Nil Jesus Mulam Kanaman Ek
161Aak Saturday.an kanan minch-a, than wanch ko'alam anangana, Mary Magdalene-a, putha Mary-a, nilan kaath James.antamana, a' putha Salome, than wanch al-alangan opar awal min anangan kalin, than kempan yipam mamayn nunang Jesus.an opar awal min alangan. 2Aak Sunday ngaa'-ngaa'thiyangaman-a, kinchan kan-ngulan mat-mat-a, than wanch ko'alam anangana kan-ngul iiyin aak awarakan. 3Than woyan wakan kanan iiy-iiyin-a, thanan thaw-thawin thanttakaman, “Nil wee'anga kunttow pi'anan thaa'aman tha'ow ngampara?” 4(An puth kunttow wuut pi'an anhan thampa.) A' than wampin ngulan-a, a' mee' keny thathin aak awar aakanakan, puth awaran thaa' pa'ant thathin. 5A' thanana aak awarangana pek ngoonchin, a' thathin pam komp nyiin-nyiin malanga. Ngook pach-pacham ngooncha. Puth thananiya ngangk akangam than-thanina, winynyang mo'in.
6A' nil pam kompan thaw thant, “Niiy ke' winynyang mo'āna. Ngay kan mee'miya niiy Jesus.antan wenk-wenkaniya, pam aak Nazareth anpalana, than nailangan pungin nunang yuk wuuyanangana. Nil in ya'a, nil kanam ek mulamana! In thathiya! Aakan inana pam mul Jesus.an wunpin nunang, in aak ya'-ya'am ngula, -- 7yaa, niiy iiyāna a' wik inan waa'ān ngurp nungantam al-alantana, puth Peter.ant, ‘Nil Jesus.ana keenk iiyowa aak Galilee.akana, niiyaniya aak angan thathān nunanga, ke' nilaman thaw niiyanta.’ ”
8A' thanana aak awar anpalana pol pentin ngul a' koyam kamp ngul mo'-mo'in, puth thanana ngangk akangam than-thanin, winynyang mo'-mo'in. Thananiya ke'am wik waa'in wiyantan ya'a, puth than winynyang mo'ina.
Nil Jesus.an Mary Magdalene Alantan Wamp
9Anpalan-a, nil Jesus.an mulaman kanaman ek-a, Sunday ngaa'thiyangaman-a, nilan Mary Magdalene.ant ka'athangam wamp. Wanch ilantaman-a, nil Jesus.angan keenkan oony way seven anangan kenth thanang ngangk nungantam anpalan. 10Nil Mary.an-a, iiy a' ngurp nungantam al-alantan waa' nil Jesus.an kanaman ek. Nil Mary wampan thant-a, nil uw thanang ngangk way paththam nyiin-nyiinin a' peey-peeyin. 11Than ngeeyin nunang waa' thant nil Jesus.an mulaman ek, a' puth nil Mary.angan-a, kan thath nunang, puth thanan ke'-ngoongkam nyiinin, wik nungantamana ke'am min-minan ngaantam-ngeeyina!
Anpalana, Nil Jesus.an Pam Kuchamant Wamp
12Anpalan-a, nil Jesus.an ngurp nungantam kucham al-alantan wamp pulant. Pul aak kangkakan iiy-iiypulan-a, a' nil Jesus.an wamp pulant, puth ka'athangamana pul ke'am thiichpul nunang, puth ngulan ep thichpul nunang. 13Pul koyaman iiypul ngurp Jesus.antam wiy al-alantan a' waa'pul thant puth thanan wik pulantam min-min ke'am ngaantam-ngeeyina, man-ngeeyin pulanga.
Nil Jesus.ana Ngurp Nungantam Eleven Al-Alantan Wamp Thant
14Ngul-ngulana, nil Jesus.an wamp thant ngurp nungantam eleven al-alantan mayan mungk-mungkin. Nil wak-wak thanang, than puth minam ke'am ngaantam-ngeeyin nunang, a' puth than kuchek thayan iiy-iiyin, kan-kanam ke'am wik ngeeyin thanttam than wik nunangan waa'-waa'in nil koyam kan-ngulan man-yetham ween. 15Nil thaw thant, “Ngay inan thawang niiyanta. Niiy aak nath-nathan iiy-iiyān pam wanchantan, wik min ngatharamana waa'-waa'ān thant. 16Than wee'-wee'anangan ngangkangan pi'-pi'ayn ngayangan-a, a' putha than wiy al-alangan kuchekan kuungkayn thanang ngakangan-a, ngay kaa'-piichanathāng thanang way thanttam anpalan. Puth than wee'-wee'anangan ngayang ngangkangan ke'an pi'-pi'ayn-a, an ngay wayathāng thanang. 17Than wee'-wee'anangan ngangkang pi'-pi'ayn ngayangan-a, an ngay ma'-kunch ngul yumpāng thanang work pi'an yipam meenathayn pam wanchanta, a' puth ngay thayan paththam yumpāng thanang than yipam oony way anangan kenthayn thanang ngangk pam wanchantam anpalan, a' puth than thaa'nganth wik wiy-wiyam Ngeen-Wiy Min God.antaman thawayn. 18Than nath thuuk maayiythanwey-a, nath yuk opar way mungkiythanwey-a, an than ke' uthamiythan ya'a, kemp min anman iiyayn; a' puth than ma' wunpiythan thanttang pam wanch weechanan thanang-a, an thananiy-a, miyal ngul weeniythan paththama.”
Nil God.angan Jesus.an Keny Matath
19Nil Lord Jesus.an wik kanan thaw thant-a, nil God.angan keny matath nunang a' nyiinath nunang ma' mal nungantang angan. 20Anpalaniy-a, ngurp nungantam anangan-a, aak nath-nathan iiyin, a' wik Christ.antam waa'-waa'in thant pam wanch yot al-alantan. Nil Lord.angan ngangk thayanath thanang a' ma'-kunch yump thanang work pi'an yipam meenathayn thant. Than pam wanchangana thathin work pi'an thanttaman-a, an than ngaantam-ngeeyin wik thanan waa'-waa'in-a, an kan-kanamana.