Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Nil Pam Thonamangan Nhengk-Kunchan Kuch
121Anpalana, nil Jesus.angan wik kath waa' thant, nil koochanam ke'am thaw thant, nil wik kath anman waa' thant. A' nil Jesus.an thaw ngul, “Ayyang, niiy wik kath inan ngeeyāna. Nil pam thonam alangana aak pi'an we'ar pi'-pi' nungantakaman, aak may kaampanakan, a' nil may kaangkantam kaanch yot kaamp-kaamp thanang garden nungantamang angana. A' nilana fence ngul yump, a' anpalaniya nil awar pi'an we', may kaangk menchan ngulan weemayn-a, than yipam angan wunpayn thanang a' tha'ang ngulan maak-maakayn, may kaman yipam pich-pichathayn. A' amanamaniya nil aawuch achantang ngul kaach than yipam aak thath-thathayn anpal kenyan, than wiyangan ke' yipam may kaangk anangan ma'-kuchathayn.
“Anpalaniya, nilan thaw pam wiyantan aak gardenan thath-thathayn, minam pi'-pi'ayn nungantwey. A' nilan thaw thant, ‘May kaangk nanangan kanan menchan weemayn-a, niiyaniya yaarkathān thanang niiyantakama, puth puungk wiyiya ngathar pi'āna.’ A' nil moom anan-a, kan-ngul iiy aak thonaka. 2Ngul-ngulana, aakan kan-ngul wamp thant may kaangk menchan anangan yalmathayna. Nil moom alangan pam nungantaman kuch nunang, aak garden nungantakamakan, may kaangk anangan uwow nungant. 3Nil aak angan kanan wamp-a, than pam al-alangan gardenan pi'-pi'in-a, than mamin nunang, a' piik-piikin nunang, a' ma'-thaanch koyaman kuchin nunang. 4Ngul-ngulana nil moom alangan pam nungantam thonangan ngul kuchan, puth than pam al-alanganiy-a, kuchek piik-piikin nunang, a' way paththam yumpin nungant. 5Ngul anpalaniy-a, nil moom alangan pam thonangan ngul kuch nunang, puth than pam al-alangan mulathin nunang. Anpalaniy-a, nil pam wiy anangan kuch thanang, puth thanan way anman yumpin thant yotamant; wiy anangan-a, piik-piikin thanang, a' puth wiy anangan-a, mul-mulathin thanang. 6Nil pam moom alangan pam wee'-nath kuchiy ngula? Nilan pam nungantam yotam anangan kanam kuch thanang, nhengk nungantam thonakaman ke'am yippak kuchan. Nil kaangk paththam wunant, nhengk-kunchantan puth nil thaw, ‘Than ngul ngaantam-ngeeyayn puk nhengk ngatharamana, nil puth pam pi'an thama, ke' piikiythan nunang,’ a' anpalana, nil kuch nunang. 7Puth than pam al-alangan thathin nunangan wamp-wamp thantan-a, thanan thawin thanttakamana, ‘Ayyang, pam inmana, puk nhengk moomantama! Ngamp mulathāmp nunang, a' ngampan aak garden inan ngamparakam ngul pi'āmpa!’ 8A' thanan purpam mamin nunang a' mulathin nunang a' piw thee'in nunang yoon aak garden anpalan.”
9Nil Jesus.an engk ngul thant pam wanch al-alantan, “Niiy ngul wanttak ngaantam-ngeeyaniy wik kath inaniye? Nil piip-kunchan wanttak nath yumpow thant pam al-alantana? An nil wampow, a' mulathow thanang, a' nilana pam wiyant ngul thawow aak garden nungantaman pi'ayna.” 10A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngul lat ngench thayan anpalan ke'am wichan ey? wik inangan ey?
‘Than pamang aawuchan kaachantan-a,
wiyiya than nath yuk pal pekkuwan aawuchantangan wunpantan-a, an piw thee'antan,
puth thanan ngaantam-ngeeyantan ke' yuk waya.
Puth ya'a, yuk pal pekkuwan aawuchantangana an min paththama, aawuchan thayanam yipam thanow.
An puth ke' yimanangan pam wanch wiy al-alangan kaangk ke' ngayang, monkanam iiyantan ngatharam.
Puth ngayana ke' yuk pal pekkuwan aawuchantangan anman thanan piw thee'ina.
11Puth ngul-ngulana nil God.angan pam wuut pi'an paththam yumpow ngayang!
Ina min paththam wunowa!’ ”
12Nil Jesus.angan wik kath inangan waa'-waa' thant-a, than pam pi'an Jews al-alangana ke' mamiythan nunang, puth than mee'miy nil thanangan waa'-waa', than pench ekin wik kath anpalan. Puth thanan winynyang mo'in pam wanch yot al-alantaman, than wiy wantin nunang a' puyam iiyin.
Thananiya Jesus.an Putham Mepin Nunang
13Than pam Pharisees al-alangan a' puth pam Herod.antam al-alangan karpam ngul wik yump-yumpin, a' thawin, “Ngamp putham mepāmp nunanga, yaan paathāmp nunang nil nath Jesus.an wik want-wanttakan thawow ngampar.” Thananiya pam thanttam wiy anangan kuchin nungant. 14Than iiyin nungant Jesus.antana, a' thawin, “Ayyang, moom-ang, ngan kan mee'miy nint wik kan-kanam anangan thaw-thawangana, puth woyan min God.antaman kan-kanam thaa'-aath-aathangan nganang. Nungkway than pam wanch wiyangan ngangk-wayangaman kal-kalantan nintang-a, puth nintana ke'am ngaantam-ngeeyangan, kon uth anman iiy-iiyangan. Puth nint pam pi'an al-alantaman ke'am winynyang mo'angan ya'a, nint ke'-ngoongkam wik kan-kanam anman waa'-waa'angan pam wanchantan. Yaa, nint puth wik waa'ān nganta nint wanttakan ngaantam-ngeeyangana. An ngul kan-kanam ey? ngan ngul wukal thee'in ey? ke' income tax yimanangan ey? pam moom pi'an alantan ey? aak Rome.angan wunan ey? nath ya'a, ke' thee'in nungant.” 15A' nil puth Jesus.angan kanam thiich thanang pam anangan than pam min ya'a, than yaan paath-paathin nunang, nil puth thaw thant, “Niiy ngul ngeenak thaachaniy ngayanga? ngay yipam way-wayak thawāng niiyant ey? An ya'a! Niiy wukal thonam pal kalānar, ngay kan thathānga!” 16Thanan wukal anana wampathin nungant, a' nil puth Jesus.an thaw thant, “Wukal ilangan kaa'wal wee'antam pi'an a? puth namp thamp wee'antam wukal ilantangan wun a?” Puth than pam anangan thawin nungant Jesus.antan, “Pam moom pi'an alantaman aak Rome.angan wunana.” 17Yaa, nil Jesus.an thaw thant, “Than wukal tax aakanakan thawayn niiyantan-a, pam pi'-pi'anam anangan-a, niiy wukal wiyana koyam thee'ān thantanweya. Puth nil God.angan ngampangan yumpa, ngampana ngangk ngamparamana koyaman thee'āmp nunganta.” Than wik inangan ngeeyinan-a, than thaa'am ikin ngul Jesus.antan.
18Anpalan-a, pam puungk wiy Sadducees anangan wampin nungant. Than Sadducees il-ilangana, than ngaantam-ngeeyin pam wanch mulan wuntan-a, ke' koyaman ke' ekiythan. Than thawin nungant Jesus.antan, 19“Ayyang, Moom-ang, pam Moses.ang keenkanamana wik yimanangan ump, ‘Nil pamwey puk ke'anangan uthamiw-a, yaa, nil pont nungantam alangan wanch wukalongkan maayow nunanga, pul yipam puk uwowpula, thanan yipam ngaantam-ngeeyayna puk anangana ke' pam mul alantamana.’ 20Puth nint kan wik kath inan ngeeyāna: aak keenkanamana, than ma'-kuuncham pam seven wunina. Wuny thanttamangan ka'atham wanch maay -- ngul-ngulaniya, nil puk ke'anang utham ngul. 21Pam kuunch nungantam thon alangan ngul maay nunang wanch wukalongkana, a' nil tham ngul puk ke'anang utham. A' pam kuunch nungantam thon alangan ngul maay nunang wanch wukalongkana, a' nil yinang puk ke'anang tham utham. 22Pam kuunch nungantam ma'mangkam al-alangan maay-maayin nunang, wanch wukalongkana, a' than ma'mangkamana puk ke'anang anman uth-uthamin. Ngul-ngulaniya, wanch wukalongk anman utham. 23Kan in ngeeyiya! Aak ngulan wampowan-a, than pam wanch mulaman koyaman ngulan ekayn-a, man-yetham koyaman iiyayn-a, nil wanch wukalongkana wanch thum pam wee'antam ngul iiyowa? Puth nil wanch alangana pam ma'-kuuncham seven anangaman maay thananga!”
24A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy wik way-way thawaniya! An puth niiy ke'am wik min God.antam anangana min-minam ngaantam-ngeeyaniya, wik lat ngench thayanangana a' putha niiy min-minam ke'am thiichaniy nil piip God.an pam wuut pi'an paththamana! 25Than pam wanch yotamana mulaman ekayn-a, a' man-yetham koyam ngulan iiy-iiyayn-a, an thananiya ke' ngaantiyongk anman iiy-iiyayn ing kenyana, ke'-ngul ngentwayn, ya'a. 26Niiyiy wik anman thaw-thawaniy than pam wanch mulaman ke' yaaka' ekayna. Niiy ngul wik kath Moses alantaman kanam ngeeyan ey? lat ngench thayan anpalan ey? nilan thum nganthan thath yuk waakamangan, puth yukana ke'am pench-pencha. Nil puth God.an wik inangan Moses.antan thaw, ‘Ngayiya God inman, thanttam pam Abraham-a, puth Isaac-a, a' Jacob wee'anang al-alantamana.’ 27Nil God.ana God thanttam pam wanch man-yethaman iiy-iiyantan, pam wanch mul al-alantaman ya'a. Niiy wik way-way thawaniya!”
Wik Thayan Kucham Inangan Min Paththam
28Nil pam thonamaniy-a, angman than-than thanttang, ngeey-ngeey thanang wikan thaw-thawin. Nil pam ilangan-a, pam wanchan thaa'-aath-aath thanang wik ngench thayanan. Nil ngeey nunang Jesus.an wik minan thaw thant Sadducees al-alantan, nil puth iiy nungant a' thawant, “Ayyang, lat ngench thayanangan-a, wik thayan God.antaman yot ngampar ngeeyanakana! Nint ke' mi'in wik thayan thonam min paththaman ey?” 29Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Wik inangan kan-kanam min paththam niiyant ngeeyanakan. ‘Niiyala, niiy pam wanch aak Israel.angan wunaniya, kan in ngeeyāna: nil piip God ngamparaman-a, nilam thonam anman moom pi'an ngamparama, wiy ya'a, nilam thonakama. 30Niiy ngangk minangam anman iiy-iiyān nungant, koochanam iiyān, man-kuchaman ya'a, a' wik nungantaman ngangkangam pi'-pi'ān, wik ma'mangkam anangan ngeeyāna.’ 31A' thon inan ngeeyāna: ‘Niiy paththam kaangk wunān pam wanch puk wiyantana. Ke' niiyan min-minam pi'-pi'wuniy niiyantakaman-a, yaa, niiyiya yimanangan pam wanch wiy al-alantan ngangk minangam iiy-iiyān thant.’ Wik thayan kucham inangan karp wunanpul, an min-minam paththama!”
32Nil pam alangan wik Jesus.antaman ngeey-ngeey-a, a' thawant Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, nint minam thawana. Nint kan-kanam thawana nil Lord ngamparaman God thonam anman, nilam thonakaman, wiy ya'a; 33a' ngamp kan-kanam ngangk minangam anman iiy-iiyāmp nunganta, koochanam iiyāmpa, man-kuchaman ya'a, a' ngamp wik nungantaman ngangkangama pi'-pi'āmp wik ma'mangkam anangan ngeeyāmpa! A' ngamp pam wanch wiy al-alantan kan-kanam kaangk wunāmp thant, a' minam pi'-pi'āmp thanang ke' ngamp ngamparakaman pi'-pi'wunamp. Wik kucham inangan kan-kanam min paththam ngampar ngeeyanakan. Ngamp nath minh thonakaman kalimp nungant God alantan-a, altarangan wunpimp nungant-a, puth ke'wey wik nungantam inangan ngeeyimpwey-a, an way ngampar.”
34Nil Jesus.angan ngeey nunang wik minan thaw-a, nil puth thaw nungant, “Nint wanttaka? Nint kan ngathar ngangk thee'ān ey? Nint God.antan thinth-thinth kan-ngul wamp-wampangan, nil yipam ma' nungantang pi'ow nintang.” Anpalman ngulan-a, thananiya winynyang ngul mo'-mo'in nungantam Jesus.antamana, thananiya ke'-ngul wikak thakan engkin nungant, ya' anman.
Nil Jesus.anganiya Wik David.antaman Waa'
35Anpalaniy-a, nil Jesus.angan pam wanch thaa'-aath-aath thanang aawuch ngench thayanangan. Nil thaw thant, “Than pam anangan wik ngench thayanan thaa'-aath-aathantan-a, thananiy thawantana nil David.ana wuut mangk nungantamaniya, pam alantaman nil God.angan kaa'ngak kuchowan ngampar. Than ngeenam yimanangan thawantana? 36Nil puth Ngeen-Wiy Min God.antaman thaw nungant David.ant wik inangan waa'owa:
‘Nil Lord God.ana moom ngatharamant thawa:
Nintaniya moom pi'an ngatharang iiy-iiyāna;
a' ngay ngul maalathāng thanang than nintangan ngangk-wayangaman kal-kalayn.
Nintaniya moom karangk paththam iiy-iiyān thantana.’
37Wik iniya David.angan waa'. Niliya Christ.ana moom nungantam waa' nunang. Puth nil David.ana wanttak Christ.antaman wuut mangk weem a!” Nil Jesus.angan yimanangan mep thanang.
Nil Jesus.angan Wuut Manth-Thayan Anangan Waa' Thanang Than Min Ya'a
Anpalan-a, pam wanch yotangan ngangk minangam ngeeyin nunang, Jesus.an. 38Nil thaa'-aath-aath thanang, a' thaw thant, “Niiy kan thathān thanang, pam wuut manth-thayan anangana, than min ya'a! Thanan ke' meek yimanangan kaangk iiy-iiyayn. Than kaangk ngook ongk ngoonch-ngoonchayn, than wiyangan yipam thathayn thanang, a' thanan kaangka pam wanch anangan umang iiyayn thant aak town wakanana. 39A' putha, than aak churchakan iiyayn-a, thanan kaangk umputh nyiinayna, thanan yipmam pam wanchangan thathayn thanang, a' putha than may party.akan iiyayn-a, thanan kaangk aak min-minangam nyiinayna. 40Than yuk way min wukalongk al-alantaman maayantan thak, puth-a, than aawuch thanttamangana than ngul ngoonchantan, ke' aawuch thanttam yimanangan ngula, a' thanana yaam anman mee'-wuthanamantan pam wanchangan yipam ngeeyayn thanang. Nil God.angan kan-kanam paththam wayathow thananga! ke' wiy ya'a!”
Inan Wik Kath Wanch Wukalongkantam Wukalan Thee' God.antan
41Anpalan-a, nil Jesus.an aak churchangan nyiin-nyiin, nil yuk ik wukalak thinth angan nyiin-nyiin, thath-thath thanang wukal God.antan wunp-wunpin, pam wanch yotangan. Pam wiyaniy-a, ma'mangkiy, than ep wukal pi'an wunp-wunpin mee' yotantang. 42Anpalana, nil wanch wukalongk anan ngoonch, wanch inaniya, nil wukal ke'anangwey, a' nilan wukal manyiy kucham ke' two cents yimanangan ikangan wunp. 43Anpalana, nil Jesus.angan ngurp nungantam anangan ump thanang a' thaw thant, “Niiy kan thathan thanang ey? Than wiyangan ep wukal pi'-pi'anam ikangan wunp-wunpin aa! Nungkway nil wanch wukalongk ilangan wukal many wunp ikangan-a, an min mee' God.antangana, an nil God.angan ke' wukal pi'an thath-thathan mee' nungantangana. 44Than puth wiy ananganiya min ya'a, puth nungkway than wukal pi'anan wunp-wunpin-a, an min ya' mee' God.antangan, puth thanan ke' wukal many thee'in, thanan puth wukal tha'iy thanttakam pi'-pi'antan, ma'mangkiy iiy-iiyantan. Puth nil wanch wukalongk alanganiy-a, wukal nungantam ma'mangkam wunp ikangan, wukal anan nil ke' may piiyanakan pi'-pi'wey-a, anan wunp.” Wik inan nil Jesus.angan waa'.