Than Wik Yumpin Jesus.an Mulathayn Nunang
141Aak thinth kan wampan may pi'an yumpanakan. Kinch kuchamang kanan wantow-a, aak anan-a, may pi'anan mungkayn Passover.an waa'antan, thanan may bread pamp anman mungk-mungkayn, soda ke'anang. Than pam pi'an priests anangan a' puth-a, pam anangan wik thayanan thaa'an-aath-aathin-a, than wik thawin thanttakaman than want-wanttakan Jesus.an thenchanam mamayn nunang, a' mulathayn nunang thamp. 2Puth thanan thawina, “Ngamp ke' mamimp nunang yippak may pi'anan mungk-mungkanampa, ya'a, puth than pam wanch yot anangan ngul kul yumpin ngampar nungantam peeyanang, a' puth wik thaa' pech-pechiythana ngampar kul thampana.”
Nil Wanchang Opar Awal Min Yeech Kuchek Jesus.antamangan
3Anpalaniy-a, nil Jesus.ana aak Bethany angan wamp, aak pam Simon alantamangan, nil pam Simon inmana nil ka'athamana weech-weechan nunang, penchiyang mak nunang. A' nil Jesus.an nyiin ngul may mungkow. Nil mayan yippak mungk-mungk-a, nil wanch thonam wamp nungant, nga'alangk ma'ang kal-kal opar awal min thampa, puth than pam wanchanganiya oparana wukal pi'anang piiy-piiyin. Nil wanch alangana opar awal min paththam anangan kal nungant. A' nil nga'alangk thaa'an tha' a' oparana kuchek Jesus.antang pi'anam yeech. 4Puth than pam wanch wiy al-alangan wanchan thathin nunang-a, a' man kul paththam wamp thant, a' thawin ngul, “Nil ngul oparan ngeenak yeech nungantang e? 5Ngampan sellimpungimp oparana, wukal tha'iy uwimpa, three hundred dollarsaka, a' ngampaniya wukal thant pam wanch wiy al-alantan thee'impa thant wukal ke'anang al-alantana.” A' thanan wanchan wak-wakin nunang.
6Nil puth Jesus.an thaw thant, “Ke' wakān nunangweya! Niiy wantān nunangweya! Nil wanch inana min-minam paththam iiyan ngathara. 7Than pam wanch wukal ke'anang anangan-a, murkanam aak ingman wuntan niiyantang, kaangk niiy nathwey ma'-aathān thanang-a, niiy ma'-aathān thanangwey, puth ngay ep yaam ingan ke' wuning niiyantang aak inganiya, ya'a. 8Nil wanch inana min iiy ngathar. Nil opar awal minan yeech kemp ngatharangan-a, an ke' pam mulantangan oparana yeechantana yimanangana. An ke' aak yimanangan wuna, nilaniya oparan ump-umputh yeechana kemp ngatharangana, a' ngul-ngulaniya ngayaniya uthamāng ngul, a' kaampayn ngayangan ngul. 9A' ngay inan waa'āng niiyant thamp: aak want-wantting nathana waa'ayn wik min God.antaman pam wanchantan-a, thananiya wanch inana waa'-waa'ayn nunanga nil inana min iiy ngathara, than yipam pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyayn nunanga nil minan iiy ngathara.”
Nil Judas.an Thaw Jesus.an Ngul Theetathowan
10A' ngurp nungantam thonamana, pam namp nungantaniya, Judas Iscariot, nil iiy pam pi'an priests al-alantan a' thaw thant nil Jesus.an theetathowan thant. 11Ngangk min paththam wun thant wik nungantaman ngeeyin, a' thanan kaa'ngakin nunang Judas.an than wukalan thee'ayn nungant. A' aak amanam ngulana nil Judas.angan ngaantam-ngeey-ngeey, “Ngay Jesus.an want-wanttak theetathāng nunang thantana?”
Nil Jesus.ang May Mungk Ngurp Nungantam Al-Alantang, May Pi'an Passover.an
12Aak anan may pi'an mungkanakan kan wamp thant Jews al-alantan, Passover.an waa'antan. Than aak ka'athamaniy-a, minh lambs anangan mulathayn thanang. Anpalana, than mungkayn, a' putha may bread pamp soda ke'anang mungk-mungkayn. Ka'athamaniy-a, than may ke'aman yippak yumpin-a, than ngurp Jesus.antam anangan thawin nungant, “Ngan aak wanttinak iiyān may minha keenk yumpān ngampara?”
13Nil Jesus.angan pam kucham keenk kuch pulang. Nil thaw pulant, “Ayyang, nip inan ngeeyowa. Nip aak Jerusalem.angan ngoonchow a' anpalana nipiya pam uwow nunang ngak kal-kalana juganga. Nipiy-a, monkan-wakow nunanga. 14Nil aawuch wanttingan ngoonchow-a, nipaniya karpam ngoonchow nungantangana. A' nipana thawow ngul aawuch-kunch alantan, ‘Ayyang, moom nganttamang wik inan kucha, nint aakan meenathān ngant ngan aak want-wanttingan minh lamban mungkāna puth may bread pamp anangan thamp mungkāna, ngan Jesus-a, a' puth ngurp nganttam wiy al-alangan.’ 15Amanamaniya nil pam alangan keny matathow nipang ngul a' aakana meenathow nipar pi'an we'arana, table-a, puth chairs anangan thama. Nipaniya minh-a, may thakan keenk wunpow thanang table.angan yipam ngampan may mungkāmpa.”
16A' pam kuchamana iiypul ngul, aak pi'an Jerusalem.angan ngoonchpul, a' aakana kan-ngul uwpul ke' Jesus anman wik thaw. Yaa, pulana may minh keenk ngul pi'-pi'pul thant. 17Aak ngutang ngulan-a, nil Jesus-a, a' ngurp nungantam wiy anangan kan wampin. 18Than table.ang nyiinin a' may mungkin. Than mayan yippak mungk-mungkin-a, nil Jesus.an thaw thant, “Ngay niiyant kan-kanam thaw-thawang; nil pam thonam-a, nil yamam nyiin-nyiinan may mungk-mungkan ngatharangan-a, nil ngayangan theetathow pam way al-alantan.”
19Ngurp nungantam al-alantan-a, ngangk way wun thant, a' than thon-thonaman kan-ngul thaw-thawin nungant, “Ayyang, nint wee' waa'-waa'angan e? Ngay ya' ey?” 20Nil puth Jesus.an thaw, “Niiy inangan nyiin-nyiinaniy-a, nil thonamang theetathow ngayangana. Nil wee'angan may breadan punchathow may kam sauce.angan ngatharanganwey-a, nil pam alangana. 21Ngayaniy-a, pam inman nil God.angan kuch. Ngay ngul uthamāng, lat ngench thayanangan waa'an. Puth nil pam wee'ang theetathow ngayanga pam way al-alantan-a, an aak way-wayam paththam wampow nungant! An min wuniy nungant nil ke'wey aak-ngeeyiy aak inganiy.”
Nil Jesus.angan May Bread A' May Wine Thee'-Thee' Thant
22Than mayan yippak mungk-mungkin-a, nil Jesus.angana may bread many maay, a' thankyou thaw God.antana, a' pip-pip ngul breadan a' ngurp nungantam al-alantan thee'-thee' ngul thant. Nilan thaw thant, “Niiy may bread inan mamāna a' mungkān ngul, may bread inana ke' kemp ngatharam yimanangan.” 23A' anpalaniya nil Jesus.angan cup ngul maay wine thampan, a' nil thankyou thaw God.antan, a' kan-ngul thee'-thee' thant ngurp nungantam al-alantan, a' than yotam al-alangan mungkin. 24Nil Jesus.an thaw thant, “Inana ke' chaapar ngatharam yimanangan uk-ukow niiyant, nil God.angan yipam kaa'-piichanathow niiyang ke' nilan keenkanaman kaa'ngak niiyang. 25Ngay inan waa'āng niiyanta: ngay wine inana ke'-ngul mungkāng, ya'a. Ngul-ngulaniya ngampaniya karpam ngul wunāmp aak piip ngatharamantang God.antangan, a' ngayaniya wine wiy-wiyam ngul mungkāng niiyantangana.”
26Anpalan-a, than aak pathin God.antan, a' kan-ngul iiyin yoyk Olives aakanakan.
Nil Jesus.an Peter.ant Thaw Nil Ngulan Wik Uuyamow Thant Nil Ke' Mee'miy Nunanga, Ya'ana
27Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay inan thawang niiyant. Niiy yotaman ngul mo'ān ngatharam a' too wantān ngayang, puth lat ngench thayanang wik inangan thawan, ‘Nil piip God.angan-a, pam moom minh sheepan pi'-pi'ana, anan mulathowan ngula, a' minh sheep yotam nungantam anangan-a, paa we'aramayn.’ 28Puth anpalan-a, ngay mulaman kanan ekāng-a, ngay aak Galilee.ak keenk iiyāng. Niiyiya pal ngul iiyān.” 29Nil Peter.an thawant, “Ayyang, ngay ke' wantāng nintanga! Than wiy al-alangan nath ep wantayn nintanga, puth ngay ke' wanting nintang, ya' paththama!”
30Nil Jesus.an thaw Peter alantan, “Ngay inan kan-kanam thawang nungk, inman ngutangan-a, nil minh rooster ma'-kucham ke'an yippak pechow-a, nint ma'-ko'alaman-a, wik uuyamān thant nint ngayang ke'an mee'miya.” 31Nil Peter.an wik thayanam thawant, “Ya'a, ngay kan-kanam thaw-thawanga! Nungkway than nath mulathiythan ngayang nungkarangan-a, ngay ke' wik uuyaming thant, ya'a.” Than ngurp nungantam wiy anangan wik anman thawin Jesus alantan ke' Peter anman thaw.
Nil Jesus.an Mee'-Wuthanama Aak Gethsemane Angan
32Nil Jesus-a, a' putha ngurp nungantam anangan than aak-aakanakan iiyin Gethsemane.aka, a' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ing nyiināna, a' kuupān ngathara, ngay kan mee'-wuthanamānga.” 33A' nil Peter-a, James-a, a' putha John karpam kal thanang wal kecham iiyin. A' Jesus.antan-a, ngangk way-wayam paththam wunanta, 34a' nilan thaw thant, “Ngayan ngangk way-wayam paththama ngeechanang ke' uth-uthamanak yimanangana. Niiy ingman nyiināna a' aak thath-thathāna.”
35A' manyam ngul kech ke'anam iiya, a' aakang ngul wun-wun, mee'-wuth-wuthanama piip nungantamak God.anta wayanang anangana nath ke' yipam wampow nunganta. 36Nilana wik inangan thaw God.antana, “Piip-ang, piip ngatharam-ang, nintiya wuut pi'an paththam, ma'-kuncha, nintaniya ma'-minangam way min thon-thon anangan yumpangana. Ayyang, piipa, nint ke' wayathin thanang ey? Ke' thawin thant ey? Wayan ke' yumpayn ngatharan ey? Puth ngayan ke' thawing, ya'a, nint kaangk yaaka' kuchān ngayangweya, yaa, puth wayan mak yumpayn ngathara, ngay ke' weeking ngatharakamana.”
37A' nilana kan-ngul ek, a' koyam ngul iiy ngurp nungantam al-alantan, a' thath thanang weepan wun-wunin. A' nil Peter alantan thaw, “Simon-ang, nint weep wunangan ey? Nint ke' mee'-thayanamin ey? Mee' weep pip-pipan nintang ey? Nint aak ke' manyam thathin ey? hour thonamak ey?” 38A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy aak thath-thathāna. Mee'-wuthanamān God.anta, niiy ke' yipmam ngeeyān nunang oony wayana, way ke' yipam yumpān. Niiyan minaman kaangk iiyāna puth thaa'-puyan kan-ngul eenchaniya a' way iiy-iiyaniya.”
39A' nil Jesus.ana putham ngul iiy mee'-wuthanamanak, wik anmanim thaw God.antan, wik nil ka'athaman thaw nunganta. 40A' nil palam ngul wamp thant ngurp nungantam al-alantan a' thath thanang weep thayan wun-wunina; thanana mee'an ya'angam thayanamin, mee' weepang pip-pip thanang. Than wik min-min ke'am ngaantam-ngeeyin wanttakan wik thawayn nungant.
41A' nil Jesus.ana putham ngul iiy mee'-wuthanamow piip-kunchantan God.anta. A' nil koyam wamp thant a' nil putham ngul thath thanang weep thayan anman wun-wunin. A' nilan thaw thant, “Niiy inman weep-weenthiy ey? Yaa, an kana! Aakan kan wampana ngathar ngay pam inmana nil God.angan kuchanya! Nil pam way alangan kan-ngul ma'am thee'ow ngayang pam way al-alantana! 42Erkam ekiya, ngamp kan-ngul iiyāmp a! A' thathiya, paman inpala nilan ma'am thee'owanya pam way al-alantana.”
Than Mamin Nunang Jesus.an
43Nil Jesus.an wikan yippak thaw-thaw-a, nil ngurp nungantam Judas.an wamp. Nilan pam yot anangan karpam kal thanang, than puth pam pi'an al-alangan kuchin thanang, pam pi'an priests al-alangan-a, a' puth pam pi'an wiy al-alangan wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, a' puth pam wuut manth-thayan al-alangan. Than pam anangan Judas.antang wampin-a, than nhengk-peempan a' yuk muurkan thak kal-kalin. 44Nil Judas.an pam anman nil Jesus.an theetathowana nil puth keenkaman kan thaw thant, “Ngay pam thonaman wal piintāng nunanga, an nilamana! Niiy mamān nunang, a' puy kalān nunang, pam thapangumpan al-alangan yipam ma'angam pi'-pi'ayn nunang.”
45Nil Judas.an wamp-a, nil thintham iiy nungant Jesus.ant, a' thawant, “Ayyang, Moom-ang!” A' wal piint nunang. 46Puth anpalan-a, than pam yotangan mamin nunang Jesus.an a' thayanam pi'-pi'in nunang. 47Puth nil pam thonaman angman than-than, nil nhengk-peempan nungantaman erkam paththam wich, a' pam thonaman kon thalokang umpan. Pam ananiy-a, kon munth ngul iiy-iiy, nilwey pam work iiy-iiy pam pi'an alantan, moom priestsantam alantan. 48Ngul nil Jesus.an thaw thant, “Niiy nhengk-peempan a' yuk muurkan thakan kalaniy ngayang yipam mamān ey? Ngay ke' pam way yimanangan ey? 49Ngay puth aak ingam wunanam ey! A' ngaa' thon-thonangana aawuch ngench thayanang thaa'-aath-aathangan niiyang ey! puth niiy ke'am maman ngayang ya'a. Puth kana, niiy mak mamān ngayanga, inan yipam meenathow niiyant pam wanchantan than keenkanaman lat ngench thayanangan umpin ngatharamana an kan-kanam paththamwey umpin latangana.”
50Anpalan-a, than ngurp nungantam yotam al-alangan-a, wantin nunang, a' ya' mo'in nungantam.
51Pam komp thonamana koy-koyyuw iiy-iiy thanttang pam wanch yotantang. Nil ngook thonamang kath nungamang. Than ke' nunang thampang mamiythan-a, 52puth nilanweya kamp mo'-mo' thanttamana, a' ma'lip mo'a, puth ngook nungantam lopam thuuchantamwey, a' angman wanta.
Than Jesus.an Umang Thanathin Nunang Pam Pi'anantang
53Than pam al-alangan Jesus.an kalin nunang aawuch pam pi'an alantamakan, moom priestsantam al-alantamakan. Than pam pi'an priests anangan-a, a' puth pam wuut manth-thayan anangan-a, a' puth than pam pi'-pi'anaman wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, aak angman yalmathwin thanttakaman. 54Nil Peter.aniy-a, kecham koy-koyyuw iiy-iiy thanttang, a' nilan aak angan wamp, aak pam pi'anantam angman, puth ke'am ngoonch, yoon angman than-than. Nilana soldiersantang nyiin-nyiin, thumang park-park. 55Than pam pi'an priests anangana puth pam councillors anangana wenk-wenkin pal-puy pam wanchakan than yipam waa'ayn nunang Jesus.ana, nil ke' kan-kanam pam waya, way yot yump-yump mee' thanttangan. Than puth pam pi'-pi'anam al-alangan kaangkweya than pam wanchangan waa'ayn nunang aak courtang angan, than yipam kuchayn nunang mulan wunow. 56Than pam wanch yotangan aak-ya'angan waa'-waa'in nunang, an puth than-thanam wik ngunchina, puth thananiya wik thon-thon kuyam waa'-waa'in nunangana.
57Anpalaniya, pam wiy anangan thanin, a' wik uuyamin, wik inangan thawin, 58“Ngan ngeeyan nunang wik inangan thaw, ‘Aawuch ngench thayan God.antaman-a, pamangan kaachin. Ngayaniy-a, ngul wayathāng, a' kinch ko'alamangan kanan wantow-a, ngay aawuch ngench thayan thonangan ngul kaachāng, pamang ke'aman kaachin, ya'an.’ ” 59Puth than pam inangan thampang karpam ke'am thawin, than wik thon-thon waa'-waa'in nunang.
60A' nil pam moom priest al-alantam thanttam-a, wur ek a' thaw ngul Jesus.antan, “Ayyang, than waa'-waa'antan nintang, nint wanttak wikaniy ngul thawān e?” 61Puth nil Jesus.ana popam anman than-than, nil wik koyaman ke'am thaw thant, ya'a. A' pam moom alangan putham ngul mep nunang, “Nint kan waa'ān nganta! Nint ngul pam inan God.angan keenkaman kaa'ngak ey? kuchowan nintang ey? Pam nhengk nungantaman God min paththam alantaman ey?” 62Nil Jesus.an thaw nungant, “Ee'a, ngay pam inmana. Puth ngay yotamant niiyant thawānga; niiy ngul thathān ngayang, wuny niiyantam inan moom pi'an God.antangan nyiin-nyiināng. A' niiy tham ngul thathān ngayang palaman uk-ukāng yuwangan aak inpal kenyana.” 63A' nil moom priestsantam alangan ngook nungantaman war ikath, a' nil thaw, “Ngan wik way nungantaman kan ngeeyana. Wiyangan ke' waa'iythan nunang ngamparaniya ya'a! 64Niiy nyiingk inan wik kan ngeeyan ey? nil God.an waa'an nungamang ey? Niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniya?” Than yotaman karpam thawin, “Nilan wik way-wayam paththam thaw, mak mulathayn nunanga.”
65Anpalan-a, than wiy al-alangana thaa' theekang makin nunang, a' than mee'an ngook manyang kathin nunang ke' yipam aak thathow a' piikin nunang. Than thawin nungant, “Ayyang, nint kan waa'ān nganta wee'angan piik nintanga.” A' than pam thapangumpan al-alangan kalin nunang a' piik-piikin nunang.
Nil Peter.an Thaw Thant Nil Ke' Mee'miy Nunang Jesus.an Ya'a
66Nil Peter.an aawuch yoon angman nyiin-nyiin, thaa' thinth. A' nil wanchan wamp, nil workan iiy-iiy pam pi'an alantan, moom priests al-alantamakan. 67Nil thath nunang Peter.an thumangan park-park, a' mee' paththam thath nunang a' thaw nungant, “Nint ngurp nungantam, Jesus.antam ey? pam aak Nazareth anpalan ey?” 68Puth nil Peter.an wik uuyam, a' thawant, “Pam wee'a? Ngay ngoongk-ngoongkam nunang.” A' nilan pent ngul, thaa' thinth angman than-thana, a' yaam ke'anama minh roosteran pech-pech. 69A' wanch thon ngulan wamp, workan iiy-iiy pam pi'an alantana, nilana thath nunang angman than-than a' nilan pam wanch wiyantan thaw, “Ayyang, nil pam inman ngurp Jesus.antamana.” 70Puth nil Peter.an putham wik uuyam, “Appang, ngay ngurp nungantam, ya'a,” thaw.
A' than pam wanch anangan putham ngul thawin nungant, Peter.antan, “Nint ke' wik uuyamāna. Nint kan-kanam ngurp nungantama, puth nint thamp aak Galilee anpalan wampana.” 71Nil puth Peter.an thaw, “Ngay kan-kanam thaw-thawang niiyant, ngay ke' wik uuyaminga, ya'a. Ngay nath wik uuyamingan-a, nil God.angan mak wayathow ngayang. Ngay pam anan ke' mee'miy nunang ya'a niiy anan waa'-waa'aniy nunang.”
72Anpalan-a, minh roosteran putham pech-pech, a' konang wamp nungant Peter alantan wik nil Jesus.an thawant, “Ngay inan kan-kanam thawang nungk, inman ngutangan-a, nil minh roosteran ke'an yippak ma'-kuchaman pechow-a, nint ma'-ko'alamana, ngul wik uuyamān thantweya pam wanch wiyantana, nint ngayangan ke' mee'miy ya'a.” A' Peter.antan ngangk way paththam wun nungant a' nil peey-peey ngul.