Wik Kath Inaniya Kom-Koman Ten Al-Alantamana
251A' anpalan-a, nil Jesus.angan wik kath thon inan waa' thant. Nilaniy thaw thanta, “Niiyalang! Niiy kan in ngeeyiya: aakan kan-kanang wamp-wampana, nil God.angan pam wanch yotamana ma' nungantang ngulan pi'-pi'ow thananga. Aniy ke' wik kathana yimanangana. Nil pamangan wanch thum ke' ngul ngentiya. Than pam wanch wiyangan may thakan kanam kiingkin pulanta. Than puk kom-koman ten ananganiya iiyin may pi'anakana, a' thanan yoon angman kuup-kuupin nungant pam alantan wanchan maayow. 2Than kom-koman five anangana kuchek waap minangam ke'am iiy-iiyin, ya'a. Than kom-koman five wiy anangan ep-paththam kon-enchiy iiy-iiyin. 3Than kom-koman wayanang al-alangan lanterns thanttaman kalin puth than kerosine.ana wiy thamana ke'am kalin, ya'a. 4Than kom-koman min-miniy al-alangan ep-paththam kerosine kalin lanterns thanttamakana. 5Nil pam komp wanchan ngentowan-a, yaam yippak nath-nathama, puth than kom-koman anangana mee' weep ngul nyiin-nyiinina, a' weep paththam ngul wunin.
6“Ngul-ngulana, aak ngaa'-menhangan-a, than pam wanchana kan-ngul paththam wik wolmp ngul pi'-pi'in, pech-pechina, ‘Nil inam a! Nil pam kompana inam wampana! Ngamp umang uwāmp nunanga!’ 7Than kom-koman ten anangana, kan-ngul weepaman ek-ekin, a' lanterns thanttamana min-min pachathin ngul. 8Anpalaniya than kom-koman kuchek waap ke'anangana thawin ngul thant kom-koman min kon-enchiy al-alantana, ‘Ayyang, niiyalang! Niiy ngant kerosine manyam yaan thee'āna, an puth ngul-ngulana lanterns nganttamana uthamayna!’ 9Than kom-koman min anangan thawin thanta, ‘Ya'a, ngan kerosine many nganttakam thonakam kalana. Puth lanterns nganttam inangan yaam ke'anam e'a ngul wunina. Niiy store.ak iiyāna a' anpalan wukalang piiyān niiyantakama.’ 10A' than kom-koman kuchek waap ke'anang anangana iiyin ngul kerosine.an yipam piiyayn; than kan-ngulan iiyin-a, nil pam anan wanchan ngentowan-a, kul-kulam wamp thant. Than kom-koman kuchek min anangan five kuup-kuupin pam alantakamana, thananiy-a, pek ngoonchin nungantang ngul may pi'anakana. A' anpalana, nil pam wanchan ngentow alangana, thaa'an kan-ngul ngatha.
11“Ngul-ngulaniya, than kom-koman wiy anangan palam kan-ngul wampin. Thanan puth ya'angam pech-pechina, ‘Moom-ang! Moom-ang! Nganang puy kan ngoonchath ee!’ 12Puth nil paman thaw thant, ‘Ya'a, ngay ke' thaa' tha'inga, ngay ke' mee'miy niiyanga, ya'a.’ ” 13Ngul anpalana, nil Jesus.an thaw thant, “Niiyan aak thath-thathān ngathar yimananga, puth niiyana ke' mee'miya ya'a ngay palaman aak ngeen nathan wampānga.”
Wik Kath Inaniya Pam Ko'alam Al-Alantaman Workan Iiy-Iiyina
14Anpalana, nil Jesus.angan wik kath thonangan ngul waa' thant, “Aakan ngul wampow nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantang ngulan pi'-pi'ow thananga, inaniy wik katha ke' yimanangan aakan wunow. Aak keenkanamana, nil pam pi'anan yaan iiyowweya aak thonakana. Nil kan-ngul iiyowan-a, nil pam workan iiy-iiyin nungant-a, ump thanang a' aak nungantamana a' puth-a, yuk way min nungantam anangana ma' thanttang pam al-alantangan wantow. 15Nil pam al-alantan wukal thee'-thee' thant thanan yipam yuk way min anangan piiyayn, a' sellimpungayn ngul, a' thanana wukal pi'an yipam yumpayn nungant moom alantan. Puth nilana pam workan iiy-iiyin nunganta wiy anangan thanang mee'miy kuchek waap min iiy-iiyina, than wiy anangan ya'a. Nil pam moom alangan pam thonamantana five thousand dollars thee'a -- nil pam thon alantana, kuchek waap chil pi'an alantana, two thousand dollars thee'a, a' pam thon alantan kuchek waap many alantana one thousand dollars thee'a. Anpalana nil pamana kan-ngul mo'.
16“Nil pam anan five thousand dollars thampana, nilan erkam paththam iiy a' way min min-miniy piiy-piiy a' sellimpung-pung thant wiyantan. A' nilan yuk way min anangan sellimpung-pung-a, an nilaniya ten thousand dollars ngul yump. 17Nil pam anan yimanangweya two thousand dollars thampana, nil erkam iiy a' yuk way min piiy-piiy a' sellimpung-pung thant pam wiyantan, a' nil pam ilanganiy-a, wukal four thousand dollars ngul yumpa. 18Puth nil pam anan wukal one thousand dollars uw-a, nil iiy a' awar we' aakangan, a' wukal moom nungantam alantamana awarang kaampa.
19“Anpalana, nil moom thanttaman kan-ngul wamp. A' nil pam anangan workan iiy-iiyin nungantana ump thanang, nilan yipam wik ngeeyow thanttam, than wukal ngeen-ngeenan yumpin nungantana. 20Nil pam anana wukal five thousand dollarsan uw-a, kan-ngul wamp a' wukal ten thousand dollarsan thee'ant pam moom alantan. Nilan thaw moom alantan, ‘Ayyang! moom-ang! Nintan wukal thee'an ngathara, five thousand dollarsana. A' inan thath a! Five thousand dollars thonangan ngul inan uwangan nungkar.’ 21Nil puth mooman thaw nungant, ‘Nint ep pam mina, nint work minam paththam iiy-iiyana. Ngayan puth wukal many thee'ang nungkweya. Nint puth minam workan iiy-iiyana, a' puth wukal pi'an yumpana. Puth nanpalana, ngayaniya, work pi'an ngul thee'āng nungkara. Nint pal iiya, a' ingan nyiinān ngatharang, ke' ngurp ngatharam yimanangana.’
22“Anpalana nil pam anan two thousand dollarsan uw-a, nil ngul wamp a' thawant, ‘Ayyang, moom-ang, nintan thee'an ngath two thousand dollarsana. A' inan thath a! Two thousand dollars thonangan ngula inan uwangan nungkara.’ 23Nil puth mooman thaw nungant, ‘Yaa.wey, an min paththama, nint puth work minam iiy-iiyana. Ngayan puth wukal many thee'ang nungkweya, nint puth work minam iiy-iiyana, a' putha wukal pi'an yumpan thampa. Puth anpalana, ngay work pi'an thee'āng nungkara. Nint pal iiya, a' ngatharang ing nyiināna ke' ngurp ngatharam yimanangana.’
24“Anpalana, nil pam anan one thousand dollarsan uw-a, nil ngul ngoonch a' thaw, ‘Ayyang, moom-ang, ngay mee'miy nintang pam way thayaniy paththam iiy-iiyangana, a' putha nintaniya wukal pi'an ep nungkarakaman uwangan pam wiyantaman thanan work iiy-iiyantana. 25Ngayan puth nungkaram winynyang mo'angana, a' puth wukalan kalangan a' awarang kaampangana. Inan thatha! Wukal nungkaram inana ngayan kaampang awarangan.’ 26Nil puth pam mooman thawant, ‘Nint pam ngangk way paththam iiy-iiyangana! Nintan puth kan thiichana ngayan wukal pi'anan uw-uwang thanttamana ngatharakamana than pam wiy al-alantaman workan iiy-iiyantana. Nint puth ngeenam wukal ngatharaman awarangan thenchan e? 27Nint wukal bankang wunpina. Nint bankang yaanwey wantin-a, yaam yipam wun-wuniya, nil pam alangana bankan pi'-pi'an-a, wukal one thousand dollarsana a' putha wukal wiy thampan thee'iy nungkar ngulweya.’ 28Yaa, pam moom anan thaw pam wiy al-alantan workan iiy-iiyin nungantana, ‘Niiy wukalan maayān nungantamana a' pam alantan thee'ān ten thousand dollarsan pi'-pi'ana. 29Nil pamwey work minam iiy-iiyiywey-a, yaa, ngayan work pi'an paththam thee'āng nunganta. Nil pamweya work minam ke'an iiy-iiyiywey-a, ngayan puth work ke'-ngul thee'inganta, ya'a. Work nungantaman-a, ngay pam thonant ngul thee'ānga. 30Niiy puth pam way paththam inana puy yoon kalān nunang a' aak ngaa'ang puy thee'ān nunanga, nil yipam angan peey-peeyowa a' putha koonh path-pathow nungantakamana.’ ”
Ngay Pam Wanch Thaa'-Wantanamana Um Ngatharang Thanathāng Thanang
31A' anpalana, nil Jesus.an thaw, “Aak ngul-ngulana, ngaya, pam inana nil God.angan kuchanya, ngay palam ngul wampānga, a' ngaantiyongk tham anangan wampathāng thanang. Ngayan moom pi'an paththam palaman wampāng 32a' ngay pam wanch thaa'-wantanam anangana um ngatharang thanathāng thanang. Than pam wanch aak nath-nathpalana um ngatharang angman yal-yalmathwayn. Anpalana, ngay meen-umpāng thanang a' aak pok-pokkapang ngul wunp-wunpāng thananga ke' shepherdang yimanangan minh sheep anangan meen-umpan thanang minh goats al-alantamana, 33ke' sheep anangana nil ma' malangan wunpan thanang, a' goats anangan ma' thakangan wunpan thanang.
34“Ngul anpalana, ngay pam wanch ma' malangan than-thantana thawāng thant, ‘Awey! Niiy pal iiyāna! Nil piip ngatharamanga ngangk min yumpan niiyanga. Aak keenkanamana, nil aak inan yump-a, nil God.angana wik yump nilaman ma' nungantangan pi'-pi'ow niiyanga a' puth-a, aak nungantamak kalow niiyangana. Puth inpal ngulana, niiyan ma' nungantang ngul wun-wunāna. 35Ngay meechan wun-wunangan-a, niiy may thee'-thee'an ngathara: ngay ngakaman uth-uthamang-a, niiyana ngak uw-uwan ngathar; ngay aak kechaman wamp-wampangan-a, niiy aak niiyantamak kal-kalan ngayang. 36Ngay ngook ke'anangan wun-wunang-a, niiyaniya ngook thee'-thee'an ngathara; ngayang weech-weechan-a, niiyana minam pi'-pi'an ngayangana; ngay aak jailangan wun-wunangan-a, niiy uw-uwan ngayangana.’ 37Ngul anpalana, than pam wanch min anangan thawayn ngathara, ‘Lord-ang, ngan nintang meechan aak want-wantting thath-thathan e? a' may ngulan thee'-thee'an nungkar e? Nganan puth aak want-wantting thath-thathan nintang ngakaman uth-uthaman e? a' ngak ngulan thee'-thee'an nungkar e? 38Ngan ngul aak want-wantting thath-thathan nintang pam aak kechaman wamp-wampana a' kal-kalan nintang ngul aak nganttamakan e? Ngan nintang aak want-wantting thath-thathan ngook ke'anangan wun-wunana a' ngananiya ngook nganttam ngulan thee'-thee'an nungkar e? 39Nganan puth aak want-wantting thath-thathan nintang weech-weechaniya nintang puth jailangan wun-wunan e? a' nganana uw-uwan nintangwey a?’ 40A' anpalan ngay ngulan thawāng thanta, ‘Nungkway pam wanch ngatharam wiy anangan kaangk-ke'ananganwey iiy-iiyin-a, niiyiya ma'-aath-aathan thanangweya anangan weech-weech thanang thakana. Aniy ke'a niiy min ngathar iiy-iiyanweya.’
41“Ngul anpalana, pam wanch al-alantan thawāng ma' thakangan than-thantan, ‘Niiy puyam iiyān a! Piip ngatharamangan aak wayak kuchow niiyanga. Niiy thum pam-wiy-ke' uthamana aakanakan iiyāna, angan pench-penchāna. Nil thum anana, keenk wun-wunan oony way pi'an alantan, a' ngaantiyongk nungantam al-alantan thamp, thanana thumang ngul pench-penchaynweya. 42Ngay puth meechan iiy-iiyanganwey-a, niiyana may ke'am thee'-thee'an ngatharweya, ya'a; ngay ngakaman uth-uthamang-a, niiy ngak ngathar ke'am thee'-thee'ana, ya'a; 43ngay aak kechaman wamp-wampang-a, puth niiyiya ke'am kal-kalan ngayang aak niiyantamakana, ya'a. Ngay ngook ke'anangan iiy-iiyanganwey-a, niiy ngook ngathar ke'am thee'-thee'an, ya'a, ngayang weech-weechan-a, a' putha ngay aak jailangan wun-wunanganan-a, puth niiyana ke'am uw-uwan ngayang, ya'a.’ 44Ngul anpalana, thanan thawayn ngathar, ‘Lord-ang, ngan nintang aak want-wantting ke'aman ma'-aath-aathan e? Ngan puth nintang aak want-wantting meechan thath-thathan e? a' aak want-wantting thath-thathan nintang ngakaman uth-uthaman a? A' ngan puth aak want-wantting thath-thathan nintang aak kechaman wamp-wampan a? A' puth-a, ngan aak want-wantting thath-thathan nintangweya ngook ke'anangan iiy-iiyan a' nganana ngook ke'aman thee'-thee'an nungk a? A' nganan puth aak want-wantting thath-thathan nintang weech-weechana, nath aak jailangan wun-wunanan-a, putha nganana ke'am ma'-aath-aathan nintang e?’ 45Ngul anpalan-a, ngay ngulan thawāng thanta, ‘Ngay niiyant inan thawāng, niiyaniy-a, ke'am ma'-aath-aathan thanang pam wanch kaangk-ke'anangan thanweya weech-weechan thanang thakan. Aniya ke' ngayanga niiy ke'aman ma'-aath-aathana.’ 46Nil God.angan pam wanch inangan aak wayak aak umpuyam kuchow thanang, puth nil pam wanch min anangan ep kalow thanang nungantangan wun-wunayn aak umpuyaman.”