Nil Jesus.ana Ngangk Thayanam Iiy Jerusalem.akan
211Than Jesus-a, ngurp nungantam wee'anangan kan-ngul iiy-iiyin. Thananiy-a, aak Jerusalem thinth ngul wampin. A' thanan aak yoyk namp Olives angan wampin ngul. A' aak yoyk wonkang anganiya, village than, aak namp alantaniya Bethpage. Nil Jesus.angan ngurp nungantam kucham anangana keenk kuch pulang aak village aakanakana. 2Nilan thaw pulanta, “Nip village aakanakan iiyow. Nip angan wampowan-a, nip donkey thathow kuuyang kathin nunang, a' donkey puk many nungantamana anman thamp, than-thanan nungantang. Nip kuuyan thapathowa, a' nip pal kalow pulang ngathara. 3Nil wee'an thawow nipar wik yimanangana, ‘Nip donkey nanan ngeenak kalanip nunang e?’ nipan thawow nunganta, ‘Nil moom nganttamangan yaan matowana.’ Anpalan-a, nil pamaniya ngul thawow nipar, ‘Ee'wey, nip kalowana!’ ”
4Nil Jesus.an wik yimanangan thaw-a, an nil meenath ngampar wik than prophetsangan waa'-waa'in nunang keenkanam-a, an kan-kanam wampin ngula, wik inangana lat ngench thayanangan umpin:
5“Waa'ān thant pam wanch al-alantan aak Zion.angan wuntana -- thathān a!
King niiyantaman nanpalan wampan niiyant, donkeyangana!
Nil ke' pam meek ke'am wampana, ya'a,
nil pam mochan wampana, donkey manyang mo'-mo'ana.”
6-7Anpalana, pul ngurp nungantaman kan-ngul iiypul, a' donkey kucham anangan wampathpul nungant Jesus.antan ke' wik anman nilan thaw pulant. Anpalana, pulan ngook pulantaman kenyangk wunppul donkeyantanga a' nil Jesus.an kan-ngul pey man-mangk donkey alantangan. 8A' than pam wanch yotamangana ngook thanttaman woyanang angan wunp-wunpin. Than wiyanganiya yuk punth pip-pipin a' woyanang wunp-wunpin thanang. 9Nil Jesus kan-ngulan nyiin-nyiin man-mangk donkey alantangan-a, than pam wanch yot thaa'-wantanaman umputh iiy-iiyin nunganta, a' than pam wanch wiy ananganiya, kul-kulam iiy-iiyin nungant. Thanan wik pech-pechin, “Yeey! Yeey! Ngamp kampan David.antam inman thaa'-kuump-kuumpāmpan a! Nil God.angan pam inan kuchana, nil mak pi'anan yumpow nunang a! Ngamp nunang God anman thaa'-kuump-kuumpāmpan a!”
10Than anman yippak iiy-iiyin-a, anpalaniya, nil Jesus.an aak pi'an Jerusalem.ang kan-ngul ngooncha. Than pam wanch aak anpalmana, thaw-thawin thanttakamana, “Nil ina wee' e?” 11Than wiy anangan thawin thant, “In nil pam propheta, namp Jesus, nil aak Nazareth punchana, aak ananiya aak anman Galilee.angana.”
Nil Jesus.an Aawuch Ngench Thayanakan Iiy
12Anpalaniy-a, nil Jesus.an aawuch ngench thayanak iiy ngul, a' nil thath thanang pam wanch anangan than minh bullock thak piiy-piiyina a' sellimpung-pungin aawuch ngench thayanang angana. A' nilan kenth thanang. Nil table thakan wew thee' thanttam pam al-alantaman wukalan pi'-pi'in, a' putha yuk chairs anangana, um pekang thee' ngul pam al-alantamana minh munkiyang anangana sellimpung-punginana. 13A' puth nilan thaw thant pam wanch al-alantana, “Than keenkanamana wik inangan God.antaman lat ngench thayanangan umpin, ‘Than pam wanch al-alangana aawuch ngench thayan ngatharaman ngulan waa'ayn aawuchana mee'-wuthanamakana pam wanchantana,’ puth niiy pam wanch il-ilangan aawuch iikanakan yalmathwuniy yipam wukal way min wiyantaman ma'-kuchathāna.”
14A' anpalaniy-a, pam wanch alpan anangana wampin nungant Jesus.antan, aawuch ngench thayanangana, mee' ko'anch anangan-a, putha pam wanch kunp anangan thamp. A' nil Jesus.angan miyalath thanang. 15A' nil work pi'-pi'anam anangan yot yump-yump, a' putha puk manyiy yot anangan aawuch ngench thayanang angan-a, wik othamayan pech-pechina, “Ngamp yotamang pam inan thaa'-kuumpāmp nunang kampan David.antaman a! Nil pam min paththam a!” Than pam pi'-pi'anam priests a' puth pam teachers al-alangan wik thayanan thaa'-aath-aathin-a, oth thath-thathin nunang Jesus.an pam wanchan miyal-miyalath thanangana, a' puk manyiy anangan ngeeyin thanang pech-pechin thakana, a' anpalaniy-a, thantaniy-a, man kul ngul wamp, 16a' Jesus.ant ngul thawin, “Ayyang, nint kan wik ngeey-ngeeyangan ey? puk manyiy anangan thaw-thawantan ey?” Jesus.an puth thaw thanta, “Ee'a, ngay kanam ngeeyang thananga. Niiy ngul ke'am readimpungan thanang ey? wik anangan God.antaman ey? than lat ngench thayanangan umpin, -- wik yimanangan umpin God.antan, ‘Nintiya puk manyiy anangan-a, puth puk manyiy thaa'-paapiy anangan-a, kanam thaa'-aathan thanang minaman thaa'-kuumpayn nintangana.’ ”
17A' nil Jesus.angan-a, kan-ngul want thanang, a' nil aak town anpalman iiy, aak Bethany.ak, a' angman paanth.
Nil Jesus.angan Yuk Kom Anan Konchana
18Aak ngaa' thonang ngulan-a, than aak Bethany anpalan koyam ngul iiy-iiyin aak Jerusalem.akan-a, a' nil Jesus.ana meech ngul weena. 19Nil yuk koman kecham thath woyan wonkang angan than-than a' nilaniy puth iiy yukan thathow nath may thamp natha, puth ya'a, may ke'am pi'a, nil yuk anan kangkangam thonakam kang. A' anpalana, nil Jesus.an yuk kom alantan thaw, “Nint may ke'-ngul pi'āna!” A' yaam ke'anam-a, yuk komana akaram ngula. 20Than ngurp nungantam al-alangan inan thathin-a, thanan mee' ikin. Than thawin, “Nil yuk komana wanttakan erkaman akaramweya?” 21Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay inan kan-kanam thawang niiyant: niiy nath kan-kanam ngangkang pi'-pi'in ngayangan-a, a' puth ke' man-ngeeyin ngayangan-a, yaa, niiy thamp work pi'-pi'anam yump-yumpin ke' ngay yimanangan work pi'an yump-yumpang, yuk kom wayathang thakana. Niiy nath kan-kanam ngangkang pi'-pi'in ngayang-a, yaa, niiy yoyk ilantan thawinweya, ‘Eka! Puy ngakang thee'ān nungkamanga,’ an nil piip God.angan paththam yumpiya wik niiyan thawana. 22Yaa, ngay inan waa'ang niiyant: niiywey ngeenak nathanwey thawin God.antan-a, niiy kan-kanam ngaantam-ngeeyān nil thee'ow niiyant, a' anpalana, nil paththam thee'ow niiyant.”
Than Mepin Nunang Jesus.an
23A' nil Jesus.an koyam wamp thant aawuch ngench thayanakan a' nil thaa'-aath thanang wik min God.antam anangan waa'-waa'a. Nil wikan thaw-thaw-a, than moom priestsantam anangan-a, puth than pam wuut manth-thayan anangan wampin nungant, a' thawin nungant, “Nungkar ngul wee' thawa pam wanch inangan thaa'-aath-aathān thanang e? putha alpan anangan miyalathān thanang e? Nintang wee'ang kuch e?”
24-25A' nil Jesus.an thaw thant, “Ngay kan in engkāng niiyanta, a' niiyan ngatha waa'ān, nil wee' thawant pam John alantan pam wanch kootra ngakangan kuungk-kuungkow thanang e? Nil God thawant ey? Nath ya'a, pam wanch thawin nungant ey? Niiy nath waa'in ngatharan-a, ngay puthangkan ngul waa'āng niiyant nil wee'angan kuch ngayangan.” Thananiya kan-ngul thaw-thawin thanttakamana, “Ngamp ngul wanttak thawāmp e? Ngampwey yimanangan thawimp nungantana, ‘Nil God thaw nungant John.antan-a,’ nil puth Jesus.an thawow ngampar, ‘Ngul niiy John.an wanttak ke'am min-minan ngaantam-ngeeyan nunang wik min God.antaman waa'-waa' niiyantan a?’ 26Puth ngampwey thawimp yimanangana, ‘Pam wanch thawin nungant John.antan-a,’ than pam wanch anangan man kul wampiythan ngampara, puth than pam wanch ma'mangkamangan kan-kanam ngaantam-ngeeyantan nunang John.an nil prophet wik God.antaman kal-kala.” 27A' thanan thawin nungant Jesus.antan, “Ngan mee'miy ya'a.” A' nil Jesus.an thaw thant, “Yaa, ngay puthangkana ke' waa'ing niiyant nil wee'angan kuch ngayang aak iikanakana ya'a.”
28A' nil Jesus.an thaw thant, “Niiy wik kath inan ngeeyāna. Nil pam thonam puk wuut kucham thamp. Nilan iiy puk kaa'-ngeecham alantana, a' thaw nungant, ‘Ngayantang-ang, nint angan work iiyān garden ngatharamanga, may kaangk anangan minam pi'-pi'ān thananga.’ 29A' nil pam nhengk-kunchan thaw nungant, ‘Ya'a, ngay ke' kaangk work iiyānga,’ puth ngul-ngulana an ep-paththama nil ngaantam-ngeey workan iiyowa a' nil work ngul iiy-iiy garden angana.
30“A' nil piip nungantamana iiy ngul puk nhengk nungantam thon kuyam alantan a' thaw nungant work iiyow garden angana. Nil puth nhengk-kunch kuyaman thaw piip-kunchantana, ‘Ee', piip, ngay iiyānga,’ puth nil ke'am iiy, ya'a. 31Yaa, niiy ngul wanttaka ngaantam-ngeeyaniy e? Nil wee'ang wik piip-kunchantaman ngeey e?” Thananiy thawina, “Puk kaa'-ngeecham alangana.” Nil puth Jesus.an thaw thant, “Ngay in thawāng niiyanta: pam wanch puungk wiyiya way iiy-iiyin ka'athamana -- thaniya wukal tax anpalan yal-yalmathinana pam pi'an alantan, a' thananiy-a, wukal wiy anangan ma'-kuchathin thanttakam pi'-pi'ina, putha puungk wiyiya maarich kee'-kee'inweya. A' amanamaniya than wik min anangan God.antaman ngeeyina, thananiya ma' God.antang ngul iiy-iiyantan, woyan min nungantaman ngul wak-wakantana! Puth niiyaniya ya' paththama, woyan min ke'am wak-wakaniy ya' anman! 32Pam nil John alangan kootra ngakangan kuungk-kuungk pam wanchan-a, nil wamp niiyant a' waa'-waa' niiyant wik piip God.antamana, putha woyan minan meen-meenath niiyant puth niiyana kaangk ke'a, niiy man-ngeey-ngeeyan nunang! Than pam wanch anangaman ka'athaman wayan iiy-iiyin-a, an than epa wik ngeeyin nunang! Niiy kan thathan thananganiya mee' niiyantamangana, puth ya'angama, niiyiya man-ngeey-ngeeyaniy anmana, woyan way anana niiy kaangk ke' wantāna!”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Nil Pam Thonamangan Nhengk-Kunchan Kuch
33A' nil Jesus.an thaw ngul, “Ayyang, niiy wik kath thon in ngeeyāna. Nil pam thonam alangana aak pi'an we'ar pi'-pi' aak nungantakamana, aak may kaampanakaniya a' nil may kaangkantam kaanch yot kaamp-kaamp thanang garden nungantamang angana. A' nilana fence ngul yump, a' anpalaniya nil awar pi'an we', may kaangk menchan ngulan weenayn-a, than yipam angan wunpayn thanang a' tha'ang ngulan maak-maakayn, may kaman yipam pich-pichathayn. A' amanamaniya nil aawuch achantang ngul kaach than yipam aak thath-thathayn anpal kenyan, than wiyangan ke' yipam may kaangk anangan ma'-kuchathayn. Anpalaniya, nilan thaw pam wiyantan aak gardenan thath-thathayn, minam pi'-pi'ayn nungantwey. A' nilan thaw thant, ‘May kaangk nanangan kanan menchan weenayn-a, niiyaniya yaarkathān thanang niiyantakamana, a' aathwun, puth puungk wiyiya ngathar pi'āna.’ A' nil moom anan-a, kan-ngul iiy aak thonaka.
34“Ngul-ngulana, aakan kan-ngul wamp thant may kaangk menchan anangan yalmathayna. Nil moom alangan pam nungantam anangan kuch thanang, aak nungantamakan, may kaangk anangan uwayn nungant. 35Than aak angan kanan wampin-a, than pam al-alangan garden nungantaman pi'-pi'in-a, than kaa'-umangam pam anangan mamin thanangwey, pam thonaman-a, piik-piikin nunangwey, nil pam thonaniya mulathin nunangweya, nil pam thon ananweya kunttowang piik-piikin nunang mulakamweya.
36“Ngul-ngulana nil moom alangan pam nungantam wiy anangan chil yot ngul kuch thananga. A' putham ngul way anman yump-yumpin thantweya, thanang thamp pam puungk wiy anangan piik-piikin thanangweya, puth puungk wiy anangan mul-mulathin thananga. 37Nil moomang anan ngeey-a, nil pam nhengk nungantam ngul kuch, nil puth thaw, ‘Than pam al-alangan ngul ngaantam-ngeeyayna puk nhengk ngatharamana, nil puth pam pi'an thama, ke' piikiythan nunanga.’ 38Puth than pam al-alangan thathin nunangan wamp-wamp thantan-a, thanan thawin thanttakamana, ‘Ayyang, nanpalan wee' wampanwey ngampara? puk nhengk moomantam ey? Ngamp mulathāmp nunang, a' ngampan aak garden inan ngamparakam ngul pi'āmp a!’ 39A' thanana purpam mamin nunang, a' aak gardenam anpalan-a, yoon piw thee'in nunang a' mulathin nunang.”
40A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngul wanttak ngaantam-ngeeyaniy wik kath inaniy e? Nil mooman wampowan-a, an ngul nil want-wanttak yumpow thant pam al-alantan garden nungantaman pi'-pi'in e?” 41Thanan puth thawin nungant, “An nil mulathow thanang paththam pam way anangana, a' nilana pam wiyant ngul thawow aak garden nungantaman pi'-pi'ayna. Nilaniya pam min-miniy anangan mi'ow thanang than yipam may kaangk menchan wiy anangan thee'ayn nungant.” 42A' nil Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngul lat ngench thayan anpalan ke'am wichan ey? wik inangan ey?
‘Than pamang aawuchan kaachantan-a, wiyiya than nath yuk pal pekkuwan aawuchantangan wunpantan-a, an piw thee'antan,
puth thana ngaantam-ngeeyantan ke' yuk way yimananga.
Puth ya'a, yuk pal pekkuwan aawuchantangana an min paththama, aawuchan thayanam yipam thanow.
An puth ke' yimanangan pam wanch wiy al-alangan kaangk ke' ngayang, monkanam iiyantan ngatharamana.
Puth ngayan ke' yuk pal pekkuwan wunan aawuchantangana anana thanan piw thee'ina.
Puth ngul-ngulana nil piip God.angan pam wuut pi'an paththam yumpow ngayanga -- ina min paththam wunowa!’ ”
43A' nil Jesus.an thaw ngul, “Yaa, ngay inan thawang niiyanta -- niiy nath ngaantam-ngeeyaniy niiyantakam niiy ke' pam wanch God.antam ey? niiy ngul ma' nungantang wun-wunaniy ey? An ya'a, nil God.angan too wantow niiyang. Nil God.angan wiy anangan ma' yalmathow thanang ma' nungantangan yipam iiy-iiyayn, a' woyan min yipam nungantaman wak-wakayn, nil anangan ma' nungantangan pi'-pi'ow thananga.”
45Than pam pi'an priests al-alangan putha Pharisees al-alangan wik kath inan kan ngeeyin nil Jesus.angan waa'-waa' thant pam wanchantan, than puth kanwey thiichin nil thanangan waa'-waa' thant yotantan, 46puth thanana thawin thanttakamana thanan mamayn nunangweya. Puth ya'a, thanan winynyang mo'in, an puth pam wanch yotangana ngaantam-ngeeyin nil Jesus.ana pam prophet paththam iiy-iiya.