9A' nil puth Jesus.ana engk nungant pam alantan, “Namp nungkar wanttaka?” Nil paman thaw nungant, “Namp ngathiya, inana Moba, puth ngan yota!” 10Pam weenthana putham thaa'-mamanang thaw-thaw Jesus.antan, “Nint oony way yot anangan ke' kuchān thanang aak inpalan.”
11A' minh nhinthan yot anangan kech ke'an iiy-iiyin may mungk-mungkin, aak achantang kaa' um pek kech wo'uwakan. 12A' than oony way yot anangan thaa'-mamanang thawin nungant Jesus.antan, “Nint nganang ang kuchān minh nhinthanantang ngoonchān thanttanga.” 13A' nil Jesus.an thaw thant, “Kan iiyāna!” Amanamaniya, oony way yot anangan pol-pol pent-pentin pam alantaman, a' minh nhinthanantangana wupam ngoonch-ngoonchin ma'mangkamantang minh nhinthan yot thaa'-wantanama two thousanda! Minh nhinthan anangan kamp othamayan mo'-mo'in a' kaa' um pek keekin ngakangan a' mul wunin ngul.
14A' than pam anangan minh nhinthan anangan pi'-pi'in-a, than kamp mo'-mo'in, wikan pal-puy waa'-waa'in pam wanch wiy al-alantan, aak townsang angan wun-wunin a' puth thant aak farmsang angan wun-wunin thamp. Than pam wanchangan aak thanttaman too wantin, a' aak-aakanakaman iiyin Jesus.antan yipam thathayn wanttakan nathan yump. 15A' than Jesus.antan wampin a' than thathin pam oony way yotan ka'athaman ngangkangan pi'-pi'. Nil angman nyiin-nyiin minam ngul Jesus.antang, ngook thampa, a' kuchek min ngul, ke'am ngul weenth-weentham ya'-ngul. Than pam wanch yot anangamana winynyang ngul mo'in. 16Than pam wanch mee'miy al-alangan waa'-waa'in thant wiy al-alantan than ke'aman thathin Jesus.angan oony way yot kuch thanang minh nhinthanantang ngoonchin ngul. 17A' than yotana kan-ngul thaw-thawin nungant Jesus.antan, “Nint kan-ngul aak inan wantāna.”
18Yaa, than Jesus a' putha ngurp nungantam anangan kan-ngul wo'uwaynakan mo'in. Nil Jesus.an ke' chukkunangan peyiy-a, nil pam anman Jesus.angan miyalath thaa'-mamanang thaw nungant, “Ngayang ke' wantāna, ngay puy nungkarang iiyāng wo'uwaynakan.” 19Puth nil Jesus.an thaw pam alantan, “Ya'a, nint pal ngatharang ke' iiyān. Nint paththam koyam iiyāna a' waa'ān thant kampan nungkaramantan, nil piip God.angan miyalath nintang, kuchek wayamana min ngul yump nintang, nil piip God.ana min-minam paththam iiyan nungkara.” 20A' pamana koyam ngul iiy kampan nungantamak, a' nil aak thon-thonang iiy-iiy aak towns yotang tenang, nil waa'-waa' thant nil Jesus.angan miyalath nunang. Than yotamang wik inan ngeeyina ana than mee'am ikin.
Inan Wik Kath Kucham: Jesus.angan Puk Many Mulaman Ekath Nunang, A' Putha Nil Wanch Thaman Miyalath Nunang
21Anpalaniy-a, nil Jesus.an koyam wo'uwayn mo', thaa' kuuwama. A' ngul pam wanch yot anangan yalmathwin nungantang. 22Anpalana, nil pam namp Jairus.an wamp, nil pam inman pam pi'an churchakana. Nilan thath nunang Jesus.an-a, nil pungkang thuchant um nungantang, 23a' thaa'-mamanang thawant, “Ayyang, puk nhengk ngatharaman way-wayam wun-wunana, wanch manya niliya. Nint ke' iiyin nungant ey? ma' ke' wunpin nungantang ey? ke' yipmam uthamowa, puth kemp miyal koyam wunow.” 24Nil Jesus.ana kan-ngul iiy nungantang Jairus.antangan, puth pam wanch yotangan angman wuthanathin nunang, Jesus.ana, pam wanch thaa'-wantanama!
25Nil wanch thonam angmana, nilan wewmang want-want nunang kaap twelve.akam. 26Nilaniya wukal ke'anang ngul puth nil wukal ma'mangkam thee' nooyan al-alantan. Puth thananiy wanchana ke'am miyalathin nunang, ya', puy-puyam weechan nunang. 27Nila wanch alangan wik thoo' ka'athaman ngeey Jesus.ana, nil puth koy-koyyuw iiyant Jesus.antan. 28Nil nungantakam ngaantam-ngeey, “Ngay nath ngook nungantaman mamingwey-a, ngay kemp miyal koyam ngul weemānga.” 29A' nil ngook Jesus.antaman mamantam. Anpalaniya, wewmangan ke'-ngul want-wantan. Nilana kemp nungantaman ngeechan ke'-ngulan wewmangan want-wantowana, miyal paththam ngeechan ngul. 30An-aniyangan-a, nil Jesus.angan kemp ngeechan nungamang nilan wee'-nathan miyalathana. Nil erkam weent thant a' thaw thant, “Ayyang, ngook ngatharaman wee'ang mamar?” 31Than ngurp nungantam anangan thawin nungant, “Ayyang, nint thathān thananga! Inan puth pam wanch yota tha'-tha'wuntan nungkarang wakana! Ngul nint wanttak thawan nil wee'ang mam nintang a?” 32Nil puth Jesus.angan yotantan puyam thath-thath wee'ang mam nunang. 33Nil wanchana kan ngaantam-ngeey nungantakaman nil Jesus.angan koyaman min kan yump nunang, nil puth winy-winynyang iiy Jesus.antan, a' pungkang thuchant um nungantang, a' waa' nungant nilan kan-kanam ngook nungantaman mam. 34Nil Jesus.ana thawant, “Ayyang, nhengk ngatharam-ang, nint kan-kanam ngaantam-ngeeyan ngayangan, ngayan miyalathāng nintang. Anpalana, ngay kan-kanam puth miyalathang nintang. Nint kan-ngul ngangk minangam iiyān aak nungkaramakan, a' kemp min anman iiyāna.”
35Nil Jesus.an wik inangan thaw-thaw yippak-a, than pam anangan wampin aawuch Jairus.antaman anpalana. Than thawin nungant Jairus.antan, “Puk nhengk nungkaram kanam uthama. Ke' thawān Jesus.antan aawuch nungkaramakan iiyowa. Nil aak-ya'ang ngul iiya, pukan mul ngula.” 36Than nungkway thawin nungant-a, nil Jesus.an ke'-ngoongkam iiy-iiy, nil puth Jairus.antan thaw, “Nint ke'a kuchek wayamāna, nint ngayangam anman ngaantam-ngeeyāna, ngayan ngul miyalathāng nunang.” 37A' nil Jesus.an iiy ngul Jairus.antang. Nil pam ko'alam al-alantan thaw thant kuy thee'ayn nunang; Peter-a, a' puth pul kuuncham, James a' puth John. Nil wiyantan thaw ke' iiyayn nungantang. 38Than kanan wampin aawuch Jairus.antam angan-a, nil Jesus.angan wik wolmp ngeey, pam wanch othamayanan peey-peeyin. 39Nil pek ngooncha, a' thaw thant, “Niiy in ngeenak wik wolmp pi'-pi'aniy a? Othamayan peey-peeyaniy thakana? Niiy ke'a! Nil wanch manyan ke' uthama, ya', nil weep thonakama wun-wunan.” 40Puth pam wanchangan thaa'-thengkathin nunang Jesus.an. Nil puth Jesus.angan-a, kenth thanang, yoon kuch thanang. Nilan kaath-kunch a' piip-kunch a' ngurp nungantam ko'alam anangaman ep kal thanang pek ngoonchin puk manyan wun-wun. 41A' nil Jesus.an puk many alantan iiy, a' ma' mam nunang, a' thawant wik nungantamangan, “Talitha koum.” Wik ngamparamanganiya, “Ayyang, wanch manya, ngay thawang nungka, ekāna.” 42A' nil wanch manyana erkam paththam ek, a' kan-ngul iiy-iiy. (Nil puk komanana kaap twelve wun.) Than inan thathin-a, than ya' paththam mee'am ikin. 43Nil puth Jesus.an thaa'-thayanam thaw thant, ke' waa'ayn wiyantaniy. Anpalana, nil thaw thant may thee'ayn nungant.