Nil Jesus.angan Wik Kath Waa' Thant Pam Workan Iiy-Iiyin
201Nil Jesus.an wik inangan thaw, “Ngul-ngulaniya nil God.angan ngul meenathow nungamang nilan moom wuut pi'an paththam ngul iiyow a' pam wanch yotaman ma' nungantang ngul pi'-pi'ow thanang. Aak anan wampowan-a, aniya ke' wik kath inman yimanangan wunowa. Nil pam moomang may kaangk yot em-emath. Yaa, nilana ngaa'thiyangamana nguch, nilan yipam pam wiy uwow thanang thanan yipam work iiy-iiyayn nungant, may kaangk anangan yipam thuth-thuthayn nungant. 2Nilan thaw thant nil wukal pi'an ngul thee'ow thant, forty dollars kinch thonamang anmana, a' nil kan-ngul kuch thanang work iiyayn aak nungantamangan, may kaangk anangan thuth-thuthayn.
3“Ngul-ngulaniya, nine o'clockana, aak ngaa'-ngaa'thiyangamana, nil pam moomana putham ngul iiy aak store.aka, a' pam puungk wiy thath thanang than-thanin work ke'ananga. 4Nilan puth thaw thant, ‘Niiy thamp iiyāna a' work aak ngatharamang angan iiyāna, may kaangk anangan thuth-thuthāna, ngay wukal pi'an ngul thee'āng niiyanta.’ 5Puth than pam anangana iiyin ngul, a' kinch keny ngulan-a, twelve o'clockangana, nil mooman putham ngul iiy a' pam puungk wiy ngul uw thanang a' kuch thanang work aakanakan, a' putham ngul iiy kinch-wayangana three o'clockangan a' pam wiy ngul uw thanang. 6Kinch-way-wayang ngulana, five o'clock thinth ngulana, nil store.akana putham ngul iiy a' pam puungk wiy ngul thath thanang than-thanin angman. Nil pam mooman thaw thant, ‘Niiy kinch ongk ingman ngeenak ngul than-thananiya work ke'anangan e?’ 7Than pam anangan puth thawin nungant, ‘Puth work wee'angam thee'iy nganta, ya' ey!’ Nil puth pam mooman thaw thant, ‘Yaa, niiy thamp angan iiyān aak ngatharamaka a' may kaangk anangan thuth-thuthāna.’ Than puth pam anangan iiyin ngul workakan.
8“Aak ngaa' ngulan ween-a, nil pam moom anana pam nungantam alantan thaw, ‘Nint pal kan umpān thanang pam wiy anangan workan iiy-iiyin, a' nintaniya wukal kan thee'-thee'ān thant. Ka'athamana thant pam al-alantan thee'ān than koy-koyyuwan wampin workakana.’ 9Ngul anpalaniya nil pam alangan forty dollars thee'-thee' thant pam thon-thonantan than work kinch-way-wayang ngulan iiy-iiyin, five o'clockana. 10Than pam anangan work ngaa'thiyangaman iiy-iiyin-a, a' putha kinch ongkana work iiy-iiyin-a, thanan ngaantam-ngeeyin thanttakam than ke' wukal pi'an uwayna; puth ya'a, nil pam alangan forty dollars anman thee'-thee' thant pam thon-thonantana. 11Than pam al-alangan wukal kanan uwin-a, a' kul thaw-thawin pam moom alantan. 12Thanan thaw-thawin, ‘Than pam inangan workakan kinch-way-wayang ngulan iiy-iiyin ey! Thanan puth work manyam iiyinweya! -- puth ngan inangana kinch ongk work ep iiy-iiyan kinch karkanangana -- puth nintana wukal many anman thee'an ngantana!’ 13Nil puth mooman thaw thant ngul, ‘Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, niiy kan in ngeeyāna! Ngay niiyang ke'am monkan-thench-thenchang niiyanga, ya'a. Niiy puth niiyam thawan ngathara workan iiyān ngathar kinch thonamangana forty dollars aakanakana. 14Puth wukal niiyantaman kan kalāna a' kan-ngul iiyān aak niiyantamakana. An ngay ngangk minangam thee'-thee'ang, wukala, an ngay-ngay wukalan thee'ang thantana pam al-alantan koy-koyyuwan work iiy-iiyina, ke' niiyantan wukal thee'ang yimanangan. 15Ngay wukal ngeen-ngeenan kaangk thee'āng pamantan-a, yaa, an ngay-ngay thee'ang, an puth wukal ngatharama. Niiy ngul mee'-wunaniy ey? ngay minan iiy-iiyang thant ey?’ ”
16A' nil Jesus.an thaw ngul, “Wik inanganiya, ke' ngay ka'athaman thaw-thawangana. Than pam puungk wiyangana ngaantam-ngeeyantan thanttakaman than ke' pam pi'ana, puth ngulana nil God.angana pam many ngul yump-yumpow thanang, pam pi'anana ke'-ngul yumpwiythan thanttakaman, an ya'-ngul. Than pam wanch wiyangan ke'aman ngaantam-ngeeyantan thanttakamana than ke' pam wanch pi'-pi'anam-a, yaa, an puth ngul-ngulana nil God.angan-a, ke' moom pi'-pi'anam ngul yump-yumpow thananga.”
Nil Jesus.angan Putham Waa' Thant Nungamang Nil Uthamowana
17Anpalaniy-a, Jesusa a' than ngurp nungantam wee'anangana woyan wakan iiy-iiyin aak Jerico.aka. A' nil Jesus.angan pokkap kal thanang ngurp nungantam twelve anangan, than-thanam yipam wik thawayn woyan wakanan iiy-iiyayna. 18Nilan thaw thant, “In ngeeyiya, ngamp inan yiip ngul iiyāmp aak Jerusalem.aka. Than pam wiy al-alangan mamayn ngayanga, ngay pam inmana nil God.angan kuchanya, a' ma'am thee'ayn ngayanga ngula pam pi'an priests al-alantan a' putha pam al-alantan thampa wik thayanan thaa'-aath-aathantana. Thananiya, karpam yalmathwayn a' thawayn ngayan uthamāngana, 19a' amanamana, thanan-a, ma'am thee'ayn ngayang Jews ya' al-alantan ngula. Than Jews ya' al-alangan thaa'-thengkathayn ngayanga, a' whipang thak piik-piikayn ngayanga, a' amanamana yuk wuuyanangan waanchayn ngayang a' mulathayn ngayangweya, puth aak ma'-ko'alamang ngulan wantow-a, ngay mulamana koyam ngul ekānga, a' man-yetham ngul iiy-iiyānga.” Wik inangan nil Jesus.an thaw thant.
Kaath Pulantam James A' John.antam Wik Thaw Jesus.antan
20Anpalaniy-a, nil wanch thum Zebedee.antamana wamp nungant Jesus.antan. Nil nhengk nungantaman karpam kal pulang. Nil pungkang nyiin nungantan, a' thaw nungant, “Ayyang, moom-ang, nint nath ee' thawāna, nath ya'a.” 21Nil Jesus.an thawant, “Nint kaangk ngeenak e?” Nil wanchan thawant, “Aak an-aniyangan nint moom pi'an ngulan iiyān aak ing kenyan-a, nintan nhengk ngatharam ke' wunpin pulang nungkarangan nyiiniypul ey? Nil thoniya, ma' malang nyiiniya, a' thoniya, ma' thakang ke' nyiiniy nungkarangan ey?” 22Ngul nil Jesus.an thaw nungant, “Nint ke' mee'miy nint ngeenakan engk-engkangan e! Ayey, nipalang, than wiyangan way yumpayn ngathara, a' mulathayn ngayanga. Nip ngul kaangk ey? than way nipar thampan yumpayn ey?” Pulan puth thawpul nunganta, “Ee'a, ngan kaangk than ngant thamp wayan yumpayna.” 23A' nil Jesus.an thaw pulant, “Thanan kan-kanam way yumpayn nipara; a' piikayn nipanga a' kul thak thawayn nipar. Puth ngayan ke' mi'ing nil wee'an nyiinow ngatharang ke' moom pi'an yimanangana. Nilam God.an ngul thawow, nil keenkanaman kanam mi'a nil wee'an nyiinow ngatharangana.”
24Than ngurp nungantam ten al-alangan wik anangan ngeeyin pulantamana pul-kuunchantamana wik Jesus.antan thawpul-a, thanan-a, man kul wampin pulantana. 25Nil puth Jesus.anganiy-a, thanang yotaman karpam ump thanang a' thaw thant, “Niiy mee'miy thanang moom aak thon-thonangan wuntan ey? Than pam wanch anangan ma' thayanang pi'-pi'antan thananga, than thawantan thant work thantan iiy-iiyayna. Than ke' pam meek pi'an anman iiy-iiyantan. 26Puth niiyiya, yimanangan ke' iiy-iiyān niiy-niiyantakamana. Niiywey nath kaangk pam pi'-pi'anaman iiyānwey-a, yaa, niiyan putha pam wanch wiyan ma'-aath-aathān thanang a' minam pi'-pi'ān thanang. 27Niiywey nath kaangk pam pi'-pi'anaman iiy-iiyānwey-a, niiyiya puth pam wanch wiy anangan minam paththam pi'-pi'ān thanang. 28Ngay puth pam inan nil God.angan kuchanya, ngayan puth aak iikanakan ukangana ngayan yipam pam wanch anangan minakam pi'-pi'āng thanang. Niiy woyan ngatharam wak-wakāna. Ngay aak iikanakan ke'am ukangan than pam wanchangan yipam minam pi'-pi'ayn ngayang ke' moom yimanangana, ya'a. Ngay aak iikanakaniy ukanga yipam chaapar ngatharaman theetathāng pam wanch yotamantana a' kaa'-piichanathāng thanang thamp way thanttam anpalan.”
Nil Jesus.angan Pam Kucham Mee' Min Yump Pulang
29Nil Jesus-a, a' ngurp nungantam anangan aak Jericho.ak kan-ngul wantayna. Pam wanch thaa'-wantanam al-alangan monkan-wak-wakin thanangana. 30A' pul pam ko'anch kucham anangan woyan wonkang nyiin-nyiinpul. A' pul wik ngeeypul Jesus.an woyan wakanan iiy-iiy, a' pul kan-ngul pech-pechpul nungant, “Ayyang, Jesus ey! Kampan David.antam ey! Nint nganang ke' ngangk mamin ey?” 31Pam wanch yot al-alangan wakin pulang, “Ayyang, nipaley, nip appap nyiinowa!” A' pul pam anangan puy-puyam othamayan ngul pech-pechpulweya, “Ayyang, kampan David.antam-ang! Nint nganang ke' ngangk mamin ey?” 32Nil Jesus.an than a' malang ump pulang a' thaw pulant, “Nip ngeenakwey pechanipa?” 33Pul pam ko'anch anangan thawpul Jesus.antan, “Ayyang, Moom-ang, ngan kaangk aak thathān ngula mee' nganttamangana!” 34A' nil Jesus.angan ngangk mam pulang a' mee'ang ma' wunp pulantang, a' yaam ke'anaman-a, pul mee' min ngul weenpul, aak ngul thathpul, a' Jesus.an monkan-wak-wakpul nunang ngula.