MATTHEW
Lat Inan Matthew.angan Ump
1. Namp Inangan Wuut Mangk Nungantam Jesus Christ.antamana (1:1 - 1:17)
2. Wik Kath Inan Nil Jesus.an Aak-Ngeeya (1:18 - 1:25)
3. Pam Ko'alam Kuchek Waap Min-Minama, Than Pal Kaaw Wampina (2:1 - 2:12)
4. Than Joseph Wee'anangana Appenchin King Herod Alantaman, Aak Egypt.ak Iiyin (2:13 - 2:15)
5. Nil King Herod.an Thaw Thant Soldiers Al-Alantan Puk Wuut Manyiy Anangan Mulathayn Thananga (2:16 - 2:18)
6. Than Aak Egypt.an Wantin Ngula, A' Koyam Ngul Iiyin Aak Israel.aka (2:19 - 2:23)
7. Ka'athamana, nil John.angan Wik God.antam Thoo'ath Pam Wanchantan (3:1 - 3:12)
8. John.angan Kootra Ngakang Kuungk Nunang Jesus.ana (3:13 - 3:17)
9. Nil Oony Way Pi'an Alangan Thaach Nunang Jesus.an (4:1 - 4:11)
10. Nil Jesus.an Kan-Ngul Workan Iiy-Iiy Aak Galilee Angman (4:12 - 4:17)
11. Simon Wee'anangana Jesus.an Monkan-Wakin Nunang (4:18 - 4:22)
12. Nil Jesus.an Aak Pal-Puy Galilee Wakan Iiy-Iiy (4:23 - 4:25)
13. Nil Jesus.an Aak Achantang Angan Mat, A' Wik Waa'-Waa' Thant (5:1 - 5:12)
14. Nil Wik Kath Waa' Thant Nganthama Putha Nguntham Anpalana (5:13 - 5:16)
15. Nil Jesus.an Wik Thaw Thant Wik Thayan Keenkanam Anpalman (5:17 - 5:20)
16. Nil Jesus.angana Inan Thaa'-Aath-Aath Thanang Man Kul Anpalana (5:21 - 5:26)
17. Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Maarich Anpalana (5:27 - 5:30)
18. Nil Jesus.angan Wik Inan Thaa'-Aath-Aath Thanang Pam Wanch Pul Wantuwpulana (5:31 - 5:32)
19. Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Wik Thayan Yumpanpul Pam Kuchamangan Pula (5:33 - 5:37)
20. Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Anpalan Way Puthangkan Ke' Yumpayn Thant (5:38 - 5:42)
21. Niiyiy Ngangk Minangam Iiyān Pam Wanch Yotamant (5:43 - 5:48)
22. Niiy Min Ke' Yumpān Mee' Yotantangan Than Yipam Thaa'-Kuumpayn Niiyang (6:1 - 6:4)
23. Nil Jesus.angana Thaa'-Aath Thanang Wanttakan Mee'-Wuthanamayn God.antan (6:5 - 6:15)
24. Nil Jesus.angan Thaa'-Aath Thanang Than May Ke'aman Mungkantan (6:16 - 6:18)
25. Niiy Way Min Yot-Yotam Ke' Pi'ān Aak Inganiya (6:19 - 6:21)
26. Nil Piip God.ana Ke' Nganth Yimanangan Wampan Niiyant (6:22 - 6:23)
27. Niiy Ke'a Kuchek Wayan Wunow Niiyant (6:24 - 6:34)
28. Niiy Ke' Waa'-Waa'ān Thanang Pam Wanch Anangan (7:1 - 7:6)
29. Nil Piip God.angan Ngul Thee'ow Niiyant Niiy Engkān Nungantana (7:7 - 7:14)
30. May Min-Miniyan Thathanamp-a, An Yuk Minang Kalan (7:15 - 7:23)
31. Wik Kath Inan Aawuch Kuchamantama (7:24 - 7:29)
32. Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang (8:1 - 8:4)
33. Wik Kath Inan Jesus.angan Pam Thonangan Ngul Minam Yumpana (8:5 - 8:13)
34. Nil Jesus.angan Pam Wanch Yot Miyalath Thanang (8:14 - 8:17)
35. Inan Wik Katha Than Jesus.antan Thawin, “Ngan Monkan-Wakān Nintanga” (8:18 - 8:22)
36. Wik Kath Inaniya Wunt Pi'an-a, Puth-a, Yeelal Alantamana (8:23 - 8:27)
37. Wik Inaniya Nil Jesus.angana Pam Kucham Uw Awarangan Wunpul (8:28 - 8:34)
38. Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang (9:1 - 9:8)
39. Nil Jesus.an Matthew.ant Thaw Monkan-Wakow Nunang (9:9 - 9:13)
40. Ngurp John.antam Al-Alangan Mepin Nunang Jesus.an (9:14 - 9:17)
41. Jesus.ang Puk Many Mulaman Ekath Nunang A' Putha Nil Wanch Thaman Miyalath Nunang (9:18 - 9:26)
42. Nil Jesus.angan Pam Ko'anch Kucham Mee' Min Yump Pulang (9:27 - 9:31)
43. Nil Jesus.angan Pam Miyalath Nunang (9:32 - 9:34)
44. Nil Jesus.angan Ngangk Mam Thanang, Pam Wanch Anangan (9:35 - 9:38)
45. Jesus.angan Ngurp Nungantam Twelve Anangan Kuch Thanang Aak Nath-Nathan Iiy-Iiyayna (10:1 - 10:15)
46. Pam Wanch Way Al-Alangan Wayan Yump-Yumpayn Niiyantana (10:16 - 10:25)
47. Niiy Pam Wanchantamana Ke' Winynyang Mo'ān Thanttamana, Piip God.antaman Ep Winynyang Paththam Mo'ān Nungantamana (10:26 - 10:33)
48. Niiy Kaangk Wunān Paththam Ngatharana (10:34 - 10:42)
49. Nil John.angan Ngurp Nungantam Anangan Kuch Thanang Jesus.antan (11:1 - 11:19)
50. Nil Jesus.angan Pam Wanch Way Waa' Thanang Than Ke'aman Ngangkangan Pi'-Pi'in Nunangana (11:20 - 11:24)
51. Nil Jesus.an Thaw-Thaw Thant, “Niiy Pal Iiyān Ngathara.” (11:25 - 11:30)
52. Than Ngurp Jesus.antamang May Thuthin Aak Saturday.angana (12:1 - 12:8)
53. Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang (12:9 - 12:14)
54. Nil Isaiah.angan Keenkanaman Waa' Nunang Jesus.an (12:15 - 12:21)
55. Than Waa'in Nunang Jesus.an Oony Way Alangan Ke' Ma'-Kunch Yumpiy Nunang, An Ya'a (12:22 - 12:32)
56. May Min-Miniyan Thathanamp-a, An Yuk Minangan Kal-Kalan (12:33 - 12:37)
57. Than Thawin Nungant Work Pi'anan Meenathow Thant (12:38 - 12:42)
58. Jesus.ana Mee'angam Thaw Thant (12:43 - 12:45)
59. Kaath A' Kuunch Jesus.antam Anangan Wampin Nungant Thathayn Nunang (12:46 - 12:50)
60. Wik Kath Inan May Kaanchantam (13:1 - 13:9)
61. Thanan Thawin Nungant Wik Kathan Engk-Engkanang Koochanathowa (13:10 - 13:17)
62. Nil Jesus.angan Wik Kathan Koochanath Thant (13:18 - 13:23)
63. Wik Kath Inan Wak Way Al-Alantam (13:24 - 13:30)
64. Wik Kath Iniya May Kaanch Many Pattakam Alantaman (13:31 - 13:32)
65. Wik Kath Iniya May Yeast Alantaman (13:33 - 13:35)
66. Nil Jesus.angan Kan-Ngul Wikan Koochanath Thant Wak Way Al-Alantaman (13:36 - 13:43)
67. Nil Jesus.angan Wik Kath Wiy-Wiy Thamp Ngul Waa' Thanta (13:44 - 13:52)
68. Nil Jesus.an Koyam Iiy Aak Nungantamakan (13:53 - 13:58)
69. Nil John.an Mul Wun, Pam Nilan Kuchekan Kuungk-Kuungk Thananga (14:1 - 14:12)
70. Nil Jesus.angana Pam Wanch Thaa'-Wantanaman May Aath Thanang (14:13 - 14:21)
71. Nil Jesus.an Ngak Kenyangk Iiy-Iiy (14:22 - 14:33)
72. Jesus.angan Miyalath Pam Wanch Aak Gennesaret Angana (14:34 - 14:36)
73. Than Pam Pharisees Al-Alangan Wik Min God.antaman Thaamp-Thaampin (15:1 - 15:9)
74. Nil Jesus.angan Waa' May Ngench Thayan Alangan Way Ke' Yumpiy Ngampang (15:10 - 15:20)
75. Nil Jesus.angan Puk Wanch Miyalath Nunang (15:21 - 15:28)
76. Nil Jesus.angan Pam Wanch Yot Miyalath Thanang (15:29 - 15:31)
77. Nil Jesus.angan Pam Wanch Thaa'-Wantanam Anangan May Aath, Four Thousandana (15:32 - 15:39)
78. Than Thawin Nungant Jesus.antan Work Pi'anak Meenathow Thanta (16:1 - 16:4)
79. Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang May Yeast Anpalan (16:5 - 16:12)
80. Nil Peter.angan Minam Ngaantam-Ngeey Nunang Jesus.an (16:13 - 16:20)
81. Nil Jesus.angan Waa' Thant Nungamang Nil Uthamowana (16:21 - 16:28)
82. Nil Jesus.ana Kaa'wal Wiy-Wiyam Thathin Nunang, Ngurp Nungantam Al-Alangana (17:1 - 17:13)
83. Nil Jesus.angana Puk Nhengk Pam Alantaman Miyalath Nunang (17:14 - 17:21)
84. Nil Putham Ngul Waa' Thant Than Mulathayn Nunangana (17:22 - 17:23)
85. Nil Jesus.angan Wik Waa' Thant Wukal Tax Anpalana (17:24 - 17:27)
86. Niiy Mochanam Iiy-Iiyāna Ke' Puk Manyiy Inangana (18:1 - 18:5)
87. Pam Wanch Ke' Thaachāmp Thanang Way Yumpanakana (18:6 - 18:9)
88. Wik Kath Inan Minh Sheepan Ya'an Appencha (18:10 - 18:14)
89. Nil Jesus.angan Wik Min Thaa'-Aath-Aath Thanang (18:15 - 18:20)
90. Wik Kath Inan Pam Thonam Alangan Ke'aman Ngangk Mam Nunang Pam Thonana (18:21 - 18:35)
91. Nil Jesus.an Wik Thaw Thant Divorce.aman (19:1 - 19:12)
92. Wik Kath Inan Nil Jesus.an Kaangk Puk Manyiyan Wampayn Nungant (19:13 - 19:15)
93. Pam Ma'mangkiyan Wamp Nungant Jesus.antan (19:16 - 19:30)
94. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Workan Iiy-Iiyin (20:1 - 20:16)
95. Nil Jesus.angan Putham Waa' Thant Nungamang Nil Uthamowana (20:17 - 20:19)
96. Kaath Pulantam James A' John.antam Wik Thaw Jesus.antan (20:20 - 20:28)
97. Nil Jesus.angan Pam Kucham Mee' Min Yump Pulang (20:29 - 20:34)
98. Nil Jesus.ana Ngangk Thayanam Iiy Jerusalem.akan (21:1 - 21:11)
99. Nil Jesus.an Aawuch Ngench Thayanakan Iiy (21:12 - 21:17)
100. Nil Jesus.angan Yuk Kom Anan Konchana (21:18 - 21:22)
101. Than Mepin Nunang Jesus.an (21:23 - 21:32)
102. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Nil Pam Thonamangan Nhengk-Kunchan Kuch (21:33 - 21:46)
103. Nil Jesus.angan Wik Kathan Waa' May Pi'anan Mungkayn (22:1 - 22:14)
104. Thananiya Jesus.an Putham Ngul Mepin Nunang (22:15 - 22:33)
105. Wik Thayan Kucham Inangan Min Paththam (22:34 - 22:40)
106. Nil Jesus.anganiya Wik David.antaman Waa' (22:41 - 22:46)
107. Nil Jesus.angan Wuut Manth-Thayan Anangan A' Pharisees Anangan Waa' Thanang Than Min Ya'a (23:1 - 23:28)
108. Nil Jesus.an Wik Yimanangan Thaw, “Nil Piip God.angan Ngul Kuchow Niiyang Aak Way Aakanakana” (23:29 - 23:36)
109. Nil Jesus.angan Kaangk Paththam Wun-Wun Thant Pam Wanch Aak Jerusalem.ang Wun-Wuntana (23:37 - 23:39)
110. Nil Jesus.angan Waa' Thant Aak Way-Wayam Paththaman Wampowa (24:1 - 24:14)
111. Pam Thonamana, Way-Wayam Paththam Wampowa (24:15 - 24:28)
112. Ngay Palam Ngul Wampāng Niiyant (24:29 - 24:31)
113. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Yuk Kom Alantaman (24:32 - 24:35)
114. Ngay Wampāngan-a, Aniy-a, Ngay Ma'-Pil-Wayathāng Niiyangana (24:36 - 24:44)
115. Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Workan Iiy-Iiy Moom Nungantamakan (24:45 - 24:51)
116. Wik Kath Inaniya Kom-Koman Ten Al-Alantamana (25:1 - 25:13)
117. Wik Kath Inaniya Pam Ko'alam Al-Alantaman Workan Iiy-Iiyina (25:14 - 25:30)
118. Ngay Pam Wanch Thaa'-Wantanamana Um Ngatharang Thanathāng Thanang (25:31 - 25:46)
119. Than Wik Yumpin Jesus.an Mulathayn Nunang (26:1 - 26:5)
120. Nil Wanchang Opar Awal Min Yeech Kuchek Jesus.antamanga (26:6 - 26:13)
121. Nil Judas.an Thaw Jesus.an Ngul Theetathowana (26:14 - 26:16)
122. Nil Jesus.ang May Mungk Ngurp Nungantam Al-Alantangana, May Pi'an Passover.ana (26:17 - 26:25)
123. Nil Jesus.angan May Bread A' May Wine Thee'-Thee' Thant (26:26 - 26:30)
124. Nil Jesus.ana Peter.ant Thawa Nil Wik Uuyamowan Thanta Nilan Ke' Mee'miy Nunangana, Ya'a (26:31 - 26:35)
125. Nil Jesus.an Piip God.ant Mee'-Wuthanama Aak Gethsemane Angman (26:36 - 26:46)
126. Than Mamin Nunang Jesus.an (26:47 - 26:56)
127. Than Jesus.an Umang Thanathin Nunang Pam Pi'anantanga (26:57 - 26:68)
128. Nil Peter.an Thaw Thant Nil Ke' Mee'miy Jesus.ana Ya'a (26:69 - 26:75)
129. Than Jesus.ana Kalin Nunang Pilate Alantana (27:1 - 27:2)
130. Nil Pam Judas.ana Utham Ngul (27:3 - 27:10)
131. Nil Pilate.ang Mep-Mep Nunang Jesus.an (27:11 - 27:14)
132. Than Kuchin Nunang Jesus.an Mulan Wunowa (27:15 - 27:26)
133. Than Soldiers Al-Alangan Thaa'-Thengkathin Nunang Jesus.an (27:27 - 27:31)
134. Than Jesus.an Waanchin Nunang Yuk Wuuyanangan (27:32 - 27:44)
135. Nil Jesus.an Utham Ngul, Ya'-Ngul (27:45 - 27:56)
136. Than Pam Mul Jesus.an Kaampin Nunang (27:57 - 27:61)
137. Than Pam Wunpina Aak Awaran Yipam Thath-Thathayna (27:62 - 27:66)
138. Nil Jesus Mulam Kanaman Eka (28:1 - 28:10)
139. Than Pam Soldiers Al-Alangan Wikana Waa'in Ngul Aak Awarana Ya'-Ya'am Ngulana (28:11 - 28:15)
140. Nil Jesus.ana Wamp Ngul Thant Ngurp Nungantam Al-Alantana (28:16 - 28:20)