Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang
21Nil Jesus.an ma'-ko'alam paanth aak enyanangan, a' koyam ngul wamp aak Capernaum.ak. Than pam wanch al-alangan thathin nunang wampan-a, wik thoo' we'arathin thanttakam. 2Anpalan-a, pam wanch yot wampin nungant aawuchang nilan wun. Yot anangan aawuchang ngoonchin, aakana thupam ngath ngul. Nil yoonan yim-yimanang yot anangan than-thanin thaa' aawuchang angan. A' nil Jesus.angan wik minan waa' thant. 3An-aniyangan-a, pam ko'alamang pam kunpwey wampathin, nil pam alpanan pengkarang wun-wunwey, makar ya' yalamant, ke'-paal nilan ke'am iiy-iiy. 4Than ke' pek kaliythan nunang Jesus.antan-a, puth ya'a, puth aak thaa'-thupam ngath, pam wanch yota! Than wanttak ngoonchathiythan nungant Jesus.antana? A' puth than aawuch keny matathin nunang roofak, a' roof wiyan thapathin pal kenyan nil Jesus.an than-than. Kanan thapathin-a, than pam alpanan pengkarang ukathin nunang Jesus.antan. 5Nil Jesus.angan thath nunang-a, nil kan mee'miy thanang pam ko'alam ananganiya kan-kanam paththam minam ngaantam-ngeeyin nunang nil ngul miyalathow nunang pam alpanan, a' nil thaw pam alpan alantan, “Ayyang, nhengk ngatharam-ang, way nintan yump-yumpan-a, an ya'-ngula, ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyānga, ya'a!”
6Than pam pi'-pi'anam wiy anangan wik thayan thaa'an-aath-aathin thanangan-a, angman nyiin-nyiinin, thanan ngaantam-ngeeyin thanttakaman, 7“Nil inan Jesus.an wanttake? Nil ke' God.an waa'-waa'an nungantakamana! Nil God thonakaman ep thawiy ngampar nil ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way ngampan yump-yumpampa, pam wiyan ke' thawiythana, nil epa!” 8Nil puth Jesus.angan erkam thiich thanang than want-wanttakan ngaantam-ngeeyin thanttakaman. Nil puth thaw thant, “Niiy ngul ngeenak ngaantam-ngeeyaniy yimanangana? 9Ayyang, in ngeeyāna! Ngay nyiingkan yimanangan thawang pam alpan alantan, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way nintan yump-yumpana.’ Yaa, niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniya? An work pi'an paththam ey? Nath ya'a, nath work many way-wayang, engkanang ey? Ngay nath wik inangan thawing alpan alantan, ‘Kan eka! Pengkar nungkaraman maayāna! a' iiyān ngul aak nungkaramakan.’ An work pi'an paththam ey? Nath ya'a, nath work many way-wayang engkanang ey? 10Yaa, ngay in kan meenathāng niiyant nil God.angan kuch ngayang, yipmam ngay thawāng thant pam wanchant, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way niiyan yump-yumpan. Ngay puth pam inman nil God.angan kuch.’ ” 11Anpalana, nil Jesus.an thaw pam alpan alantan, “Ngay inan thawāng nungka, kan ekāna a' yuk pengkar nungkaram nanan-a, maayān, a' kan-ngul iiyān aak nungkaramakan!”
12Than yot al-alangan thath-thathin nunang pam alpanan, a' nil paththam erkam ek, than ngul, a' pengkar nungantaman wow maay, a' iiy ngul aak nungantamakan. Than pam wanch yot anangan ngangk ikin thathinan nunang a' thanan thaa'-kuumpin nunang piip God.an. A' thanan thawin, “Ngan puth keenk work min yimanangan ke' thathan, ngan in-ngulan thathana.”
Nil Jesus.an Levi.ant Thaw Monkan-Wakow Nunang
13Amanamaniya, nil Jesus.ang want thanang, a' nilana koyam kan-ngul iiy kookam pi'an aakanakan, Lake Galilee.an waa'antan. A' pam wanch thaa'-wantanam wampin nungant, a' nil wikan kan-ngul thanang thaa'-aath-aath. 14A' nilan iiy-iiy-a, pam namp Levi anan thath nunang, pam nilaniy wukalan yal-yalmath Government.antan, nilaniya, office.ang nyiin-nyiin. Pam Levi inana, puk nhengk nungantam, pam namp Alphaeus.antam. Nil Jesus.ana ang wamp nungant, a' thawant, “Awey, nint ngayang monkan-wakāna.” A' nil Levi.ana erkam ek a' monkan-wak Jesus.an.
15Anpalaniy-a, nil Jesus.angan may mungk nungantang, Levi.antang aawuch. Pam wanch yot wampin, thanan puth monkan-wakin nunang Jesus.an -- wiy anangan-a, ke' Levi yimanangana wukal yal-yalmathina Government.anta, wiy anangan-a, pam wanch kaangk-ke'anang anangan. Than tham karpam nyiinina, a' may mungkin thanttang, Jesus.antang, a' ngurp nungantam al-alantang. 16A' than pam teachers wik thayanan thaa'-aath-aathin Pharisees al-alangan thathin nunang Jesus.an nyiin-nyiin thanttangan, pam wanch kaangk-ke'anangantang. A' thanan mepin thanang ngurp Jesus.antam anangan, “Nilan ngul ngeenak may mungkan pam wanch way al-alantanga?”
17Nil Jesus.angan ngeey thanangan-a, nilan thaw thant, “Than pam wanch ke'aman weechanan thanang-a, an ke'am iiyantan nooyananta, ya'a. Pam wanch weechanan thanang-a, an ep iiyantan nooyanant. An ngayan yimanangana. Ngay ke'am wampanga yipmam pam wanch anangan umpāng thanang than minan waa'wuntan, ya'a. Ngayan ep wampanga yipam pam wanch way anangan umpāng thanang thanan yipam ngayang monkan-wakayn.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant
18Ngaa' thonan-a, than ngurp John.antam anangan a' puth ngurp thanttam Pharisees al-alantamana, thanan kinch ongkan may ke'am mungkin, mee'-wuth-wuthanamin anman. A' than pam wanch wiy anangan wampin nungant Jesus.ant a' thawin nungant, “Ayyang, nint kan waa'ān nganta! An wanttak aa? Than ngurp nungantam John.antamana a' ngurp Pharisees al-alantaman thanana ma'-yotam may ke' mungkantan. Puth ngurp nungkaram nanangana, than kaangk may anman mungk-mungkayna. An ngeenaka?” Thanan yimanangan thawin. 19Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy kan wik kath inan ngeeyāna! Pul pam wanch nath ngentuwpul-a, thanan nath may pi'an yumpayn wedding party aakanakan. Niiy ngul thawin thant ey? pam wanch kampan pulantam anangan may ke'an mungkayn ey? an ya'a, nil pam kompan wanchan ngentow-a, nil angman thintham iiy-iiyow thanttang, a' thananiya karpam may mungkayn. 20Puth aakan ngul wampowa, than pam wiyangan pam kompan nath kalayn nunang aak thonanganakan, kampan nungantam al-alangan ke'-ngul thathayn nunang. Puth aak an-aniyangan-a, than may thanttaman too ngul wantayn, a' mee'-wuthanamayn.”
21Nil wik kath inan waa' thant, “Nil wanchang kulich kath ikanam pi'-pi'iywey-a, an ngul nilan ngook nyiingkanam manyan ikathiy ey? Puth ngook kathan ik-a, angan wakiy ey? An ya'a, puth ngook nyiingkanam manyam kenyam yalamiy, a' puth-putham ngul ikiy, yuutamp pi'anana ngul wuniya.”
22Anpalaniya, nil Jesus.angan wik kath thon ngul waa' thant, wik kath minh pe'an sheepantaman, puth aak thant wun than ngak wine.an yeech-yeechin minh pe'an sheepantamang ke' nga'alangk wun yimanangana. A' nil Jesus.an thaw ngul, “Than pamangan wine nyiingkanaman pe'an kath al-alantangan ke'am yeech-yeechin. Nil pe'an kathaman angman yeechiywey-a, puth pe'anan ikiy a' wine.an ya'-ngul wuniy, pe'anan way paththam ngul wuniy. Nil pamangan wine nyiingkanaman pe'an nyiingkanamang yeechow yipam minam wunow wine.aniy.”
Aak Kinch Thonam Wun Thant Ngench Thayan
23Nanpalaniya Jesus-a, ngurp nungantam anangana than woyan wakin, aak may wheatan kaampin. Aak anana Saturday. Aak thanttam Jews.antaman yimanangan wuna, than aak Saturday.ana work ke'am iiy-iiyin. Than iiy-iiyin-a, than ngurp Jesus.antamangan may wheat thuthin mungkanakan. 24Than pam Pharisees al-alangan thathin thanang a' than thawin nungant Jesus.antan, “Ayyang, than pam nal-nalangan may wheatan ngeenak thuth-thuthantan e? Aak in Saturdaya! Aak ngampar wuna ngench thayanant e! Than wik ngench thayanan pip-pipantan ey?”
25Nil Jesus.ana thaw thant, “Niiy ngul wik inan ke'am ngeeyan ey? Nil David a' pam nungantam anangan may ke'anangan wunin ey? an-aniyangan nil Abiathar.an moom pi'anan churchakan iiy-iiy. Than meech wun-wunina. 26Nil David.ana churchak iiy, aawuch God.antamak, a' angana ngoonch a' may bread ngench thayanan maay, thanana mungkin ngul. In wik thayan ngamparamana yimanangan wunan thanam priests al-alangan thonakaman may breadan mungkayna, -- ngul nil David.angana ep mungk ey! a' putha pam nungantam al-alantan thee' thant.”
27A' nil Jesus.ana putham thaw thant, “Nil God.angan aak Saturday.an yumpa aak min wunow pam wanchantan. Nil ke'ama yump aak Saturday.ana pam wanchangan wik thayan anman ngaantam-ngeeyayn, aakanakan ya'a. 28Puth ngayana, pam inan nil God.angan kuch ngayang niiyant, ngayam thonakam ep thawanga than pam wanch want-wanttakan iiyayn aak Saturday.ana, puth ngay inana moom pi'an niiyantama, Saturday.akan thampa.”