Nil Jesus.an Wik Thaw Thant Divorce.aman
101Ngul anpalaniya, nil Jesus.ang aak anan kan want, a' nil wo'uwayn pey River Jordan.ak aak Judea aakanakana. Pam wanch yot anangan putham wamp-wampin nungant, a' nil wikan waa' thant, puth aak nungant yimanangan wun.
2Amanamaniya, pam Pharisees wiy anangana wampin nungant. Than yaan thawin nungant nil wik want-wanttakan thawow thant, “Ayyang, ngul wik thayan ngamparamangan wanttak waa'an e? An ngul min ey? Pamang wanch thum nungantaman aak umpuyangaman wantowan ey?” 3Nil puth Jesus.an thaw ngul thant, “Nil Moses.angan wik thayan ngeen waa' niiyanta?” 4Thanan thawin nungant, “Nil Moses.an wik inangan thaw, ‘Nil nath pam thum nungantamangan wanch-kunchan wantow nunang aak umpuyangaman-a, nil lat manyan thee'ow nungant wanch alantan divorce.akan, a' kuchow nunang ngula.’ ” 5A' nil Jesus.an thaw ngul, “Nil Moses.ana wik inangan thaw, puth niiy pam wayananga, kuchek thayan paththama, ya'angam nganiy ma'-aath-aathin niiyanga. 6Nil God.ang aak inan keenkanaman yump-a, anpalana nil kucham yump, pam a' wanch, puth lat ngench thayanangan kan waa' ngampar. 7Nil God.an wik inangan thaw thampa, ‘Nil pam alangana kaath piip nungantam pulang too wantowa, a' pulan wanch-kunchang yipmam karpam ngul wun-wunowpula. Pul kucham ananganiya ke' thonam ngul weenowpula -- 8pulana pok-pokkapang ke' wun-wunowpul, pul ke' thonam anmana ngul weenowpul.’ 9Nil piip God.ana yimanangan thaw, ‘Pam wanch ngentwaynan-a, karpam anman iiy-iiyayna -- wiy al-alangan ke' wayathayn pulang pam wanch ananganiy, pul thampaniya ke' wantwuwpul pulantakam, pulan ngangk minam pi'wuwpul pulantakam.’ ”
10Anpalan-a, thanan pek koyam ngulan ngoonchin aawuchangan, a' than ngurp nungantam anangana thawin nungant Jesus.ant wikan koochanathow thant. 11Nil Jesus.an thaw thant, “Nil pam wee'ang wanch thum nungantaman too wantiy-a, a' wanch thon ngulan maayiywey-a, yaa, an nilana way yumpan wanch thum nungantamant, nil puth maarich kee'-kee'ana wanch thon ngulan pi'-pi'ana. 12Thon inana, nil wanch wee' alangan pam thum nungantaman too wantow-a, a' pam thon ngul maayiywey-a, an nilana way yumpan pam thum nungantamant, nil puth maarich kee'-kee'ana, pam thon ngulan pi'-pi'ana, aakan yimanangan ke' wunowa.” Nil Jesus.an yimanangan wik thaw.
Wik Kath Inan Nil Jesus.an Kaangk Puk Manyiyan Wampayn Nungant
13Ngul anpalaniy-a, pam wanch wiyangan-a, puk manyiy thanttaman wampathin nungant Jesus.antan nil yipam ma' wunpow thant; puth thanan ngurp nungantamanganiy-a, ya' kenthin thanang. 14Nil Jesus.angan kaangk puk manyiy puth thanan wampin nungant, nil ke'-paal kaangk ke' thathow thanang kenth-kenthayn thanangan, a' nil wak thanang, ngurp nungantam anangan. “Ke'a! Niiy ke' kenthān thanangweya, puk manyiy inanganiya mak wampayn ngathara! puth nil God.angan kaangk ma' nungantang pi'-pi'ow thanang. Than wee'-wee'anangan ke' puk manyiy yimanangan ngangk minangaman wampayn nungant God.ant-a, an nil min-minakam ngul pi'ow thanang, than ma' nungantang ngul wunayn. 15Than puth wee'-wee'anangan ke' puk manyiy ngangk minangam ke'an wampiythan nungant-a, an nil God.angan min-minakam ke' pi'ow thanang ma' nungantang, ya'a.” Jesus.aniy thaw. 16Kan-ngulana, nil puk manyiy anangan maay thanang, a' ma' wunp thant a' thaw God.ant, “Nint thath-thathān thanang, min-minam pi'ān thanang, than yipam minaman iiyayna.”
Pam Ma'mangkiyan Wamp Nungant Jesus.ant
17Nil Jesus putham ngulan woyanang iiy-iiy-a, nil pam umang mo'-mo' nunganta, a' pungkang nyiinant, a' thaw nungant, “Moom-ang, nint mina. Nint kan inan waa'ara: ngay want-wanttak iiyānga, ngayan yipam God.antang aak umpuyaman wunāng e?” 18Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Nint puth pam min ngeenak waa'angan ngayang e? An nilam thonakam God.ana minaniya, wiy anangan ya'a. 19Nint puth wik ngench thayan God.antaman mee'miya: niiy pamana ke' mulathāna; niiy wanch pam thon alantamana ke' maarich kee'athāna; niiy yuk way min meekantamana ke' ma'-kuchathāna; niiy pam wanch wiyana wik aak-ya'angan ke' waa'-waa'ān thanang; niiy pam wanch anangana ke' mee'-thenchān thananga; a' putha niiy kaath piip niiyantamana wik ngeeyāna thananga.”
20Nil puth paman thaw nungant Jesus.ant, “Moom-ang, aak anpalman ngay yippak puk manyan iiy-iiyangan-a, ngay wik ngench thayan inangan pi'-pi'ang thananga.” 21Nil puth Jesus.angan paman oth thath-thathan, nil kaangk paththam wun nungant. Nilan puth thaw nunganta, “Nint inan yumpān thampa. Nint iiyāna, a' yuk way min nungkaram ma'mangkaman sellingpungāna, a' wukal thakan thee'ān thant pam wanch wukal ke'anang al-alantana. Anpalana, nint ngayang ngul monkan-wakāna. Ngulana, nil God.an min-minam paththam ngul iiyow nungkar aak ing kenyana.” 22Nil pam alangan wik inangan ngeey-a, nil kaa'wal wiy-wiyam weem, a' ngangk way wunanta, nilan puth pam ma'mangkiya.
23Ngul anpalaniya, nil Jesus.an weent a' ngurp nungantam anangan thath thanang a' thaw thant, “Than pam wanch ma'mangkiy anangan puth want-wanttak iiy-iiyiythan ma' God.antangan e? An ya' yaaka'a! Puth wukal a' way min anangan kee' nath enchayn thanta!” 24Than ngurp nungantaman thaa'am ikin wik Jesus.antaman ngeeyin, nil puth Jesus.an wik putham ngul thaw, “Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, kan in ngeeyāna, than pam wanch puth want-wanttak ma' God.antangan iiy-iiyayn e? 25Nil camelan puth needle yuutampang wanttak ngoonchow e? An ya'a! Inan puth yimanangana. Pam wanch ma'mangkiy anangan puth want-wanttak ma' God.antangan iiy-iiyayn e? An ya', an thayan paththam wunow thantana, than woyan min God.antaman ke' nath uwiythan, ya'a.” 26Thanan wik inan ngeeyin-a, than ngurp nungantam anangan puy-puyam mee'am ikin, a' thanan thaw-thawin thanttakaman, “Nil God.angan wee' kaa'-piichanathow e? Nath pam wanch ya' yaaka'a!”
27Anpalana, nil Jesus.angan oth thath-thath thanang, a' thaw thant, “Pam wanchangan ke' kaa'-piichanathwiythan thanttakamana, an ya'a. God.ang thonakam ep pam wanchaniy kaa'-piichanathiya, nil pi'an a' thayan paththama, nilan ep ma'-min yumpiy way min thon-thon anangana.” 28Anpalana, nil Peter.an thaw Jesus.anta, “In ngeeya, ngan kampan nganttam a' aak nganttam wantan a' nintang puth ngul monkan-wak-wakanana.” 29Nil puth Jesus.an thawa, “Ee'a, a' ngay nungk inan waa'ānga: than pam wanch wiyangan aak thanttam a' kaath piipa, a' kuunch thanttam thakan wantantan a' puk thanttam a' farm thakan wantantan, thanan yipam wik God.antaman waa'-waa'ayn thant pam wanch wiyantana, than puth kaangk paththam wuntan ngathar. 30Nil God.an ngangk min paththam ngul iiyow thant pam wanch al-alantan. Thanan pam wanch yot thaa'-wantanam ngurp yumpayn thanang ke' kampan thanttam yimanangan ke' yapa, wiila, wunya, nhengka, otham thanttam yimanangana -- a' nil God.angan aawuch-a, yuk way min yot-yotam thee'ow thant, a' puth aak fields thampa. Puth aak an-aniyangana, than pam puungk wiy al-alangan way yumpayn thant thama. Puth ngul-ngulana, than pam wanch anangan nungantang God.antang ngul wunayn aak umpuyam.”
31Nil Jesus.angan wik thonangan inan thamp waa' thant, “Than pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyantan than ke' pam wanch pi'-pi'anam yimanangan iiyantana, an puth ngulana than pam wanch many ngul iiyayn. Than wiyangan pi'an ke'aman ngaantam-ngeeyantan thanttakamana -- ngulana, nil God.angan moom pi'-pi'anam yumpow thanang.”
Nil Jesus.angan Putham Waa' Thant Nungamang Nil Uthamowana
32Anpalaniy-a, Jesusa a' than ngurp nungantam wee'anang woyan wakan iiy-iiyin aak Jerusalem.ak. Nil Jesus.aniya, keenk iiy ngurp nungantam al-alantaman -- puth than ngurp nungantam anangan ngangk ikin. Than puth pam wanch anangan kul-kulaman monkan-wak-wakin thanangan-a, winynyang mo'in. Anpalana, nil Jesus.angan ngurp nungantaman pokkap kiikath thanang a' waa'-waa' thant aak way ngulan wampow nungant. Nilan thaw thant, 33“In ngeeyiya, ngamp inan yiip ngul iiyāmp aak Jerusalem.aka. Than pam wiy al-alangan mamayn ngayanga, ngay pam inana nil God.angan kuchanya, a' pam moom priests al-alantam a' putha pam wuut manth-thayan al-alantakan ma'am thee'ayn ngayanga. Thananiya, karpam yalmathwayn a' thawayn ngayan uthamāngana, a' amanama, thanan ngayang Jews ya' al-alantan ma'am thee'ayn ngula. 34Than pam Jews ya' al-alangan thaa'-thengkathayn ngayanga, thaa' theekang thak makayn ngayanga, a' whipang thak piikayn ngayanga, a' amanamana mulathayn ngayang ngul, puth aak ma'-ko'alamang ngulan wantow-a, ngay mulamana koyam ngul ekānga, a' anman man-yetham ngul iiy-iiyānga.” Wik inangan nil Jesus.an thaw thant.
Pul James-a, John.angan Wik Thawpul Jesus.antan
35Anpalaniya Jamesa a' Johna, puk nhengk pam Zebedee alantaman, wamppul nungant Jesus.ant, a' thawpul nungant, “Ayyang, Moom-ang, nint nath ee' thawana, nath ya'a.” 36Nil puth Jesus.an thaw pulanta, “Nip kaangk ngeenak e?” 37Pulaniy thawpul nunganta, “Aak an-aniyangan nint moom pi'an ngulan iiyān aak ing kenyan-a, nintan nganang ke' wunpin nungkarangan nyiinin ey? Nil thoniya, ma' malang nyiiniya, a' thoniya, ma' thakang ke' nyiiniy nungkarangan ey?” 38Ngul nil Jesus.an thaw pulant, “Nip ngul ngeenak yimanangan thawanip e? nip ngatharangan nyiinow e? ke' moom pi'an yimanangan e? Than puth wiyangan way yumpayn ngathara, a' mulathayn ngayanga. Nip ngul kaangk ey? than way nipar thampan yumpayn ey?” 39Pulan puth thawpul nunganta, “Ee'a, ngan kaangk than ngant thamp way yumpayna.” A' nil Jesus.an thaw pulant, “Thanan kan-kanam way yumpayn nipara; a' piikayn nipanga a' kul thak thawayn nipar. 40Puth ngayan ke' mi'ing nil wee'an nyiinow ngatharang ke' moom pi'an yimanangana. Nilam God.an ngul thawow, nil keenkanaman kan mi' nil wee'an nyiinow ngatharanga.”
41Than ngurp nungantam ten al-alangan wikan ngeeyin pulantam James-a, John.angan pul Jesus.antan thawpul-a, thanan-a, man kul wampin pulant. 42Nil puth Jesus.anganiy-a, thanang yotaman karpam ump thanang a' thaw thanta, “Niiy mee'miy thanang moom aak thon-thonangan wuntan ey? Than pam wanch anangan ma' thayanang pi'-pi'antan thananga, than thawantan thant work thantan iiyayn. Than ke' pam meek pi'an anman iiyantan. 43Puth niiyaniya, yimanangan ke' iiyān niiy-niiyantakamana. Niiywey nath kaangk pam pi'-pi'anaman iiyānwey-a, yaa, niiyan putha pam wanch wiyan ma'-aath-aathān thanang a' minam pi'ān thanang. 44Niiywey nath kaangk ke' moom yimanangan iiyānwey-a, niiyan puth pam wanch wiyan minam paththam pi'-pi'ān thanang. 45Ngay puth pam inan nil God.angan kuchanya, ngayan puth aak iikanakan ukangana ngayan yipam pam wanch anangan minakam pi'-pi'āng thanang. Ngay aak iikanakan ke'am ukangan than pam wanchangan yipam minam pi'-pi'ayn ngayang ke' moom yimanangana, ya'a. Ngay aak iikanakaniya ukangana ngay yipam chaapar ngatharam theetathāng pam wanch yotamant a' kaa'-piichanathāng thanang way thanttam anpalan.”
Nil Jesus.angan Pam Namp Bartimaeus.an Mee' Min Yump Nunang
46Anpalaniy-a, than Jesus wee'anangan aak Jericho.ak wampin. A' ngulan-a, Jesus-a, ngurp nungantam anangan a' pam wanch yot anangan thampa than aakan kan-ngulan wantayn-a, ngul nil pam ko'anchwey woyan wonkang nyiin-nyiin a' thaa' pent-pent mayaka a' wukalakweya. Namp nungantaniy-a, Bartimaeus, nhengk Timaeus.antaman. 47A' nil wik ngeey Jesus.an woyan wakanan iiy-iiy, pam anman aak Nazareth amanaman. A' nil kan-ngul pech nungant, “Ayyang, Jesus ey! Kampan David.antam ey! Nint ngayang ngangk ke' mamin ey?”
48Pam wanch yot al-alangan wakin nunang, “Ayyang, nint appap nyiina!” Puth nil pamana puy-puyam othamayan ngul pech-pechwey, “Ayyang! Kampan David.antam-ang! Nint ngayang ngangk ke' mamin ey?” 49Nil Jesus.an than a' thaw thant, “Thawān nungant pal wampow ngathara.” Than puth umpin nunang pam ko'anchan, thawin nungant, “Kanweya! Ngangk min wunow nungka! Kan ekāna! Nil thawa nint iiyān nunganta.” 50A' nil pam ko'anch alangana coat nungantaman thapath, a' wur ek, a' iiy nungant Jesus.antan. 51Nil Jesus.an thawant, “Nint ngeenaka?” Nil pam ko'anchan thaw Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, ngay kaangk aak koyam thathāng ngula!”
52A' nil Jesus.an thaw nungant, “Kan iiyāna! nint mee' min ngul iiyāna, nint puth kan-kanam ngaantam-ngeeyan ngayang ngay mee' min koyam ngulan yumpāng nintangana.” Anpalana, pam alangan aak ngul thath, a' nilana Jesus.an monkan-wak-wak nunang woyanangan iiy-iiy.