Nil Oony Way Pi'an Alangan Thaach Nunang Jesus.an
41Nil John.angan kanan kootra kuungk nunang Jesus.an-a, nil Ngeen-Wiy God.antam alangana kal nunang Jesus.an aak pintalaka, nil yipmam oony way pi'an alangan thaachow nunang, wayan yumpow. 2Nil Jesus.an aak pintalang angman wun-wun kinchang a' ngutang kinch forty aakanakamwey puth nil may ke'anam thamp wun-wun yaam, meech ngul wun-wun. 3Amanamaniya, nil oony way pi'anan wamp nungant Jesus.antan, a' thawant, “Nint nath kan-kanamwey nhengk God.antaman-a, yaa, nint kunttow inangan epankathān thanang may breadakana.” 4Puth nil Jesus.an thaw nungant, “Ngay ke'a! Kan in ngeeyāna! Puth wik inangan lat ngench thayanangan thawana, ‘Pam wanch al-alangan mak wik ngeeyayn God.antamana, wik yot anangan nilan thaw. Than mayam thonakamana ke' mungk-mungkiythana, an than minam ke' wuniythan, ya'a. Than wik God.antamana mak ngeey-ngeeyayna!’ ”
5Amanamaniya, nil oony way alangan Jesus.an aak Jerusalem.ak kal nunang aawuch ngench thayan aakanakan, a' keny kech kal nunang. 6A' oony way pi'anan thaw nungant Jesus.antan, “Nint nathwey kan-kanam puk nhengk God.antaman-a, yaa, nint inpalman chang peyān a! aakanakam pek aakaka! puth wik inangan lat ngench thayanangan thawana:
‘God.angan ngaantiyongk nungantam anangan ngul kuchow thanang
yipmam ma'ang mamayn nintang nint ke' yipam mulakaman keekān ya'a,
tha' nungkaraman thaka ke' thuthin kunttowangan ya'a.’ ”
7Puth Jesus.an thaw nungant, “Ngay ke'a! Puth wik inangan lat ngench thayanangan thawan thampa, ‘Niiy ke' paathān piip God niiyantamana, ya'a!’ ”
8Anpalaniya, oony way alangana keny yoyk pi'an achantangak matath nunang Jesus.an, a' maanyan aak umyompanaman meenathan nungant. Aak pal-puy min-miniy a! 9A' nil oony wayan thaw nungant Jesus.antan, “Nintwey pungkangan thuchin ngatharan-a, a' thaa'-kuumpin ngayanganwey-a, ngay nungk kan-kanam thee'āng aak ma'mangkam umyompanamana.” 10Puth nil Jesus.an thaw nungant, oony way pi'an alantan, “Ngay ke'a! In ngeeyāna! Puth wik inangan lat ngench thayanangan thawana, ‘Niiy piip God anman thonakam thaa'-kuumpān nunang, wiyan ya'a, a' woyan God.antam wakān ngangk min yumpān nunang.’ Nint puy kan iiyāna! Satana!” Jesus.an thaw.
11Amanamaniya, nil oony way pi'ananiya, kan-ngul iiy, Jesus.ana want nunang, a' ngaantiyongk yot ngul wampin nungant, a' ma'-aathin nunang ngul.
Nil Jesus.an Kan-Ngul Workan Iiy-Iiy Aak Galilee Angman
12Nil Jesus.angan wik thoo' ngeey John.antam than aak jailang thenchin nunang, a' anpalan-a, nil Jesus.ana aak Galilee aakanakan iiy. 13Nil aak Nazareth.angan ke'am wuna, nil puth aak Capernaum aakanakan iiy, a' angan wun, aak town ngak kookam pi'an thinth, Galilee.anga, aak angmana Zebulona a' puth Naphtali.antang thinth. 14Nil Jesus.an aak angman iiy-iiy-a, an nil meenath ngampar nil Isaiah.angan keenkanaman lat ngench thayanangan ump-a, aniya kan-kanam paththamwey ump, wik inangan:
15“Aak Zebulon.ana a' puth-a, aak Naphtali.ana ngak kookam Galilee thintha,
aak woyanang ngak kookamakan wunana,
a' puth aak wonk kaawangk punth Jordan.aman-a,
a' putha wonk kungkangk aak Galilee.aman-a,
aak thanttam than pam wanch yot Jews ya' al-alantamana than angan wun-wuntana --
16aak angan-a, than pam wanch ke' aak ngaa' nyimangan wun-wuntana, ke' pam wanch mulan wun-wuntana,
than puth ngoongk-ngoongkam nunang piip God.ana.
Yimanang ngulan-a, than nganth pi'an paththam thath-thathayn ngul, park-parkow ngul thanttangan,
puth nil God.angan-a, woyan nungantam kan-ngul meenathow thant.”
17Aak an-aniyangan ngulan-a, nil Jesus.angan kan-ngul thaa'-aath-aath thananga, wik min nungantam anangan waa'-waa' thant pam wanchantana, “Niiy wayan yaam ke' iiy-iiyāna, niiyana woyan min God.antam anman iiy-iiyān ngula. Puth aak anan ngul wampow nil God.angan ma' nungantangan pam wanch yot ngulan pi'-pi'ow.”
Simon Wee'anangana Jesus.an Monkan-Wakin Nunang
18Anpalan-a, nil Jesus.ana iiy-iiy thomp wonk wak-waka kookam pi'an Galilee angan. A' nil pam kucham thath pulang pul kuunchama, minh nga'an mam-mamanpul yuk punththamanangana, namp pulantiya Simona namp thoniy nunganta Peter, putha kuunch nungantam anan namp-a, Andrewa. Pulaniya minh nga' mam-mampul a' punththaman thee'-thee'pul ngak kookamanga. 19Jesus.an thaw pulant, “Nip pal iiyow ngatharanga! Nipaniya iiy-iiyowa minh nga' wiy-wiyam ananganiya mam-mamow ngula ngatharweya, puth inpalman ngula ngay ma'-aathāng nipang pam wanchantan iiy-iiyowa a' pal ngathar wampathow thanangweya.” 20Pulaniya erkam paththam wantpul punththaman pulantamana a' iiypul ngul Jesus.antangana.
21A' nilana puyamam iiy-iiy thomp wonk wak-wak a' pul kuuncham ngul thath pulang, namp pulantiya James-a, putha Johna, puk nhengk nungantam pam Zebedee alantamana. Pulaniya chukkun pulantamang angana putha piip pulantaman angman thampwey, thanana min-min yumpin yuk punththamanan thanan yipam minh nga'ak ngul iiyayn. A' nil Jesus.angana ump pulanga, 22a' yaam ke'anamana pulana chukkun thanttaman too wantpul ngul putha piip pulantaman thampwey wantpula, a' iiypul ngul Jesus.antanga.
Nil Jesus.an Aak Pal-Puy Galilee Wakan Iiy-Iiy
23Nil puth Jesus.an aak pal-puy Galilee wakan iiy-iiy, nil aak church thon-thonangan thaa'-aath-aath thanang, a' wik min God.antaman waa'-waa' thant nil God.angan kan-ngul ma' nungantangan pi'-pi'ow thanang pam wanchana. Than pam wanch kemp weech-weech thanangan-a, a' wench thampan-a, nil miyalath thanangwey. 24Wik thoo' pent Jesus.antaman, aak pal-puy aak umyompanam Syria.angana -- amanamana than pam wanchangan ngul pam wanch way alpan anangan wampathin nungant -- than wiy anangana, oony way pi'-pi'in ngangkangan; puth than wiy anangana thay-thayanamin, than puth wiy ananganiy-a, kunp wun-wunin, makaran yal-yalamina -- a' nil Jesus.angana ma'mangkaman miyalath thanang. 25Nil Jesus.an aak wanttinakan iiy-a, than pam wanch yotangan-a, anman monkan-wak-wakin nunang -- than pam wanch aak Galilee.aman-a, aak pi'-pi'anam ten anpalan-a, a' Jerusalem anpalan-a, puth aak umyompanam Judea.am anpalan, a' puth-a, punth Jordan wo'uwayn anpalan thampa iiy-iiyin nungant, palam-puyam monkan-wak-wakin nunang.