Pam Ko'alam Kuchek Waap Min-Minama, Than Pal Kaaw Wampina
21Nil Jesus.ana aak Bethlehem.angan aak-ngeey, aak angman Judea.angan. Nil Herod.ana pam wuut pi'an King aak wak-wak, nil an-aniyangan mee'-pench puk many Jesus.ana. Ngul yaam ke'anama, pam ko'alam pal kaaw ukin um kuuw aak Jerusalem.akan, pam inanganiya work thantweya thunp anangan thath-thathin. 2A' than pam anangamana engkin pam wanchantana, “Puk manyan wanttin mee'-pench e? Nil ngulan pam wuut pi'an King iiyow Jews.antana? Puth ngananiya thunp wuut pi'an thathan nungantamana anpal kaaw mata. Nganan ke'-paal pal wampan thaa'-kuumpān nunang puk manyana.”
3Nil King Herod.angan wik inan ngeey-a, aniy-a, ngangk way-wayam paththam wunant, a' putha pam wanch aak Jerusalem.angan wun-wunina, than yimanangwey ngangk way wun thanta. 4Nil puth King Herod.angan pam priests anangan churchan pi'-pi'inana, yalmath thanang a' puth pam pi'an anangan wik thayan anangan thaa'-aath-aathin thanangana, niliya thanang thamp yalmath a' engk thantwey, “Nil Christ.ana aak wantting mee'-penchow e?” 5Thanan thawin nunganta, “Aak town angman Bethlehem.ang mee'-penchow aak ingman Judea.angana puth nil Micah alangan wik God.antam inangan keenkanamana ump lat ngench thayan angan:
6‘Aak Bethlehem.ang aak angman Judea.anga aak manya,
puth aak ananiy-a, wuut pi'an paththam ngul wunow,
puth aak anpalaniya moom pi'an paththam ngul wampowa,
a' nilan min-minam pi'ow pam wanch ngatharam Jews anangan.’ ”
7A' nil King Herod alangan pam ko'alam anangan pokkapang ump thanang nil yipam engkow thant aak ngeenan thathin thunp pi'anan mata. A' thanan waa'in nungant. 8Amanamaniya, nil kan kuch thanang aak Bethlehem.akan. A' nil thaw thant, “Niiy kan iiyāna, a' min-minam wenkān puk many alantan. Niiy kanan uwān puk manyan-a, palam iiyān ngathar, a' waa'ān, ngay yipam iiyāng thamp, thaa'-kuumpāng nunang puk manyaniya.”
9-10A' than kan-ngul iiyin, than thunp wuut pi'anan thathin, thunp thonam anman than ka'athaman thathin mal kaaw angman wun. Anpalaniya thunp wuut pi'anan umputh mo' woyan meenathow thant, a' popam ngul wun aak angman puk manyan wun. Than pam ko'alam anangana ngangk min wun thant, thunpan thathin nunang popam ngulan wuna.
11Than kanan wampin-a, than pek ngoonchin a' puk manyan thathin nunang a' putha kaath-kunchan thathin nunang thamp Mary.an. Thanana pungkang thuchin um nungant puk many alantan, a' thaa'-kuumpin nunang. Amanamaniya, than yuk bags thanttamana thapathin, yuk way min yipam thee'ayn puk many alantan -- yuk golda, putha opar awal min anangan thee'in nungant, frankincense a' puth-a, myrrh.
12Anpalaniya, nil God.angan pithangan wik thayanath thanang koyam ke' iiyayn King Herod alantan. A' than koyam ngul iiyin aak thanttamakan woyan thonangan ngul wakin aakakana.
Than Joseph Wee'anangana Appenchin King Herod Alantaman, Aak Egypt.ak Iiyin
13Than pam ko'alam al-alangan aak kanan wantin-a, ngaantiyongk piip God.antaman inpal kenyan uk, a' Joseph.antan pithang thawant, “Nint erkam ekāna, a' ma'-kaath-pukana kalān pulang aak Egypt aakanakan. Puth nil King Herod.ana kan-ngul thawow thant soldiers al-alantan puk many nalantana wenk-wenkayn ngula thanan yipam mulathayn nunanga. A' niiyiya aak Egypt angman wun-wunāna, ngay palaman ngul wampāng nungk wik thampana waa'āng yipam aak Egypt.an wantān ngula.” 14Nil Joseph.ana erkam wur ek, a' puk many putha kaath-kunchana kal pulang. Than aak ngutang anman wantin, a' kan-ngul iiyin aak Egypt.akana. 15Angman ngul wun-wunin, ngul-ngulaniya King Herod.an utham ngul. Nil Joseph.angan kal nunang Jesus.an aak Egypt.akan-a, inan yipam meenathow ngampar nil prophet Hosea.angan lat ngench thayanangan ump nungantaman aak keenkanaman-a, an kan-kanam paththam nilan waa'-waa', wik God.antam inangan, “Ngay nhengk ngatharaman palam umpang nunang aak Egypt anpalana.”
Nil King Herod.an Thaw Thant Soldiers Al-Alantan Puk Wuut Manyiy Anangan Mulathayn Thananga
16A' pam pi'an Herod alangan kan ngaantam-ngeey than pam ko'alam anangan wampin aak Bethlehem.akan-a, thananiya woyan thon ngul wakin koyaman iiyin aak thanttamakana. Nil ngaantam-ngeey nungantakamana, “An ngayang yaan muukamathinweya,” a' nilana man kul paththam wamp-wampant pam pi'an Herod alantan. Nilana ngaantam-ngeey ngul than pam ko'alam al-alangana aak ka'atham anpalana wik anan waa'-waa'in nunganta thunp alantamana. Nilaniya mee'miy ngul weena kaap kuchamang kanan want-a, than thunpan an-aniyangan thath-thathin ngula, ke'-paal nilan thaw thant pam soldiers al-alantana, “Ayyang, puk wuut manyiy ma'mangkam ananganiy-a, niiy mul-mulathān thanang, puk many chil pi'an kaap kuchamangan want thananganwey-a, a' putha puk wuut manyiy thaa'-paapiy anangan mul-mulathān thanang thampa aak Bethlehem anpalmana puth-a, aak thinthan than-thantana.”
17Aak way inan wamp-a, inan meenath ngampar nil prophet Jeremiah.angan keenkanaman lat ngench thayanangan ump-a, aniya kan-kanam paththamwey ump, wik inangan:
18“Pam wanch yotam anangana othamayan peey-peeyantan nath-nathaniya wuut manyiy thanttam al-alantamana aak Ramah.ang angan.
Than puth kan-kanam ngangkan way-wayam paththam wunan thant kaath piipantaniy.
A' wanch aak Israel punchananiya peey-peeyantan puk wuut thanttamantamana.
Ngangk minan wee'angam yump-yumpiy thanang wanch yotam ananganweya?
An ya'angam, ngangk min ke' wuniy thant, ya'a,
puth puk wuut manyiy yotaman thanttamana mul wun-wunin ngula.”
Than Aak Egypt.an Wantin Ngula, A' Koyam Ngul Iiyin Aak Israel.aka
19Ngul-ngulana nil pam wuut pi'an Herod.an kan-ngul utham. A' nil ngaantiyongkan inpal kenyan uk ngul piip God.angan kuchan. Nil wamp nungant Joseph.antan, 20a' pithang thawant, “Ayyang, eka! Nint kan kalān pulang ma'-kaath-pukana a' koyam iiyān aak Israel.akana. Than Herod wee'anangan ke' mulathiythan nunang puk manyan-a, an puth ya', an nil kanam uthama, Herod.ana.” 21A' Joseph.ana ek ngul, a' kal pulang ma'-kaath-pukana, koyam iiyin aak Israel.akana.
22A' nil Joseph.angan wik many ngeey puk nhengk nungantam Herod.antamana, namp nungantaniya Archelaus puth nil ngul pam wuut pi'anan iiy-iiy thant aak Judea.akan. Nil puth Joseph.an winynyang mo' a' kaangk ke' aak Judea.akan iiyowwey. A' nil ngaantiyongkan inpal keny uk, a' putham ngul wampant, a' pithang thawant Joseph.antan, “Niiy mal kungkam iiyāna aak Galilee aakanakana.” 23A' than kan-ngul iiyin aak Galilee aakanakan, a' wampin ngul aak town Nazareth.angan, yaa, puth angman ngul wun-wuninwey. Nil Joseph.ana aak angman ngul wun-wun aak Nazareth.ang-a, inaniy meenathan ngamparaniy pam prophetsangan lat ngench thayanangan umpin keenkanaman-a, an kan-kanam waa'in nunang puk many Jesus.ana. Than wik inangan umpina, “Thanan waa'ayn nunang pam aak Nazareth punchana.”