Niiy Mochanam Iiy-Iiyāna Ke' Puk Manyiy Inangana
181Anpalan-a, than ngurp nungantam Jesus.antam anangana wampin nungant, a' thawin nungant, “Aak ngul-ngulan-a, nil piip God.angan nganang yotaman ma' nungantangan ngulan pi'-pi'owa. Aak an-aniyangan-a, nil pam wee'-nath pam pi'an paththaman iiy-iiyow e?” 2Nil Jesus.angana puk many thonam ump nunang, a' aak um-menhang angman thanath nunang, 3a' nil thaw thant, “Ayyang, in ngeeyāna: niiy pi'an ke' yumpwuna, ya'a, niiy ke' puk many inan weenāna, mochanam iiy-iiyāna. Niiy ke' nath thaa' mochanan iiy-iiyinwey-a, nil God.angan ma' nungantangan ke' pi'iy niiyang ya'a. 4Niiy mochanwey nath iiy-iiyina ke' puk many inman than-than-a, yaa, niiy ngul-ngulana pam pi'an iiy-iiyān ngula aak an-aniyangana nil piip God.angan pam wanch yot anangan pi'-pi'ow thanang ma' nungantangana. 5A' in ngeeyiya! Nil wee'-wee'ananganweya puk manya ke' inana ngangk minangam pi'-pi'ow nunang-a, puth nil ngayangan monkan-wak-wakana, an puth nil alangaman ke' ngayang thamp ngangk minangam pi'-pi'ana.
Pam Wanch Ke' Thaachāmp Thanang Way Yumpanakana
6“Nil wee'ang nathwey thaach-thaachiy thanang puk manyiy anangana way yumpanakan-a, an than puk manyiy al-alangan kon-ngathan thanang ngula ngayanganwey-a, an way-wayam wampow nungant pam alantan nilan thaach-thaachan thanangana. Pam wiy al-alangan nathwey kunttow wuut pi'an manang kathiythan nungant a' anpalaniya wo'uw um-menhang aakanakan kaliythan nunang-a, a' poo tha'iythan nunang ngak thangk aakanak peka, nil yipam aak umpuyam thuchow mulakam-a, an way nungant. Puth nil pam alangan nathwey puk manyiy anangan thaach-thaachiy thanang ngayangan ke'-ngulan monkan-wak-wakayn-a, an way-wayam paththam wampow nungantaniya. 7Pam wanch way al-alangan kaangk thaachayn niiyang way yumpanakana, niiy ke'-ngul yipam monkan-wakān ngayangana -- puth inan way-wayam paththama! Than yotangan ke'-ngoongkam anman thaach-thaachayn niiyang way yumpanakana, puth God.angan way-wayam paththam yumpow thant ngulana.
8“Niiywey wayan yumpin-a, ma' niiyantam nalangan-a, nath tha' niiyantam nalangan-a, niiy ma'a, nath tha'an-a, thalokang umpāna, a' piw thee'ān, niiy ke' yipam way anangan yump-yumpāna. Nungkway niiy aak God.antamakan ma' ke'ananga, nath tha' ke'anang iiy-iiyinwey-a, an kana! Puth in ngeeyāna: niiy nath ma' kucham thamp a' tha' kucham thamp aak wayakan iiyin-a, an puth way niiyant, puth aak anana thum pam-wiy-ke' uthamanana, anman pench-penchana. 9Niiywey nath way thathin mee' niiyantamangan-a, a' amanamaniya niiy wayan yumpin ngulana, an way-wayam paththam niiyant. Niiy mee' thiith niiyantaman thapathān a' piw thee'ān niiy yipam way anangan ke'-ngul thathān. Nungkway niiy aak God.antamakan mee' ke'anang iiyinwey-a, yaa, an kana! Puth in ngeeyāna: nil nath piip God.angana thum karkanang angan aak way angan thee'iy niiyang mee' kucham thampan-a, an way-wayam paththam ngul niiyantana.”
Wik Kath Inan Minh Sheepan Ya'an Appencha
10Nil Jesus.an wik inangan thamp thaw thant, “Niiy wik inangan ngeeyāna: niiy ke' wik way-way thakan thawān thant puk manyiy al-alantan, ngay puth inan waa'āng niiyant: ngaantiyongk thanttam in kenyan wun-wuntan, piip ngatharamantanga. 11Pam ngay inman nil piip God.angan kuchanya, aak iikanakan ukang ngay yipam kaa'-piichanathāng thanang pam wanch anangan wayan iiy-iiyantan.”
12A' nil Jesus.angan wik kath waa' thant, “Niiy kan in ngeeyāna, nil pam thonamang minh sheep yot pi'-pi'iy one hundred. A' nil sheep thonaman puy-puyam iiy-iiyiya, a' nath ngul appenchiywey nungantam anpalana. Puth nil paman wanttak ngula? sheep thonam alantamana kon-ngathin nunanganwey ey? Ninety-nine sheep thonakam pi'-pi'iy thanangwey ey? An ya'a. Nil angman wantiy thanang, sheep ninety-nine anangana, wak mungk-mungkiythana, a' erkam ngul iiyiy wenk-wenkiy sheep thonam alantana. 13Nil kanan uwiywey-a, ngangk min-minam paththam wuniywey nunganta sheep thonam alantamana ya'an appench. Ngangk min wun nungant minh sheep ninety-nine al-alantaman thamp than ke'aman appenchin nungantaman puth ngangk min-minam paththam wun nungant sheep thonam alantaman nilan uw ngulana. 14Iniya aakan yimanangan wunan piip God.antana: nil kaangk ke'a puk manyiy anangan appenchayn nungantamana, ke' kech iiy-iiyayn thamp nungantamana aak way aakanakaniya.”
Nil Jesus.angan Wik Min Thaa'-Aath-Aath Thanang
15A' nilaniya wik inangan thaw ngula, “Nil wee'-nathweya wayan yumpiy nungk-a, nath wik wayanang thak thawiy nungk-a, an nint iiyān nungant a' thawān nungantweya, ‘Nint way yumpan ngathara,’ nipam anman kucham nanangamanwey thawow niparakamana. Nil nintang ep wik ngeeyiywey-a, yaa, nip ngurp min koyam ngul iiyow nipaniya, a' kulana ya'-ngulwey niparana. 16Puth in ngeey a! Nil ke'wey wik ngeeyow nintangan-a, nintiya pam thon ngul uwān nunang, nathwey kucham uwān pulanga, pul yipam ngeeyowpul nipangana wik nipan thaw-thawow niparakamana. 17Nil pam alangan ke'wey wik ngeeyow pulang pam kucham anangan-a, a' nintiya pam wanch churchakan-a, nint thant waa'ān way nilan yump nungkara. A' nil pam alangan ke'wey wik ngeeyow thanang pam wanch churchak anangan-a, yaa, nintana puth kan wantānweya, a' nintan ngaantam-ngeeyān nunang nil ke' pam anangan piip God.an ke'aman ngangkangan pi'-pi'antan nunang, nil yaaka' ke' pam anangana wukal anangan yal-yalmathantan thanttakamana.
18“Ngay puth inan thawāng niiyant: niiy pam wanch God.antam inangan wikan thawin thantan-a, nil piip God.ana wik anman thawow thantaniya. Niiy nathwey thawin thant pam wanch al-alantan woyan way ke'an wakayn-a, nil puth God.an wik anman thawow thantweya. Niiy nathwey thawin thant woyan minan wakayn-a, nil puth God.an wik anman thawowa thantana.
19“A' ngay in thamp waa'āng niiyant: nath pam kuchamwey karpaman mee'-wuthanamiypul aak ingan-a, engk-engkiypul God.antan-a, ngeenak nathanwey engk-engkanpul nungantan-a, aniy-a, nil piip ngatharamang ilang kenyana ngul thee'ow pulanta. 20Than wee'-wee'ananganwey-a, nath kuchamwey-a, pam nath ko'alamweya yalmathwayn thanttakaman-a, than puth ngayangan ngangkangan pi'-pi'antan-a, yaa, ngayiya angman thanttangwey thampa.”
Wik Kath Inan Pam Thonam Alangan Ke'aman Ngangk Mam Nunang Pam Thonana
21Nil ngurp Jesus.antam Peter anana wamp nungant a' thawant, “Lord-ang, nil pamangan nath way yump-yumpow ngathar-a, ngay ma' ngeen-ngeen ngangk mam-mamāng nunang a? ngay ma' sevenakam yaaka' thaw-thawāng nungant ey? ngay ke'-ngulan ngaantam-ngeey-ngeeyāng ey? nil ngathar wayan yump-yump ey?” 22Puth Jesus.an thaw nungant, “In ngeeyāna! Ma' sevenakam thonakam ya'a! An chil-chila! Niiy ma'-yotam ngangk minangam iiy-iiyān nungant, ma'-yotam ke' five hundredakama thawān nungantweya niiy ke'-ngulan ngaantam-ngeeyān way nilan yump-yumpa 23puth aakan yimanang wunan piip God.antamana. Ngay inan waa'āng niiyant wik kath pam wuut pi'an king alantaman. Nil kingan ngaantam-ngeey nungantakaman, ‘Pam wiy al-alangan workan iiy-iiyantan ngatharana thaniya wukal owe.impungantan ngayangana. Ngay kan kuchāng pam pi'an ngatharaman uwow thanang, a' pal kalow thanang ngathara.’ 24Anpalana, nil pam pi'ana yoon pent, a' pam thonam ngoonchath nunang king alantan puth nil wukal tha'iy owe.impungan, ke'am koyaman thee' nungant king alantan. 25Puth nil pamanwey-a, wukal ke'anang koyaman erkaman thee'owant, an ya' yippaka! Nil puth kingan thaw pam pi'an alantan, ‘Yaa, kan kuchān nunang, a' sellimpungān nunang, a' wanch nungantam a' puk nungantam anangan thamp, a' way min ma'mangkam nungantam tham sellimpungān ngay yipam wukal ngatharam koyam uwāng.’ 26Ngul nil paman-a, pungkang nyiinant, a' thaa'-mamanang thawant, ‘Nint ke' yippak kuupin ngatharwey ey? Ngay wukal ma'mangkam anangan koyam ngul thee'āng nungkara.’ 27Yaa, pam king alangana ngangk mamanwey a' thaw nungant, ‘Yaa, kan a! Ngal ke'-ngul ngaantam-ngeeyāl ngula, wukal tha'iy ngayan thee'ang nungkara. Ngay wukal aakanakan ke'-ngul thawing nungka, ya'a!’ A' king alangan yoon kan-ngul kuch nunanga.
28“Nil paman yoon pent-a, a' pam thonan thath nunang ngul. Nil pam thon ilangan wukal many owe.impungan nunang, pam nil anman king alangan ngangkan mam nunang. Nil pam alangan man mam nunang pam thonan, a' man inth-inth nunangwey, a' thawant, ‘Nint paththam wukal ngathan erkam thee'āna wukal ngayan thee'ang nungkar anpalanweya.’ 29Puth pam thonan pungkang nyiinant a' thaa'-mamanang thaw nungant, ‘Nint ke' yippak kuupin ngathar ey? ngay wukal nungk koyam ngul thee'āngwey a!’ 30Puth nil paman-a, kaangk ke' wik nungantaman ngeeyow. Anpalaniya, nil paman thaw thant, pam thapangumpan al-alantan, ‘Niiyalang, niiy jailang wunpān nunang, angman pi'-pi'ān nunang. Nil wukalan koyaman thee'ow ngatharan-a, an ep pentathān nunang.’
31“Than pam wiy al-alangan anan thathinan-a, ngangk way wunina a' man kul paththam wamp thant pam alantaman, a' than pek ngoonchin king alantan wikan waa'in nungant. 32A' nil king alangan wik kuch pam alantan pekan ngoonchow nungant, pam anman nil nyiingkan ngangkan mam nunanga, a' thawant ngul, ‘In nint pam way paththam a! Ngay nyiingkan ngangk mamang nintang aa? a' puth-a, ngay thawang nungka, “An ya'-ngul. Kan mincha. Ngal ke'-ngul ngaantam-ngeeyāl wukal anana, puth nintaniya thaa'-mamanang thaw-thawan ngathana ke'an wayan yumpāng nungka.” 33Puth nint thampan ke' ngangk mamin nunangan ey? pam thon anan ey? In nint pam way paththam a!’ 34Nil kingan man kul wampant a' pamana jailak kuch nunang ngul. Nil kingan thaw thant thapangumpan al-alantana, ‘Nangman pi'-pi'ān nunang. Nil wukal punch-aakaman koyam thee'ow ngathar-a, an ep pentathān nunang aak jailamana.’ ”
35Nil Jesus.angan wik kath inan kanan minchath-a, nil wik inan ngul thaw, “Than pam wiy al-alangan wayan yumpayn niiyantan-a, niiy ngangk mamān thananga, ngangk minangam thawān thantweya, ‘Ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way niiyan yumpan ngathara!’ Niiy ke'wey thawin-a, yaa, nil piip ngatharam ilang kenyan ke' pam king anana yimanangan iiy-iiyow niiyant, kuchow niiyang aak nungantam anpalan aak wayakana.”