Nil Jesus.ana Ngangk Thayanam Iiy Jerusalem.akan
111Than Jesus-a, ngurp nungantam wee'anangan kan-ngul iiy-iiyin. Thananiy-a, aak Jerusalem thinth ngul wampin. A' thanan aak yoyk namp Olives angan wampin ngul. A' aak yoyk wonkang anganiy-a, village kucham thanpul, aak namp al-alantaniya Bethphage-a, a' Bethany. Nil Jesus.angan ngurp nungantam kucham anangana keenk kuch pulang aak village aakanakan. 2Nilan thaw pulanta, “Nip village aakanakan iiyow. Nip angan wampowan-a, nip donkey many thathow kuuyang kathin nunang, than pam wiyangan ke'am yippakan matin nunang. Nip kuuyan thapathow, a' nip pal kalow nunang ngathara. 3Nil wee'an thawow nipar, ‘Nip donkey many nanan ngeenak kalanip nunang e?’, nipan thawow nunganta, ‘Nil moom nganttamangan yaan matowana.’ Anpalan-a, nil palaman ngul kuchowan nungkar.”
4Anpalan-a, pulan iiypul a' donkey manyan uwpul woyanang angman than-than, kuuyang kathin nunang aawuch thaa'ang angana. Pul kuuyan yippak thap-thapathpulan-a, 5than pam wanch wiy anangan thinthan than-thaninan-a, thawin pulant, “Nip donkey many nalantaman kuuyan ngeenak thapathanip a?”
6Pulan thawpul thant ke' wik anman nil Jesus.an thaw pulant, a' than pam anangan thawin pulant, “Ee'weya, nip kalowana!” 7Anpalan-a, pul donkey manyan wampathpul nunang Jesus.antan, a' ngook pulantaman kenyangk wunppul donkey manyantangan, a' nil Jesus.an kan-ngul pey man-mangk donkey many alantangan. 8A' than pam wanch yotamangan ngula ngook thanttaman woyanangan wunp-wunpin. Than wiyanganiya yuk punth pip-pipin a' woyanang wunp-wunpin. 9Nil Jesus.an kan-ngulan iiy-iiy-a, than pam wanch yot thaa'-wantanaman umputh iiy-iiyin nungantanga, a' than pam wanch wiy ananganiya, kul-kulam iiy-iiyin nungant. Thanan wik pech-pechin, “Yeey! Yeey! Ngamp nunang God.an thaa'-kuumpāmpana! Nil puth God.ang pam inan kuchana, nil mak pi'anan yumpow nunanga! 10Nil wuut mangk ngamparam anpalan wamp, King David.antama! Nil King David.an aak ingman yippakan wun-wun-a, nil pam wanch anangan ma' nungantangan pi'-pi' thanang, puth nil pam ilangan yimanangan ma'ang pi'-pi'ow ngampangan! Ngamp God.an thaa'-kuump-kuumpāmp nunanga!”
11Anpalan-a, nil Jesus.an aak pi'an Jerusalem.ang kan-ngul ngooncha, a' nil aawuch ngench thayanang ngoonch, a' pal-puy thath-thath. Puth aakan kinch-wayang ngul wuna, nilan ke'-paal aak Bethany aakanakan iiy, than ngurp nungantam anangan karpam iiyin nungantangan.
Nil Jesus.ang Yuk May Koman Konch
12Aak ngaa' thonang ngulaniy-a, than aak Bethany anpalan palam wampin, nil Jesus.an meech ngul ween. 13Nil yuk kom kecham thath, yukaniya kangkathiy, a' nilaniy puth iiy yukan thathow nath may thamp, nath ya'a; a' nil yuk aakanakan kanan wamp-a, nil yuk anan kangkam thonakam thath, puth aak yimananganiya yuk alangana may ke' yippak pi'iy. 14Anpalaniya, nil Jesus.an yuk kom alantan thaw, “Pam wanchangana may nungkaramana ke'-ngul mungkayna, ya'a!” Than ngurp nungantam al-alangan wik inangan ngeeyin nunang nilan thaw.
Nil Jesus.an Aawuch Ngench Thayanakan Iiy
15Anpalaniya, than kan-ngul iiyin aak Jerusalem.akan. Than kan-ngulan wampin-a, nil Jesus.an aawuch ngench thayanak iiy, a' nil thath thanang pam wanch anangan than minh bullocks thak piiy-piiyina a' sellimpung-pungin aawuch ngench thayan angana. A' nilan kenth thanang. Nil table thakan wew thee' thanttam pam al-alantaman wukalan pi'-pi'in, a' putha yuk chairs anangana, um pekam thee' ngul pam al-alantamana minh munkiyang anangana sellimpung-pungin. 16A' puth nilan thaw thant pam wanch al-alantan yuk way min may thakan ke' kal-kalayn aawuch ngench thayan wakanana. 17Amanamaniya nilan thaa'-aath-aath thanang pam wanch anangan, nil thaw thant, “Than keenkanamana wik inangan God.antamana lat ngench thayanangan umpin, ‘Than aawuch ngench ngatharaman aak pam wanchantan mee'-wuthanamanakan waa'ayn, than pam wanch yot aak nath-nathan wuntan, angman puth yalmathwayn thanttakaman mee'-wuthanamak,’ puth niiy pam wanch il-ilangan aawuch iikanakan yalmathwuniy yipam wukal way min wiyantaman ma'-kuchathāna.”
18Than pam pi'-pi'anam priests a' puth pam teachers anangan wik thayan anangan thaa'-aath-aathinan-a, thanan ngeeyin nunang wik anangan nil Jesus.an thaw-a, thanana kan-ngul ngaantam-ngeeyin thanttakaman Jesus.an mulathayn nunang. Puth thanana winynyang mo'-mo'in nungantam ngeenam putha than pam wanchangan wik nungantam anman kaangk ngeey-ngeeyayn wik min nilan waa'-waa' thant.
19Aak ngaa' ngulan wun-a, Jesus-a, a' putha ngurp nungantam anangan, than aak pi'an Jerusalem.ana kan wantin.
Nil Jesus.angan Yuk Komantaman Thaa'-Aath Thanang
20Ngaa'thiyangam ngulaniy-a, than woyan wakanan iiy-iiyin-a, than yuk anman koman thathin kan-ngul utham, yuk punth-a, a' aakanakam pek tha' kumanakam. 21A' nil Peter.angana erkam ngaantam-ngeey paththam ngeenamana yukan uthama a' thaw ngul Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, in thath ee! wik nintan thawan yuk ilantana uthamow ngulana, an kan-kanam uthama, yukaniy.”
22-23A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Niiy puth kan-kanam ngaantam-ngeeyān God.ana nilana min a' ma'-kunch, niiy ke' man-ngeeyān nunanga. Niiywey God.an kan-kanamwey ngangkang pi'-pi'in nunang-a, yaa, niiy yoyk ilantan thawinwey, ‘Eka! Puy ngakang thee'ān nungkamanga,’ an nil God.angan paththam yumpiya wik niiy anangan thawana. 24Yaa, ngay in waa'āng niiyant: niiywey ngeenak nathanweya thawin God.antan-a, niiy kan-kanam ngaantam-ngeeyān nil thee'ow niiyant, a' anpalana, nil paththam thee'ow niiyant. 25A' niiy mee'an wuthanamān God.antan-a, way anangan kon-ngathow niiyang than wiyangan yump-yumpin niiyant, yaa, nil puth piip ngamparam God.angan-a, ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way niiyan yump-yumpana. 26Niiyang ke'wey kon-ngathow than niiyantan way yump-yumpin-a, yaa, piip ngatharam in kenya ke' kon-ngathow nunang way niiyan yump-yumpan.”
Than Mepin Nunang Jesus.an
27Than Jesus wee'anangan putham ngul wampin aak Jerusalem.angan. Anpalan-a, nil Jesus.an aawuch ngench thayanangan ngoonch-a, a' pal-puy iiy-iiy, a' than moom priestsantam anangan-a, a' puth than pam teachers anangan wik thayan God.antaman thaa'-aath-aathin thanangan-a, a' puth than pam wuut manth-thayan anangan wampin nungant, 28a' thawin nungant, “Nungkar ngul wee' thaw work pi'an anangan yump-yumpān thananga? Nintang wee'ang kuch e?”
29-30A' nil Jesus.an thaw thant, “Ngay kan in engkāng niiyanta, a' niiyan ngatha waa'ān, nil wee' thawant pam John alantan pam wanch kootr ngakangan kuungk-kuungkow thanang e? Nil God thawant ey? Nath pam wanch thawin nungant ey? Niiy nath waa'in ngatharan-a, ngay ngul waa'āng niiyant nil wee'angan kuch ngayangan.” 31Thananiya kan-ngul thaw-thawin thanttakamana, “Ngamp ngul wanttak thawāmp e? Ngampwey yimanangan thawimp nunganta, ‘Nil God thaw nungant John.antan-a,’ nil puth Jesus.an thawow ngampar, ‘Ngul niiy John.an wanttak ke'am ngaantam-ngeeyan nunang wik min God.antaman waa'-waa' niiyantan a?’ 32Puth ngampwey thawimp yimanangana, ‘Pam wanch thawin nungant John.antan-a,’ an ngul wanttaka?” Thanan puth winynyang mo'in pam wanchantam, than pam wanch ma'mangkamangan puth ngaantam-ngeeyin John.an nil pam prophetan iiy-iiy.
33A' thanan thawin nungant Jesus.antan, “Ngan mee'miy ya'a.” A' nil Jesus.an thaw thant, “Yaa, ngay puthangkana ke' waa'ing niiyant nil wee'angan kuch ngayang aak iikanakana, ya'a.”