Nil Jesus.angan Waa' Thant Aak Way-Wayam Paththaman Wampowa
241Anpalana, nil Jesus.angan aawuch ngench thayanan want ngul. Nil kan-ngul iiy-iiy-a, a' ngurp nungantam anangan wampin ngul nungantana a' thawin nungant aawuch ngench thayanan thath-thathow puth aak anan ach-umpan. 2Nil Jesus.an thaw thant, “Ee'a, niiy aawuch inanganiya minam thath-thathānweya. Aak ngul-ngulana than pamangan aawuch min-minam anangana ngul wayathayn, a' puth kunttow wuut pi'-pi'anam anangana aakang ngul keek-keekathayna.”
3A' amanamana, nil Jesus.an aak achantangak ngul iiy, aak namp alantaniya yoyk Olives, a' angman ngul nyiin-nyiin. A' than ngurp nungantam anangan wampin nungant, thananiya pokkapang ngul thaw-thawin nungantana, “Ayyang, than ngul aawuch ngench thayanan aak ngeen ngul keekathayn e? Nil puth God.angan ngeen meenathow nganta aakaniy-a, thinth ngul wampan nint putham palaman ngul wampānan a' puth aak inan minchowana?” 4Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy mee' yanth-yanth ngul iiyāna! Than pam wanch wiyangan ke' yipam muukamathayn niiyanga! 5Than yot thon-thonam ngul wamp-wampayna, thananiya yaan wik uuy-uuyamayn, muukamayn waa'-waa'ayn thanttakama, than ke' ngay yimanangana, yimanangan thawayn, ‘Ngay pam inan God.angan keenkanam kaa'ngak kuchowana.’ An ya'a. Pam wanchang yotanganiya ep wik ngeeyayn thananga. Puth puungk wiyanganiya ep-paththam, an ya'a, ke' ngeeyiythan thananganiya, ya'a. 6Niiy wik wolmp ngul ngeeyān kul karkanan pekwayn niiyantang thinth, a' niiyiya wik thoo' ngul ngeeyān aak nath-nathan pekwayna. Puth niiyana ke' winynyang mo'āna. Nungkway than nath kul pi'anan pek-pekwiythan-a, aakan ke' yippak minchowa. 7Than moom pi'an a' pam thanttam aak thon-thonaman anman pek-pekwayna; than pam wiy anangana thaa'nganth thon al-alantan ngul iiyayn, a' thananiy pek-pekwayn. A' yuk earthquake al-alangan aak thonang nath-nathan wuny-wunyathowa. A' putha aak umyompanamana may ke'anang thak wun-wunayna. 8An puth wayan chil-chil yippaka, puth ngul-ngulana anan epa way pi'an paththam wampow. Aak inana aak yimanangan wunow ke' wanchang pukan uwow yimanangana. Ka'athamana nila many-many uwana iimpan pek-pekan nunang, amanamana aniya wuut pi'anang ngul uwan nunang pukan kalowa. Aakana yimanangan wunow.”
9Nil puth Jesus.angan wik thayanath thanang, nilan thaw ngurp nungantam al-alantan, “Anpalaniya, thanan mamayn niiyang a' ma'am thee'ayn niiyang pam pi'-pi'anam al-alantan than yipam piik-piikayn niiyang a' mulathayn niiyang. Pam wanch yotangan ngangk-wayangam kal-kalayn niiyang thampa, anpalmana niiya ngayangan monkan-wak-wakaniya. 10Aak an-aniyangan-a, pam wanch yotangan wantayn ngayanga; thananiy-a, theetathwayn than-thanttakamaniya pam wayanang al-alantan a' ngangk-wayangam kal-kalwayn thanttakamana. 11A' pam yot anangan wampayn ngul, a' muukamathwayn ngul ke' than pam God.antama, puth ya'a, than puth wik wiy-wiyam waa'-waa'ayn niiyantana, wik God.antamana an ya'a, a' pam wanch yotangan-a, wik way thanttaman ngul ngeeyayn. 12Aak an-aniyangan-a, pam wanch yot anangana an puy-puyam way-wayam paththam ngul iiy-iiyayna, a' puth nanpalana pam wanch ngatharam yot ananganiy-a, ke'-ngul ngangk minangaman iiy-iiyayn thanttakamana, ya'a. 13Nil wee'anganweya ke'-ngoongkam anman monkanan wak-wakow ngayang anman-a, ke'an eenchow ngatharaman-a, nilaniya ngangk aak umpuyangam wun-wunow piip God.antanga. 14A' anpalana, pam wanchangan wik min God.antaman waa'-waa'ayn thant pam wanch al-alantan aak umyompanaman, nath-nathan wun-wuntan, than waa'ayn thant nil God.an moom pi'an paththam iiy-iiyan, a' anpalaniya aak inan minchow ngul, ya'-ngul wunow.”
Pam Thonamana, Way-Wayam Paththam Wampowa
15Nil Jesus.an wik inangan thamp thaw thant, “In ngeeyiya! Ngulana, pam thonamana, way-wayam paththam wampow, aakan wakowa, ke' nil pam pi'an prophet Daniel.angan keenkanaman waa'a. Nil pam way alangan-a, yuk way thanathow aak ngenchangana. Niiy min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān wik anangan ngayan waa'-waa'angan niiyant. 16Aak inan wampowan-a, niiy aak Judea punchan nanangan-a, nath mo'ān aak yoykaka. 17Niiywey aawuch yoonan nyiin-nyiininwey-a, niiyan putha koyamana pek ke' ngoonchān aawuch niiyantamangan, way minan ke' maayān thanang -- puth niiyana puy-puy ngeetān paththam yoykakana. 18Niiy nathwey aak kangkangan wuninwey-a, niiy aawuchangana koyam ke' ngoonchān way min niiyantamakan maayānana, an ya'a, too wantān. 19Aak inan ngulan wampow-a, an aak way paththam wun-wunow thant wanch iimpanang al-alantana a' putha wanch pul-many al-alantan ma' puk manyangana. 20Niiy mee'-wuthanamān piip God.anta aak inana aak kucharan ke' yipam wampowa, puth an min niiyant ya'a niiy puy aak thonak mo'-mo'ān aak kucharamana. A' mee'-wuthanamān nungant piip ilant kenyana aak inana aak Saturday.an ke' yipam wampowa, 21an puth aak way-wayam paththam ngul wampowa. Aak keenkanam nathpalman nil God.angan aak inan yump-a, a' aak in-inman ngula, aak ka'athaman yimanang ke'am wamp way-wayam paththamana. Ngul-ngulaniy-a, aak wayan kan-ngulan minchow-a, aak wayan chil-chil ngul wampow. 22Aak wayan wampow-a, an yaamana ke' wunow, an erkam ngul minchow a' amanamana nil piip God.angan ke'-ngul wayaniy kuch-kuchow, aakan minam ngul wunow. Puth aak yaamwey wayan than-thaniy-a, an puth pam wanch ma'mangkaman uthamiythan. Nil God.angan ngaantam-ngeey pam wanch nungantam anangan nilan mi' thanang, puth anpalana nilan ngaantam-ngeey aak wayan yaam ke' wuniy.
23“Than pam wanch nath thawiythan niiyant, ‘Niiyalang, pam nilan nanana God.angan kaa'ngakan ngamparan kuchowana!’ Nath thawiythana, ‘Ayyang, nil anana!’ -- puth niiyana ke' wik ngeeyān thanttaman. 24Puth pam wiy anangana wampayn a' waa'ayn thanttakaman than ke' pam anan nil God.angan kuchan, wiyangiya ke' pam prophets anangan waa'wayn thanttakam, puth ya'a, than yaan muukamathayn niiyang. Thanan work pi'-pi'anaman ngul yumpayn thanan yipam yaan muukamathayn pam wanch God.antam anangan. 25Niiy wik ngatharaman ngeeyāna! Ngay wik inangan ump-umputh waa'-waa'ang niiyant, niiyan yipam mee'miy iiy-iiyān ngula.
26“Than pam wanch nath thawiythan niiyanta, ‘Niiy kan an thathān nunangweya! Nil puya! aak pintalangan iiy-iiyana!’ puth niiyana aak pintalakana ke' iiyānweya. Than nath thawiythan niiyant, ‘Niiy kan in thathiya! Nil aak inan wuthanang ngoonch-ngoonchana.’ Puth niiyana ke' wik ngeeyān thanttamana, ya'a. 27Ngaya, pam inan nil God.angan kuch ngayang-a, ngay palam erkam ngul wampāng. Ngay erkam ke' ngaay yimanangan palaman wampāng a' yuw aak umyompanaman parkow, aak kaaw anpalan-aa, aak kuuw aakanakamana. Pam wanch yotamangan aak umyompanamangan mee' thanttamangan thathayna.”
28Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy waath anangan thathaniy thanang aak thonamangan yal-yalmathwuntan-a, yaa, niiyan kan mee'miya minh uthama, aakanakan yal-yalmathwuntan. Yaa, niiy yimanangana ngul thiichāna ngay aak ngeen nathan wampāngana pam wanch ngulan than-thanathāng thanang um ngatharangana.”
Ngay Palam Ngul Wampāng Niiyant
29Nil Jesus.an wik inangan thamp thaw thant, “Ngul-ngulana aak wayan ke'-ngul wun-wunow, ya'-ngul, anpalana, kinchan ngotan ngul wunow, a' putha kepana ke'-ngul park-parkow aak ngutangana, an ya'-ngul, thunp anangana keekayn ngul aak anpal kenyan, a' kinch-a, kep-a, a' puth-a, thunp anangan pal-puyan wunayna. 30Than pam wanchangan ngeen nath yaaka' thathayn yuwangan wunow ang kenyana, a' thanana ngul ngaantam-ngeeyayna ngay ke' kan-kanang ngul wampānga a' anpalana than ngul thathayn ngayang pal uk-ukāng yuwangana, ngay pam inman God.angan kuchanya. Ngay pam pi'an thayan paththam ukānga, pam min-minam paththama! Than pam wanch aak umyompanamana thaniya thath-thathayn ngayangan-a, an than peey-peeyayna. 31Nil ngaantiyongk ngatharam alangana trumpet pi'an ngul wuu'-wuu'owa pal-puyana, a' anpalana ngayana kuchāng thanang nath-nathan iiy-iiyayn, kungkam-a, yiipam-a, kaawam-a, a' kuuwam iiyayn, a' thananiya pam wanch God.antam anangan yal-yalmathayn thanang nilan mi' thanang, aak thon-thon nath-nathpalan yal-yalmathayn thanang pam wanch anangan.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Yuk Kom Alantaman
32A' nil Jesus.angan wik kath ngul waa' thant, “Niiy ngaantam-ngeeyāna yuk kom anangan. Yiikanan pentantan kangk nyiingkanaman-a, aniya, niiy mee'miy aak kayamanana kan-kanang wampan. 33A' niiyana kinch ngulan thath-thathānana ngaa'an wunow-a, putha thunp anangan keekayn thakan-a, yaa, niiyana mee'miy weenān aakan thinth ngul kan wampan ngathar ngay palaman wampānga. 34A' niiy inan thamp ngaantam-ngeeyāna: aak anan wampowan-a, puungk wiy inangan niiya man-yetham yippak iiy-iiyānweya. 35Ngul-ngulana aak earth inana putha yuw in kenyan thathanamp an ngul minchowa. Puth wik ngatharamana an ke' minchiya, ya'a, an anman wun-wunow aak umpuyangama.
Ngay Wampāngan-a, Aniy-a, Ngay Ma'-Pil-Wayathāng Niiyangana
36“Pam wanch ma'mangkamana an than ke' mee'miy ya'a, aak ngeen nathan ngay palaman wampāngana. Ngaantiyongk aak in kenyan wun-wuntan-a, than thamp ke' mee'miyweya ya'a, aak ngeen nathana, ngay thampana ke' mee'miya ya'a. Nilam anman thonakam epa piip God.an mee'miya. 37Ngay ngulan puthaman palaman wampāngan-a, pam ngay inman nil God.angan kuch ngayang-a, aniy-a, ke' keenkanamana aak an-aniyangan nil Noah.an wun-wun-a, aakan yimanangan wunow. Than pam wanch anangan ke'-ngoongkam anman iiy-iiyin, ke'am wik ngeey-ngeeyin ya'a, aakan-a, yimanangan wunowana. 38Than yotamangan may yot mungk-mungkin, than ngent-ngentwin thakan, nil yimanaman, aak-aakanakaman Noah wee'anangan pek ngulan ngoonchin chukkun wuut pi'anangana. 39Than ke'-ngoongkam anman iiy-iiyin, ke'am ngaantam-ngeeyin ngeenan wamp-wamp thantana, a' ngak kaap wuut pi'an paththam wamp thant, aakan luu' pip, ngakanganiya aak umyompanamana. A' pam-a, wanch-a, puk manyiy ma'mangkaman ke' wook thechath thanang ngak wuut pi'an alangan, thananiya uthamin ngul ngakang angmanwey. Ngay puthaman palaman wampāngan-a, ngaya pam inman God.angan kuchany-a, aakan yimanangan wunowa. 40Aak an-aniyangan-a, pul pam kucham nath workan karpam iiy-iiyiypul aak paddockanganweya. Nil piip God.angana pam thonam kaliy nunanga, a' nil pam thonaniya angman wantiy nunang. 41A' wanch kuchamwey nath work karpam iiy-iiyiypul may kaanch anangan nhanth-nhanthathiypul. Nil piip God.angana wanch thonam kaliy nunang, a' an nil wanch thonaniya angman wantiy nunang.
42“Yaa, niiyaniya minam anman woyan God.antaman wak-wakāna, niiy ke'a melan enchāna woyan min anpalana, ya'a. Puth niiyaniya ke' mee'miyweya ya'a aak ngeen nathan ngay Lord niiyantaman palaman wampānga. 43Niiy inan ngaantam-ngeeyāna, niiy nath mee'miyweya aak ngeen nathan paman aawuch niiyantamangan ngoonchiyan-a, way min niiyantaman ma'-kuchathiya aawuch niiyantam nanpalan-a, yaa, niiyaniya ke' weep wunina, ya'a, an mee' pench-penchin anmana aakam paanthiy niiyantana, a' min-min pi'-pi'in way min niiyantamana. 44Puth niiyiya ke' mee'miya ya'a aak ngeen nathana ngay putham palaman wampāng aak iikanakana, ngay pam inman nil God.angan kuchanya. Niiyiya ke'-ngoongkam anman murkanam kuup-kuupān ngathara, ma'-min-yumpwuna, ngay ngul ma'-pil-wayathing niiyanga.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Workan Iiy-Iiy Moom Nungantamakan
45Anpalana, nil Jesus.angana wik kath inan ngul waa' thant, “Ngay wik katha waa'āng niiyant pam thonam alantaman workan iiy-iiya moom nungantamakan. Nil pam min paththama, work min iiy-iiy, ke'am nyiin-nyiin thak. Anpalana, nil moom alangana aak nungantamana kan-ngul wantow, a' nil pam thonam alantan thaw workan iiy-iiy nungantanweya, ‘Ngay kan iiyānga, nintana ke' moom pi'an thanttam yimanangan iiy-iiyān koy-koyyuw ngulana pam wiy al-alantan workan iiy-iiyantana. Ngay iiyāng ngulan-a, nint may aath-aathān thananga, puth minam pi'-pi'ān thanangweya.’ 46-47A' nil moom pi'an palam ngul wampiyan-a, nil nathwey paman thathiy nunang work minam anman iiy-iiyan-a, yaa, nil thawiy pam alantan nil aakan pi'-pi' nungantana, ‘Yaa, nint work minam anman iiy-iiyana ngay nathan iiy-iiyangana. Aak imanam ngulan-a, nintaniya moom pi'an ngul iiy-iiyāna way min yotam ngatharam inangana ma' nungkarang ngul pi'-pi'ān thanang.’ Nil pam anan workan iiy-iiy nungantan-a, an nil ngangk min paththam ngul wuniyant.
48“Nil paman nath min ya'-a, nil nath eenchiy ngulan-a, nil work minan ke'-ngulan iiy-iiyiy, ya'a, puth nil yaaman ke' kuup-kuupiy moom nungantam alantana, nil nath thawiy nungantakamana, ‘Nil moom ngatharamana nath yaam nathaman wun-wunowa.’ 49Yaa, pam alangaman natha pam wanch wiy anangan workan iiy-iiyantan-a, piik-piikiy thanang ngula, a' puth nilan natha kan-ngul may yotam anangan nilam ngul mungk-mungkiya, puth ngak way wine anangan thamp mungk-mungkiy, ngul pam wiy al-alantangan than ngak-mungkanang al-alantanganweya. 50Anpalana, moom pi'an nungantaman nath palaman wampiyan-a, ma'-pil-wayathiy nunang-a, 51an nil whipangam piik-piikiy nunangana, pamana, a' kuchow nunang ngul aak nungantam anpalana, aak way aakanakan kuchow nunang. Nil pam wanch way paththam al-alantangan ngul wun-wunow than wikan uuy-uuyamantan thakana. Aak angman-a, nil wik peey-peeyow a' koonhan path-pathow nungantakamanweya.”