Than Wik Yumpin Jesus.an Mulathayn Nunang
261Nil Jesus.angan kanan thaa'-aath-aath thanang wik yot anangan-a, nilan thaw ngurp nungantam al-alantan, 2“Niiy kan mee'miya, aak ma'-kuchamangan-a, anana aak may pi'anan yumpayn Passover.an waa'antana. Aak an-aniyangan-a, pam way al-alangan ma'am thee'ayn ngayang pam moom al-alantan thanan yipam nailimpungayn ngayang yuk wuuyanangana, ngaya pam inmana nil God.angan kuchanya.”
3A' than pam pi'-pi'anam priests anangana a' puth-a, pam wuut manth-thayan Jews.antam anangana than yalmathwin aawuch wuut pi'anang Caiaphas.antamanga, nilaniya moom pi'anan priests al-alantaman. 4A' than wik yumpin thanttakaman Jesus.an mee' thenchanamana mamayn nunang, a' mulathayn nunang thampa. 5Puth thanan thawina, “Ngamp ke' yippak mamimp nunanga may pi'anan mungk-mungkāmpana, an-aniyangan ya'a, puth than pam wanch yot anangan ngul kul yumpin ngampar nungantam peeyananga, a' puth wik thaa' pech-pechiythana ngampar kul thampana.”
Nil Wanchang Opar Awal Min Yeech Kuchek Jesus.antamanga
6Anpalaniy-a, nil Jesus.ana aak Bethany angan wamp, aakiya pam Simon alantangana, nil pam Simon inmana nil ka'athamana weech-weech nunang, penchiyangan mak nunang kemp nungantamana. 7A' nil Jesus.an nyiin ngul may mungkow. Nil mayan yippak mungk-mungk-a, nil wanch thonam wamp nungant, nga'alangk ma'ang kal-kal opar awal min thampa, puth than pam wanchanganiya oparana wukal pi'anang piiy-piiyin. Nil wanch alangan opar awal min anana kuchek Jesus.antang pi'anam yeecha. 8Than ngurp nungantam al-alangan wanchan thathin nunangan-a, than man kul paththam wampin nungant, a' thawin ngul, “Nil ngul oparan ngeenak yeech nungantangan e? 9Ngampan sellimpungimp oparana, wukal pi'an yipam uwimpa, a' ngampaniya wukal thant pam wanch wiy al-alantan thee'imp thanta than wukal ke'ananga al-alantana.”
10Wik thanan thaw-thawin thanttakaman-a, nil Jesus.angana kanam thiich thanang, a' nilan thaw thant, “Niiy wantān nunangweya! Ke' wakān nunanga! Nil wanch ilangana min-minam paththam yump ngathara. 11Than pam wanch wukal ke'anang anangan-a, than aak ingman wun-wuntan niiyantangweya, puth ngay ep-paththam yaam ingan ke' wuning niiyantang aak inganiya, ya'a. 12Wanch ilangana opar awal min-minam paththaman yeech kemp ngatharangan-a, an ke' pam mulantang oparan yeechantan yimanangana. An aakan yimanangan wunana, nilaniya oparan ump-umputh yeechan kemp ngatharangana, a' ngul-ngulana ngayaniya uthamāng ngula, a' awarang kaampayn ngayanga. 13A' ngay inan waa'āng niiyant thamp: aak want-wantting nath-nathan pam wanchangan wik min God.antaman waa'-waa'aynan-a, thananiya wanch inana waa'-waa'ayn nunanga nil ilangan min paththaman yump ngathara, than yipam pam wanch wiyangan ngaant-ngaantam-ngeeyayn nunanga.”
Nil Judas.an Thaw Jesus.an Ngul Theetathowana
14A' ngurp nungantam thonamana, pam namp nungantiya Judas Iscariota, nil iiya pam moom pi'-pi'anam al-alantan, priests al-alantan, 15a' thaw thant, “Ayyang, kan in ngeeyiya! Ngaywey ma'aman thee'āng niiyant Jesus.an-a, niiy ngul ngathara ngeen thee'ān e?” Thananiy kan-ngul wukal thirty.an yal-yalmathin, wukal silver anangan, a' thee'in nungant Judas.antan. 16A' aak amanam ngulana nil Judas.angana ngaantam-ngeey-ngeey, “Ngay Jesus.an want-wanttak theetathāng nunang thantan e?”
Nil Jesus.ang May Mungk Ngurp Nungantam Al-Alantangana, May Pi'an Passover.ana
17Aak anan may pi'an mungkanakan kan wamp thant Jews al-alantan, Passover waa'antan, than puth may bread morp ke'anangan mungk-mungkayn. Aak ka'athangamaniy-a, than ngurp Jesus.antam anangan thawin nungant, “Ngan aak wanttinak iiyān may minh keenkan yumpān ngamparan e?” 18Nil Jesus.an thaw thant, “Niiy pam thonam alantan iiyān aak town angman, a' thawān nungant, ‘Pam moom nganttaman thawa, “Aakan thinth kan-ngul wampan ngathara ngay uthamāngana. Ngan may pi'anana aawuch nungkaramang nangman mungkāna.” ’ ” 19Than ngurp nungantam al-alangan wik Jesus.antaman ngeeyin, a' iiyin ngul, a' may minhan keenk ngul pi'-pi'in thantana.
20Kinch-wayang ngulan-a, nil Jesus a' ngurp nungantam anangan nyiinin ngul mayakana a' mayana kan-ngul mungkin. 21Than mayan yippak mungk-mungkin-a, nil Jesus.an thaw thant, “Ngay niiyant kan-kanam thaw-thawanga: nil pam thonam-a, nil yamam nyiin-nyiinan niiyantangan-a, nil ngayangan theetathow pam way al-alantan.” 22Ngurp nungantam al-alantan-a, ngangk way wun thant, a' than thon-thonaman kan-ngul thaw-thawin nungant, “Ayyang, Moom-ang, nint wee' waa'-waa'angan e? ngay ya' ey?” 23Nil puth Jesus.an thaw thant, “Nil wee'angan may breadan punchathow may kam sauce.ang angman ngatharangan-a, pam nil alangaman theetathow ngayangana. 24Ngayaniy-a, pam inman nil God.angan kuch. Ngay ngul uthamāng, lat ngench thayanang waa'an. Puth nil pam wee'ang theetathow ngayanga pam way al-alantan-a, an aak way-wayam paththam wampow nungant! An aak min wuniyanta nil ke'anwey aak-ngeeyiy aak inganiya.” 25A' nil Judas.ana, pam nil ngulan theetathow nunang Jesus.ana, nil ngul thaw nungant Jesus.anta, “Ayyang, moom-ang, nint ngayangan waa'-waa'angan ey?” Nil Jesus.an thawant, “Nint wik nanman kaniy thawangana.”
Nil Jesus.angan May Bread A' May Wine Thee'-Thee' Thant
26Than mayan yippak mungk-mungkin-a, nil Jesus.angana may bread many maay, a' thankyou thaw God.antana, a' pip-pip ngul breadan a' ngurp nungantam al-alantan kan-ngul thee'-thee' thanta. Nilan thaw thant, “Niiy may bread inan mamāna a' mungkān ngul, may bread inana ke' kemp ngatharam yimanangan.” 27A' anpalaniya nil Jesus.angan cup ngul maay wine thampa, a' nil thankyou thaw God.antan, a' kan-ngul thee'-thee' thant ngurp nungantam al-alantan, a' thaw thant ngul, “Niiy yot il-ilangana may wine inan mungkāna, 28inana ke' chaapar ngatharama yimanangan uk-ukow kemp ngatharam inpalan niiyantana, nil God.angan yipam kaa'-piichanathow niiyang ke' nilan keenkanaman kaa'ngak niiyanga. Wik nilan thaw-a, an kan-kanama. Nil ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way thanttam pam wanch yotantamana puth ngaya chaapar ngatharam ngulan theetathāng niiyant. 29Ngay wik inan waa'āng niiyanta: ngay wine inana ke'-ngul mungkāng, ya'a. Ngul-ngulaniya ngampaniya karpam ngul wunāmp aak piip ngatharamantang God.antang -- a' ngayaniya wine nyiingkanam ngulan mungkāng niiyantangana aak ing kenyana.”
30Anpalaniy-a, than aak-pathin ngul piip God.antana, a' yoykak ngul iiyina, yoyk Olives aakanakana.
Nil Jesus.ana Peter.ant Thawa Nil Wik Uuyamowan Thanta Nilan Ke' Mee'miy Nunangana, Ya'a
31Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay inan thawang niiyanta. Ngutang inmana, niiy yotamana ngul winynyang mo'āna a' ngay-ngayam ngul wantānweya, puth lat ngench thayanangana wik inangan waa'ana, ‘Nil piip God.angan-a, pam moom anana minh sheepan pi'-pi'ana, an mulathowan ngula, a' minh sheep yotam nungantam anangan-a, paa we'aramayn ngula.’ 32Puth anpalan-a, ngay mulaman kanan ekāng-a, ngay aak Galilee.ak keenk iiyāng. Niiyiya pal ngul iiyāna.” 33Nil Peter.an thawant, “Ayyang, moom-ang, ngay ke' wanting nintanga! Than wiy al-alangan nath wantiythan nintangwey-a, puth ngayaniya ke' wanting nintanga, ya'a!” 34Nil Jesus.an thaw Peter alantan, “Ngay inan kan-kanam thawang nungk, ngutang inman-a, nil minh roosteran ke'an yippak pechow-a, nint ma'-ko'alamweya an wik uuyamān thanta, nint ke' ngayang ke'an mee'miya.” 35Nil Peter.an wik thayanam thawant, “Ya'a! Ngay kan-kanam thaw-thawanga! Nungkway than nath mulathiythan ngayang nungkarang angman-a, ngay ke' wik uuyaming thant, ya'a.” Than ngurp nungantam wiy anangan wik anman thawin Jesus alantan ke' Peter anman thaw.
Nil Jesus.an Piip God.ant Mee'-Wuthanama Aak Gethsemane Angman
36Nil Jesus-a, a' puth ngurp nungantam anangan than aak-aakanakan iiyin Gethsemane.aka, a' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy ing nyiināna a' kuupān ngathara, ngay puy iiyāng a' mee'-wuthanamānga.” 37A' nil Peter-a, a' pam kucham anangan nhengk Zebedee alantamana karpam kal thanang, wal kecham iiyin. A' Jesus.antan-a, ngangk way-wayam paththam ngul wunanta, 38a' nilan thaw thant, “Ngay ngangk way-wayam paththam ngeechananga ke' uth-uthamanak yimanangana. Niiy ingman nyiināna a' aak thath-thathāna.”
39A' manyam ngul kech ke'anam iiya, a' aakang ngul wun-wun, mee'-wuth-wuthanama piip nungantamaka, nilana wik inangan thaw God.antana, “Piip-ang, piip ngatharam-ang, nint ke' wayathin thanang ey? Ke' thawin thant ey? Wayan ke' yumpayn ngatharana! Puth ngayan ke' thawinga, ya'a, nint kaangk natha kuchān ngayangwey-a, yaa, an kana, wayan mak yumpayn ngathara, ngay ke' weeking ngatharakamana, ya'a.”
40A' nilana kan-ngul ek, a' koyam ngul iiy ngurp nungantam ko'alam al-alantan nil karpaman kal thananga, a' thath thanang weepan wun-wunin. A' nil Peter alantan thaw, “Ayyang, nint ke' mee'-thayanamin ey? Mee' weepang pip-pipan nintang ey? Nint aak ke' manyam thathin ey? hour thonamakan ey?” 41A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy aak thath-thathāna. Mee'-wuthanamān God.anta, niiy ke' yipam ngeeyān oony wayana, way ke' yipam yumpān. Puth niiyan kaangk min iiy-iiyāna, puth thaa'-puyan kan-ngul eenchaniy a' way ngul iiy-iiyaniyweya.”
42A' nil Jesus.ana putham ngul iiy mee'-wuthanamanak, piip-kunchant God.antan a' nilan thaw, “Nint kaangk natha kuchān ngayanga, than yipam wayan yumpayn ngathara, yaa, an kana, ngay ke' weeking ngatharakamana, ngay wik ngeeyāng nintangana.” 43A' nil palam ngul wamp thant ngurp nungantam al-alantan a' thath thanang weep thayan wun-wunina; thanan ya'angam mee'an thayanamina, puth ya'a, mee' weepang pip-pip thanang.
44A' nil Jesus.ana putham ngul iiy mee'-wuthanamanak, wik anman thaw God.antan, wik nil ka'athaman thaw-thaw nunganta. 45A' nil koyam ngul wamp thant ngurp nungantam al-alantan a' thaw thant, “Niiy inman ey? weep-weenth ey? Niiy in ngeeyāna! Aak in kanam wamp ngathar thanan kan-ngul ma'am thee'ayn ngayangana pam way al-alantana, ngay pam inmana nil God.angan kuchanya! 46Erkam ekiya! Ngamp kan-ngul iiyāmpa! A' thathiy ee! paman nanpal iiyana nilan ma'aman thee'owanya pam way al-alantana.”
Than Mamin Nunang Jesus.an
47Nil Jesus.an wikan yippak thaw-thaw-a, nil ngurp nungantam Judas.an wamp. Nilan pam yot anangan karpam kal thanang, than puth pam pi'an al-alangan kuchin thanang pam pi'an priests al-alangan-a, a' puth pam wuut manth-thayan al-alangan. Than pam anangan Judas.antang wampin-a, than nhengk-peempan pepana a' yuk muurkan anangan kal-kalin. 48Nil Judas.ana pam anman nil Jesus.an theetathowana, nilan puth keenk-keenk thaw thant, “Ngay pam thonam anan walan piintāng nunangan-a, nil pam anana! Niiy mamān nunanga!”
49Nil Judas.an wamp-a, nil thintham iiy nungant Jesus.ant, a' thawant, “Ayyang, Moom-ang, nint in ey?” A' wal piint nunang. 50Nil Jesus.an thawant, “Ngurp ngatharam-ang, nint pal ngeenak wampan e?” A' anpalan-a, than pam yot anangan wampin nungant, a' mamin nunang Jesus.an a' thayanam pi'-pi'in nunang. 51Puth nil pam thonam angman nungantang thinth than-than-a, nilana nhengk-peempan nungantaman erkam paththam wich, a' pam thonam anan kon thonaman-a, thalokang umpan. Pam ananiy-a, kon munth ngul iiy-iiy, nilwey pam work iiy-iiy pam pi'an alantan, moom priestsantam alantanweya. 52Ngul nil Jesus.an thawant, “Nhengk-peempan nungkaraman koyam wunpa! Nil wee'angan pam wanch wiy anangan mulathiy thanang nhengk-peempan alangan-a, than wiyangan-a, puthangkana mulathayn nunangan nhengk-peempan alangana. 53Niiy ke' mee'miy ey? ya' ey? Ngay nath piip ngatharamantan thawinga ma'an-aathow ngayangan-a, an nil ngaantiyongk thaa'-wantanam anangan kuchow thanang kaa'-piichanathayn ngayanga! 54Puth ya'a, ngay ke' thawing nungant. Puth than keenkanaman lat ngench thayanangan umpin ngatharamana ngay uthamāngana. Yaa, an kana, ngay mak uthamānga, inan meenathow niiyant than keenkanamana an kan-kanam paththamwey umpin latangana.”
55Ngul nil Jesus.an thaw thant, “Niiy nhengk-peempan pepan a' yuk muurkan thakan kal-kalaniy ngayangan yipam mamān ey? Ngay ke' pam way yimanangan ey? Ngay puth aak ingam wunanam ey! A' ngaa' thon-thonangana aawuch ngench thayanang thaa'-aath-aathangan ey! Puth niiy ke'am maman ngayang, ya'a. 56Puth niiy way inangan yumpan ngathar-a, inan yipam meenathow niiyant pam wanchantan than keenkamana lat ngench thayanangan umpin ngatharamana an kan-kanam paththamwey umpin latangana.”
Anpalan-a, than ngurp nungantam yotam al-alangan-a, wantin nunang, a' ya'-ngul mo'in nungantam.
Than Jesus.an Umang Thanathin Nunang Pam Pi'anantanga
57Than pam al-alangan Jesus.an mamin nunangan-a, than kalin nunang ngul aak Caiaphas.antamaka, pam moom pi'an priests al-alantamana. Than pam pi'-pi'anam anangan wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, puth wuut manth-thayan anangana aak angman yalmathwin thanttakamaniya. 58Nil Peter.aniy-a, kecham koy-koyyuw iiy-iiy thanttang, a' nilana aak angman wamp, aak Caiaphas.antam angmana, puth ke'am ngoonch, yoon angman than-than. Nilan soldiersantang nyiin-nyiin wik ngeeyow thanang than wanttakan wik yumpayn nungant Jesus.antana.
59Than pam moom priests anangana putha pam councillors anangana wenk-wenkin pal-puy pam wanchakan yipam thaachayn thanang wik uuyamanakana, yaan waa'ayn nunang Jesus.ana. Than kaangk aak-ya'angan waa'ayn nunang aak courtang angana, ke' pam way yimanangan waa'ayn nunang, than yipam kuchayn nunang mul wunowa. 60Than pam wanch yotangan aak-ya'angan waa'-waa'in nunang, puth thananiya wik thon-thon kuyam waa'-waa'in nunang. 61Ngul anpalaniya, pam kucham ngul iiypul a' aak umang angan thanpul Jesus.an waa'-waa'pul nunang thant pam pi'-pi'anam al-alantan, wik uuy-uuyampul yaan waa'pul nunang Jesus.an, pulan thawpula, “Nil pam inman thaw, ‘Kaangk ngaya aawuch ngench thayan God.antaman wayathing-a, an ngay wayathing, a' kinch ma'-ko'alamang kanan wantowan-a, ngay koyam ngul yumpānga.’ ”
62A' nil pam moom priestana wur ek a' thaw ngul Jesus.antan, “Ayyang, nint ngul wanttak thawān e? Ngul nint wik yimanang thawan ey?” 63Puth nil Jesus.ana wik koyaman ke'am thaw thant, ya'a, popam anman than-than. A' pam moom pi'an priestana putham ngul thawant Jesus.antan, “Nil God.an man-yethama, nilan ngeey-ngeeyan nintang. Nint kan waa'ān nganta! Nint kan-kanam thawan ey? Nint ngul pam inan God.angan keenkaman kaa'ngak ey? kuchowan nintangan ey? nhengk God.antaman ey?”
64Nil Jesus.an thaw nungant, “Nint wik nanan thawan-a, an kan-kanama. Puth ngay niiyant yotamant thawanga: niiy ngul thathān ngayang wuny niiyantam inan, moom pi'an God.antangan nyiin-nyiināng, ngananiya moom wuut pi'an paththam nyiin-nyiinān. A' niiy thamp ngul thathān ngayang palaman uk-ukāng yuwangan aak inpal kenyan.” 65A' nil moom pi'an priestsantamana thaa'am ik, a' ngook nungantaman ikath, a' nil thaw, “An waya! An kana, ngan wik nungantaman kan ngeeyan. Wiyangan ke' waa'iythan nunang ngamparaniya, ya'a! Niiy nyiingk inan wik kan ngeeyan ey? nil God.an waa'an nungamang ey! 66Niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniy e?” Thanan puth thawin nungant, “Nilan wik way-wayam paththam thaw, an mak mulathayn nunanga.” 67A' than thaa' theekang makin nunang kaa'walangan a' piikin nunang. Puungk wiyangan-a, ma'ang piikin nunang, 68a' thawin nungant, “Ayyang, Christ-ang, nint kan min-minam waa'ān nganta wee'angan piik nintang e?”
Nil Peter.an Thaw Thant Nil Ke' Mee'miy Jesus.ana Ya'a
69Nil Peter.an aawuch yoon angman nyiin-nyiin, thaa' thinth. A' nil wanchan wamp, nil workan iiy-iiyan pam pi'an alantan, moom priestsantamana. Nil wamp nungant Peter.ant a' thaw nungant, “Nint ngurp nungantam, Jesus.antam ey? pam aak Nazareth anpalan ey?” 70Puth nil Peter.an wik uuyam, a' thawant kon yotantangana, “Ngay ngoongk-ngoongkam wik nintan thaw-thawangana.” 71A' nilan pent ngul, thaa' thinth angman than-thana. A' wanch thon ngul wamp, nil thampan workan iiy-iiyan pam pi'an alantan. Nil wanch an-ngulan thaw thant pam al-alantan angman than-thaninana, “Nil pam inaniya ngurp nungantam Jesus.antama, pam aak Nazareth anpalana.” 72Puth nil Peter.an putham wik uuyama, nil thaw thant, “Ngay kan-kanam inaniy thaw-thawang, ngay wik ke' uuyaminga, ngay pam anan ke' mee'miy nunang ya'a.”
73Anpalana, than pam wanch anangan angman than-thaninan-a, wampin nungant Peter alantan, a' thawin nungant, “Nint kan-kanama ngurp nungantama, nint puth thaa'nganth nipamweya.” 74Nil puth Peter.an thaw, “Ngay kan-kanam inaniy thaw-thawang niiyant, ngay ke' wik uuyaminga, ya'a. Ngay nath wik uuyamingan-a, nil God.angan mak wayathow ngayang. Ngay pam anan ke' mee'miy ya'a!”
Anpalan-a, minh roosteran pech-pech ngula, 75a' konang wamp nungant Peter alantan wik nil Jesus.an thawant, “Ngay inan kan-kanam thawang nungk, ngutang inman-a, nil minh roosteran ke'an yippak pechow-a, nint ma'-ko'alamana ngul wik uuyamān thantweya pam wanch wiyantan, nint ngayangan ke'an mee'miy ya'a.” A' Peter.an yoon pent a' nil peey-peey, ngangk way-wayam paththam wunanta.