Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang
91Anpalana, nil Jesus.an kan-ngul chukkunangan chang pey a' koyam mo' wo'uwaynaka a' wamp aak town nungantamakan. 2A' pam ko'alamang pam kunpwey wampathin nungant Jesus.antan, nil pam alpanan pengkarang wun-wunwey, makar ya' yalamant ke'-paal nilan ke'am iiy-iiy. Nil puth Jesus.ang anan thathan-a, nilan kan mee'miy thanang pam ko'alam ananganiya than kan-kanam paththam minam ngaantam-ngeeyin nunang nil ngul miyalathow nunang pam alpananweya, a' nil Jesus.an thaw ngul pam kunp alantanwey, “Ayyang, nhengk ngatharam-ang! Nint ke' winynyang mo'āna! Way nintan yump-yumpan-a, an ya'-ngula, ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng ya'a!” 3A' anpalana, than pam pi'-pi'anam wiy anangan wik thayan thaa'an-aath-aathin thanangan-a, thanan thawin thanttakaman, “Nil pam ilangan-a, ke' God.an waa'-waa'an nungantakamana!”
4Nil puth Jesus.angan kanam thiich thanang than want-wanttakan ngaantam-ngeeyin putha thaw-thawinana, a' nil thaw thant, “Niiy ngul wanttake? kuchek wayam niiyant ey? way anman ngaantam-ngeeyaniy ey? 5Ayyang, in ngeeyāna! Ngay nyiingkan yimanangan thawang pam alpan alantan, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way nintan yump-yumpana.’ Yaa, niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniya? An work pi'an paththam ey? Nath ya'a, nath work many way-wayang, engkanang ey? Ngay nath wik yimanangan thawing alpan alantana, ‘Kan eka! a' iiyān ngula!’ An work pi'an paththam ey? Nath ya'a, nath work many way-wayang engkanang ey? 6Yaa, ngay in kan meenathāng niiyant nil God.angan kuch ngayang, yipmam ngay thawāng thant pam wanchant, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way niiyan yump-yumpan.’ Ngay puth pam inman nil God.angan kuch.” Anpalana, nil Jesus.an thaw pam alpan alantan, “Ngay inan thawāng nungka, kan ekāna a' yuk pengkar nungkaram nanan-a, maayān, a' kan-ngul iiyān aak nungkaramaka!”
7A' nil paththam alpanana erkam ek, a' than ngul, a' kan-ngul iiy aak nungantamakanwey. 8Than pam wanchangan thathinan-a, than winynyang ngul mo'in. A' thananiya thaa'-kuumpin nunang piip God.an nil puth work pi'an inan want ma' nungantang Jesus.antangana.
Nil Jesus.an Matthew.ant Thaw Monkan-Wakow Nunang
9A' nil Jesus.angan-a, aak anan kan-ngul want, a' iiy-iiy ngul, a' nil pam inan thath nunang nilaniya wukal tax anangan yal-yalmath pam pi'an alantan. Nilana office angman nyiin-nyiin. Namp nungantiy-a, Matthew. A' nil Jesus.an thaw nungant, “Ayyang, nint ngayang monkan-wakāna.” A' nil Matthew.ana erkam paththam ek-a, a' monkan-wakan Jesus.ana.
10Anpalaniy-a, nil Jesus.angan may mungk nungantang, Matthew.antang aawucha. Pam wanch yot wampin, wiy anangan-a, ke' Matthew yimanangana wukal tax anangan yal-yalmathin pam pi'an alantana, wiy anangan-a, pam wanch kaangk-ke'anang ananganweya. Than thampa karpam nyiinina, a' may mungkin thanttang, Jesus.antang, a' ngurp nungantam al-alantangan. 11Than puungk wiy Pharisees al-alangan thathinan-a, than thawin ngurp Jesus.antam al-alantan, “Nil moom niiyantam alangan ngeenak mungkan thanttang pam way il-ilantangan e?” 12Nil Jesus.angan ngeey thanangan-a, nilan thaw thant, “Than pam wanch ke'aman weechan thanang-a, an ke'am iiyantan nooyananta, ya'a. Pam wanch weechanan-a, an ep iiyantan nooyananta. 13Niiy iiyāna a' wik God.antam inangan ngaantam-ngeey-ngeeyāna wanttakan waa'an lat ngench thayanangana, wik inangan, ‘Ngay ke' kaangk minhan mulathantan thumang ngulan kiingkantan ngathara ya'a, ngay inan ep-paththam kaangka, niiy ngangk minangam iiy-iiyān niiyantakamana a' ngangk mam-mamwunweya niiyantakamana.’ Ngay ke'am wampanga yipmam pam wanch anangan umpāng thanang than minan waa'wuntan, ya'a. Ngayan ep wampanga yipam pam wanch way anangan umpāng thanang thanan yipam ngayang monkan-wakayn.”
Ngurp John.antam Al-Alangan Mepin Nunang Jesus.an
14Anpalan-a, than ngurp John.antam anangan wampin nungant Jesus.antan a' thawin, “Ayyang, nint kan waa'ān nganta! An wanttake? Ngan-a, puth Pharisees anangana ma'-yotam may ke'am mungk-mungkanana, puth ngurp nungkaram anangana ya'a than ep-paththam may mungkantan, than kaangk may anman mungk-mungkayn. An ngul wanttake?” 15Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy kan wik kath inan ngeeyāna! Pul pam wanch nath ngentwiwpul-a, thanan nath may pi'an yumpayn wedding party aakanakan. Ngul than pam wanch kampan pulantam anangana ngangk way wunow thant ey? mayan ke' mungkayn ey? An ya'a, nil pam kompan wanchan ngentow-a, nil angman thintham iiy-iiyow thanttang, a' thananiya ngangk min wunayn, a' may karpam mungkayn. Puth aakan ngul wampowa, than pam wiyangan pam kompan nath kalayn nunang aak thonaka, kampan nungantam al-alangan ke'-ngul thathayn nunang. Puth aak an-aniyangan-a, than may thanttaman too ngul wantayn.”
16Nil wik kath inan ngul waa' thant, “Nil wanchang kulich kath ikanam pi'-pi'iywey-a, an ngul nilan ngook nyiingkanam manyan ikathiy ey? a' ngook ikanam kathangan-a, angan wakiy ey? An ya'a, puth ngook nyiingkanamana an manyam kenyam yalamiy, a' puth-putham ngul ikiy yuutamp pi'an ngul wuniya.”
17Anpalaniya nil Jesus.angan wik kath thon ngul waa' thant, wik kath minh pe'an sheepantaman puth aak thant yimanangan wunana than wine yeech-yeechin minh pe'an sheepantamang, ke' nga'alangk yimanangan. A' nil Jesus.an thaw ngul, “Than pamangan wine nyiingkanaman pe'an kath al-alantangan ke'am yeechantan. Than pe'an kathang angman yeechiythanwey-a, puth pe'anan ikiy a' wine.an ya'-ngul wuniy, pe'anan way paththam ngul wuniy. Than pamangan wine nyiingkanaman pe'an nyiingkanamang yeechayn, yipam minam wunow wine.aniy a' puth pe'an thampa minam wunow.”
Jesus.ang Puk Many Mulaman Ekath Nunang A' Putha Nil Wanch Thaman Miyalath Nunang
18A' nil Jesus wikan yippak thaw-thaw thantan-a, nil pam pi'an Jews.antam angman wamp nungant, a' pungkang thuchant um nungantang a' thawant, “Ayyang, puk wanch ngatharamana nyiingk uthama. Nint pal erkam iiyāna a' ma' wunpān nungant nil yipam koyam man-yethamowa!” 19A' anpalan-a, nil Jesus.an ek ngul, a' karpam iiypul ngula. Puth-a, ngurp nungantam anangana iiyin thamp nungantang.
20-21Nil wanch thonam angmana, nil wewmangan want-want nunang kaap twelve.akamana. Nilan puth koy-koyyuw iiy Jesus.antang, a' thaw nungantakaman, “Ngay ngook nungantam inan ma'ang mamānga, ngay yipam miyal ngul weenānga.” A' nil ngook nungantaman mam ngul. 22Nil Jesus.an weent a' thath nunang. A' nilan thawant, “Ayyang, puk ngatharam-ang, nint ngangk thayanam iiyāna! Ke' winynyang mo'āna! Nint kan-kanam ngaantam-ngeeyan ngayanga puth ngay ngul miyalathāng nintang. Puth amanaman-a, ngay kan-kanam miyalathāng nintang.” A' nil wanchan miyal paththam ngul weena, ke'-ngulan wewmangan want nunang, ya'-ngul.
23Anpalana, nil Jesus.an aawuch pam pi'an alantaman ngul wampa a' pek ngul ngoonch. A' nil thath thanang pam wiy anangan angman than-thanin yukan kee'-kee'athin puk mulantamana, a' nil pam wanch yot anangan thath thanang peey-peeyin, 24a' nil thaw thant, “Ayyang, niiyalang, niiy yotam kan yoon pentāna! Nil puk wanch many inan ke'am uthama, ya'a, nil weep thayan thonakam wun-wunana.” Puth than pam wanchangan thaa'-thengkathin nunang Jesus.an. 25Nil kanan kenth thanang pam wanch anangan-a, nil aak pek ngoonch puk wanch many alantan puk wanch mulan wun-wun ang pekana, a' ma' mam nunang. Nil puk wanchana, ek ngula. 26A' thanan aak angman a' aak thon-thonangan wik thoo' we'arathin nungantam palam-puyam puth nilan puk wanch manyan ekath nunang mulamana.
Nil Jesus.angan Pam Ko'anch Kucham Mee' Min Yump Pulang
27Nil Jesus.angana aak anana want ngul. Nil kanan iiy-iiy woyan wakanan-a, pam kuchamwey mee' ko'anchwey monkan-wak-wakpul nunang. Pulana pech-pechpulweya, “Ayey! kampan David.antam ey! Nint nganangan ke' ngangk mamin ey?” 28Nil Jesus.ana aawuchangan ngoonch, puth pulaniya angman wamppul nungant. A' nil Jesus.ana thaw pulant, “Nip ngul kan-kanam ngayanganiy ngaantam-ngeeyanip ey? ngay mee' min yumpāng nipang ey?” Pulaniy thawpul, “Ee'a, mooma.” 29Nil puth Jesus.angan-a, mee' pulantamana ma'ang mam, a' thaw ngul pulant, “Ngay nipang inman mee' min yumpānga, nip puth ngayangana kan-kanam ngaantam-ngeeyanipa.” 30A' nil Jesus.angana mee' min yump pulang, a' wik thayan thaw pulant, “Nip ke' waa'ow ngayanga ngay mee' minan yumpang nipanga.” 31Puth pulaniya aak anan wantpul, a' aak anman weent-weentpula aak thon-thonangana, wikana pal-puy waa'-waa'pul aak anganiy Jesus.antamana.
Nil Jesus.angan Pam Miyalath Nunang
32Than pam al-alangan aak kanan want-wantin-a, pam wanch wiyangan-a, pam thonam wampathin nunang Jesus.antan, nil puth wik ke'am thaw-thawa, nil oony way ngangkang pi'-pi'. 33Nil puth Jesus.angan-a, oony wayan-a, kenth nunang pam alantamana. Amanamaniya, nil pamana wik ngul thaw. Than pam wanch anangan-a, mee'am ikin, a' thawin ngul, “Ngan keenkana yimanangan ke'am thathan aak Israel.angana, ya'a! In-ngulan thathana!” 34Puth than pam Pharisees anangan thawin, “Nil oony pi'an paththam alangan ma'-aath-aathan nunang, ke'-paal nil oony way anangan kenthan thanang pam wanchantamana.”
Nil Jesus.angan Ngangk Mam Thanang, Pam Wanch Anangan
35Nil Jesus.ana aak pal-puyamim iiy-iiy, aak thon-thonan towns-a, villages thampan uw-uw. A' kan-ngul pam wanch thaa'-aath-aath thanang aak churches Jews.antamang angana. A' wik min anangan waa'-waa' thant aakan wampow nil God.angana ma' nungantangan pam wanch yotan pi'-pi'ow thananga. A' nil pam wanch yota miyal-miyalath thanang weechan thanangana, puth ke'an ngeeyina, putha ma'an yalamin, puth ko'anch anangan-a, puth kuchek wayangan uw-uw thananga, wench thak ke' penchiy wun yimanangana, puth ma' punth makaran yalamin thakan. 36Than pam wanch yot anangana angman wamp-wampin nungant Jesus.antan, nil puth ngangk mam thanang, thanan puthwey kemp waya, wiy ananganiya kuchek way iiy-iiyin, ngangk way thakan iiy-iiyina, ke' minh sheep than-thanam yimanangan iiy-iiyantan, thaa'-weep-weepantan ke' moom ke'anang yimanangana. 37A' nilan puth thaw thant, ngurp nungantam al-alantan, “Pam wanch yotamang wik min ngatharamaniya kaangk ngeeyaynweya, puth niiyiya ko'alamangweya il-ilangaman wik minaniya waa'-waa'ān thant. Than pam wanch yotam anangana ke' may menchan yukaman uk-ukantana, puth than pam ko'alam anangaman work iiy-iiyantan, may menchan anangan yipam yalmathayn. 38Yaa, niiy mee'-wuthanamāna piip God.antana, a' engkān nungant pam wanch yot kuchow thananga than yipam wik ngatharamana waa'-waa'ayn thant.”