Nil Jesus.an Wik Thaw Thant Divorce.aman
191Nil Jesus.an wik anangan kanan thaw-thaw thant-a, nilaniya aak Galilee.ana want ngul, a' chukkunang wo'uwayn ngul mo' punth Jordan.ana aakanak aak Judea.akan. 2Pam wanch yotang monkan-wakin nunang, Jesus.an a' nil puth pam wanch yot alpan anangan miyalath thanang.
3Ngul amanamaniy-a, pam Pharisees puungk wiy anangana wampin nungant. Than yaan thawin nungant, nil wik want-wanttakan thawow thanta, “Ayyang, ngul wik thayan ngamparamangan wanttak waa'an e? An ngul min ey? pamang wanch thum nungantaman aak-ya'angan aak umpuyangaman wantowan ey?” 4Nil puth Jesus.an thaw ngul thant, “Niiy ngul wik anangan ke'am wichan thanang ey? lat ngench thayan anpalaniy ey? Keenkanama, nil God.angana kucham yump pulanga, pama, a' puth wancha. 5A' puth nil piip God.aniy thawa, ‘Nil pam alangana kaath piip nungantamana too ngul wantow pulanga, a' pulan wanch-kunchang yipam karpam ngul wun-wunowpula. Pul kucham ananganiya ke' thonam ngul weenowpula’ -- 6pulana pok-pokkapang ke' wun-wunowpul, ya'a, pul ke' thonam anman ngul weenowpul. Nil piip God.ana yimanangan thaw, ‘Pam wanch ngentwaynan-a, karpam anman iiy-iiyayna -- wiy al-alangan ke' wayathayn pulang pam wanch ananganiy, pul thampaniya ke' wantwuwpul pulantakaman, pulan ngangk minam pi'wuwpul pulantakamana.’ ”
7Anpalaniya than pam Pharisees anangan thawin nungant, “Nil Moses.an wik inangan thaw, ‘Nil nath pam thum nungantamangan wanch-kunchan wantiy nunang aak umpuyangaman-a, nil lat manyan thee'ow nungant wanch alantanweya nil pam-kunchangan wantow nunangana a' kan-ngul kuchow nunang.’ An puth nil Moses.ana ngeenama wik yimananganiy thaw a?” 8A' nil Jesus.an thaw ngul, “Nil Moses.ana wik yimanangan thaw, puth niiy pam wayananga, kuchek thayan paththama, ya'angam nganiy ma'-aath-aathin niiyangana. Aak keenkanaman nil God.ang aak inan yump-a, an aak yimanangan ke'am yippak wuna. 9Kan in ngeeyiy a! Pul ma' wanch pam ngangk minangaman pi'wiwpula, ke' wantwiwpula. Nil pam wee'ang wanch thum nungantaman nath too wantiy nunang aak-ya'anganwey-a, nungkway wanch nil maarich ke'aman kee'-kee'ana pam thonantan-a, an way paththam pam alantaniya. Nil pam alangan nath wanch thon ngulan maayiywey-a, yaa, an nilana maarich kee'-kee'ana, wanch thon ngulan pi'-pi'ana, aakan yimanangan wunana.”
10A' than ngurp nungantam anangan thawin nunganta, “Nint wik thayan paththam thawan thant pam wanch al-alantan. Puth than pam wanchangan ke' ngentwayna, than puth ngul want-wantwin thanttakamana.” 11A' nil Jesus.an thaw ngul, “Ya' ey! An min thant ey! pam wanchangan ngentwaynana! Puth puungk wiy al-alantan-a, an ep, an min thant ke'aniy ngentwayn, nil puth piip God.ang ma'-aath-aathan thanang minaman iiy-iiyayn. 12Than pam puungk wiyangiya than wanch ke'am maayantana than puth puk ke' wunpiythana, puth yeep way thant, anman aak-ngeeyantan. Wiy anangana pam wiy al-alangan wayathin thanang, kemp umpin thanang, than ke' yipam pukaniy wunp-wunpayn wanchantan. Puth than puungk wiyiya kan ngaantam-ngeeyantan thanttakam than kaangk ke' wanch maayayna than puth work yipam iiyayn God.antan, wik min anangan waa'-waa'ayn nungantamana pam wanch wiyantan. Nil pamangwey yimananganiy ngaantam-ngeeyan-a, an kana, an min nunganta.”
Wik Kath Inan Nil Jesus.an Kaangk Puk Manyiyan Wampayn Nungant
13Anpalaniy-a, than pam wanch wiyangan-a, puk manyiy thanttaman wampathin Jesus.ant nil yipam ma' wunpow thant a' mee'-wuthanamow thant, puth than ngurp nungantamanganiy-a, kenthin thanang kaath piip puk manyiyantam anangana. 14Puth nil Jesus.angan ngeey thanang a' thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Ke'a! Niiy ke' kenthān thanangweya, puk manyiy inanganiy-a, mak wampayn ngathara, puth nil God.angan kaangk ma' nungantang pi'-pi'ow thanang. Than wee'-wee'anangan ke' puk manyiy yimanangan ngangk minangaman wampayn nungant God.antan-a, an nil min-minam ngul pi'ow thanang, than ma' nungantang ngul wunayn.”. 15A' nil ma' wunp thant, a' kan-ngul iiy.
Pam Ma'mangkiyan Wamp Nungant Jesus.antan
16A' anpalana nil pam umang iiy-iiy nungant, a' thawant, “Moom-ang, nint kan inan waa'ara: ngay want-wanttak min iiyānga, ngay yipam God.antangana aak umpuyangam wunānga?” 17Nil Jesus.an thawant, “Nint ngeenak thawan ngathar nintan want-wanttakan minan iiyāna? An pam thonam thonakam minaniya, nil God anman, wiyiya ya'a. Nint nath kaangk God.antang aak umpuyam wunān-a, nint wik thayan God.antaman kan-kanam ngeeyāna!” 18Nil paman thawant Jesus.antan, “Ngay wik thayan want-wanttin ngeey-ngeeyāngana?” Nil Jesus.an thawant, “Niiy paman ke' mulathāna; niiy wanch pam thon alantamana ke' maarich kee'athāna; niiy yuk way min meekantamana ke' ma'-kuchathāna; niiy pam wanch wiyana wik aak-ya'angan ke' waa'-waa'ān thanang; 19a' puth-a, niiy kaath piip niiyantaman wik ngeeyān thanang; a' puth niiy paththam kaangk wunān pam wanch puk wiyantana. Ke' niiyan min-minam pi'-pi'wuniy niiyantakaman-a, yaa, niiyiya yimanangan pam wanch wiy al-alantan ngangk minangam iiy-iiyān thantwey.” 20Nil pam kompan thawant, “Ayyang, aak anpalmana ngay wik ngench thayan inangan ngeey-ngeeyang thanang. Ngay wanttak ngul yumpāng e?” 21Nil puth Jesus.an thawant, “Nint nath kaangk paththam minam iiyānwey-a, nintiy thonakama iiyāna, a' yuk way min nungkaram ma'mangkaman sellimpungāna, a' wukal thakan thee'ān thant pam wanch wukal ke'anang al-alantana. Anpalana, nint ngayang ngul monkan-wak-wakāna. Ngulana, nil God.an min-minam paththam ngul iiyow nungkar aak ing kenyana.” 22Nil pam alangan wik inangan ngeey-a, nil kan-ngul iiy ngangk way-wayam paththam wunanta puth nilan pam ma'mangkiya.
23A' anpalana, nil Jesus.an thaw thant ngurp nungantam al-alantan, “Than pam wanch ma'mangkiy anangan puth want-wanttaka iiy-iiyiythan ma' God.antangan e? An ya' yaaka'a! Puth wukal a' way min anangan kee'-enchin thanta. 24Ngay putham thawang niiyant: nil camelan puth needle yuutampang wanttak ngoonchow e? An ya'a! Inan puth yimanangana. Pam wanch ma'mangkiy anangan puth want-wanttak ma' God.antangan iiy-iiyayn e? An ya'a, an thayan paththam wunow thantana, than woyan min God.antaman ke' nath uwiythan ya'a.” 25Than ngurp nungantam anangan-a, thaa'am ikin wik Jesus.antam ngeeyin, a' thawin nungant, “Nil God.angan wee' kaa'-piichanathow e? Nath pam wanch ya' yaaka'a!”
26Anpalana, nil Jesus.angan oth thath-thath thanang, a' thaw thant, “Pam wanchangan ke' kaa'-piichanathwiythan thanttakamana, an ya'a. God.ang thonakam epa pam wanchaniy kaa'-piichanathiya, nil pi'an a' thayanam paththama, nilan ep ma'-min-yumpiy way min thon-thon anangana.” 27Anpalana, nil Peter.an thaw Jesus.antana, “In ngeeya, ngan kampan nganttam a' aak nganttam wantan a' nintang ngul monkan-wak-wakanana. Ngan ngeen nath uwāna?” 28Nil Jesus.an thaw thant, “Ngay kan-kanam waa'ang niiyant. Ngulan-a, nil God.angana aak umyompanamana nyiingkanam yumpow. Aak an-aniyangan-a, ngaya wuny niiyantamana moom pi'an paththam iiyāng, ngay yipam pam wanch um ngatharang than-thanathāng thanang. Niiy thamana pam moom iiyāna, a' niiyiya um niiyantamang thanathān thanang pam wanch Israel punchan, wuut mangk ngamparam twelve anpalan wampin, keenkan wun-wunina. 29A' puth wik inan ngeeyān thampa: than pam wanch wiyangan aak thanttam a' kaath piipa, a' kuunch thanttam thakan wantantan a' puk thanttam a' farm thakan wantantan, than yipam work ngatharamakan iiyayn, than puth kaangk paththam wuntan ngathar. Nil God.ana ngangk min paththam ngul iiyow thant pam wanch al-alantan. Thanan pam wanch yot thaa'-wantanam ngurp yumpayn thanang ke' kampan thanttam yimanangan, a' nil God.angan aawuch-a, yuk way min yot-yotam thee'ow thant. Puth ngul-ngulana, than pam wanch anangan nungantangan God.antangan ngul wunayn aak umpuyama.”
30A' nil Jesus.angan wik thonangan inan thamp waa' thant, “Than pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyantan than ke' pam wanch pi'-pi'anam yimanangan iiy-iiyantana, an puth ngulana than pam wanch many ngul iiyayn. Than wiyangan pi'an ke'aman ngaantam-ngeeyantan thanttakamana -- ngulana, nil God.angan moom pi'-pi'anam yumpow thanang.”