Ka'athamana, nil John.angan Wik God.antam Thoo'ath Pam Wanchantan
31Anpal ngulana, nil pam John.an aak pintalangan iiy-iiy aak Judea.angan, kan-ngul waa'-waa' wik God.antaman, pam John anman nilan pam wanch yotan kootra ngakangan kuungk-kuungk thanang. 2Nil thaw-thaw thant, “Way niiyan yumpaniya niiy kan-ngul wantān a! Niiy palaman God.antan weentānwey a! Aak thinth kan-ngul wampan nil God.angan ma' nungantangan pi'-pi'ow thanang pam wanch anangan.”
3Aak keenkanama, nil pam prophet Isaiah.angan pam John.an inman waa'-waa' nunang, lat ngench thayanangan. Nil wik inangan waa':
“Nil pam thonam iiy-iiyow aak pintalangana
a' wik inangan pech-pechow,
‘Niiy woyan min-minam kan yumpān nungant Lord.antana,
koochanam yumpān nunganta nil yipam iiy-iiyowa.’ ”
4Ngook nil John.angan ngooncha, minh camel thuu'am, a' ompaman kath nungantakamana minh pe'anangweya. Nilaniya may at mungk, a' puth-a, minh pongkok mungk. 5Pam wanch yot wampin nungant John.antan, aak Judea.am nath-nathpalan wampin, aak Jerusalem anpalan thak wampina, a' putha pam wanch aak thinth punth Jordan.am anpalan wampin wo'uwaynam anpalan wampin a' wonk palam anpalan wampin. 6Than waa'in thanttakaman John.antan way thanan yump-yumpin, a' putha nil kootra ngakang kuungk-kuungk thanang ngul punth Jordan.ang angmana.
7A' pam pi'-pi'anam yot wampin nungant John.antan kootra kuungkow thanang thamp, pam Pharisees a' Sadducees waa'antan thanang. Nil John.an thaw thant, “Niiy thuuk inangana pal ngathar ngul wampaniy ey? Niiyang wee'ang wik thayanath appenchān nungantam God.antaman e? nil puth man kul paththam wamp nungant niiyantakana! Puth aakan kan-ngul wampan nilan um nungantangan thanathow ngampangana puth mepow ngampanga. 8Niiy kan min yumpān a! Niiyaniya meenathān niiyantakamana niiyan kan-ngul wantan way niiyan yump-yumpana. 9Niiy ngaantam-ngeeyaniy nil Abraham.an wuut mangk ngamparam putha, nil ke'-paal piip God.ana man kulan ke' wampiy nungant ngamparakan ey? An yimanangan ke' ngaantam-ngeeyāmpa! Puth inan ngeeyāna: kaangk nilwey-a, piip God.angan kunttow inangan epankathiy puk Abraham.antakanweya. 10Nil God.angan pam wanch thanathow ngampang-a, nil ke' pam yuk thayan ma'ang kal-kalow yimanangan, ke' yukan ump-umpiy thananga. Yuk anangan may min ke'aman kalan-a, ananganiya, nil thayanang thalokang umpow, a' keekathow thanang, a' amanamaniy-a, piw thee'ow thanang thumang ngula. In ngeeyān a! Than wee'-wee'anangan wayan yump-yumpantan-a, than ke' yuk way anangan may ke'aman kal-kalana. 11Ngayana niiyang kootra ngakang thonakam kuungk-kuungkanga, yipmam meenathāng thant wiyantan niiy koyam kanam weentan God.antan, a' wayan kanam wantan. Puth pam thonangan ngul wampow mangk ngatharangana, puth nilaniya Ngeen-Wiy Min God.antaman ngul kuchow niiyant nil ke' thum yimanangan niiyant, ngangkangan ngoonchow. Puth nilaniy ep-paththam pam wuut pi'an paththama, ngay ya'a, ngay pam manyweya. Ngay tha' murruk nungantaman ma'ang kaling ey? ya'a, ngay puth pam many. 12Nil pam inmana an ke' pam gardener yimanangan wampow nil yuk nungantaman ma'ang kal-kalow yipmam wookan yaarkathow may min amanaman, a' nil yipmam may min anangan yalmathow aak nungantamakana, wook way anangana, nil thumang kiingkow thanang, thum ke'aman uthaman, angan pench-penchow,” nil John.an wik yimanangan thaw thant.
John.angan Kootra Ngakang Kuungk Nunang Jesus.ana
13Aak an-aniyangan, nil Jesus.ana aak Galilee amanam iiy aak punth Jordan.akan, nil John.angan kootra ngakang kuungkowan. 14Puth nil John.an thaw nungant, “Appang, ngay ke'a! Nint ngayang paththam kootra kuungkāna, puth ya' ey? Nint pal ngathar wampan ey? ngay kootra kuungkāng nintang ey?” 15Puth nil Jesus.an thaw nungant, “Nint kuungkān ngayang, mak yimanangan wunow, puth nil God.angan kaangka ngal yimanangan yumpāla.”
16Yaa, puth nilana kootra ngakang kuungk nunang, Jesus.an. A' nil kanan kootra ngakangan kuungk nunang-a, nil Jesus.aniya ngakam pent, a' in kenya yuwan ya' ik, a' nil Jesus.angan Ngeen-Wiy Min God.antaman thath nunang pal kenya uk-uk nungant ke' minh kolat yimanangan wamp nungant. 17A' wik inpal kenyan thaw, “Nint nhengk ngatharam a! Ngay kaangk paththam wunang nungkar. Ngay ngangk min-minam paththam wunang nungkaramana.”