Nil Jesus.angan Pam Thonaman Miyalath Nunang
81A' nil Jesus.ana uk ngul aak yoykam anpal kenyana. Than pam wanch yotang monkan-wakin nunang. 2Nil pam thonam angman wun-wuna, pam inmaniy-a, wenchangam makin nunangwey iiy-iiywey, kemp wakanangan. Nil Jesus alantan wampweya, pamaniya a' pungkang thuchant a' thawant, “Ayyang, Moom-ang! Nint kaangk nathweya min yumpin ngayangan-a, ngay puth kan mee'miy nintangana nint minam ngul yumpin ngayanga.” 3A' nil Jesus.angana ma' ongkarama, a' paman mam nunang a' thaw nungant, “Ngay kaangka inman miyalathāng nintangweya, nint kemp min ngul iiy-iiyāna!” A' wenchan erkam wuthanam nungant, ya'-ngul ween. 4Anpalaniy-a, nil Jesus.an wik thaa'-thayanam thawant, “In ngeeya! Nint ke' waa'ān thant wiy al-alantan ngayan nintangan miyalathanga. Nint kan erkam iiyān pam priest alantan, nil yipam thathow nintang kemp min ngulweya, wenchana ya'-ngul utham. Anpalan-a, nint minh thakan kalān aawuch ngench thayanakana, a' angan thaa'-kuumpān nunang, piip God.an. Puth wik Moses.angan anman waa'. Anpalan-a, pam wanch yotang ngul thathayn, a' thiichayn nintang kemp min wench ke'anang ngulana.”
Wik Kath Inan Jesus.angan Pam Thonangan Ngul Minam Yumpana
5A' nil Jesus.an iiy-iiy aak-aakanakan aak nampa Capernaum.ak. Nil pam inan moom thanttama Roman soldiers al-alantaman umang wampant a' thaa'-mamanang thaw nungant ma'-aathow nunanganweya. 6A' nilan thaw nungant, “Ayyang, nil pam anana work ngatharang iiy-iiyan-a, nil weech-weechan nunang wurpang anman wun-wunan aak nungantamang anman, way-wayama. Nilana ke' yuupamiya, ya'a, way-wayam paththam wun-wunana, thaa'-eench-eenchanweya.”
7Nil Jesus.an thaw nungant, “Ngay puy iiyānga a' miyalathāng nunang.” 8Nil pam anan moom soldiersantamana thaw nungant Jesus.antan, “Ya'a! Nintan puth ke' iiyin a' ke' ngoonchin pek aawuch ngatharamanga. Ngay ngul-nyaa' wunanga, puth ngay pam min ya'a, nintan epa pam min-minam paththama. Nint puth wik thonakaman thawāna, a' nil pamana koyam ngul miyal weenow. 9Ngay yimananga moom pi'anant work iiy-iiyangan. Work ngeenan thee'an ngathara yumpāngan-a, aniy-a, ngay yumpanga. A' ngay moom yimanangana ke' nint yimanangan iiy-iiyangan, ngay puth soldiers pi'-pi'ang thanang. Ngaywey thawing pam thonamant, ‘Nint iiyāna,’ an nilana iiyan paththam. Ngaywey thawing pam thon alantan, ‘Nint pal iiyāna,’ nil putha pal erkam iiyan ngathar. Ngaywey thawing pam thonamant, ‘Nint in yumpāna,’ a' nil yumpan.”
10Ngul nil Jesus.angan wik inangan ngeeyan-a, nilana thaa'am ik a' nil thaw thant, pam wanch yotamantana nunangan monkan-wak-wakin, “Ngay inan waa'ang niiyanta, pam ngay yimanangan ke'am ngeeyanga ke' pam inana. Nil ngayang kan-kanam ngangkang pi'-pi' ngayanga. Aak umyompanam aak Israel.ang ngay yimanang ke'am ngeeyang ke' pam inana. 11Ngay in waa'ang niiyanta, aak min-minam paththam ngul wampowa nil piip God.angan pam wanch puk ma' nungantangan pi'-pi'ow thanang. Aak an-aniyangan-a, than pam wanch puk thaa'-wantanam ngul wamp-wampayn, aak kungk anpalan-a, puth aak yiip anpalan-a, puth aak kaaw anpalana, a' puth aak kuuw anpalan wamp-wampayn a' nyiin-nyiinayn thanttang angman Abrahama a' Isaaca putha Jacob wee'anang thanttang. 12Nil piip God.angan kaangk thamp pam wanch wiy ananganiya pam wanch nungantam iiyayna, thanana puth kaangk ke' ngaantam-ngeeyayn nunangana. Nil God.ang kaangk ma'angam pi'ow thanang, puth ya'a, nil puth kuchow thanang aak wayakan iiyayna aak ngaa' aakanakana. Yaa, thananiy putha peey-peeyayna a' koonh thanttakaman karr-karr path-pathwaynweya.” 13A' anpalana nil Jesus.an thaw pam moom soldier alantan, “Nint koyam kan-ngul iiyānweya aak nungkaramaka a' pam work nungkarangan iiy-iiyan-a, an ngul miyalamowweya. Nint kan-kanam ngayangan ngaantam-ngeeyana ngayan miyalathāng nunangana, a' putha ngay ngul miyalathāng nunang nungkarweya.” A' yaam ke'anaman-a, nil pam workan iiy-iiy nungant-a, kanam miyal ngul weena.
Nil Jesus.angan Pam Wanch Yot Miyalath Thanang
14Amanamaniy-a, nil Jesus.an aawuch Peter.antamak iiy ngula, a' nil thath nunang piny-kench nungantam Peter alantamana aak angman wurpang wun-wun weech-weechanweya nguntham pi'anang uwan, kemp nungantamana karkan paththam weena. 15A' nil Jesus.angan ma' mam nunangweya, a' an paththama nil erkam miyal ngul weena, kemp karkanamana an ya'-ngul, kanam minchant. A' nilana ek-a, may ngul aath nunang Jesus.ana.
16Kinch-wayang ngulana, than pam wanchangana alpan yot anangan wamp-wampathin nungant, puth-a, than ananganweya oony way ngangkangan pi'-pi'inana. Nil Jesus.ana wik thaw thanta, oony way al-alantana a' kenth ngul thanang oony way anangan ngangk pam wanchantam anpalan. Than puth wiy anangan weech-weech thanangan-a, nil miyalath thanang. 17Nil Jesus.angan oony way thakan kenth thanttaman-a, puth-a, aniy-a, alpan anangan miyalath thanangan-a, nil meenath ngampar wik nil Isaiah.angan keenkanaman waa'-waa' ngampar, lat ngench thayanangana an kan-kanam waa' nunanga wik inana, “Nilam thonakam ma'-aath-aathan ngampang, miyalathan ngampang weechan ngampangan yot umyompanamana!”
Inan Wik Katha Than Jesus.antan Thawin, “Ngan Monkan-Wakān Nintanga”
18Nil Jesus.angan pam wanch yotan thath thanang weentanaman than-thanin nungantangan-a, nil thaw thant ngurp nungantam al-alantan aak anan kan-ngul wantayn aak wo'uwayn aakanakan mo'aynweya. 19A' nil pam pi'an thonam wamp nungant Jesus.antan, a' thaw nungant, “Ayyang Moom-ang, ngay nintang monkan-wakāng, nint wanttinakan iiyān-a, ngay angman iiy-iiyāng nungkarangweya.” 20Nil puth Jesus.an thaw nungant, “Than ku'ngekanam anangana yuk olotang pek-pekam wuntan, a' putha minh panch yotam anangan than wurp thanttamang weep wuntan, puth nil pam anan nil God.angan kuch nunang-a, an nil aak aawuch ke'anang weepan wunowweya.” 21Inana pam thonangan ngul, ngurp Jesus.antam thonamana, thaw nungant, “Moom-ang, nint kuchān ngayanga ngay kan piip ngatharaman awarang kaampāng nunangwey.” 22A' nil Jesus.an thaw nungant, “Nint ngayang monkan-wakāna, nint pam mulana too wantān, than-nungk kampan wiy al-alangan-a, ngul kaampaynweya, than wiy al-alangan wik God.antamana ke'am ngaantam-ngeeyantan.”
Wik Kath Inaniya Wunt Pi'an-a, Puth-a, Yeelal Alantamana
23A' amanamaniya nil Jesus.ana chukkunang pey puth ngurp nungantam anangan thamp peyin wonk wo'uwayn aakanakan mo'in ngul. 24A' than ngak um-menhang ngulan-a, wunt wuut pi'an paththam ngul wunp-wunp a' yeelal pi'an ek-ekin, ngakana chukkunang angan pey-pey a' thananiya war'am thuchin. Puth nil Jesus.an-a, weep thayan wun-wun. 25A' thanan iiyin nungant a' weepaman ekathin nunang Jesus.an a' thawin nungant, “Ayyang Lord-ang, nint kaa'-piichanathān ngamparakamana, ngamp ngul thuchampa!” 26Puth nilan thaw thant, “Niiy ngul ngeenam winynyang mo'aniy e? niiy pam inanganiya ngangkangan ke'am pi'-pi'aniy ngayanganiy ey?” A' kanan wik thaw-a, nil ek ngul, a' wik thayanam thaw pulant wuntantana putha yeelalantana; wuntana ke'am ngul wunp, aak enyan ngul wun-wun, a' puth yeelalana pekam thuch a' popam ngul wun-wunwey. 27Than pam anangana thaa'am ikin a' thawin thanttakaman, “Apey, nil ngul in wanttake? In nil pam wiy-wiyam ey? Pul wuntang a' yeelalangan wik thonam anman ngeeypul nunang. Wuntana ya'-ngul enyanam wun a' yeelalana ya'-ngul pekam thucha.”
Wik Inaniya Nil Jesus.angana Pam Kucham Uw Awarangan Wunpul
28A' nil Jesus.an iiy aak Gadara aakanakana puth ananiy aak-a, wonk wo'uwayna. Puth pul pam kucham anganiy wun-wunpul aak awar kunttowangana puth aak anganiya than pam wanch mul anangan kaamp-kaampin thananga. A' pulana oony way ngangkangan pi'-pi'pul a' kulliy thamp weenpulweya a' pam wanch anangan ke'am iiy-iiyin woyan aakanak wakana, ya'a, an than ngangk winynyang paththam mo'-mo'in pulantaman. A' pam kucham anangana kan-ngul pentpul yoon awaramana. 29A' yaam ke'anamana pulaniya Jesus thathpul nunang a' wik othamayan pechpul nungant, “Ayyang! Puk nhengk God.antam-ang! Nint pal ngeenak wampan ngant e? Nint nganang wayathān ey? Aak inan yippaka ke'am wampa, nint ke' wayathin ngananga erkamana.”
30Aak kech ke'anamana, minh nhinthan yota may mungk-mungkin. 31A' than oony yot anangana thaa'-mamanang thawin nungant Jesus.antan, “Kaangk nintwey kenthān ngananganiy-a, nintaniya kenthān nganang minh nhinthan al-alantang ngoonchānweya.” 32A' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy kan iiyāna!” Amanamaniy-a, oony way yot anangana pol-pol pentin pam kucham al-alantaman a' minh nhinthanantangan wupam ngoonch-ngoonchin ngul. A' than yotam anangan minh nhinthanana kamp othamayan mo'-mo'in kaa' um pek keekin ngakangana a' mul wunin ngul, a' puth thuchin ngul aak umpuyama.
33A' than pam anangan minh nhinthanan pi'-pi'in-a, than kamp pek mo'in aak town aakanakan. A' waa'in thant yotamantan nil Jesus.angan want-wanttakan yumpa, kenth thanang oony way yot anangan pam kucham al-alantaman pulantam amanamana oony way anangana ngoonchin ngul minh nhinthanantangana. 34Puth anpalana, than pam wanch yotam anangan aak townam anpalana umang iiy-iiyin nungant Jesus.antan; a' thanan thathin nunang Jesus.an-a, than puth thaa'-mamanang thawin nungant aak thanttaman kan-ngul wantow.