MARK
Lat Inan Mark.angan Ump
Ka'athamana Nil John.angan Wik God.antam Thoo'ath Pam Wanchantan
11Inaniya wik min-minam paththam Jesus Christ.antaman, nhengk God.antaman. 2Aak keenkanamana pam Isaiah alangana lat ngench thayanangan ump, nunangan waa'a, nil wik yimanangan ump wik God.antam anangana:
“Ngay ngul kuchāng wik thoo'iy ngatharamana keenk iiy-iiyow nungka.
An ke' nilanweya woyan min-min yumpow nungkar,
nilaniya thaa'-aath-aathow pam wancha.
3A' niliya aak pintalang iiy-iiyow, wik pech-pechow,
‘Niiy woyan min-minam kan yumpān nungant Lord.antana!
Koochanam yumpān nunganta!’ ”
Nil pam Isaiah.angan wikana yimanangan ump.
4Anpalan-a, nil pam John.an aak pintalangan iiy-iiy aak Judea.angan, a' nil kan-ngul waa'-waa' wik God.antaman, a' nil puth pam wanch anangan kootra ngakang kuungk-kuungk thanang. Nil thaw thant, “Way niiyan yumpaniya niiy kan-ngul wantāna! Niiy palaman weentān God.antan! A' ngay anpalana kootra ngakangan kuungk-kuungkāng niiyang, a' nil God.angan ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way yot niiyan yump-yumpan.” 5Pam wanch yot wampin nungant than yipam wik ngeeyayn nunang, aak Judea amanam a' putha aak Jerusalem amanam wampin nungant. Than waa'in thanttakam John.antan way thanan yump-yumpin, a' putha nil kootra kuungk-kuungk thanang ngul punth Jordan.angan.
6Ngook nil John.angan ngoonch-a, minh camel thuu'am, a' ompam kath nungantakam minh pe'anang. May at mungk a' minh pongkok mungk. 7Nil thaw thant pam wanchantan, “Pam thonangan ngul wampowa, mangk ngatharangana, puth nilaniya ep-paththama pam wuut pi'an paththama, ngay ya'a, ngay pam many paththam. Ngayana ke' pekaman thuchinga, tha' murrukan thapathing tha' nungantam amanamana ya'a puth ngay pam pi'an ya'a. 8Ngay ngakang thonakam kuchek kuungk-kuungkang niiyang, puth nilaniya Ngeen-Wiy Min God.antaman ngul kuchow niiyant, ngangkangan ngoonchow niiyantangan.”
John.angana Kootra Kuungk Nunang Jesus.aniy
9Ngul-ngulaniya nil Jesus.ana aak Nazareth anpalan wamp aak Galilee.ang anman, ngak punth Jordan aakanakan. A' nil John.angan kootra ngakangan kuungk nunang ngak punth Jordan angmana. 10Nil Jesus.an ngakaman pent-a, a' nil um keny thath yuwan ya' ik, a' nil Ngeen-Wiy Min God.antaman thath nunang pal kenya uk-uk nungant ke' minh kolat yimanangan wamp nungant. 11A' wik inpal kenyan thaw, “Nint nhengk ngatharama! Ngay kaangk paththam wunang nungkar. Ngay ngangk min-minam paththam wunang nungkar.” 12A' an paththam yaam ke'anam Ngeen-Wiy Min God.antam alangan kuch nunang aak pintalakan. 13Nilana yaam wun-wuna, kinchiya forty.akam, a' nil oony wayan wamp-wampant yipam thaachow nunang wayan yumpow. Puth nil ke'am wik ngeeyan wayan yumpow ya'a. A' putha minh kulliy yot thama angman wun-wunina, puth thana ngaantiyongk anangan wampin nungant a' ma'-aathin nunang.
Nil Jesus.angana Pam Ko'alam Anangan Ump Thanang Monkan-Wakayn Nunang
14Than John.an kanan thenchin nunang jailangan-a, nil Jesus.ana aak Galilee.akan iiy, a' wik min God.antaman waa'-waa' thant pam wanchant. 15Nil thaw thant, “Aak nil God.angan mi'-a, an kan wampa! Aak anan thinth ngul kan wampana nil God.angan ma' nungantangan pam wanch yot ngulan pi'ow. Niiy wayan yaam ke' iiy-iiyāna, niiyan woyan min God.antamakan kan weentāna! A' wik min nungantaman ngangkang pi'-pi'āna!”
16Anpalana, nil Jesus.an iiy-iiy thomp wonk wakan wak-waka kookam pi'an Galilee angan, nil pam kucham thath pulang ma'-kuuncham anangana, namp pulantaniya Simona a' Andrew. Puth pul al-alangan minh nga' mam-mampul punththamanangan. 17Jesus.an thaw pulant, “Nip pal ngatharang iiyowa! Nipaniya minh nga'akam iiy-iiyuwwey ey? Puth inpalan ngula, ngay puth thaa'-aath-aathāng nipangweya a' nipaniya iiy-iiyow, pam wanch yota yal-yalmathow thanang ngathara.” 18Pul ma'-kuunchamanganiya punththamanan erkam wantpulweya a' puth iiypul ngul Jesus.antangana.
19A' Jesus.ana thaa' puyam ngul iiy-iiya a' ma'-kuuncham thon ngul thath, namp pulantaniya James a' John, pul puk wuut pam namp Zebedee alantaman. Pulaniya chukkun thanttamangan nyiinpul, pulan puth min-minam yumppul punththaman anangan minh nga'akana iiyayn. 20Nil Jesus.angan thath pulang-a, nil ump pulang nungantangan iiyowpul. Pulaniya piip-kunch wantpul nunang a' pam anangan workan iiy-iiyin nungant, than thampang puth chukkunang workan iiy-iiyin.
Pamangan Oony Wayan Ngangkangan Pi'-Pi'
21Anpalana, nil Jesusa a' putha than ngurp nungantam anangan aak town many Capernaum.ak wampin. Aak Saturday ngulan wun-a, nil Jesus.ana church thanttam Jews al-alantaman angan ngoonch a' kan-ngul wik God.antaman thaa'-aath thanang pam wanch anangan. 22Than pam wanchang wik nungantaman ngeeyin-a, than yotaman thaa'am ikin, nilan puth wik ke' pam wiy al-alangan wik Moses.antaman waa'-waa'in, an yimanangan ya'a. Puth nil Jesus.ana wik thaw-thawa ke' pam God.angan kuch nunang, wik min anman waa'-waa' thant.
23Yaam ke'an-a, nil pam oony way ngangkang pi'-pi'-a, anan ngoonch churchangan a' othamayan paththam pech pam weenth ananiya, 24“Ayyang, Jesus-ang! aak Nazareth anpalan wampan ey! Nint pal ngeenak wampan ngant e? Nint yipam nganang pam wanch yotaman mulathān ey? Puth ngay nintang mee'miya -- nint in pam ngench thayana, nil God.angan kuch nintang!” 25Nil puth Jesus.angan oony way anan thaa'-thayanam wak nunang, pam alantangan ngangkangan wun-wun, “Nint appapa! A' pentān nungantam ngula pam nalantamana!” 26Amanaman-a, nil paman kemp akangam than-than, oony way alangan wunyathana. Anpalaniy-a, nil oony wayana othamayan pecha, a' pent ngul pam alantaman. 27Than pam wanch churchangan nyiin-nyiinin-a, an than thaa'am ikina, a' than kan-ngul thaw-thawin thanttakamana, “Ayyang, in wanttak e? Nil pam inana wiy-wiyama! nil ke' than wiyangan thaa'-aathantan yimanangan ya'a! Apey! Nil oony way anangan kenthan thanang, thanan putha wik ngeeyin nunang!”
28A' anpalaniya than pam wanchangan wik thoo' Jesus.antaman puy-puyam we'-we'arathin, aak angman pungk-pungkalang Galilee wakan.
Nil Jesus.angan Pam Wanch Yot Miyalath Thanang
29Amanamaniy-a, Jesus-a, a' ngurp nungantam anangan churchaman pentin a' than aawuch Simon.antam pulantam Andrew.antamakan yuurpam iiyin, Jesus-a, James-a, John-a, a' ngurp nungantam wiy anangan thamp. 30Piny-kench Simon alantamana bedang wun-wun, weech-weechan nunang, ngunthamang uwan, kemp nungantamana karkan pey. Nil Jesus.an wamp-a, thanan waa'in nungant. 31Anpalaniya, nil Jesus.ana wanch alpan alantan iiya, a' ma' maman nunang, a' ma'-aath nunang ekow. A' nil erkam miyal ngul wun, kemp karkanamana ya'-ngula. Anpalana nil may ngul aath-aath thanang.
32Ngul-ngulaniy-a, kinchan uk-a, ngaa' kan-ngulan chint-a, pam wanchangan kampan thanttam anangan wamp-wampathin thanang nungant Jesus.antan, puth thanangan weech-weechan a' wiy anangan wampathin nungant than anangan puth oony way ngangkangan pi'-pi'in. 33Pam wanch ma'mangkam aak town anpalan karpam yalmathwin thanttakam aawuch Simon.antamang angman, yoon than-thanin. 34Nil Jesus.angan pam wanch anangan nguntham wiy-wiyam thakan uwin-a, miyalath thanang, a' nil oony way anangan kenth thanang ngangk pam wanchantam anpalan. A' nil thaw thant oony way al-alantan appap wunayna, puth thanan kan mee'miy an nil Christ.ana, God.antaman wamp. Puth than oony way anangan nath ngul mo'in.
Nil Jesus.angan Wik Min God.antaman Waa'-Waa' Thant
35Ngaa' thonangana, aak ngaa'angan yippakan wun-wun-a, nil Jesus.an ek a' aawuchana want ngul. Nilan aak town anpalan iiy aak enyanakan, aak pam wanch ke'anangana, a' nil angmana mee'-wuthanama. 36Puth nil Simon Peter.ana, a' ngurp nungantam wiy anangan thanan wenk-wenkin nungant. 37A' thanan uwin nunang a' thawin nungant, “Ayyang, than pam wanch yotama wenk-wenkantan nungkara!” 38Nil puth Jesus.an thaw thanta, “Ngamp mak iiy-iiyāmp villages thon-thonakana yam-yaman than-thantana. Ngay pam wanch wiy anangan thamp thaa'-aathāng thanang, wik min God.antaman waa'āng thant. Ngay puth ke'-paal aak iikanakan ukang pal kenyana.”
39A' anpalana, nil Jesus.an village thon-thonakan iiy-iiy aak Galilee angman. Nil church thon-thonangan wik min God.antaman waa'-waa' thant, a' oony way anangan kenth thanang ngangk pam wanchantam yotam al-alantaman.
Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang
40Nil pam thonam aak angman wun-wuna, pam inaniy-a, wenchangam makan iiy-iiy kemp wakanangana. A' nil Jesus.ant wamp, a' pungkang nyiinant. Nil thaa'-mamanang thaw nungant puth ma'-aathow nunang. Nil thawant, “Ayyang, Moom-ang! Nint kaangk nathweya min yumpin ngayangan-a, ngay puth kan mee'miy nintang nint minam yumpin ngayangana.” 41Nil Jesus.angan ngangkwey mam nunang, a' nil ma' ongkaram, a' paman mam nunang, a' thaw nungant, “Ngay kaangk inman miyalathāng nintangweya, nint kemp min ngul iiy-iiyāna!” 42A' wenchan erkam wuthanam nungant, ya'-ngul ween. 43-44Anpalaniy-a, Jesus.an wik thayan thawant, “In ngeeya! Nint ke' waa'ān thant wiy al-alantan ngayan nintang miyalathangan. Nint kan erkam iiyān pam priest alantan, nil yipam nintang thathow kemp min ngulan, wenchan ya'-ngul weena. Anpalan-a, nint minh thakan kalān aak ngench thayanakan, a' angan thaa'-kuumpān nunang, piip God.an. Puth wik Moses.angan anman waa'. Anpalan-a, pam wanch yotang ngul thathayn, a' thiichayn nintang kemp min, wench ke'anang ngulana.” A' nil Jesus.an kanan wik thawant-a, nil kuch nunang ngula.
45Puth nil paman-a, iiya, a' wikan pal-puy waa'-waa', yotangam ngeeyin wik inan Jesus.antaman. Nil pam alangan wikan puy-puyam ngul waa', yaa, anpalaniya, nil Jesus.an ke'am ngul townakan ngoonch, mee' yotantangan. Nil aak enyanang wun-wun, a' pam wanch yot anangan aak nath-nathpalan wampin nungant.