Nil Jesus.an Aak Achantang Angan Mat, A' Wik Waa'-Waa' Thant
51Nil Jesus.angan pam wanch yot anangan thath thanang-a, nil aak achantang angan mat, a' angman nyiin ngul. Pam wanch wiy anangan thintham wampin nungant, than puth kaangk wik nungantaman ngeeyayn, 2a' nil Jesus.angana kan-ngul thaa'-aath-aath thanang,
3“Niiy wiyiya niiyantakaman mee'miy niiy min ya'a, niiy puth niiyamana min ke' iiyina. Yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam ngul iiy-iiyānweya. Nil puth God.angan ngul kalow niiyang aak nungantamakan, angman wunān nungantanga.
4“Niiy wiyiya ngangk way iiy-iiyaniya. Yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam ngul iiy-iiyān; nil puth piip God.angan ngul ngangk thayanathow niiyang.
5“Niiy wiyiya thaa' mochan iiy-iiyaniya, ulp-ulpanang ke' iiy-iiyaniywey. Yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam ngul iiy-iiyān niiy putha ngul uwān anana ngeenana kaa'ngak niiyang piip God.angana.
6“Niiy wiyiya kaangk paththam min-minam iiyān mee' piip God.antangan. Yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam ngul iiy-iiyāna, nil puth God.angan ngul ma'-aath-aathow niiyang, niiy yipam nunang anman wik ngeey-ngeeyāna.
7“Niiy wiy il-ilangan ngangk mamaniy thanang, pam wanch anangan aak wayan wampan thant. Yaa, an puth niiyan ngangk minangam ngul iiy-iiyāna, nil puth piip God.angana niiyang ngangk mamow thampa.
8“Niiy wiyiya ep-paththam ngangk min paththam iiy-iiyaniya, way ke'am pi'-pi'aniy ngangkang ya'a, yaa, an puth niiyaniya ngangk minangam paththam ngul iiy-iiyāna, a' puth niiyan in kenyan piip God.an ngul thathān nunang.
9“Niiy wiyiya kaangk nochathān thanang pam wanch wiy anangan yipmam ngangk minangam iiyaynweya. Yaa, an puth niiyiya ngangk minangam ngul iiy-iiyāna, nil puth piip God.angana waa'ow niiyang puk nungantamweya.
10-11“Niiy wiyiya woyan piip God.antaman wak-wakaniya. Niiyiy putha min anman iiy-iiyaniy mee' God.antangan. Pam wanch wiyangan ke'-paal thaa'-thengkathantan niiyang, way yumpantan niiyant, aak-ya'ang kulak wenkantan niiyant. Nungkway than wiyangan wik aak-ya'angan waa'-waa'ayn niiyangan-a, a' way thakan aak-ya'angan yumpayn niiyantan-a, a' piikayn thak niiyangan aak-ya'angan-a, niiyan ngangk minangam anman iiy-iiyāna! A' ngulana, nil God.angan aak nungantamak kalow niiyang, an kan-kanama. 12Pam wanch keenkana, yimanang kuyam wayan yump-yumpin thant, pam prophets al-alantan. Nil puth piip God.angan aak nungantamak kal thanang, pam prophets ananganiya. Yaa, ngangk way ke' wunow niiyant, niiy ngangk minangam iiy-iiyāna! Puth nil piip God.angan-a, ngangk min ngul yumpow niiyang aak nungantang angman wunāna.
Nil Wik Kath Waa' Thant Nganthama Putha Nguntham Anpalana
13“In ngeeyāna! Niiyaniya, ke' nguntham yimanangan thant pam wanchantan. Ngunthamaniy-a, mina minhakana. Puth nguntham nath way ngulan wunow-a, niiy ngul ngunthaman wanttak koyaman minan yumpāna? An ya'a! An ya'-ngul, min puthaman ke' yumpinweya, ya'a. Ngunthamana an way thee'in ngul, than pam wanchangana tha'ang maakiythan ngula, puth waya.
14“Thon inan waa'āng niiyanta: niiyaniya ke' nganth yimanangan iiy-iiyān thant pam wanchantan. Aak pi'anwey kaachiythan aak achantang angan-a, an ke' wuthanangan wuniy, ya'a, an yotanganiy-a, nganthaniy-a, thath-thathiythan. 15A' nil pamang nath lamp pathathiywey-a, an nganthan yuk paathangan ke' kangiy nganthana, ya'a. An nil pam alangan keny achantang waanchan thanan yipam nganthangan aakan thathayn. 16Yaa, in aak yimanangan wunana: niiy min-minam anman iiy-iiyān mee' thanttang pam wanchantangana. Than niiyangan thathaynwey-a, minan iiy-iiyān-a, yaa, niiyaniya ke' nganth yimanangan thant a' thanana ngaantam-ngeeyayn nil God.an pi'an min-minam paththam.
Nil Jesus.an Wik Thaw Thant Wik Thayan Keenkanam Anpalman
17“Ngay kan wik inan waa'āng niiyant wik thayan God.antam Moses.angan umpa, puth pam prophets al-alangan umpin thampa. Niiyan nath ngaantam-ngeeyaniy ngay puth inpal keny ukanga ngay ke' wik thanttaman ngay wayathing ey? an ya'a. Ngayiy wampang ngay yipam wik thanttaman ma'mangkaman pi'ānga. 18Puth wik thayan God.antam anangan nathpalman ka'athaman wun-wun, a' ngulakam wun-wunow thampa. Ngayan ke' puth epankathing wik thonamana ya'a, wik ma'mangkaman ngulakam wun-wunayn aak-aakanakaman aak inan minchowana. 19Than wee'-wee'anangan wik thayan God.antaman ke' ngeeyayn-a, a' thawayn wiy al-alantan wik inangan ke' ngeeyān-a, than pam pi'an ke' iiyiythan God.antang ya'a. Nungkway than wik thonam anman pipayn-a, pam pi'an ke' iiyiythan nungantangana. Puth wee'-wee'anangan wik thayan God.antaman ngeeyayn-a, a' thawayn wiy al-alantan wik inangan ngeeyān-a, thananiya, ep pam pi'an iiyayn God.antang. 20Kan in ngeeyiya ngula: than Pharisees-a, puth pam teachers wik thayan inangan thaa'-aath-aathantana, ngul than wik inangan minam ngeeyantan ey? ya'a! Thanan wiy-wiy ngeey-ngeeyantan, ma'-yotamana, ya'a. Puth niiy kaangk aak God.antamang wunān ngulakaman-a, niiyiya wik God.antam kan-kanam ngeey-ngeeyān anmana.
Nil Jesus.angana Inan Thaa'-Aath-Aath Thanang Man Kul Anpalana
21“Niiyiya min-minam paththam iiyāna. Aak keenkanama, wuut mangk ngamparamangan wik thayan inan wantin ngampar, ‘Niiy ke' mulathān pam wanchana. Nil pam thonamangwey mulathiy pam thonan-a, nil puth pam ananiya courtak iiyow, than pam pi'-pi'anam al-alangan um thanttang thanathayn nunanga.’ 22Puth ngay wik inan waa'āng niiyant: pamwey nath man kul wampiy nungant pam thon alantan-a, nilan putha courtak iiyow. Nil pamangwey nath wik wayanang thak thaw-thawiy waa'-waa'iy pam thonan-a, nilan putha courtak iiyow thampa, a' pam pi'an alangan um nungantang thanathow nunang. Pamwey nath thawiy pam thon alantan, ‘Nint ina kuchek waap ke' ku'antam yimanangan kal-kalangan ey?’, nil piip God.angan nath aak way aakanakan kuchow nunang, a' thum karkanangan pench-penchow nunanga.
23“In ngeeyiya: niiy kaangk nath minh ma'angan wampathin aawuch ngench thayan aakanakan nil God.an yipam ngangk min wunowanta. Niiy nathwey iiyān aawuch ngench thayanakan-a, a' amanamaniya, niiyan nath ngaantam-ngeeyin ngul niiyan wayan yumpan pam thon alantan. 24Yaa, niiyaniya minh angman too wantān aawuch ngench thayanang angman, a' niiyaniya koyam yuurpam ngul iiyān pam alantan a' thawān nungant, ‘Ayyang, ngay way yumpang nungkara. Nintang ke' kon-ngathiy ey? ngayan way yumpang nungkar anpalan ey?’ Pam anman nath thawiy nungkara, ‘Ee'a, kan kon-ngathow ngalangweya,’ yaa, niiyaniya koyam iiyān aawuch ngench thayanakan, a' God.antan kan-ngul thee'ān minh niiyan wampathan nungant.
25“Pam thonam nathwey thawiy niiyanta, ‘Ngay nintang kalāng courtaka, puth nint wukal ngatharam ke'am koyaman thee'an ngath.’ Yaa, niiy puth yaamana ke' kuupān, niiy koyaman erkamwey thee'ān nungant, yipam nilana ngangk min wunowantwey. Niiyaniya putha courtakan ke'-ngul iiyin ya'a. Niiy courtakwey iiyin-a, nil ma'am thee'iy niiyang magistrate alantan, a' nil magistrate alangan ma'am thee'iy niiyang policemen al-alantan, thanan putha jailang thenchiythan niiyangweya. 26Niiyana angman wun-wunin jailangan. An puth niiyangan ke' yippak kuchiythan aak jailam anpalana. Niiy wukal pi'anan thee'inan-a, an ep jailaman pentin ngul.
Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Maarich Anpalana
27“Thon in ngeeyāna: aak keenkanama, wuut mangk ngamparamang wik thayan inan wantin ngampara, ‘Niiy maarich ke' kee'āna.’ 28Puth ngay wik inan waa'āng niiyanta, nil nathwey pamang wanch mee' yenchang thath-thathiy-a, a' ngaantam-ngeeyiy nungantakam, ‘Ngay kaangk wunāng wanch alantan-a,’ an nil way yumpan, an nil ke' maarich kee'-kee'an wanch alantan, ngangkang angman pi'-pi'an nunanga. 29Nip nathwey mee' thathwiwwey-a, kaangk maarich kee'ow-a, a' amanamaniya nip wayan yumpiw ngula, yaa, niiy mee' thiith niiyantamana thapathāna, niiy yipam way anangan ke'-ngul yumpāna. Nungkway niiy aak God.antamakan mee' ke'anangan iiyinwey-a, yaa, an kana! Puth in ngeeyāna: nil God.ang aak way angan thee'iy niiyang kemp yotaman-a, an way niiyanta. 30A' niiy wayan yumpin-a, ma' malang niiyantamangan-a, yaa, niiy ma' mal niiyantamana thalokang umpāna, niiy ke' yipam way anangan yump-yumpāna. Nungkway niiy aak God.antamakan ma' ke'anang iiyinwey-a, yaa, an kana! Puth in ngeeyāna: niiy nath aak wayakan iiyin-a, an puth way-wayam paththam niiyanta.
Nil Jesus.angan Wik Inan Thaa'-Aath-Aath Thanang Pam Wanch Pul Wantuwpulana
31“Thon ina: keenkanama wuut mangk ngamparamang thamp wik thayan inan wantin ngampara, ‘Nil nath pam thum nungantamangan wanch-kunchan wantiy nunang aak umpuyangaman-a, nil lat many thee'ow nungant wanch alantan wantowanana.’ 32Puth ngay wik inan waa'āng niiyant: pul ma' pam wanch ngangk minangaman pi'wiwpula, ke'an wantwiwpula. Nathwey wanch maarich ke' kee'anam-a, nil pam thum nungantam alangan too wantiy nunang aak ya'anganwey-a, an way yimanangana. An ke' nil thaachan nunang wanch nungantaman pam thon ngul nath ngentiya. Nil nath thonangan ngentiy-a, pulana way yumpanpul, maarich kee'anpul karpamaniya.
Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Wik Thayan Yumpanpul Pam Kuchamangan Pula
33“Thon ina: keenkanama wuut mangk ngamparamang wik thayan inan tham wantin ngampara, ‘Niiy kan-kanam thawān, ke' wik uuyamān ya'a. Niiy nath thawinwey pam thon alantan, “Ngay kan-kanam thawanga, ngay ke' muukamathing nintang, puth piip God.angan thathan ngayanga.” Yaa, niiy wik ke' pipāna, anman yumpān ke' niiyan wik thawana.’ 34Puth ngay wik inman waa'āng niiyant: niiy kan-kanamwey thawin-a, wik engkanang thawāna: ‘Ee'a’ or ‘Ya'a’ thawān yimanangana, niiy namp ke' wich-wichān ‘Piip in kenyana.’ An waya! 35-36Namp wiy anangan ke' wichāna: aak in kenya, or aak in pek, or aak Jerusalem, or kuchek niiyantam thakan. Puth piip God.an aak in kenyan wunan, puth aak ingan thamp wunan, a' nil ma'mangkam yump. Puth niiy pi'an ya'a. Niiy yangan wuut a' yangan ngotanan ke' yumpin thant pam wanchantan, ya' paththam. 37Yaa, niiy anman thawān, ‘Ee'a’ or ‘Ya'a,’ anman kan. Wik wiy anangan puth oony way pi'an alantaman. Too wantān thanang.
Nil Jesus.angan Thaa'-Aath-Aath Thanang Anpalan Way Puthangkan Ke' Yumpayn Thant
38“Aak keenkanama wuut mangk ngamparamang wik inan thamp wantin ngampara, ‘Pamang nathwey mee'-ath pichathiy pam thon alantaman-a, yaa, niiyaniya puth-puthangkan mee'-ath pichathān nunang. Nil pam thonamang nathwey koonh pam thon alantam pipiywey-a, yaa, niiyaniya koonh pipān nunang puthangkana.’ 39Puth ngay wik inan waa'āng niiyanta: nil thonam nath wayamiy niiyant-a, kul uwiy niiyant aak-ya'angan-a, yaa, niiyana ngangk ke' peeyān nungant ke' ma' piikanakaman mo'ān nunganta. Nil wee'ang nathwey piikow niiyang-a, niiy puthangkan ke' piikān nunang, nil puthaman mak piikow niiyang. 40Thon inana: nil wee'ang nathwey kaliy niiyang courtakan-a, a' thaachiy niiyang shirt niiyantaman thee'in nungant-a, yaa, niiy thee'ān nungant, a' nil coatakwey thamp thawow niiyant-a, ke' wayathān nunang, niiy paththam thee'ān nungant. 41Thon inana: nathwey pam soldier thonamang thaachiy niiyang way min nungantaman kalān nungantana mile thonamakan-a, niiy kalān, puth chip-chipam ke' wantān way min anangan, niiyiya puy-puyam kalān nungant miles kuchamak ngula. 42Thon inana: nil pamwey nath thawiy niiyant mayak thakwey-a, niiyiya ke' weekāna, thee'ān nungant. Pamwey nath thawiy niiyant, ‘Niiy way min niiyantam nanangan pal thee'ān ngathara ngay kan yaan pi'āng niiyantam, ngay koyam ngul thee'āng niiyant.’ Yaa, niiyana thee'ān nungant yaan pi'ow niiyantamanweya.
Niiyiy Ngangk Minangam Iiyān Pam Wanch Yotamant
43“Aak keenkanamana, wuut mangk ngamparamang wik inangan wantin ngampar, ‘Niiyiya ngangk minangam iiyān thant kampan niiyantam al-alantana, puth than wee'-wee'anangan niiyangan thaampantan-a, ngangk kulangam ep kalān thanang.’ 44Puth ngay wik inan waa'āng niiyant: than wee'-wee'ananganweya mee' kulangam kaliythan niiyang-a, niiyaniya ep ngangk minangam anman iiy-iiyān thantana. Than wee'-wee'ananganweya way anman yump-yumpiythan niiyantan-a, an niiyaniya min iiyān thant puth mee'-wuthanamān piip God.ant nil yipam minam pi'ow thanang. 45Niiy yimanaman wun-wunin minam anmanwey-a, yaa, niiyiy putha piip God.an monkan-wak-wakaniy nunanga. Nil puth God.an minam anman murkanim iiy-iiyan ngampar yotantakama. Nil ngak kuch-kuchan inpal kenyan ngampar putha nil kinchan yumpan minam parkow ngampar yotantakam, pam wanch min-miniyan wuntana, a' putha, pam wanch way-wayanangan wuntan aak world inganiy.
46“Niiy nathwey kaangk wunaniy thonakamana pam wanch al-alantan kaangkan wuntan niiyantana. Ngul nil piip God.an ngangk min wunow niiyantam anpalan ey? An ya' ey! Puth pam wanch ma'-kuchan al-alangan ngurp thanttamakan a' kampan thanttamakan kaangk wuntan thant. 47Niiyiya nath kampan niiyantam al-alantan thonakam thawin thant, pam wanch wiyantan ke' thawin thant ey? Ngul in min ey? An ya'a. Puth pam wanch al-alangan piip God.an ke'aman yippak thiichin nunanga, thananiya kampan thanttamakan a' putha ngurp thanttamakan wik thawantan thant. 48Niiyiya putha, ngangk minangam iiy-iiyān pam wanch yotantan, ke' piip God.an min-minam paththam iiy-iiyan aak in kenyan heavenangan.