Wik Kath Inan May Kaanchantam
41Anpalaniy-a, nil Jesus.an koyam iiy kookam pi'anakan, Lake Galilee.an, a' aak angan-a, nil putham ngul thaa'-aath-aath thanang pam wanch anangan. Pam wanch thaa'-wantanaman yalmathwin nungant, wuth-wuthanathin nunang. Yaa, nil puth Jesus.angan-a, chukkun thath, ngakangan than-than a' nilan aakanakan iiy, chukkunangan chang pey, a' angan nyiin. Than pam wanch yot anangan-a, thomp wonkangama than-thanin, ngeey-ngeeyin nunang. 2Nil wik kath waa'-waa' thant, nil koochanam ke'am waa' thant, ke' wik kath anman waa'-waa' thant. Nil wik kath inan waa' thant:
3“Niiy kan in ngeeyāna: nil pam thonaman iiy-iiy may kaanch manyiy aakangan thee'-thee' thanang palam puyam yipmam may anangan emayn. 4Nil may kaanch anangan ma'ang thee'-thee' thanang-a, wiy anangan-a, woyan wakanang keek-keekin. Anpalan-a, minh panch anangana aakang ukin a' mungk-mungkin thanang. 5Puth may kaanch wiy ananganiy-a, aak kunttowthiyang angan keekin, aak ngaanhan manya. Yiikan anangan-a, erkam pentin, puth aak ngaanhan many kenyangkaniya. 6Ngul kinch keny ngulan wun-a, pung karkanang wuk-wuk thanang a' than erkam akaramin, ngeenama, puth yuk thinka pek kech ke'am kuch, ya'a, puth aak ngaanh manya, aak kunttowthiy. 7May kaanch wiy ananganiy-a, aak waakamthiy angan keekin, yiikan anangana a' putha wak wayananganiya than karpam pentin, emin ngul. Ka'athamaniy-a, yuk minam emin, amanamaniya, wak way al-alangan mulathin may min anangana, mayana ke'-paal ke'am kalin. 8Puth may kaanch wiy ananganiy-a, aak minang keekin. Than yiikanana pentin, a' ep minam em-emin, a' ngul-ngulan-a, may yot kalin thanang. Wiyang may kootra chil yot kalin, thirty, wiyangan-a, sixty kalin, wiyangana may yot kalin thanang, one hundred kalina, thaa'-wantanam. Anman kan.” 9A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Niiy wik ngatharam kanam ngeeyan ey? Yaa, niiyiya konangam pi'ān thanang.”
Thanan Engkin Nungant Wikan Koochanathow
10Ngul-ngulan-a, nil Jesus.an pokkap ngul nyiin. Ngul than wiy anangan wampin nungant, ngurp nungantam anangan-a, a' puth pam wanch wiy anangan thanan wik kath may kaanchantaman ngeeyinana, than anangan wampin. Than engkin nungant wik kathan koochanathow thant. 11Yaa, nil Jesus.an thaw thant, “Nil God.anganiy-a, kaangk wik nungantaman engkanang wunow niiyant, niiyan yipam mee'miy wik ngench nungantam anangana, wik inangana: nil pam wanch yot anangan ngul pi'-pi'ow ngampang ma' nungantang. Puth ngay pam wanch wiy al-alantan wik koochanam ke'am waa'ang, ngay wik kath anman waa'ang thanta, 12yipam,
‘Thanan thath-thathayn ngayang, a' puth ngeey-ngeeyayn ngayang,
puth wik kathaniy-a, wik wuthanang wunow thant,
wik God.antaman ke' yipam thiichayn, ya'a.
Than nath wik nungantaman minam ngaantam-ngeeyiythanwey-a,
an than woyan way anpalana weentiythana, woyan God.antaman ngul wakiythan,
nil yipam ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way thanan yump-yumpin.’ ”
Jesus.angan Wik Kath Koochanath
13Anpalaniya, nil Jesus.an thaw thant, “Niiy wik kath inan ngayan waa'ang niiyant engkanang ke'am ngeeyan ey? ya' ey? Niiy want-wanttak ngul wik kath wiy anangan minam ngul ngeeyāna? 14Yaa, in ngeeyān a! Ngay wik kathan koochanathāng niiyant. Nil pamangan-a, may kaanchan aakang thee'-thee'anan-a, an ke' nil pam anan wikan waa'-waa'an God.antamana. 15Pam wanch wiy al-alangan wik God.antaman ep ngeeyantan, ngul yaam ke'anangan-a, nil oony wayan wampan thant, thawan thant wik ke' ngeeyayn. Ngul thananiy-a, oony wayan ngeeyantan nunang, ke'-ngul God.an monkan-wakantan nunang. Inaniya, ke' may kaanch anangan woyan wakanangan keekin, a' minh panchangana mungkin thanang. 16Pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak kunttowthiyangan angan keekinwey. Than il-ilangan wik God.antam ngeeyantan, a' erkam ngangk min wun thant, 17puth yaana manyamweya, than puth yaam ke'am ngangkang pi'-pi'antan wik anangan, ya'a. Than wiy al-alangan nath way yumpiythan thantweya, nath thaa'-thengkathiythan thanangweya, puth imanama than wik God.antaman ngangkang pi'-pi'antan, thananiy-a, woyan nungantaman erkam wantantan, wik nungantaman kon-ngathan ngul thanang. 18Pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak waakamthiy angan keek-keekin. Than il-ilangana wik God.antaman ngeeyantan. 19Puth amanamaniya, than ngaantam-ngeeyantan thanttakaman than want-wanttakan ma'mangkiy iiyiythan a' putha want-wanttakan may thakan piiy-piiyayn, a' kuchek way wunan thant. A' than thanttakaman ngaantam-ngeeyantan than ngangk min yipam wunayn, ma'mangkiyan yumpwuntan, puth woyan God.antaman kon-ngathan thanang ngula, ngul anpalaniy-a, than wayamantan, min paththamana ke'-ngul yump-yumpantan, ya'a. 20Puth pam wanch wiy ananganiy-a, ke' may kaanch anangan aak minangan keek-keekin. Than il-ilangan wik God.antam anangan ep minam paththam ngeeyantan a' ngangkang pi'-pi'antan. Than woyan God.antaman wak-wakantan, a' min yumpantan. Wiyanganiy-a, chil min yumpantan, wiyanganiy-a, min paththam yumpantan, ke' may kaanch anangan aak minangan keekin yimanangan, wiyang may kootra chil yot kalin, wiyangan-a, yota, a' puth wiyangan-a, thaa'-wantanaman kal-kalin thanang.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Thonangan Ngul Waa' Lanternaman Waa'
21Amanamaniya nil Jesus.angan wik inan waa' thant ngul, “Nil pamang nath lantern pathathiywey-a, an nganthan yuk paathangan kangiy ey? Ya'a! An ke' kangiya! Ya'a! Nil nath yuk wurp pek-pekam wunpiy ey? An ya'a! An ke' wunpiy, ya'a. An nil keny achantang waanchana yipam nganthangan aakan thathayn. 22Yaa, in ngeeyāna, ngay inan thawang niiyant: than pam wanchang ka'athaman wik mup thanttakaman pi'-pi'iythan-a, ngul-ngulana thananiya wik engkanang ngul pentathayn. An yimananga -- wik ngatharam anangan thenchanam wun-wunan yippak wiyantam -- ngul-ngulana an ep-paththam than ngul thiichayn. 23Niiyan wik min-minaman ngeey-ngeeyān ngayang ngayan waa'-waa'ang niiyant.”
24Nil Jesus.an wik inan thamp thaw thant, “Yaa, niiyan wik ngatharaman minam ngeeyāna! Niiy nathiywey way waa'in wiy anangan-a, yaa, nil God.angan putha way waa'ow niiyang ke' niiyan waa'aniy thanang, an nilana way ep-paththam waa'ow niiyang. 25Yaa, in ngeeyāna: nil pam alangan wik min-minan ngeeyow ngayang-a, yaa, ngayan ngul ma'-aath-aathāng nunang nil yipam minam anman ngaantam-ngeeyow. A' puth thoniya, nil pamangwey ngaantam-ngeeyiy nungantakaman nilan wik kanaman thiich-a, puth nil ke'aman wik ngeeyiy ngayang-a, yaa, ngayan puth ke' ma'-aathing nunang, a' wik anangan-a, kon-ngathow nunang ngula.”
Nil Jesus.angan Wik Thee', Koochanam Ke'am Waa'
26Nil Jesus.aniya wik thonangan ngul thaw-thaw, “Aakan ngul wampow nil God.angan pam wanch yot pi'-pi'ow thanang ma' nungantangan. In ke' aak yimanangan wunana, ke' inana wik kath waa'āng niiyant may kaanch alantamana. Nil pamangweya may kaanch cornantama aak gardenang pal-puy thee'-thee'. 27Ngaa' thon-thonan weepaman eka, a' nil aak-aakanakaman iiy-iiy gardenak. Aak ngutang ngulan-a, nil weep ngul wun, nil yimanamana. Aak an-aniyangan-a, yiikan anangana pent-pentin ngul aakamana, em-emin-a, pi'an ngul weenin. Nil puth pamaniya ke'am mee'miya yiikan anangan want-wanttakan pentin, emin thakana. 28Kaanch manyiy anangana than-thanam ngul pentin aakaman. A' puy-puyam ngul ongkaman, em-emin ngul, a' may ngul pi'ow, a' may paththam yotam ngul pi'a. 29May polpeyan ngulan-a, yaa, nil pamana nhengk-peempan thampana kan-ngul iiy, puth aakan kan wampant mayan umpow thanang mungkanakan.”
30A' nil Jesus.an thaw, “Aak ngul-ngulan-a, nil God.angan pam wanch yot ma' nungantangan pi'-pi'ow thanang. Aakan wanttak nath wunowa? 31Yaa, ngay kan wik kath inan waa'āng niiyant. Nil pam thonamangan-a, may kaanch thonam many pattakam kal a' garden nungantam angan kaampa. 32Amanamaniya yiikanan ngul penta a' em-em ngul yuk pi'anakam. Minh panch yota nath-nathpalan mo'-mo'in yuk aakanakamana a' wurp yumpin ngul thanttakaman yuk angman.”
33Nil Jesus.angana wik kath yot yimanangan waa'-waa' thant pam wanchant, wik nungantaman thaa'-aath-aath thanangana. Nilana wik many-many kuyam waa'-waa' thant than yipam pam wanchangana minam ngaantam-ngeeyayn kuchek thanttamangana wik nungantam anangana. 34Nil wik kath anman waa'-waa' thant. Than Jesus-a, ngurp nungantam wee'anangana, than-thanam ngulan nyiin-nyiininan-a, an ep-paththam nil wik ma'mangkam anangan engkanang ngul waa'-waa' thantana.
Inan Wik Kath Yeelal Pi'anan Ek A' Wunt Pi'anan Wunp
35Nguta-ngutang ngulana, aak ngaa' ngulan wun-a, nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Ayyang, ngamp wo'uwaynak mo'āmp a!” 36Yaa, than chukkunang chang peyin, chukkun angman nil Jesus.an keenkan nyiin-nyiin. Chukkun yot thaman ngakang angman than-thanin. Than pam wanch yot anangan want thanang, a' than karpam ngul mo'in. 37Anpalaniy-a, wunt pi'an wunp a' yeelal pi'-pi'anam ek-ekin ngul, a' ngakan kan thaa' maay-maay chukkunanganiy. 38Nil Jesus.ana weep thayan wun-wun, kuchek pillow maak-maak, chukkun koy-koyyuw wun-wun. Than ngurp nungantam al-alangan weepam ekathin nunang, a' thawin nungant, “Ayyang, moom-ang! Nint ngul wanttake? ke'am ngaantam-ngeeyangan ey? ngamp ngul yotam inangan thuchāmpwey ey?” 39A' nil Jesus.an ek, a' wik pi'an thaw wunt alantan, “Kana! Appap ngula!” A' nil yeelal alantan thaw, “Kana! Enyan ngul wunāna!” Ananiy-a, wunt pi'an ya'-ngul weem, a' yeelal pi'anaman-a, ngakan enyan ngul ump, ya'-ngul. 40Amanamaniy-a, nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantana, “Niiy ngul ngeenam winynyang mo'aniy e? Niiy God.an ke'am ngangkang pi'-pi'aniy ey?” 41Puth thananiy-a, ngangk ikin, winynyang mo'in, a' thanan thawin thanttakaman, “Apey, nil ngul in wanttake? In nil pam wiy-wiyam ey? Wunt-a, puth yeelal alantan wik pi'anan thaw-a, pulan-a, appap paththam wunpul, ana aak ya'-ngul enyan paththam ween.”