Nil Jesus.angan Wik Kathan Waa' May Pi'anan Mungkayn
221A' nil Jesus.anganiya putham ngul wik kath waa'-waa' thant, pam wanchantan, nil wik engk-engkanang ke'am waa' thant, ya'a, nil ke' wik kath anman waa'-waa' thant. 2Nil thaw thant, “Aak ngulan wampowa nil God.angan pam wanch yotaman pi'-pi'ow thanang ma' nungantanga. Wik inangan waa'-waa'ānga, aakana yimanangan wunow. Aak keenkanama, pam nil pi'an, kinga, -- yaa, niliya may pi'an yump puk nhengk nungantamangana wanch ngentowa. 3A' nil pam pi'an alangana pam workan iiy-iiyin nungantana kuch thanang pam wanch wiy anangan pal umpayn thanang may pi'anakana. Than puth ya'angam thaw-thawin thant, thanan kaangk ke' iiyayn thanttang mayakana.
4“Yaa, pam pi'an alanganiya pam wiy ngul kuch thanang, mayakan pal umpayn thanang. Wikana yimanangan kuch, ‘May pi'an ngatharamana an kanam yumpina. Minh bullocks min-miniy anangana kanam ump-umpin thananga -- may-a, minh-a, an anman wun-wuntan ngamp mungkāmp ngula. Niiy pal erkam yotam wampān a!’ 5Puth pam anangan thampanga ya'angam thaw-thawin thant, puth pam wanch anangana kaangk ke' may pi'anakan wampayn, than ke'-ngoongkam work iiy-iiyin; pam thonamiya koyam iiy farm nungantamakan; nil pam thonaniya, koyam iiy store nungantamakan, 6puth puungk wiyangiya, pam workan iiy-iiyin pam pi'an alantana, ma' mamin thanang, a' thep-thepin thanang, a' mulathin thanang. 7Nil pam moom pi'anana man kul paththam wamp nunganta, a' nil pam soldiers nungantam anangan kuch thanang, a' thanana mul-mulathin thanang puthangkana, a' town umyompanam thanttamana thumang kiingkin ngul.
8“A' nil king alangana pam workan iiy-iiyin nungant puungk wiy anangan ump thanang, a' thaw thant, ‘May pi'an ngatharamana an kanam may minh menchan anman wun-wunana, puth pam wanch anangana ngay ka'athaman wik kuchang thantan-a, than pal ke'am wampin mayakana, ya'a. 9Yaa, niiyiya, woyan pi'an wakan iiy-iiyāna, pam wanch yot-yotam pal umpān thanang mayakan wampayna, niiy puyan thathān thanang pam wanch-a, pal umpān thanang may pi'an ngatharamakana.’ 10A' pam work nungantan iiy-iiyinwey-a, thananiya woyan aakanakan pentin ngul a' pam wanch yot-yotam ngul yal-yalmathin thanang, puungk wiyaniyweya pam wanch wayanang; puungk wiyaniyweya ep pam wanch mina. Aawuch pam pi'an alantamaniya, pam wanchangama thaa'-thupam ngathina.
11“Nil pam pi'anana pek aawuchang ngooncha pam wanch anangan thathow thananga. A' nil pam thonam thathana nil ngook min ke'am ngooncha. 12A' nilan thaw nungant, ‘Ayyang, ngurp ngatharam-ang, nint ngul in wanttak ngoonchan e? Ngook min-minam ke'am ngoonchan ey?’ Puth nil pam ananweya wik ke'am thawa ya'a, popam anman nyiin-nyiin. 13A' pam pi'an anan thaw pam al-alantan workan iiy-iiyin nungantana, ‘Ayyang! Niiy tha'ana puth ma'ana kuuyang kathān nunanga pam inan a! a' puy yoon aakang thee'ān nunang, aak ngaa'anga, nil angan peey-peeyowa, koonh thakan path-pathow nungamanganweya.’ ”
14A' nil Jesus ngulan thawa, “Wik kath anana yimanangan wunana, nil God.angana pam wanch yot-yotam umpow thanang, puth pam wanch ko'alam thonakam mi'ow thanang.”
Thananiya Jesus.an Putham Ngul Mepin Nunang
15Anpalan-a, than pam Pharisees anangan kan-ngul iiyin, a' karpam wik yump-yumpin. A' thawin, “Ngamp mepāmp nunang, yaan paathāmp nunang nil nath Jesus.ana wik want-wanttakan thawow ngampar.” 16Thananiya, pam thanttam wiy anangana kuchin thanang, putha pam Herod.antam wiy anangana kuchin a' than karpam iiyin nungant Jesus.antana, a' thawin nungant, “Ayyang, moom-ang, ngan kan mee'miy nint wik kan-kanam anangan thaw-thawangana, puth woyan min God.antaman kan-kanam thaa'-aath-aathangan nganang. Nungkway than pam wanch wiyangan ngangk-wayangaman kal-kaliythan nintangan-a, puth nintana ke'am yaaman ngaantam-ngeeyangana, ya'a nint kon uth anman iiy-iiyangana. Puth nint pam pi'an al-alantaman ke'am winynyang mo'angan ya'a, nint ke'-ngoongkam wik kan-kanam anman waa'-waa'angan pam wanchantan. 17Yaa, nint kan wik inan waa'ān nganta nint wanttakan ngaantam-ngeeyangana. An ngul kan-kanam ey? ngan wukal thee'in ey? ke' income tax yimanangan ey? pam moom pi'an alantan ey? aak Rome.angan wun-wunan ey? nath ya'a, ke' thee'ān nungant ey?”
18A' nil puth Jesus.angana kanam thiich thanang pam anangan than pam min ya'a, than pam ngangk way-wayam paththam, than yaan paath-paathin nunang, nil puth thaw thant, “Niiy pam inanganiya way-wayam paththam a! Niiy yaan muuk-muukamaniya niiy ke' pam min iiy-iiyaniya, an ya'a! Niiy ngul ngeenak thaachaniy ngayang a? ngay yipam wik way-way thamp thawāng niiyantan ey? an ya'a! 19Niiy wukal niiyantam puyan pi'aniya niiy meenathān ngathar a! Wukal taxakana!” Thanana wukal anana wampathin nungant Jesus.antan, 20a' nil puth Jesus.an thaw thant, “Wukal ilangan kaa'wal wee'antam pi'an a? puth namp thampana wee'antam wukal ilantangan wunan a?” 21Than pam anangan thawin nungant Jesus.antan, “Pam moom pi'an alantaman aak Rome.angan wun-wunana.” Nil Jesus.an thaw thanta, “Yaa, wukal inana pam pi'an alantana niiy koyaman thee'ān nunganta. Nil piip God.angana ngampangan yumpa, ngampaniy-a, ngangk ngamparamana koyam thee'āmp nunganta.” 22Than pam Pharisees al-alangan wik inangan ngeeyinan-a, thanan thaa'am ikina a' thananiya wantin nunang ngul Jesus.an a' kan-ngul iiyin.
23Aak an-aniyangan-a, pam puungk wiy Sadducees anangana wampin nungant Jesus.antan. Than Sadducees il-ilangana, than ngaantam-ngeeyin pam wanch mulan wuntana, than koyaman ke' ekiythana. 24Than thawin nungant, “Pam Moses keenkanamana yimanangan thawa, ‘Nil pamweya puk ke'anangan uthamiy-a, yaa, nil pont nungantam alangan wanch wukalongkana nil ngul maayow nunanga, pul yipam puk uwowpula, thanan yipam ngaantam-ngeeyayna puk anangana ke' pam mul alantamana.’ 25Puth nint kan wik kath inan ngeeyān a! Aak keenkanamana, than ma'-kuuncham pam seven wun-wunin aak inganiy. Wuny thanttamangan ka'atham wanch maay -- ngul-ngulaniy-a, nil puk ke'ananga anman uthama. Yaa, pont nungantamang ngul wanch wukalongkan maayana. 26A' nil thampana puk ke'anang uthamweya. Pam kuunch nungantam thon alangan ngul maay nunanga wanch wukalongkana, a' nil yimanang puk ke'anang thamp uthama. Pam kuunch nungantam ma'mangkam al-alangan maay-maayin nunang, wanch wukalongkana, a' than ma'mangkamana puk ke'anang anman uth-uthamina. 27Ngul-ngulaniya, wanch wukalongkan utham ngula. 28Yaa, kan in ngeeyiy a! Aak ngulan wampowan-a, than pam wanch mulaman koyaman ngulan ekayn-a, man-yetham ngulan iiyayn-a, nil wanch wukalongkana wanch thum wee'antam ngul iiyow e? Puth nil wanch alangana pam ma'-kuuncham seven anangaman maay thanang a!”
29A' nil Jesus.an thaw thant ngul, “Niiy wik way-way thawaniy a! An puth niiy ke'am wik min God.antam anangana min-minaman ngaantam-ngeeyaniya, wik lat ngench thayanangana a' putha niiy min-minam ke'am thiichaniy nil piip God.ana pam wuut pi'an paththamana! 30Than pam wanch yotamana mulaman ekayn-a, a' man-yetham koyam ngulan iiy-iiyayn-a, an thananiya ke' ngaantiyongk anman iiy-iiyayn ing kenyana, ke'-ngul ngentwayn ya'a. 31Niiyiy wik anman thaw-thawaniy than pam wanch mulaman ke' yaaka' ekayna. Niiy ngul wik God.antaman kanam thathan ey? lat ngench thayanangan ey? 32Nilaniya wik inangan thaw, ‘Ngayiya God inman thanttam pam Abraham-a, puth Isaaca, a' Jacob wee'anang al-alantamana.’ Nil God.ana God thanttam pam wanch man-yethaman iiy-iiyantan, pam wanch mul al-alantaman ya'a.”
33Than pam wanch yotamangan wik inan ngeeyin-a, thananiya thaa'am ikin.
Wik Thayan Kucham Inangan Min Paththam
34Anpalan-a, than Pharisees al-alangan ngeeyin nil Jesus.ana mee'angam thaw thantana Saducees al-alantana a' thananiya popam ngul nyiin-nyiinin, koyaman ke'am ngul thawin nungantana. A' than Pharisees anangan yalmathwin thanttakam, 35a' nil pam thonam thanttam Jesus.ant iiy yipam paathow nunang nil wik wanttakan thawow. Nil pam inmana, wik thayanan thaa'an-aath-aatha. 36Nilan puth thaw nungant Jesus.ant, “Ayyang, Moom-ang, lat ngench thayanangan-a, wik thayan God.antaman yot ngampar ngeeyanakana! Nint ke' mi'in wik thayan thonam min paththaman ey?” 37Nil Jesus.an thawant, “ ‘Niiy kaangk paththam piip God ngamparamantan wunāna, nil puth moom pi'an niiyantaman, niiy pam wanch min koochanam iiyān nungant, man-kuchaman ya'a, a' wik nungantaman ngangkangam pi'-pi'ān, wik ma'mangkam anangan ngeeyāna.’ 38Wik inangan kan-kanam min paththaman niiyantan ngeeyanakana. 39A' thon inan ngeeyāna, ‘Niiy paththam kaangk wunān pam wanch puk wiyantana. Ke' niiyan min-minam pi'-pi'wuniy niiyantakaman-a, yaa, niiyiya yimanangan pam wanch wiy al-alantan ngangk minangam iiy-iiyān thant.’ Wik thayan kucham inangan karp wunanpul, an min-minam paththama! 40Wik thayan kucham pul inangan ngayan waa'-waa'angan-a, ke' wik anman Moses.angan puth prophets al-alangan keenkan umpin lat ngench thayanangan. Wik anangan-a, karp anman, ke' wik thonam ngampar, yipam ngamp min-min ngul iiyāmp God.ant, a' woyan nungantaman min-min wakāmp a!”
Nil Jesus.anganiya Wik David.antaman Waa'
41Ngul-ngulaniya, than pam Pharisees puungk wiy anangana karpam yalmathwin thanttakam a' Jesus.ant wampin ngul. Nilan thaw thant, 42“Ngul niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniy a? Nil wuut mangk Messiah.antaman wee' e? Pam alantaman nil God.angan kaa'ngak kuchowan ngamparana?” Thanan puth thawin nungant, “Pam David.ana wuut mangk nungantamaniya.” 43Nil puth Jesus.an thaw thant, “Yaa, nil puth Ngeen-Wiy Min God.antamana ngeenak thaw nungant David.antan nil Christ.an moom nungantaman waa'owan a? 44Nil puth David.angan wik inangana lat ngench thayanangan umpa, ‘Nil Lord God.ana moom ngatharamant thawa,
“Nintaniya moom pi'an ngatharang iiy-iiyāna;
a' ngay ngul maalathāng thanang than nintangan ngangk-wayangaman kal-kalayn.
Nintaniya moom karangk paththam iiy-iiyān thantana.” ’
45Wik iniya wuut mangk David.angan waa'. Niliya Christ.ana moom nungantam waa' nunang. An-ngul nil wanttak David.ana wuut mangk nungantaman ween e?”
46Puth than Pharisees anangan popam anman than-thanin, ke'am wik thawin Jesus.antana, ya'a, puth thanan wik want-wanttak thawiythan nungant koyamaniy e? Aak anpalman ngulan-a, thananiya winynyang ngul mo'-mo'in Jesus.antamana, thananiya ke'-ngul wikak thakan engkin nungant, ya' anman.